Politički i finansijski odjel

Politički i finansijski odjel OHR-a daje savjete visokom predstavniku o civilnim aspektima provedbe mira u Bosni i Hercegovini. U toj ulozi, Odjel sarađuje sa velikim brojem domaćih i međunarodnih sagovornika, uključujući državne, entitetske, kantonalne, općinske i međuresorne institucije.

Politički i finansijski odjel predstavlja centralnu tačku za koordiniranje procesa kreiranja međunarodne politike u BiH, kao i za aktivnosti planiranja i provedbe unutar samog OHR-a. Ovaj odjel je organiziran u tri jedinice.

Jedinica za izvršne i zakonodavne organe vlasti uspostavlja komunikaciju i veze sa državnim i entitetskim parlamentima, kao i kantonalnim skupštinama, i sa izvršnim organima na svim nivoima vlasti u BiH, te je angažirana na praćenju njihovih aktivnosti i praćenju zakona u okviru procedure od izvršnih do zakonodavnih organa vlasti i lobiranju u ime OHR-a za usvajanje zakona koji su od ključnog značaja za tranziciju BiH prema euroatlantskim integracijama. Ova jedinica također osigurava političku strategiju i strategiju lobiranja, odgovarajuće analize, kao i pripremne i informativne materijale za visokog predstavnika o relevantnim pitanjima, te izvještava o razvoju situacije i dešavanjima koja potencijalno mogu ugroziti Opći okvirni sporazum za mir.

U oblasti strategije i planiranja, Jedinica za strategiju osigurava visokom predstavniku i njegovim zamjenicima potrebne osnovne i najnovije informacije, sveobuhvatne analize i savjete o strateškim opcijama u vezi sa brojnim pitanjima, uključujući i pitanja iz oblasti vanjske politike i pomirenja, te također pruža savjete o općoj strategiji i provedbi politike.

Jedinica za finansijska pitanja savjetuje visokog predstavnika o finansijskim dešavanjima i ekonomskom razvoju situacije u pogledu funkcionalnosti i održivosti dejtonskih institucija i o pitanjima definiranim mandatom visokog predstavnika i Programom 5+2. Jedinica za finansijska pitanja izvještava, vrši analize i ima savjetodavnu ulogu, te daje informacije o činjenicama i pruža sveobuhvatne i strateške savjete i podršku visokom predstavniku i Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira.

Politički i finansijski odjel također priprema, u saradnji s drugim odjelima OHR-a i drugim međunarodnim organizacijama, sastanke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira i Odbora šefova međunarodnih organizacija (koji okuplja šefove vodećih međunarodnih agencija u BiH). Ovaj odjel također osigurava održavanje neophodnih veza s ovim međunarodnim organizacijama. Uz to, Odjel organizira i posjete visokog predstavnika u okviru teritorije BiH i u inostranstvu, te priprema i organizira posjete visokih zvaničnika koji dolaze u BiH.

Odjel za pravna pitanja

Odjel za pravna pitanja (Odjel) čini tim domaćih i međunarodnih pravnika koji se bave pravnim pitanjima u svim oblastima vezanim za provedbu civilnog dijela Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), uključujući i, između ostalog, javno pravo, ustavno pravo, te pitanja iz oblasti krivičnog, upravnog i fiskalnog prava. Ovaj Odjel funkcionira kao pravna služba za sve druge Odjele OHR-a i ima glavnu ulogu u pružanju mjerodavnih pravnih savjeta visokom predstavniku i njegovim zamjenicima.

Odjel ima posebnu odgovornost u svjetlu obaveza visokog predstavnika prema članu V Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP), u njegovom svojstvu konačnog autoriteta u regionu u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi mirovnog rješenja. Ovaj Odjel također pruža pravne savjete o odlukama koje su donijeli dosadašnji visoki predstavnici, kao i o drugim pitanjima iz oblasti međunarodnog i domaćeg prava. Od pravnika iz ovog Odjela se često traži da izvrše analizu nacrta pravnih akata kojima se potencijalno osporava Opći okvirni sporazum za mir (GFAP).

Odjel također ostvaruje blisku saradnju sa domaćim institucijama na svim nivoima vlasti i međunarodnom zajednicom u širem smislu, a posebno s Upravnim odborom Vijeća za provedbu mira i Odborom šefova vodećih međunarodnih organizacija u BiH u pogledu različitih pravnih tema.

Odjel također održava bazu podataka u kojoj su pohranjeni pravni dokumenti, izrađuje periodične izvještaje o statusu zakona u proceduri i održava odnose sa službenim glasnicima u cilju promoviranja blagovremenog objavljivanja pravnih akata, priprema za objavljivanje odluka visokog predstavnika i drugih pitanja.

Odjel za stratešku komunikaciju i medije 

Odjel za stratešku komunikaciju i medije predstavlja politiku visokog predstavnika i OHR-a kroz intervjue i brifinge, pres konferencije, saopštenja za javnost i članke, te odgovara na upite domaćih i međunarodnih medija. Cilj je javnosti pružiti sveobuhvatne informacije i na taj način osigurati razumijevanje i podršku za provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), kako u Bosni i Hercegovini tako i u inostranstvu. Odjel za strateške komunikacije i medije također objavljuje osnovne tekstove koji se odnose na Opći okvirni sporazum za mir, održava web stranicu OHR-a i platforme OHR-a na društvenim mrežama, te organizira i vodi informativne kampanje kako bi informirao građane Bosne i Hercegovine o njihovim pravima i dužnostima, te promovirao pomirenje, toleranciju, dobro rukovođenje i civilno društvo.

Odjel za administrativno-finansijske poslove i transformaciju

Odjel za administrativno-finansijske poslove i transformaciju pruža neophodnu podršku i infrastrukturu za provеdbu aktivnosti i ciljeva OHR-a, te je odgovoran za upravljanje svim finansijskim, materijalnim i ljudskim resursima u okviru OHR-a.

Ovaj odjel brine da OHR slijedi politike i procedure rukovođenja i finansijskog poslovanja koje je odobrio Upravni odbor PIC-a.

Odjel za administrativno-finansijske poslove i transformaciju obuhvaća:
– Pododjel za finansije
– Pododjel za kadrovska pitanja (uključujući i Prevodilačku jedinicu)
– Pododjel za informatičke i komunikacijske tehnologije
– Pododjel za logistiku
– Pododjel za poslove sigurnosti