30.06.2006 18/06

Odluka o ponovnom imenovanju Drewa G. Engela na funkciju međunarodnog tužioca u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u Tužilaštvu BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka sa Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, kao i nesmetano funkcioniranje zajedničkih institucija”;

S obzirom na stav 12. 1 Deklaracije Vijeća za implementaciju mira sa sastanka održanog u Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine, u kojem je jasno rečeno da Vijeće smatra da je uspostava pravne države, u koju svi građani imaju povjerenja, preduvjet za trajni mir te za samoodrživu ekonomiju koja može da privuče i zadrži i strane i domaće ulagače;

Konstatirajući takođe činjenicu da je u kominikeu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira donesenom u Sarajevu 31. jula 2002. godine navedeno da Odbor prihvata stvaranje Posebnih sudskih vijeća u Sudu Bosne i Hercegovine i podržava prijedlog visokog predstavnika da se angažiraju domaći i strani sudije i tužioci u posebnim odsjecima i odjelima za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u sastavu Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

Uvjeren da je od presudnog značaja za Bosnu i Hercegovinu da se se osigura jačanje i poštivanje vladavine zakona kako bi se stvorila osnova za ekonomski rast i strana ulaganja;

Prisjećajući se Sporazuma između visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjeljenja za ratne zločine te Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji su 1. decembra 2004. godine potpisali Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i visoki predstavnik;

Imajući na umu takođe relevantne odredbe Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04 i 61/04) kojima se predviđa imenovanje jednog broja međunarodnih tužilaca u Posebno odjeljenje za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

S obzirom na zahtjev za ponovnim imenovanjem koji je dana 20. juna 2006. godine podnio zamjenik registrara u Uredu registrara za Odsjek I za ratne zločine i Odsjek II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjeljenja za ratne zločine te Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, i pismo saglasnosti od 22. juna 2006. godine koje je potpisao glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

Imajući na umu potrebu za kontinuiranim radom Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine i za imenovanjem međunarodnih tužilaca u Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te iz svih prethodno navedenih razloga;

Visoki predstavnik ovim donosi sljedeću

ODLUKU

o ponovnom imenovanju Drewa G. Engela na funkciju međunarodnog tužioca u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine

 

1.      U skladu sa članom 18a. stav 1. Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 24/02, 3/03, 42/03, 9/04, 35/04 i 61/04, u daljem tekstu: Zakon), ovom Odlukom se na funkciju međunarodnog tužioca Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju pri Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ponovno imenuje:

Drew G. Engel

2.      Mandat koji slijedi nakon njegovog ponovnog imenovanja će za Drewa E. Engela trajati do 31. decembra 2006. godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

3.      Imenovani međunarodni tužilac svoju funkciju tužioca obavlja u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i njenim zakonima, donoseći odluke u skladu sa svojim znanjem i sposobnostima, savjesno, odgovorno i nepristrasno, jačajući vladavinu prava, te štiteći prava i slobode pojedinaca koje su garantirane Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Međunarodni tužilac se i dalje obavezuje svečanom izjavom datom pred predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

4.      Imenovani međunarodni tužilac za vrijeme trajanja svog mandata mora imati mjesto boravka u Bosni i Hercegovini i ne može obavljati druge dužnosti koje nisu kompatibilne sa njegovom tužilačkom funkcijom, odnosno koje mogu uticati na njegove radne rezultate kao tužioca angažiranog na puno radno vrijeme.

5.      Za vrijeme trajanja svog mandata, postavljeni tužilac mora pohađati i završiti sve programe edukacije u skladu sa uputama glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine i mora se pridržavati svih standarda profesionalnog ponašanja koje propisuje Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

6.      Registrar Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjeljenja za ratne zločine te Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, obavještava organ nadležan za imenovanje o svakoj pojavi, uključujući i one iz tačke 4. ove Odluke, koja može dovesti do spriječenosti postavljenog međunarodnog tužioca da vrši svoju funkciju. U slučaju podnošenja ostavke ili spriječenosti međunarodnog tužioca da na svom položaju ostane do isteka mandata, može se imenovati drugo lice koje će ga naslijediti i na toj funkciji ostati do kraja tog mandata.

7.      Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo , 30, juna 2006. godine
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik