Ovaj sadržaj dostupan je samo na engleskom jeziku. Lokalne jezične varijante zakona dostupne su u “Službenom listu Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.