Politički i financijski odjel

Politički i financijski odjel OHR-a pruža savjete visokom predstavniku o civilnim aspektima provedbe mira u Bosni i Hercegovini. U toj ulozi, Odjel surađuje s velikim brojem domaćih i međunarodnih sugovornika, uključujući državne, entitetske, kantonalne, općinske i međuresorne institucije.

Politički i financijski odjel predstavlja središnju točku za koordiniranje procesa kreiranja međunarodne politike u BiH, kao i za aktivnosti planiranja i provedbe unutar samog OHR-a. Ovaj odjel je organiziran u tri jedinice.

Jedinica za izvršne i zakonodavne organe vlasti uspostavlja komunikaciju i veze s državnim i entitetskim parlamentima, kao i kantonalnim skupštinama, i s izvršnim organima na svim razinama vlasti u BiH, te je angažirana na praćenju njihovih aktivnosti i praćenju zakona u okviru procedure od izvršnih do zakonodavnih organa vlasti i lobiranju u ime OHR-a za usvajanje zakona koji su od ključne važnosti za tranziciju BiH prema euroatlantskim integracijama. Ova jedinica također osigurava političku strategiju i strategiju lobiranja, odgovarajuće analize, kao i pripremne i informativne materijale za visokoga predstavnika o relevantnim pitanjima, te izvješćuje o razvoju situacije i događanjima koja potencijalno mogu ugroziti Opći okvirni sporazum za mir.

U oblasti strategije i planiranja, Jedinica za strategiju osigurava visokom predstavniku i njegovim zamjenicima potrebne osnovne i najnovije informacije, sveobuhvatne analize i savjete o strateškim opcijama u vezi s brojnim pitanjima, uključujući i pitanja iz oblasti vanjske politike i pomirenja, te također pruža savjete o općoj strategiji i provedbi politike.

Jedinica za financijska pitanja savjetuje visokoga predstavnika o financijskim događanjima i ekonomskom razvoju situacije u pogledu funkcionalnosti i održivosti daytonskih institucija i o pitanjima definiranim mandatom visokog predstavnika i Programom 5+2. Jedinica za financijska pitanja izvješćuje, vrši analize i ima savjetodavnu ulogu, te daje informacije o činjenicama i pruža sveobuhvatne i strateške savjete i podršku visokom predstavniku i Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira.

Politički i financijski odjel također priprema, u suradnji s drugim odjelima OHR-a i drugim međunarodnim organizacijama, sastanke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira i Odbora šefova međunarodnih organizacija (koji okuplja šefove vodećih međunarodnih agencija u BiH). Ovaj odjel također osigurava održavanje neophodnih veza s ovim međunarodnim organizacijama. Uz to, Odjel organizira i posjete visokoga predstavnika u okviru teritorije BiH i u inozemstvu, te priprema i organizira posjete visokih dužnosnika koji dolaze u BiH.

Odjel za pravna pitanja

Odjel za pravna pitanja čini tim domaćih i međunarodnih pravnika koji se bave pravnim pitanjima u svim oblastima u vezi s provedbom civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), uključujući i, između ostalog, javno pravo, ustavno pravo, te pitanja iz oblasti kaznenog, upravnog i fiskalnog prava. Ovaj odjel funkcionira kao pravna služba za sve druge odjele OHR-a i ima glavnu ulogu u pružanju mjerodavnih pravnih savjeta visokom predstavniku i njegovim zamjenicima.

Odjel ima posebnu odgovornost u svjetlu obveza visokog predstavnika prema članu V Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP), u njegovoj funkciji konačnog autoriteta u regiji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi mirovnog rješenja. Ovaj odjel također pruža pravne savjete o odlukama koje su donijeli dosadašnji visoki predstavnici, kao i o drugim pitanjima iz oblasti međunarodnog i domaćeg prava. Od pravnika iz ovog odjela često se traži da izvrše analizu nacrta pravnih akata kojima se potencijalno osporava Opći okvirni sporazum za mir (GFAP).

Odjel također ostvaruje blisku suradnju s domaćim institucijama na svim razinama vlasti i međunarodnom zajednicom u širem smislu, a posebice s Upravnim odborom Vijeća za provedbu mira i Odborom šefova vodećih međunarodnih organizacija u BiH u pogledu različitih pravnih tema.

Odjel također održava bazu podataka u kojoj su pohranjeni pravni dokumenti, izrađuje periodična izvješća o statusu zakona u proceduri i održava odnose sa predstavnicima službenih glasnika u cilju promoviranja pravovremenoga objavljivanja pravnih akata, priprema za objavljivanje odluka visokog predstavnika i drugih pitanja.

Odjel za stratešku komunikaciju i medije 

Odjel za stratešku komunikaciju i medije predstavlja politiku visokoga predstavnika i OHR-a kroz intervjue i brifinge, konferencije za medije, priopćenja za javnost i novinske članke, te odgovara na upite domaćih i međunarodnih medija. Cilj je javnosti pružiti sveobuhvatne informacije i na taj način osigurati razumijevanje i podršku za provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), kako u Bosni i Hercegovini tako i u inozemstvu. Odjel za strateške komunikacije i medije također objavljuje osnovne tekstove koji se odnose na Opći okvirni sporazum za mir, održava web stranicu i platforme OHR-a na društvenim mrežama, te organizira i vodi informativne kampanje kako bi informirao građane Bosne i Hercegovine o njihovim pravima i dužnostima, te promovirao pomirenje, toleranciju, dobru upravu i civilno društvo.

Odjel za administrativno-financijske poslove i transformaciju

Odjel za administrativno-financijske poslove i transformaciju pruža neophodnu podršku i infrastrukturu za provedbu aktivnosti i ciljeva OHR-a, te je odgovoran za upravljanje svim financijskim, materijalnim i ljudskim resursima u okviru OHR-a.

Ovaj odjel brine da OHR slijedi politike i procedure upravljanja i financijskog poslovanja koje je odobrio Upravni odbor PIC-a.

Odjel za administrativno-financijske poslove i transformaciju obuhvaća:
– Pododjel za financije
– Pododjel za kadrovska pitanja (uključujući i Prevoditeljsku jedinicu)
– Pododjel za informacijske i komunikacijske tehnologije
– Pododjel za logistiku
– Pododjel za poslove sigurnosti