Ovaj sadržaj je dostupan samo na engleskom jeziku. Lokalne jezičke varijante zakona dostupne su u “Službenom listu Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.