Bosna i Hercegovina kao „mirna i održiva zemlja koja se čvrsto nalazi na putu evropske integracije“ dugoročni je cilj Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, a ostvarenje ovog cilja predstavlja i fokus djelovanja OHR-a.

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su na sastanku u Briselu 26. i 27. februara 2008. godine utvrdili zahtjeve koje organi BiH trebaju ispuniti prije zatvaranja OHR-a. Ovi zahtjevi su jasno postavljeni i odobreni od strane Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, a organi Bosne i Hercegovine već su ih prethodno prihvatili. Ciljevi koje organi BiH trebaju ispuniti prije zatvaranja OHR-a su:

  • Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između države i drugih nivoa vlasti;
  • Prihvatljivo i održivo rješenje za vojnu imovinu;
  • Potpuna implementacija Konačne odluke za Brčko;
  • Fiskalna održivost (promovirana putem Sporazuma o utvrđivanju stalne metodologije za utvrđivanje koeficijenata za raspodjelu sredstava UIO-a i osnivanje Nacionalnog fiskalnog vijeća); i
  • Zaživljavanje vladavine prava (demonstrirano putem usvajanja Državne strategije za ratne zločine, donošenjem Zakona o strancima i azilu i usvajanjem Državne strategije za reformu sektora pravosuđa).

Pored ovih ciljeva, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je također utvrdio dva uslova koje treba ispuniti prije zatvaranja OHR-a:

  • Potpisivanje SSP-a; i
  • Pozitivna procjena situacije u BiH od strane Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira zasnovana na punom poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira je redovno na svojim sastancima od februara 2008. godine vršio uvid u pomake ostvarene u pogledu realizacije programa 5+2. Iako su u nekim oblastima ostvareni pomaci, hronično neslaganje vodećih političkih stranaka dovelo je do zastoja koji je spriječio punu realizaciju programa.