24.05.2002

Odluka o postupku likvidacije koji će se primjeniti pri prestanku rada Javnog preduzeća Radio- televizija Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlastima koje su mi date članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u vezi tumačenja gore navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada Visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih  problema koji se pojave u vezi s civilnom implementacijom”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojima je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema podstavu (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom području Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Pozivajući se na Odluku Visokog predstavnika o restruktuiranju Javnog radio-radio-televizijskog sistema u Bosni i Hercegovini od dana 30.jula 1999.god. (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 14/99) kojom se uspostavlja Javni radio-televizijski sistem i dva od tri javna emitera i kojom se zahtijeva prijenos sveukupne imovine i obaveza Radio-televizije Bosne i Hercegovine na javne emitere te kojom se utvrđuje obaveza da se imovinska i finansijska potraživanja riješe između javnih emitera;

Konstatirajući da je Osnivački odbor Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine 27. oktobra 2001.god. donio odluku da se započne postupak likvidacije Radio-televizije Bosne i Hercegovine sa danom 1. decembrom 2001. godine;

Imajući u vidu da je prije nastanka Države Bosne i Hercegovine, TV Sarajevo, preduzeće koje je bilo prethodnik Radio-televizije Bosne i Hercegovine, bilo javno preduzeće koje je osnovala Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i za koje je odgovornost 1994.godine preuzela Republika Bosna i Hercegovina donošenjem izmjena i dopuna na Zakon te da ista je  uvijek bila i još uvijek je preduzeće na državnom nivou;

Konstatirajući da se zbog toga što je Radio-televizija Bosne i Hercegovine preduzeće na državnom nivou, nijedan  entitetski zakon, donesen poslije potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, a kojim se reguliraju javna preduzeća kao ni procedure koje se primjenjuju tokom postupka likvidacije istih, ne mogu primjeniti na prestanak postojanja Radio-televizije Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir da Zakon o javnim preduzećima BiH, koji bi se trebao baviti pitanjima na koja se ova Odluka odnosi, ne postoji;

Razmotrivši, uzevši u obzir i konstatirajući sve prethodno navedeno, donosim sljedeću

ODLUKU

o postupku likvidacije koji će se primjeniti pri prestanku rada Javnog preduzeća Radio- televizija Bosne i Hercegovine

1. Postupak koji će se primjeniti pri likvidaciji Javnog preduzeća Radio-televizija Bosne i Hercegovine (“RTV BiH”) provešće se u skladu sa ovom Odlukom. Na postupak likvidacije neće se primjenjivati zakoni u Bosni i Hercegovini kojim se uređuje prestanak rada preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica. U izvršavanju likvidacije RTV BiH, likvidator primjenjuje, gdje to bude potrebno,  opće pravne principe koji se odnose na prestanak rada preduzeća i to u onoj mjeri u kojoj su principi koji će se primijeniti zasnovani na jednakosti i pravednosti, te usklađeni sa međunarodnim pravnim standardima, ukoliko nije drugačije određeno u ovoj Odluci.

2. U smislu ove Odluke, pod likvidacijom se podrazumijevaju sve radnje koje su opravdano potrebne kako bi se okončalo poslovanje RTV BiH na metodičan način ( i ukinulo pravno postojanje iste) uključujući prijenos sveukupne imovine, prava i obaveza RTV BiH na Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine (“JS BiH”) ili na Radio-televiziju Federacije Bosne i Hercegovine (“RTV FBiH”).

3. Funkciju likvidatora obavlja Agent Visokog predstavnika za radio-televizijski sistem, gospodin John Shearer, ili njegov nasljednik. Likvidator može za obavljanje određenih stručnih poslova ovlastiti zaposlenike JS BiH ili RTV FBiH. U obavljanju poslova  u okviru postupka likvidacije, likvidator će tijesno sarađivati sa Izvršnom komisijom Osnivačkog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine ili njegovog nasljednika.

4. Na osnovu ove odluke, likvidator će podnijeti ili naložiti podnošenje prijave za upis postupka likvidacije RTV BiH sudu koji bude nadležan.

5. U nazivu firme RTV BiH dodaju se riječi “U likvidaciji”, tako da njen puni naziv glasi: “Javno preduzeće Radio-televizija Bosne i Hercegovine  – U likvidaciji”.

