26.01.2011

Odluka kojom se donosi Odluka o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i, prema točki (c) ovog stavka, “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Uzimajući u obzir da je Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 09/10, 51/10, 36/10 i 45/10) predviđeno da je proračun za narednu fiskalnu godinu potrebno usvojiti do 31. prosinca tekuće godine, te da je u slučaju neusvajanja proračuna prije početka fiskalne godine, Parlament dužan donijeti Odluku o privremenom financiranju, dok proračun za tekuću fiskalnu godinu mora biti usvojen najkasnije do 31. ožujka;

Također uzimajući u obzir da gotovo tri mjeseca nakon što su objavljeni rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu konstituirani organi vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i Dom naroda Parlamenta Federacije;

Osuđujući naročito to što nekoliko kantona nije izvršilo izbor delegata/izaslanika u Dom naroda Federacije unatoč mnogobrojnim zahtjevima da se to učini;

Uzimajući u obzir to da je prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine morao biti sazvan “najkasnije dvadeset dana nakon izbora kantonalnih zakonodavnih tijela”, te da su prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine kantonalna zakonodavna tijela bila obvezna izabrati delegate/izaslanike u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine “odmah po sazivanju kantonalne skupštine nakon izbora za kantonalne skupštine, a najkasnije mjesec dana nakon ovjere izbora”;

Konstatirajući da je mogućnost zasjedanja prethodnog saziva Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sporna i da bi takvo zasjedanje pokrenulo niz pitanja glede legitimnosti odluka koje se donose;

Svjestan da je dovedena u pitanje mogućnost institucija da donose odluke koje su od vitalnog značaja za upravljanje entitetom, uključujući i donošenje proračuna, ili, u odsustvu istog, odluke kojom se omogućuje privremeno financiranje Federacije Bosne i Hercegovine;

Svjestan potrebe da se spriječi da organi vlasti ne izvršavaju obveze iz proračuna posebno prema ugroženim kategorijama;

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno spomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Odluka o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine

Odluka o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine, u tekstu koji je usvojio Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj izvanrednoj sjednici održanoj 18. siječnja 2011. godine, a koja je priložena kao dodatak uz ovu Odluku, ovim se donosi kao odluka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim se smatra da su poduzete sve proceduralne mjere koje je potrebno poduzeti kako bi Odluka iz stavka 1. bila objavljena u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja ove Odluke u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.  

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 26. siječnja 2011.                                                         Dr. Valentin Inzko 

                                                                                                    Visoki predstavnik

 

 

Aneks