10.06.2011

Obavještenje o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, donesene 5. rujna 2008. godine, te s tim povezanih naloga Visokog predstavnika

Člankom 7. Odluke visokog predstavnika kojom se revidiraju nalozi kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, koju je visoki predstavnik donio 5. rujna 2008. godine, predviđa se da njene odredbe zajedno s ranijim nalozima o blokiranju svih bankovnih računa koje posjeduju, čiji su [...]
08.01.2008

Odluka o produženju mandata g. Petera Nicholla na dužnost inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno u [...]
31.05.2007

Odluka o produženju mandata g. Petera Nicholla na dužnosti inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore narečenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uze [...]
19.12.2006

Odluka o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

Gospodin Peter Nicholl se ovom Odlukom imenuje na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora sustava neizravnog oporezivanja (u daljem tekstu: predsjedavajući), utvrđenu u stavku 1 i 2 članka 28 Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03 i 52/04), do 31. svibnja 2006. godine, uključu [...]
15.12.2006

Odluka kojom se se okončava mandat privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar i kojom nadležnost u vezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Ovom Odlukom se okončava mandat gospođe Toby Robinson kao Privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar, za što je bila imenovana Odlukom Visokog predstavnika broj 96/01 od 05. travnja 2001. godine i što je bilo dopunjeno Odlukom Visokog predstavnika broj 144/02 od 04. travnja 2001. godine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj [...]