01.08.2006 22/06

Odluka kojom se produžava mandat gospodina Svena Mariusa Urkea na dužnosti međunarodnog člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog  Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzimajući u obzir član II.1.(d) prethodno navedenog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pruža pomoć kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se jave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka sa Konferencije o implementaciji mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, a na kojoj je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o implementaciji civilnog dijela mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obavezujućih odluka, kada procijeni da je to neophodno” o određenim pitanjima uključujući (prema tački (c) ovog stava) “mjere  kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Uz uvažavanje stava I.2.a Zaključaka donesenih na navedenoj konferenciji u Bonu kojima se potvrđuje “da je nepristrasno i nezavisno pravosuđe” od “suštinskog značaja za vladavinu prava i pomirenje u Bosni i Hercegovini”, da proces imenovanja sudija i tužilaca mora biti zasnovan na sposobnostima, da se mora uspostaviti institucija za edukaciju sudija i tužilaca, te da je kontrola pravosudnog sistema element od suštinskog značaja za pomenuti proces;

Imajući na umu stav 12. 1. Deklaracije Vijeća za implementaciju mira sa sastanka održanog u Madridu 16. decembra 1998. godine, u kojem je jasno rečeno da Vijeće smatra da je uspostava pravne države, u koju svi građani imaju povjerenja, preduvjet za trajni mir te za samoodrživu ekonomiju koja može da privuče i zadrži i strane i domaće ulagače;

Konstatirajući da je u svom kominikeu, izdatom u Briselu 28. februara 2002. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira podržao pooštrenu strategiju reforme pravosuđa za 2002/03. godinu kako bi se ojačali napori na ostvarivanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini, i da je u tom kontekstu uvažio značaj osnivanja Visokog sudskog vijeća za Bosnu i Hercegovinu, instistirajući istovremeno na mjerama kojima bi se odlučno doprinijelo izgradnji nezavisnog i efikasnijeg pravosudnog sistema koji će uživati povjerenje građana i unaprijedilo okruženje za strana ulaganja;

Konstatirajući takođe da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u svom kominikeu izdatom u Sarajevu 31. jula 2002. godine pozvao organe vlasti da pomognu u blagovremenom upostavljanju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i u restrukturiranju sudskog i tužilačkog sistema, te da je taj stav ponovljen u kominikeu izdatom u Sarajevu 7. maja 2002. godine; 

Imajući u vidu odredbu Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», br. 25/04 i 93/05) kojom se predviđa angažiranje međunarodnih eksperata za rad u Vijeću;

Pozivajući se na prethodnu odluku visokog predstavnika, donesenu 3. juna 2004. godine, o imenovanju članova i savjetnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, objavljenu u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” br. 28/04, prema kojoj mandat gospodina Svena Mariusa Urkea, kao međunarodnog člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ističe 3. juna 2005. godine;

Pozivajući se takođe na sljedeću odluku visokog predstavnika, donesenu 3. juna 2005. godine, kojom se produžava mandat gospodina Svena Mariusa Urkea, kao međunarodnog člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, objavljenu u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», br. 43/05, prema kojoj mu mandat ističe 1. avgusta 2006. godine;

Upoznat sa stavom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća iznesenom u pismu predsjednika Vijeća od 7. jula 2006. godine da je i dalje neophodno prisustvo međunarodnih članova kako bi se pružila pomoć u razvoju nezavisnog i efikasnog sudskog sistema;

Konstatirajući preporuku za produžetak mandata gospodinu Svenu Mariusu Urkeu kao međunarodnom članu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, koju je potpisao predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine 7. jula 2006. godine, kojom se takođe potvrđuje da su osigurana finansijska sredstva za navedeni produžetak mandata,

Visoki predstavnik donosi sljedeću 

ODLUKU

kojom se produžava mandat gospodina Svena Mariusa Urkea na dužnosti međunarodnog člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovina

 

Član 1.

(1)    Ovom Odlukom se produžava mandat gospodina Svena Mariusa Urkea kao međunarodnog člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće), do 30. juna 2007. godine.

(2)    Pored obaveza koje ima kao član Vijeća, gospodin Sven Marius Urke će istovremeno vršiti dužnost savjetnika Sekreterijata Vijeća, uz koordinaciju direktora Sekreterijata, do 30. juna 2007. godine.      

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo, 1. avgust 2006. godine
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik