Na osnovu opširne studije koju je proveo Ured visokog predstavnika na zahtjev Vijeća za provedbu mira, koordinacijska struktura međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini je „restrukturirana“ u 2002. godini kako bi se izbjegla preklapanja aktivnosti i odgovornosti, te kako bi se povećala učinkovitost. U sklopu ovog postupka uspostavljen je Odbor voditelja vodećih međunarodnih organizacija pod predsjedavanjem visokog predstavnika, kao glavno tijelo za koordinaciju aktivnosti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Odbor voditelja vodećih međunarodnih organizacija se sastaje svakog drugog tjedna u Sarajevu. Članice Odbora su OHR, EUFOR, Europska unija, Međunarodni monetarni fond, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, OESS, Svjetska banka, Štab NATO-a u Sarajevu, Švedska, Švicarska, UN, UNHCR, UNDP, Vijeće Europe.

BoP Press Releases