6. Danom početka postupka likvidacije prestaje funkcija svih upravnih tijela RTV BiH, osim u mjeri u kojoj je neophodno da se omogući likvidatoru da izvrši svoje dužnosti navedene u ovoj Odluci, a njihove ovlasti  prenose se na likvidatora.

7. Prijenos imovine i obaveza utvrdiće se na osnovu završnog računa RTV BiH od dana 30. novembra 2001. godine, koji će biti izrađen u skladu sa važećim propisima Federacije Bosne i Hercegovine.

8. U skladu sa odredbama prethodne dvije Odluke Visokog predstavnika o restruktuiranju Javnog radio-televizijskog sistema , uključujući bez ograničenja, član 3. Odluke od 30.jula 1999.godine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 14/99) i članove 2.1.5. i 3.3. Odluke od 23.oktobra 2000.godine (Službeni glasnik broj 28/00), imovina, prava i obaveze RTV BiH se u toku postupka likvidacije prenose na JS BiH i RTV FBiH, zavisno od prenesene funkcije na koju se predmetna imovina, pravo ili obaveza odnose. Do donošenja konkretnih odluka od strane likvidatora o prijenosu, sve obaveze i potraživanja RTV BiH, u šta se ubrajaju, bez ograničenja, krediti, fiksni troškovi, investicije i tekuće održavanje i amortizacija, kao i troškovi postupka likvidacije, evidentirat će se i/odnosno prenijeti i realizirati u JS BiH.

9. U svim upravnim i sudskim  postupcima u kojima RTV BiH učestvuje kao strana, od početka postupka likvidacije, svojstvo strane preuzimaju  JS BiH ili RTV FBiH, na osnovu odluka likvidatora, prema kriterijima iz tačke 8. ove Odluke. O prijenosu svojstva strane u svakom konkretnom predmetu, likvidator će pismeno obavijestiti sud. Nakon prijenosa svojstva strane na JS BiH ili RTV FBiH, naknadne radnje ili odluke jedne strane neće obavezivati onu drugu.

10. Likvidator će sve poznate povjerioce i dužnike RTV BiH, na odgovarajući način, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove Odluke u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, obavijestiti o činjenici da je njihovo potraživanje odnosno obaveza preneseno (bez priznanja ili prihvatanja odgovornosti) na JS BiH ili RTV FBiH.

11. Likvidator je, takođe, dužan objaviti javni poziv svim povjeriocima RTV BiH da mu, u roku od 30 dana od dana javnog poziva, pismenim putem prijave svoja zakonita potraživanja. O prihvatanju ili odbijanju prijavljenog potraživanja, kao i o pravnom licu na koje su odgovarajuća potraživanja prenesena, likvidator će pojedinačno obavijestiti svakog povjerioca u roku od 30 dana od dana prijema podataka o ovim potraživanjima.

12. Potraživanja koja se ne prijave u roku navedenom u tački 10. ove Odluke izmiriće se od strane pravnog lica na koje je prenesena imovina na koju se ta potraživanja odnose.

13. Likvidator će, u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove Odluke u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, podnijeti Osnivačkom odboru JS BiH ili njegovom sljedbeniku izvještaj o postupku likvidacije RTV BiH.

14. Bez obzira na bilo kakve odredbe domaćih zakona ili zakona koji su u suprotnosti sa ovim zakonom, likvidator i njegov nasljednik će cijelo vrijeme uživati puni imunitet za sve postupke koji se vode pred bilo kojim sudom, a koji su u vezi sa aktivnostima koje on ili njegov nasljednik obavljaju ili sa mandatom koji mu je dat navedenom Odlukom, kao i u toku obavljanja dužnosti u skladu sa svojim ovlastima pred bilo kojim sudom.

15. Ova Odluka, koja je donesena u skladu sa međunarodnim mandatom koji je dat Visokom predstavniku, neće biti predmet sudskog spora pred bilo kojim sudom u Bosni i Hercegovini. Odluka stupa na snagu i bez odlaganja se objavljuje u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine» i «Službenom glasniku Republike Srpske».

 

 

Sarajevo, 23. maj 2002.god.

 

Wolfgang Petritsch

Visoki predstavnik