07.06.2006 13/06

Odluka o imenovanju Merje Helene Halme-Korhonen na funkciju međunarodnog sudije u Odsjek I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja i Odsjek II za za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka sa Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

S obzirom na stav 12. 1 Deklaracije Vijeća za implementaciju mira sa sastanka održanog u Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine, u kojem je jasno rečeno da Vijeće smatra da je uspostava pravne države, u koju svi građani imaju povjerenja, preduvjet za trajni mir te za samoodrživu ekonomiju koja može da privuče i zadrži i strane i domaće ulagače;

S obzirom takođe na stav 3. Aneksa II (Vladavina zakona i ljudska prava) prethodno navedene Deklaracije, prema kojem uspostavljanje pravosudnih institucija na nivou države BiH, koje zadovoljavaju ustavnu potrebu za rješavanjem krivičnih djela koja izvrše javni zvaničnici BiH u toku obavljanja svojih službenih dužnosti, kao i administrativnih i izbornih pitanja, predstavlja preduvjet za uspostavu vladavine zakona u Bosni i Hercegovini;

Imajući u vidu pospiješenu strategiju za provođenje reforme pravosuđa u cilju ulaganja pojačanih napora na uspostavi vladavine zakona u Bosni i Hercegovini u periodu 2002/2003. godine, koju je odobrio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira 28. februara 2002. godine, i konstatirajući da je navedena strategija osmišljena kao odgovor na zahtjeve organa vlasti u Bosni i Hercegovini za intenzivnijim angažiranjem međunarodne zajednice u pravcu rješavanja privrednog kriminala, korupcije i problema prisutnih u osnovi pravosudnog sistema;

Konstatirajući činjenicu da je u kominikeu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira izdatom u Sarajevu 31. jula 2002. godine navedeno da Odbor prihvata stvaranje posebnih sudskih vijeća u Sudu Bosne i Hercegovine i podržava prijedlog visokog predstavnika da se angažiraju domaći i strani sudije i tužioci u posebnim odsjecima i odjelima za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju u sklopu Suda Bosne i Hercegovine i Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

Konstatirajući također činjenicu da je u kominikeu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira izdatom u Sarajevu 26. septembra 2003. godine Odbor primio k znanju Rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN br. 1503, u kojoj se između ostalog međunarodna zajednica poziva da pruži podršku naporima visokog predstavnika u cilju uspostave vijeća za ratne zločine;

Prisjećajući se Sporazuma između visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjeljenja za ratne zločine te Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji su 1. decembra 2004. godine potpisali Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i visoki predstavnik;

Prisjećajući se takođe  relevantnih odredbi Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 29/00, 24/02, 3/03, 42/03, 37/03, 9/04, 4/04, 35/04 i 61/04) kojima se predviđa imenovanje jednog broja međunarodnih sudija u Odsjek I za ratne zločine i Odsjek II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine;

Konstatirajući Zajedničku preporuku o imenovanju međunarodnog sudije od 26. maja 2006. godine, koju su potpisali zamjenici registrara Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjela za ratne zločine te Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

Imajući na umu potrebu za jačanjem posebnih odsjeka Suda Bosne i Hercegovine i za imenovanjem međunarodnih sudija u Sud Bosne i Hercegovine, te iz svih prethodno navedenih razloga;

Visoki predstavnik ovim donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju Merje Helene Halme-Korhonen na funkciju međunarodnog sudije u Odsjek I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja i Odsjek II za za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine

1.      U skladu sa izmijenjenim i dopunjenim članom 65. stav 4. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, 29/00, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04 i 61/04, u daljem tekstu: Zakon), sljedeća osoba se ovom Odlukom imenuje za međunarodnog sudiju Odsjeka I za ratne zločine Krivičnog i Apelacinog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine i Odsjeka II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine:

Merja Helena Halme-Korhonen

2.      Merja Helena Halme-Korhonen se u prvom mandatu imenuje na period od dvije godine od dana preuzimanja službenih dužnosti, što će se dogoditi najkasnije 17. juna 2006. godine, a može biti ponovno imenovana u skladu sa Zakonom.

3.      Imenovani međunarodni sudija svoju funkciju sudije obavlja u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i njenim zakonima, donoseći odluke u skladu sa svojim znanjem i sposobnostima, savjesno, odgovorno i nepristrasno, jačajući vladavinu prava, te štiteći prava i slobode pojedinaca koje su garantovane Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Prije preuzimanja svoje službene funkcije, međunarodni sudija u tu svrhu daje svečanu izjavu pred predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

4.      Imenovani međunarodni sudija za vrijeme trajanja svog mandata mora imati mjesto boravka u Bosni i Hercegovini i ne može obavljati druge dužnosti koje nisu kompatibilne sa njegovom sudskom funkcijom, odnosno koje mogu uticati na njegove radne rezultate kao sudije angažovanog na puno radno vrijeme. U mjeri u kojoj je to moguće, svi drugi uslovi za sudsku službu navedeni u Zakonu odnose se i na ovo imenovanje.

5.      Za vrijeme trajanja svog mandata, postavljeni sudija mora pohađati i završiti sve programe edukacije u skladu sa uputama predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i mora se pridržavati svih standarda profesionalnog ponašanja koje propisuje Sud Bosne i Hercegovine.

6.      Registrar Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjeljenja za ratne zločine te Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, obavještava organ nadležan za imenovanje o svakoj pojavi, uključujući i one iz tačke 4. ove Odluke, koja može dovesti do spriječenosti postavljenog međunarodnog sudije da vrši svoju funkciju. U slučaju podnošenja ostavke ili spriječenosti međunarodnog sudije da na svom položaju ostane do isteka mandata, može se imenovati drugo lice koje će ga na toj funkciji naslijediti i na njoj ostati do kraja tog mandata.

7.      Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

 

 

Sarajevo , 7. juna 2006. god.
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik