23.10.2000

Druga odluka Visokog predstavnika o restruktuiranju javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini

Clan 1. UVOD

Clan 2. JAVNI RADIO-TELEVIZIJSKI SISTEM

2.1 Privremena korporacija za prijenos programa
2.2 Nove korporacije
2.3 RT RS
2.4 Zajednicke aktivnosti
2.5 Finansije
2.6 Radni odnosi

Clan 3. JAVNI RTV SERVIS BOSNE I HERCEGOVINE

3.1 Ovlasti, nadleznost i objavljivanje u sluzbenom listu
3.2 Prijenos
3.3 Prava
3.4 Program PBS BiH
3.5 Rukovodjenje
3.6 Upravljanje imovinom
3.7 Upravljanje tehnickim resursima

Clan 4. RADIO TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – d.o.o.

4.1 Program
4.2 Rukovodjenje

Clan 5. RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE

Clan 6. PROVEDBA

Koristeci se ovlastenjima koja su mi data clanom 5. Aneksa 10 Opceg sporazuma za mir (u daljem tekstu: Sporazum), prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja svog mandata; i posebno uzevsi u obzir clan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik ima ovlastenje da pomogne, kada to ocijeni neophodnim, u iznalazenju rjesenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom Sporazuma; pozivajuci se na tumacenje tog ovlastenja datog u stavu XI.2 Zakljucaka Konferencije za implementaciju mira odrzane u Bonu 10. decembra 1997. godine, posebno u podstavu (b) Zakljucaka, prema kojem Visoki predstavnik ima pravo da donese obavezujuce odluke kada to ocijeni neophodnim, o usvajanju mjera u cilju implementacije Sporazuma na cijelom podrucju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), ukljucujuci i privremene mjere koje stupaju na snagu kada strane nisu u mogucnosti da postignu sporazum;

Uzimajuci u obzir da, shodno nadleznostima institucija Bosne i Hercegovine da dodjeljuju frekvencije za emitiranje prema Zakonu o telekomunikacijama Bosne i Hercegovine, clan III 1. (h) Aneksa 4 i clan 3. Aneksa 9 Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini jasno utvrdjuju mogucnost da institucije i Bosne i Hercegovine i entiteta osnuju i rukovode, pojedinacno ili zajednicki, subjektima za komunikacije u vidu javnih RTV preduzeca;

Imajuci na umu preporuke Vijeca za implementaciju mira sadrzane u stavu 63. Deklaracije iz Luksemburga od 9. juna 1998. godine, kojim se naglasava vaznost javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini i na strane apelira da u cilju postizanja tog cilja, saradjuju sa Visokim predstavnikom u restrukturiranju RTV BiH i integraciji prijenosnog sistema; imajuci na umu dalje preporuke Vijeca za implementaciju mira sadrzane u Poglavlju V, stavu 21. i 24. Deklaracije iz Madrida od 16. decembra 1998. godine u kojem se naglasavaju oba cilja s posebnim akcentom na uspostavu integrirane televizijske mreze Federacije u kojoj ce sve zajednice biti u potpunosti zastupljene i koja ce imati transparentno finansiranje, kao i na uspostavu javne korporacije za emitiranje i prijenos; imajuci na umu da je u gore pomenutom stavu 24. Vijece za implementaciju mira naglasilo svim stranama potpisnicama Opceg okvirnog sporazuma za mir da postoji potreba za reguliranjem aktivnosti stranih RTV kuca u BiH, kao sto su Hrvatska radiotelevizija i Radio-televizija Srbije, u skladu sa postojecim zakonom; takodje, imajuci na umu da je 30. jula 1999. godine Visoki predstavnik zapoceo privremeno restrukturiranje Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini uspostavom PBS BiH i RTV FBiH, njihovog finansiranja, te ukidanja RTV BiH;

Konstatirajuci da je u skladu sa gore navedenim preporukama Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada RS-a) dana 13. februara 1998. godine potpisala sporazum na osnovu kojeg je uspostavljen niz privremenih aranzmana za restrukturiranje Srpske Radio-televizije (u daljem tekstu: SRT) u skladu sa Evropskim standardima javnog RTV servisa, nakon kojeg je potpisan Memorandum o razumijevanju dana 17. avgusta 1998. godine prema kojem se Vlada RS-a obavezala da ce prihvatiti mehanizam za transparentno i pouzdano finansiranje SRT-a. Privremeni aranzmani i Memorandum o razumijevanju su trebali ostati na snazi sve dok se ne ugrade u novi zakon o SRT-u koji je, prema instrukcijama koje je Visoki predstavnik u pisanoj formi dostavio Vladi RS-a, trebao biti usvojen do 31. decembra 1998. godine. Konstatirajuci takodje da je Predsjednistvo BiH dana 11. juna 1998. godine usvojilo drugi Memorandum o razumijevanju kojim se Predsjednistvo BiH obavezalo na uspostavu Javnog RTV servisa za cijelu BiH. Memorandumom o razumijevanju se trazi imenovanje Privremenog upravnog odbora za RTV BiH koji bi pripremio prijedloge za osnivanje takvog RTV servisa za cijelu BiH, ukljucujuci i integriranu mrezu za prijenos, kao i prijedloge za formiranje Javnog RTV subjekta za Federaciju BiH. Prema Memorandumu o razumijevanju, ove nove strukture su trebale biti uspostavljene do kraja 1998. godine. U slijedecoj fazi, oba Doma Parlamenta Federacije su razmatrala zakon o uspostavi RTV FBiH na osnovu prijedloga Upravnog odbora RTV BiH. Parlament Federacije se nije mogao usaglasiti po pitanju konacnog teksta zakona. Nadalje, nakon sto je Visoki predstavnik donio Odluku o restrukturiranju Javnog RTV sistema 30. jula 1999. godine, Vlade u BiH nisu donijele nijedan zakon o restrukturiranju Javnog RTV sistema, iako je Visoki predstavnik to od njih zahtijevao. Prema tome, nije ispunjen nijedan od naprijed navedenih ciljeva, te se stoga mora nastaviti proces koji je zapoceo Visoki predstavnik.

