Na osnovu opširne studije koju je proveo Ured visokog predstavnika na zahtjev Vijeća za provedbu mira, koordinacijska struktura međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini je „restrukturirana“ u 2002. godini kako bi se izbjegla preklapanja aktivnosti i odgovornosti, te kako bi se povećala učinkovitost. U sklopu ovog procesa uspostavljen je Odbor šefova vodećih međunarodnih organizacija pod predsjedavanjem visokog predstavnika, kao glavno tijelo za koordinaciju aktivnosti međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Odbor šefova vodećih međunarodnih organizacija se sastaje svake druge sedmice u Sarajevu. Članice Odbora su: OHR, EUFOR, Evropska unija, Međunarodni monetarni fond, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, OSCE, Svjetska banka, Štab NATO-a u Sarajevu, Švedska, Švicarska, UN, UNHCR, UNDP, Vijeće Evrope.

BoP Press Releases