Članom II Aneksa 10 Daytonskog mirovnog sporazuma visokom predstavniku se stavlja u zadatak da:

  • prati provedbu Mirovnog sporazuma;
  • ostvaruje bliske kontakte sa stranama potpisnicama Sporazuma u cilju afirmiranja punog poštivanja svih civilnih aspekata Sporazuma;
  • vrši koordiniranje aktivnosti međunarodnih civilnih organizacija i agencija u Bosni i Hercegovini s ciljem osiguranja učinkovite provedbe civilnih aspekata Mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik poštivat će njihovu samostalnost u okviru njihovog djelokruga, te po potrebi davati opće smjernice u svezi sa utjecajem njihovih aktivnosti na provedbu Mirovnog sporazuma;
  • pomogne, kada to smatra neophodnim, u rješavanju svih poteškoća koje se jave u svezi sa provedbom civilnog dijela Sporazuma;
  • sudjeluje na sastancima organizacija donatora;
  • podnosi periodična izvješća o postignutom napretku Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji, Sjedinjenim Državama, Ruskoj Federaciji i drugim zainteresiranim vladama, stranama i organizacijama;
  • daje smjernice za rad Međunarodnih policijskih snaga Ujedinjenih naroda (IPTF – misija okončana 31. prosinca 2002. op.a.)

Angažman OHR-a u političkom životu Bosne i Hercegovine se mijenjao i razvijao u sukladnosti sa mandatom i težištem interesiranja shodno zahtjevima Vijeća za provedbu mira. Visoki predstavnik je na početku mirovnog procesa predsjedao određenim brojem zajedničkih tijela koja su okupljala predstavnike strana koje su sudjelovale u ratu i osiguravale početne uvjete za mirovni proces. Državne i entitetske institucije koje su predviđene Ustavom uspostavljene su nakon prvih postdaytonskih izbora u rujnu 1996. godine, ali trebalo je da prođe neko vrijeme prije no što su one počele održavati redovite sastanke. Jedan od ključnih zadataka OHR-a je da osigura da te institucije funkcioniraju efikasno i odgovorno.

U oblasti ekonomije, faza obnove, koja je financirana u okviru programa Svjetske banke i Europske komisije u vrijednosti od 5,1 milijardi dolara, velikim dijelom je završena u godinama neposredno nakon rata; sada je akcent na reformama koje će osigurati fiskalnu i ekonomsku stabilnost.

OHR također usmjerava aktivnosti na uspostavu vladavine prava, što je početna točka i ključni uvjet za napredak u svim drugim oblastima reforme.

Jedan od najvažnijih događaja u procesu provedbe mira bio je sastanak PIC-a u Bonnu u prosincu 1997. godine. Razrađujući Aneks 10 Daytonskog mirovnog sporazuma, PIC je zatražio od visokog predstavnika da smijeni sa dužnosti javne zvaničnike koji krše zakonski preuzete obveze i Daytonski mirovni sporazum, te da, kada to smatra neophodnim, nametne ključne zakone ukoliko ih ne usvoje zakonodavna tijela Bosne i Hercegovine.

Ipak, princip kojim se OHR rukovodi u svom angažmanu u Bosni i Hercegovini je koncept odgovornosti lokalnih vlasti. Ovim konceptom se zvaničnici i građani Bosne i Hercegovine pozivaju da preuzmu odgovornost za mirovni proces i probleme s kojima se suočava njihova zemlja.