Uzimajuci u obzir, imajuci na umu i konstatirajuci sve gore navedeno, ovim donosim slijedecu

DRUGU ODLUKU O RESTRUKTURIRANJU JAVNOG RTV SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Clan 1. Uvod

1.1. Ovom Odlukom se nastavlja proces restrukturiranja Javnog RTV sistema putem daljeg prijenosa kontrole nad imovinom Radio-televizije Bosne i Hercegovine (postojeca drzavna radio-televizija, u daljem tekstu: RTV BiH).

1.2. Zadatak je osnivanje ekonomski i tehnicki odrzivih radio-televizijskih preduzeca i postavljanje temelja za snazan sektor javnih medija u Bosni i Hercegovini, u svjetlu medjunarodnih iskustava i savremenih profesionalnih kriterija.

1.3. Mandat Agenta za prijenos imovine je prvobitno utvrdjen Odlukom Visokog predstavnika o restrukturiranju Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini od 30. jula 1999. godine, koja je objavljena u “Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine” (br. 14/99) (u daljem tekstu: Odluka o restrukturiranju). Ovom Drugom odlukom o restrukturiranju Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini se nastavlja proces uspostavljen Odlukom o restrukturiranju.

1.4. Sve ovlasti i obaveze Agenta za prijenos imovine su objedinjene u novu funkciju pod nazivom Agent Visokog predstavnika za RTV sistem. Ovim prestaje funkcija Agenta za prijenos imovine.

1.5. Odluka o restrukturiranju se mijenja i dopunjuje Aneksom na ovu Odluku koji predstavlja njen sastavni dio.

1.6. Rukovodioci u Javnom RTV sistemu snose punu odgovornost za efikasno rukovodjenje, a upravni organi i tijela u Javnom RTV sistemu su zaduzeni samo za opce planiranje, opcu organizaciju i opce usmjeravanje. U upravne organe i tijela spadaju Osnivacki odbor Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine, Vijece radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine – drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, Upravni odbor Radio-televizije Republike Srpske, Upravni odbor Privremene korporacije za prijenos programa, i njihove izvrsne komisije.

1.7. Odluka je donesena na osnovu strucnog misljenja i iskustva stecenog nakon donosenja Odluke o restrukturiranju, ukljucujuci konsultacije sa Osnivackim odborom Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine, Vijecem radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine – drustva sa ogranicenom odgovornoscu Upravnim odborom Radio Televizije Republike Srpske, Nezavisnom komisijom za medije (u daljem tekstu: IMC) i Sindikatom RTV BiH.

1.8. Medjusobne obaveze korporacija se navode u dijelu koji nosi naslov “Javni RTV sistem”. Pojedinacni zahtjevi za svakog clana sistema navode se u okviru odgovarajucih podnaslova. Naglasena su radna mjesta i strukture na visem nivou.

1.9 Obaveze, potrazivanja i javni krediti RTV BiH prenose se na korporacije nakon izvrsene revizije.

1.10 Pod stalnim nadzorom Visokog predstavnika, Agent Visokog predstavnika za RTV sistem, uz redovite konsultacije sa upravnim tijelima Javnog RTV sistema, Sindikatima ili IMC-om, prema potrebi, koordinira, nadgleda i usmjerava restrukturiranje Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini.

1.11 Smatrace se da su zamjenice muskog roda koje se koriste u daljem tekstu neutralne po rodu.

Clan 2. Javni radio-televizijski sistem

2.1 Privremena korporacija za prijenos programa

2.1.1 Privremena korporacija za prijenos programa (u daljem tekstu: ITC) nastavlja da upravlja svim predajnickim lokacijama, predajnicima i vezama svih javnih radio-televizija, kao i ostalom infrastrukturom za prijenos programa. Rukovodni kadar za odasiljace i veze i tehnicko osoblje koje radi u postojecim RTV kucama se rasporedjuje na duznost u ITC. Prvi zadatak ITC jeste da obezbijedi odrzavanje i punu operativnost prijenosnog sistema za cijelu zemlju koji ce u srednjorocnom periodu biti u stanju da ispuni postojece potrebe.

2.1.2 ITC moze sklapati ugovore sa domacim i stranim radio-televizijskim kucama o upotrebi njihovih predajnickih lokacija i opreme kada za to postoje opravdani poslovni razlozi. Prvi prioritet ITC je prijenos Javnog RTV sistema BiH.

2.1.3 Sve dok ITC ne bude imao sopstvene prihode, radio-televizijske kuce isplacuju troskove odrzavanja, place radnika prema postojecim pravilnicima i rasporedjuju radnike prema instrukcijama Odbora ITC. Prihod se stice po osnovu godisnjih sporazuma o pruzanju usluga distribucije programa koji se zakljucuju sa radio-televizijskim kucama. ITC ce odmah zapoceti kadrovsku popunu svoje organizacije. Kako bi se ovo postiglo, RTV FBiH i RT RS ce na zahtjev ITC-a ustupiti osoblje za odrzavanje predajnika, kao i finansijska sredstva namijenjena za odrzavanje predajnika.

2.1.4 Javna korporacija za upravljanje sistemom prijenosa ce se osnovati pod pokroviteljstvom Komisije za javne korporacije u skladu sa Aneksom 9 Opceg okvirnog sporazuma za mir, u roku od 30 dana nakon objavljivanja ove Odluke.

2.1.5 Ova Odluka ne utice na vlasnicka prava.

2.2 Nove korporacije

Ovom odlukom se uspostavljaju dvije nove javne korporacije: Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine i Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PBS BiH i RTV FBiH). One djeluju u jednom strateskom okviru, ali imaju znacajnu rukovodnu neovisnost. PBS BiH ce omoguciti operativnu rukovodnu neovisnost svojim “davaocima usluga”, tj. Odjelu za upravljanje imovinom i Odjelu tehnickih resursa. Svrha ovih Odjela je postizanje viseg stepena profesionalizma, modernizacije i znacajnih pomaka u pogledu efikasnosti u svim ovim specijalizovanim djelatnostima.

2.3 RTRS

Razvoj Javnog preduzeca Radio-televizije Republike Srpske sa sjedistem u Banja Luci (u daljem tekstu: RT RS) je sustinski dio stvaranja Javnog radio-televizijskog sistema u BiH kako je to odredilo Vijece za provedbu mira (PIC). RT RS ce ucestvovati u prihodima i rashodima ovog novog sistema putem medjusobnih sporazuma o saradnji sa ostalim clanovima Javnog RTV sistema BiH.

2.4 Zajednicke aktivnosti

2.4.1. Nove radio-televizijske kuce se usredsredjuju na proizvodnju radio i tv programa i saradjuju u cilju najboljeg koristenja raspolozivih budzeta. One ce, prema tome, zajednicki koristiti tehnicke resurse, zgradu RTV BiH (u daljem tekstu: Medijski centar), prostore za proizvodnju programa i pool informativnih resursa. Subjekti ce uspostaviti medjusobnu razmjenu i proizvodnju vijesti i ostalog programa.

2.4.2 Upravni odbor Medijskog centra cine direktori RTV korporacija, ili njihovi predstavnici, predstavnik sindikata, predstavnik uposlenog osoblja koji ima ovlasti da zastupa njihove interese, rukovodioci PBS BiH za upravljanje imovinom i tehnickim resursima i poslovni direktor PBS BiH. Poslovni direktor PBS BiH predsjedava Odborom. Odbor je u ime radio-televizijskih kuca zaduzen za kreiranje i provodjenje jasne poslovne politike u sferi upravljanja imovinom, tehnickim resursima i ugovorima o pruzanju usluga. Njegov prvi zadatak je utvr?ivanje okvira poslovne politike i finansijskih kontrola kojima ce se regulirati poslovi izmedju korporacija. Procedura poslovanja, principi nabavke i finansijske kontrole moraju biti zajednicki i transparentni, te odobreni od strane Odbora Medijskog centra. Obavezna je godisnja nezavisna revizija svih aktivnosti Odbora, a troskovi revizije su ukljuceni u sve ugovore.

2.4.3 Odjel PBS BiH za upravljanje imovinom cuva, odrzava, popravlja, mijenja i raspolaze prema potrebi sa svim strukturalnim elementima, elektricnim, toplotnim, klimatizacijskim, vodovodnim instalacijama, uredskim namjestajem, restoranima i pripadajucom imovinom RTV BiH. On osigurava upravljanje zgradom i njeno odrzavanje, kao i pruzanje cijelog niza kucnih usluga za javni RTV sistem.

2.4.3.1 Korisnici placaju ove kucne usluge prema godisnjem ugovoru o pruzanju usluga. Naplata ovih usluga mora biti transparentna, mora povratiti troskove, i ukljuciti odredjeni procenat u cilju prikupljanja rezervnih sredstava za nepredvidjene troskove. RTV kuce i druge korporacije u sklopu Javnog RTV sistema ce imati prioritet u pruzanju ovih usluga. Njihove potrebe ce biti jasno naznacene u godisnjim planovima.

2.4.3.2 Ovaj Odjel ce takodje imati pravo da izdaje prostor i pruza usluge drugim organizacijama, pri cemu ce prioritet dati bh. medijskim kucama. Prihod ce pripadati PBS-u BiH.

2.4.4 Odjel PBS BiH za tehnicke resurse odrzava i nabavlja ili raspolaze tehnickim resursima za proizvodnju RTV programa u skladu sa detaljnim poznavanjem sadasnje tehnologije emitiranja. Radio-televizijske kuce u okviru svojih godisnjih planova dostavljaju svoje potrebe PBS-u BiH, i njihova zajednicka upotreba se regulira ugovorima koje zakljucuju RTV kuce o pruzanju usluga sa naznakom troskova.

2.4.4.1 Prvi korak je utvrdjivanje koji ce se tehnicki resursi iz RTV BiH zadrzati. Odluke o ovome se zasnivaju na zakljuccima izvjestaja Agenta za prijenos imovine o tehnickim kapacitetima i radu RTV BiH, koji je izradjen u aprilu 2000. godine.

2.4.4.2 Sva oprema koja se bude nabavljala u buducem periodu mora biti ili digitalna ili kompatibilna sa digitalnim okruzenjem. Planiranje sredstava za tehnicke resurse se vrsi na nivou Odbora Medijskog centra, cime se osigurava zamjena i moderniziranje opreme, i na sve ugovore se dodaje dogovoreni iznos u cilju omogucavanja moderniziranja i zamjene opreme.

2.4.4.3 Ovaj Odjel ce takodje imati pravo da pruza usluge drugim organizacijama, pri cemu ce prioritet dati bh. medijskim kucama. Prihod ce pripadati PBS-u BiH.

2.5 Finansije
2.5.1. Radio-televizijske kuce se i dalje finansiraju putem zajednickog sistema finansiranja koji moze obuhvatati RTV pretplatu, sredstva dodijeljena iz opceg javnog budzeta i prihod od ekonomsko-propagandnog programa.

2.5.2. Prema Odluci o restrukturiranju, RTV FBiH i RT RS ce i dalje sklapati ugovore sa Elektroprivredama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u cilju povecanja naplate pretplate i prijenosa tih sredstava na bankovne racune.

2.5.3 Prema clanu 2 Odluke o restrukturiranju, RTV FBiH i RT RS uplacuju doprinos u budzet PBS BiH u omjeru 2:1. Ovaj omjer se moze mijenjati sporazumno izmedju RTV kuca kako bi se odrazile promjene u nivoima naplacene pretplate, ili drugih prihoda, ili potreba po osnovu razvoja PBS seme i programske raznovrsnosti. Sve ostale odredbe i uvjeti iz clana 2. Odluke o restrukturiranju se stavljaju van snage. Ovi aranzmani ostaju sve do stupanja na snagu Zakona o Javnom RTV servisu BiH kojim ce se utvrditi metod naplate pretplate za PBS BiH.

2.5.4 PBS BiH sklapa ugovore sa drugim javnim RTV kucama u cilju odredjivanja formule za podjelu prihoda od ekonomsko-propagandnog programa u udarnom terminu.

2.5.5 RTV kuce, kao nosioci osnovnog budzeta u koji se uplacuje prihod od pretplate i ekonomsko-propagandnog programa, ce prilikom upravljanja budzetom teziste staviti na proizvodnju programa, a izdatke u svim ostalim funkcijama ce odrediti prema prioritetima. Finansijsko rukovodjenje svih korporacija ce biti transparentno i u svim aspektima otvoreno za javnost.

2.5.6 Kontrolu procesa ubiranja pretplate morace vrsiti revizorska institucija. Revizorska kontrola se vrsi svakih sest mjeseci po isteku svakog utvrdjenog obracunskog perioda. Revizijom se utvrdjuju troskovi procesa naplate, kao i tacan iznos prikupljenih sredstava od pretplate. Na ovim rezultatima se zasnivaju sve odluke u vezi sa pretplatom, bilo da su politicke ili operativne prirode. Direktor Finansija PBS BiH imenuje revizore.

2.5.7 RTV pretplata ne podlijeze poreskim obavezama.

2.5.8 Javne radio-televizije treba da u dogledno vrijeme odrzavaju prihod od marketinga na prosjecnim nivoima za evropski javni RTV sektor. IMC ce, nakon konsultacija sa RTV kucama i Agentom Visokog predstavnika za RTV sistem, izraditi nove propise. Sigurno i stabilno finansiranje je osnovni zahtjev u ovom sektoru; odrzivost radio-televizijskih kuca u dogledno vrijeme ovisi od znacajnog priliva sredstava ostvarenih po osnovu marketinga. Potrebno je ulagati maksimalne napore da se izbjegavaju kompenzacioni aranzmani, i da se ostvaruje stvaran dohodak.

2.5.9 Sve korporacije imaju iste standardne definicije i principe vodjenja racunovodstva i amortizacije u skladu sa medjunarodnim standardima racunovodstva za javne radio-televizijske kuce ili korporacije. One zavrsavaju fiskalnu godinu istog dana svake godine, i razmjenjuju izvjestaje o kvartalnom i godisnjem bilansu stanja, bilansu uspjeha i prilivu sredstava, kao i stvarnim rashodima u odnosu na rashode planirane budzetom svake godine na isti dan. Direktor Finansija PBS BiH ugovara godisnju reviziju u svim subjektima Javnog RTV sistema. Rezultati se podnose svim korporacijama u sistemu i javno se objavljuju u roku od mjesec dana nakon izvrsene revizije.

2.6 Radni odnosi
2.6.1 Sindikati sa clanstvom od najmanje 50% uposlenog osoblja bilo koje korporacije Javnog RTV sistema se smatraju partnerima u provodjenju ove Odluke u pogledu prava tog uposlenog osoblja. Sindikati ce biti zastupljeni u upravnim tijelima Javnog RTV sistema BiH.

2.6.2 Uposleno osoblje u Javnom RTV sistemu koje nije u clanstvu Sindikata ce imati pravo da se pridruzi Sindikatu ili da izabere svog predstavnika. Izabrani predstavnik nece biti clan rukovodnog tima odjela za kadrove niti jedne korporacije Javnog RTV sistema. Predstavnik je posrednik za sva pitanja u odnosu na status uposlenog osoblja koje nije u clanstvu Sindikata i vrsi pregovore sa rukovodstvom.

2.6.3 Do donosenja zakona i podzakonskih akata Bosne i Hercegovine o radnim odnosima i odgovarajucim beneficijama, uposleno osoblje Javnog RTV sistema BiH ili Privremene korporacije za prijenos programa ima pravo da se izjasnjava o primjeni zakona i podzakonskih akata o beneficijama iz radnog odnosa Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske.

Clan 3. Javni RTV servis Bosne i Hercegovine

3.1 Ovlasti, nadleznosti i objavljivanje u sluzbenim novinama

3.1.1 PBS BiH je Javni RTV servis za drzavu Bosnu i Hercegovinu. Njegov upravni odbor je Osnivacki odbor PBS-a. PBS BiH ima sva izricita, ocigledna i implicirana ovlastenja, prava i nadleznosti koje su opce priznate javnim korporacijama u Evropi. PBS BiH ima status i kapacitet pravnog lica Bosne i Hercegovine i moze vrsiti svoju djelatnost na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine (ukljucujuci Distrikt Brcko). Ne postoji obaveza registracije PBS-a BiH u entitetima, niti u njihovim manjim administrativnim jedinicama. Drzava Bosna i Hercegovina je nosilac svih prava u korporaciji, i korporacija ne izdaje dionice.

3.1.2 PBS BiH ce u “Sluzbenom glasniku” Bosne i Hercegovine odmah objaviti slijedece: (1) naziv i sjediste kompanije; (2) adrese svih podrucnih ureda; (3) imena, adrese i nadleznosti direktora i drugih lica u Bosni i Hercegovini koji su ovlasteni da predstavljaju korporaciju; i (4) logo korporacije, ukoliko postoji. PBS BiH ce objaviti sve eventualne amandmane u roku od 15 dana od dana njihovog donosenja.

3.1.3 Na poslovnim prostorijama kompanije je istaknut njen naziv, a sva poslovna prepiska i nalozi sadrze puni naziv kompanije, imena lica koja su ovlastena da zastupaju korporaciju, i adresu sjedista korporacije. Druga lica mogu zastupati korporaciju u skladu sa zakonom. Ona nece biti odgovorna za obaveze koje stvaraju njeni zastupnici djelujuci izvan okvira njihovih izricitih ovlastenja, osim u slucaju kada takve obaveze odobri zastupnik korporacije koji ima dovoljno siroka ovlastenja.

3.2. Prijenos
3.2.1 IMC ce utvrditi i rezervirati jedinstvene frekvencije koje ce PBS BiH koristiti za mrezu kojom se pokriva cijela teritorija BiH putem TV, FM radija i AM radija. Medjutim, PBS ce u pocetku, nakon sto IMC izda dozvolu, poceti TV emitiranje u udarnim terminima, koristeci frekvencije entitetskih RTV kuca. Program se emitira na jednom televizijskom kanalu, i na jednoj radio mrezi. U tom programu, kao i u programima emitiranim putem drugih medija, bice zastupljeni svi narodi i gradjani bez obzira na spol, rasu, boju, jezik, vjeru, politicko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili drustveno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinu, ro?enje ili drugi status.

3.2.2 Od samog pocetka PBS BiH Televizija ce emitirati vijesti iz zemlje i iz svijeta koje ce se prenositi istovremeno u oba entiteta, i to u udarnom terminu, u vrijeme koje se treba usaglasiti, sedam dana u sedmici, kao srz vecernjeg programa PBS-a BiH.

3.2.3 PBS BiH Radio ce pokrivati cijelu teritoriju drzave i prvenstveno ce se prenositi na frekvenciji FM. PBS BiH Radio ima potpuno pravo na AM frekvencije RTV BiH. Termini na ovom kanalu se mogu prodati drugim RTV kucama.

3.3 Prava
3.3.1 PBS BiH ima sva prava i obaveze za emitiranje medjunarodnih sportskih dogadjaja, programa u produkciji stranih RTV kuca koje otkupi PBS BiH, igranih filmova i cjelokupnog programa u produkciji PBS BIH.

3.3.2 PBS BiH ima sva prava i obaveze za satelitsko emitiranje programa za BiH dijasporu. Ovaj program treba da sadrzi priloge i PBS-a i obje entitetske radio-televizije.

3.3.3 PBS BiH ce biti clan iz BiH u Evropskoj uniji za radio-difuziju (EBU) i imace sva prava i obaveze koje proizilaze iz tog clanstva.

3.3.4 PBS BiH ima sva prava i obaveze za svu intelektualnu imovinu RTV BiH, kao i za programska prava, ukljucujuci i televizijsku i radio arhivu, te ce sto je prije moguce poceti da upravlja tim pravima i koristi ih za dobrobit svih RTV kuca u BiH.

3.3.5 PBS BiH ima sva prava i obaveze prema svim objektima, instalacijama, elektricnim, grijnim, klimatizacionim, vodovodnim instalacijama, uredskim namjestajem, restoranu, te drugoj imovini RTV BiH, ukljucujuci, ali se ne ogranicavajuci na pravo da drugim dozvoli koristenje objekata uz nadoknadu. Medijske organizacije imaju prednost.

3.3.6 PBS BiH ima sva prava i obaveze prema cjelokupnim tehnickim sredstvima za proizvodnju radio i televizijskog programa, te drugoj imovini RTV BiH. PBS BiH ce stititi, odrzavati i prema potrebi popravljati, zamjenjivati i odlagati takvu imovinu.

3.4 Program PBS BiH

3.4.1 Zadatak PBS-a je da obezbjedi informativni, obrazovni, zabavni i kulturni program na teritoriji cijele drzave Bosne i Hercegovine. Program PBS BiH ce uvazavati nacionalne, vjerske, historijske, kulturne, jezicke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i gradjana BiH. PBS ce proizvoditi vijesti na drzavnom nivou i preci ce na izradu vecernje seme za TV program uz saglasnost sa entitetskim RTV kucama, te cjelodnevno emitiranje programa na radiju.

3.4.2 Jedan urednik i mala producentska ekipa PBS-a BiH bice zaduzeni za satelitski program. Program biraju iz cjelokupne ponude programa javnih radio-televizija u BiH. Ukupni trosak za vrsenje ove djelatnosti ce se pokriti na drzavnom nivou, a ne iz prihoda od pretplate.

3.4.3 Proizvodnja cjelokupnog programa treba da se rukovodi uredjivackim smjernicama zasnovanim na najvisim medjunarodnim praksama. RTV kuce ce zajednicki izraditi uredjivacke smjernice u pisanoj formi za sve medije i uciniti ih dostupnim na uvid javnosti u cijeloj BiH kao srz procesa razvijanja odgovornosti prema javnosti.

3.4.4 PBS BiH izradjuje prepoznatljiv radio program ili ponudu koja je na najbolji nacin u funkciji javnosti, te privlaci i udovoljava potrebama slusalaca i gledalaca u cijeloj zemlji. Veliki dio radio programa sastojace se od vijesti i aktuelnosti. Radio program ce takodjer odrazavati cjelokupni muzicki spektar BiH, ukljuciti muzicku proizvodnju.

3.4.5 PBS BiH registrira domenu za sve javne radio-televizije, razvija ponudu preko interneta, te uspostavlja odnose sa BiH dijasporom putem interneta.

3.4.6 PBS BiH vodi i nadgleda nabavku programa inostrane proizvodnje, ukljucujuci i sportski program, u skladu sa uputama grupe za nabavku programa koja ce se osnovati zajedno sa entitetskim radio-televizijama.

