01.08.2006

Odluka kojom se produžava mandat gospodina Svena Mariusa Urkea na dužnosti međunarodnog člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzimajuć [...]
30.06.2006

Odluka o dodatnom imenovanju međunarodnog tužioca Petera Kornecka, prethodno imenovanog u Posebnom odjelu za ratne zločine, u Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u Tužilaštvu BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]
30.06.2006

Odluka o ponovnom imenovanju Drewa G. Engela na funkciju međunarodnog tužioca u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u Tužilaštvu BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]
19.06.2006

ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ustupanju predmeta od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini

Zakon koji slijedi kao sastavni dio ove odluke stupa na snagu kao što je utvrđeno u članu 3, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.
19.06.2006

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama

Zakon koji slijedi kao sastavni dio ove odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članu 5, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.
07.06.2006

Odluka o imenovanju Merje Helene Halme-Korhonen na funkciju međunarodnog sudije u Odsjek I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja i Odsjek II za za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]
07.06.2006

Odluka o imenovanju Mitje Kozamernika na funkciju međunarodnog sudije u Odsjek I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja i Odsjek II za za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]
07.06.2006

Odluka o dodatnom imenovanju međunarodnog sudije Pietra Spere prethodno imenovanog u Odsjeku I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja, u Odsjek II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i po [...]