24.05.2002

Odluka o postupku likvidacije koji će se primjeniti pri prestanku rada Javnog preduzeća Radio- televizija Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlastima koje su mi date članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u vezi tumačenja gore navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. ( [...]
24.05.2002

Odluka kojom se proglašava Zakon o Radio-televiziji Republike Srpske

Koristeći seovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10 (Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Mirovnog ugovora u provedbi civilnog dijela Sporazuma; i posebno uzevši u obzir čl [...]
23.05.2002

Odluka kojom se proglašava Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog sistema i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine

Kojom se proglašava Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog sistema i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine, kao što je navedeno u daljem tekstu. Ukoliko ova Odluka ili Zakon koji se njome donosi ne utvrđuju drugačije, prethodne odluke Visokog predstavnika koje se odnose na oblast medija i dalje ostaju na snazi osim ili u slu [...]
31.01.2001

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke Vlade RS o određivanju spiska preduzeća od strateške važnosti u kojim se državni kapital privatizuje u skladu sa posebnim programima privatizacije i Odluke o povratu vaučera i kupona, odnosno refundiranju gotovine uložene u privatizaciju Radio-televizije Republike Srpske prema prijedlogu Vlade RS

Sarajevo, 31. Januar 2001. godine Koristeci se ovlašcewima koja su mi data clanom 5. Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog dogovora) Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemqi u pogledu tumacewa navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog dogovora; i [...]