3.5 Rukovodjenje
3.5.1 Osnivacki odbor PBS BiH imenuje generalnog direktora kojem ce u radu podrsku pruzati: direktor Televizije i direktor Radija, poslovni direktor, direktor Finansija, direktor Marketinga, direktor Kadrovske sluzbe i direktor Odjela za informativnu tehnologiju. Generalni direktor predstavlja i zastupa PBS BiH. Generalni direktor je odgovoran za zakonitost, integritet i odgovoran rad PBS BiH, a osobito za njegovo postivanje uredjivackih smjernica i provodjenje odluka Osnivackog odbora PBS BiH. Generalni direktor ce uz saglasnost Osnivackog odbora PBS BiH imenovati tim direktora u skladu sa najvisim medjunarodnim principima zaposljavanja i postivajuci principe nacionalne jednakopravnosti u skladu sa ustavom.

3.5.2 Direktor Televizije i direktor Radija ce direktno biti angazirani u planiranju, proizvodnji i izradi programske seme. Takodje ce popuniti i rukovoditi Odjelom za koordiniranje mreze, kao i manjim Odjelom za izradu web stranice i registriranje domena za sve javne RTV kuce. Poslovni direktor ce rukovoditi Odjelom za upravljanje imovinom i Odjelom tehnickih resursa, izuzimajuci Privremenu korporaciju za prijenos programa. Prvo se popunjavaju mjesta ova tri direktora.

3.5.3 Na mjesto generalnog direktora imenuje se profesionalno lice sa iskustvom u javnom RTV sistemu na najvisem nivou. Njegov zadatak je da oformi i rukovodi Odborom PBS BiH u svim aspektima njegovog rada, ispuni obaveze korporacije kao clanice EBU, te da utvrdi principe i standarde najvise medjunarodne prakse u svim aspektima Javnog RTV sistema u BiH. Generalni direktor ce oformiti i rukovoditi tijelom koje ce uspostaviti profesionalnu saradnju izmedju RTV kuca. U pocetku, ovo tijelo ce sacinjavati direktori entitetskih RTV kuca, te direktori PBS televizije, radija i poslovanja. Generalni direktor ce takodje uspostaviti saradnju sa entitetskim RTV kucama u cilju utvrdjivanja procesa koji ce omoguciti punu odgovornost Javnog RTV sistema prema javnosti. Generalni direktor ce Osnivackom odboru PBS-a ili njegovom sljedniku podnositi godisnji plan i izvjestaj o aktivnostima Servisa.

3.5.4 Direktor Televizije, profesionalno lice sa iskustvom u TV oblasti, odgovoran je za kreiranje PBS BiH TV vijesti, upravljanje razmjenom i proizvodnjom vijesti i drugih programa od entitetskih RTV kuca, kao i od nezavisnih producenata. On ce izraditi ponudu PBS BiH programa i na Televiziji i novim digitalnim medijima. Informativni tim PBS BiH mora posjedovati dovoljne uredjivacke sposobnosti i resurse za proizvodnju domacih i stranih vijesti. Direktor Televizije ce takodje uposliti i voditi manji tim kao jezgro PBS BiH Odjela za TV proizvodnju. Tim za planiranje programa i budzeta ce direktoru pruziti podrsku u radu. Oni ce saradjivati sa producentima programa u cilju utvrdjivanja procesa odredjivanja budzeta za program, kontrole usluga i koristenja resursa, te osigurati da se utvrdjivanje seme, prijenosa i planiranja tehnickih resursa izvrsi najmanje godinu dana unaprijed. Ovaj tim ce tijesno saradjivati sa entitetskim RTV kucama. Koordiniranje televizijske mreze ce biti sastavni dio duznosti direktora.

3.5.5 Direktor Radija, profesionalno lice sa iskustvom u oblasti radija, odgovoran je za stvaranje radio mreze za cijelu drzavu. Njegov prvi zadatak je da uposli tim za proizvodnju radio vijesti, uspostavi razmjenu i proizvodnju programa sa entitetskim RTV kucama i izradi prijedlog programa za ovaj novi Servis. Tim za planiranje programa i finansije ce direktoru pruziti podrsku u izvrsavanju gore navedenih funkcija. Radio aspekti razvoja digitalne i internet mreze, kao i koordiniranje mreze ce biti sastavni dio duznosti direktora.

3.5.6 Poslovni direktor predsjedava Odborom Medijskog centra. clanovi njegovog rukovodnog tima su: sef Odjela za nabavku programa, sef Odjela za upravljanje imovinom i sef Odjela tehnickih resursa. On ce biti clan Odbora Privremene korporacije za prijenos programa. Poslovni direktor ce takodje rukovoditi manjim timom za pravna pitanja. Njegov zadatak je da osigura efikasan rad davalaca usluga i provedbu jasne politike u oblasti upravljanja imovinom, tehnickih resursa, ugovora o pruzanju usluga, te nabavku programa i prava u svim medijima. Direktor ce takodje rukovoditi radio-televizijskom Arhivom, u skladu sa najvisim profesionalnim standardima u korist svih RTV kuca, omogucice svakodnevni pristup programskim materijalima i pripremice sav programski materijal za komercijalni razvoj.

3.5.7 Direktor Finansija je visi finansijski savjetnik za cjelokupni Javni RTV sistem BiH i treba da pomaze u uspostavljanju zajednickih i transparentnih racunovodstvenih procedura i finansijske kontrole za sve clanove sistema. Kao i svi aspekti uobicajenog racunovodstva, ove procedure trebaju obuhvatiti ugovore za naplatu i raspodjelu pretplate, utvrdjivanje cijene marketinskih usluga, te naplatu i podjelu prihoda izmedju RTV kuca. Direktor Finansija treba takodje biti odgovoran za kontakte sa vladom po svim pitanjima oporezivanja i naplate duga u ime Javnog RTV sistema. Sefovi Finansija u entitetskim RTV kucama ce raditi prema uputama direktora Radija i Televizije i saradjivati po strucnim pitanjima sa direktorom Finansija PBS-a. Manji odjel za internu reviziju bi trebao izvjestaj podnositi direktoru Finansija, raditi po potrebi i davati savjete o imenovanju nezavisnih revizora, kada je to neophodno, u skladu sa ovom Odlukom.

3.5.8 Direktor Marketinga daje savjete i vrsi koordinaciju za cjelokupnu oblast marketinga i sponzorstva za javne RTV kuce. Manji marketinski tim u entitetskim RTV kucama ce raditi sa direktorima tih kuca, u saradnji sa direktorom Marketinga. On mora uspostaviti jasne i profesionalne smjernice za rukovodjenje ove djelatnosti i koordinirati prodajom marketing termina u entitetskim RTV kucama i u PBS BiH. Odjeli za marketing sve tri RTV kuce bi trebali biti smjesteni u istim prostorijama gdje su smjesteni Odjel za izradu programskih sema i Odjel za programsko planiranje i da, kao i ti Odjeli, izrade plan rada najmanje godinu dana unaprijed. Akcenat treba biti stavljen na sticanje prihoda, a ne na kompenzacione poslove.

3.5.9 Direktor Kadrovskog odjela pruza podrsku rukovodstvu i radnicima u cjelokupnom Javnom RTV sistemu. On ce uspostaviti strukture za rukovodjenje u sljedecim oblastima: zaposljavanje, pokretljivost osoblja i napredovanje u sluzbi, zastita na radu, obuka u svim oblastima, ugovori o radu, tehnoloski visak, interni propisi, disciplinski postupci i odnos sa sindikatima. Po jedan manji tim za kadrovska pitanja ce biti smjesten u entitetskim RTV kucama koji ce raditi sa RTV direktorima, ali ce profesionalno saradjivati sa direktorom Kadrovskog odjela, kako bi se osigurala primjena koherentne strategije unutar cijelog Sistema. Prvi cilj bi trebao biti sporazum o pravicnom i transparentnom sistemu placa i sistemu bodovanja.

3.5.10 Direktor Odjela informacione tehnologije (IT) ce biti odgovoran za formiranje manjeg strucnog tima, izradu koherentnog plana za nabavku i instaliranje kompjuterskih mreza neophodnih za rad Javnog RTV sistema. On ce biti nadlezan za odabir kako hardvera tako i softvera koji odgovara potrebama korisnika. Bice odgovoran za pruzanje tehnicke pomoci internet djelatnostima PBS BiH. On ce saradjivati sa ostalim direktorima u cilju utvrdjivanja podrucja u kojima IT odjel moze ostvariti velike ustede i usmjerit ce aktivnosti u tom pravcu. Direktor Odjela informacione tehnologije nece biti nadlezan za nabavku i rasporedjivanje opreme za digitalnu proizvodnju. Time ce se baviti Odjel tehnickih resursa PBS BiH. Medjutim, oba Odjela ce dijeliti odgovornost za lokalne mreze, obuku i podrsku u oblasti informacione tehnologije.

3.6 Upravljanje imovinom

3.6.1 Sef Odjela PBS BiH za upravljanje imovinom ce biti odgovoran za raspolaganje prostorom, odrzavanje zgrade i pruzanje usluga u Medijskom centru i davace savjete za koristenje ostale imovine koja je u sklopu Javnog RTV sistema. On ce sa Odborom Medijskog centra odluciti da li da za pruzanje usluga iskoriste uposlene ili da za ovu svrhu angaziraju vanjske servise putem ugovora. Sprovodice se godisnja nezavisna finansijska revizija, a troskovi iste se moraju uracunati u sve pratece ugovore.

3.6.2 Sef Odjela za upravljanje imovinom ce veoma tijesno saradjivati sa sefom Odjela za tehnicke resurse i RTV kucama po pitanju upotrebe prostora i opremanja RTV prostora prema specifikaciji. Tijelo koje ce raspravljati o ovim pitanjima bice Odbor Medija centra.

3.7 Upravljanje tehnickim resursima

Sef Odjela tehnickih resursa ce biti lice sa iskustvom u oblasti radio-televizije i oblasti upravljanja tehnickim resursima sa odlicnim poznavanjem novog digitalnog RTV okruzenja. Njegov zadatak je da rukovodi i unapredjuje tehnicke resurse i tehnicko osoblje u cilju ispunjavanja zahtjeva Javnog RTV sistema. Obuka osoblja ce biti od sustinske vaznosti. On ce na raspolaganju imati manji tim istog nivoa strucnosti za rukovodjenje projektom.

Clan 4. Radio-televizija Federacije Bosne i Hrcegovine – Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu

4.1 Program

4.1.1 RTV FBiH je proizvodjac programa, izradjuje programsku semu i emitira RTV program. RTV FBiH emitira opcu programsku semu koja ce sadrzavati programe svih zanrova koji se najvecim dijelom odnose na Federaciju BiH. Njome upravlja Vijece Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine. RTV FBiH ce se sastojati uglavnom od proizvodjaca programa kojima ce podrsku pruzati manji visokoprofesionalni rukovodni tim. Veci dio njene infrastrukture i pomocnih resursa ce se obezbjedjivati putem ugovora sa PBS BiH. Ova korporacija ce se potpuno usredsrediti na izvjestavanje i predstavljanje svih aspekata Federacije Bosne i Hercegovine. Programske seme ove RTV kuce ce sadrzavati najmanje 40% programa domace proizvodnje u svim programskim zanrovima osim informativnog programa. Znacajan dio programa mora biti narucen od nezavisnih producenata, pri cemu je cilj da se iz ove oblasti, u roku od tri godine, ostvari 10% domace proizvodnje. Cjelokupna proizvodnja ce se rukovoditi dogovorenim uredjivackim smjernicama.

4.1.2 Ova RTV kuca ima mandat da emitira program na dvije radio mreze, i dva televizijska kanala. Ovi servisi ce biti komplementarni i mjesoviti. Svaki od njih ce uvazavati nacionalne i kulturne raznolikosti i bice popunjeni osobljem koje ce biti odabrano na osnovu najvisih profesionalnih kriterija u skladu sa principom nacionalne jednakopravnosti kako je utvrdjeno ustavom . U programima na ovim kanalima ce biti zastupljeni svi sluzbeni jezici. Oni ce pripremati informativni program u toku dana. Kontrolu funkcioniranja na ovim kanalima i mrezama vrsi Odjel za koordiniranje mreze PBS BIH.

4.1.3 Ova RTV kuca proizvodi program u svojim odjelima i narucuje program od nezavisnih producenata. Odjel za marketing ove kuce ce biti ukljucen u realizaciju godisnjeg plana za prijenos programa i reklamiranje. Ovaj proces ce se zasnivati na kvalitetnom istrazivanju slusanosti i gledanosti.

4.2 Rukovodjenje
4.2.1 Vijece RTV FBiH imenuje jednog “direktora Radio-televizije” koji podnosi izvjestaj o svom radu Vijecu RTV FBiH u skladu sa zakonom. Direktor predstavlja i zastupa RTV FBiH. On je odgovoran za zakonitost rada RTV BiH, narocito njeno postivanje dogovorenih uredjivackih smjernica i zakonskih odredbi. Direktor Radio-televizije je visi rukovodilac, nadlezan za cjelokupan program i na radiju i na televiziji. On je odgovoran javnosti za sve aktivnosti RTV kuce. Imenuje sve clanove rukovodstva u saradnji sa Vijecem i uz konsultacije sa direktorom Kadrovskog odjela PBS BiH i sefom Kadrovskog odjela RTV FBiH. Uposljavanje ce biti provedeno u skladu sa kriterijima utvrdjenim u paragrafu 4.1.2.

4.2.2 Direktor Radio-televizije imenuje urednike vijesti za radio i televiziju. Direktor takodjer imenuje sefove programskih odjela koji ce biti istog ranga, ukljucujuci ali se ne ogranicavajuci na, sefove RTV odjela koji ce imenovati svoje timove za proizvodnju programa. Ove timove ce sacinjavati producent/direktori, pomocnici producenata, i rukovodioci proizvodnje programa. Sefovi informativnog programa i proizvodnje ce uspostaviti tijesnu saradnju sa svojim kolegama u PBS BiH i RTRS. Oni ce podrzati i uspostaviti sistem medjusobne razmjene i proizvodnje svih programa, a posebno izmedju informativnog programa RTV FBiH i informativnog programa PBS BiH, i na radiju i na televiziji.

4.2.3 Sefa Finansija imenuje direktor Radio-televizije. Sef Finansija je odgovoran za kontrolu svih izdataka i cjelokupni godisnji budzet RTV FBiH, ukljucujuci i prihode od reklama. On je odgovoran za proces izrade programskog budzeta i uspostavu interne finansijske revizije. On rukovodi procesom izrade godisnjeg finansijskog plana, utvrdjuje potrebe u svim oblastima za narednu godinu i uskladjuje ih sa raspolozivim budzetom. Rukovodi ugovornim odnosima sa svim nezavisnim producentima i davaocima usluga, ukljucujuci i ITC. Odgovoran je za sklapanje ugovora sa Elektroprivredama, i za sve druge aspekte sakupljanja pretplate ukljucujuci imenovanje nezavisnih revizora. Sef Finansija ce saradjivati sa direktorom Finansija PBS BiH.

4.2.4 Direktor Radio-televizije ce imenovati rukovodioca Odjela za planiranje programa, marketing i izradu programske seme koji ce djelovati u saradnji sa direktorom Marketinga PBS BiH i bice odgovoran za pripremanje godisnjeg plana za prijenos programa i reklamiranje, zasnovanog na kvalitetnom ispitivanju javnog mnijenja i obimne razmjene programa. Osigurace da su sve seme i planovi za marketing pripremljeni u saradnji sa PBS-om BiH.

4.2.5 Rukovodioca Kadrovskog odjela imenuje direktor Radio-televizije. On ce rukovoditi malim timom koji daje podrsku upravi zaduzenoj za sva kadrovska pitanja. Ovaj tim saradjuje sa direktorom Kadrovskog odjela PBS BiH, koji ustanovljava cjelokupnu strategiju vezanu za kadrovska pitanja. Isti obezbjedjuje da zaposljavanje, kadrovske strukture i radne metode budu u skladu sa najvisim medjunarodnim standardima u ovoj oblasti.

4.2.6 Upravni odbor RTV FBiH sacinjavaju direktor Radio-televizije, rukovodilac Odjela za planiranje programa, rukovodilac Odjela za finansije i rukovodilac Kadrovskog odjela. Upravni odbor se sastaje najmanje jedanput svake dvije sedmice, a rukovodilac sektora emitiranja predstavlja programska pitanja. Upravni odbor ce u saradnji sa Odborom PBS BiH usaglasiti i izraditi pravila procesa rada, mehanizme finansijske kontrole, i posebne zanrovske protokole za upravljanje procesima proizvodnje programa za primjenu u cjelokupnom Javnom RTV sistemu.

4.2.7 Programski odbor RTV FBiH se sastaje najmanje jedanput svake dvije sedmice, naizmjenicno sa Upravnim odborom. Njime predsjedava direktor Radio-televizije i cine ga urednici vijesti, te rukovodioci radio i TV odjela za sve programske zanrove. Glavna svrha ovog Odbora je da vrsi procijenu i razmatra cjelokupni program. Programski odbor isto tako pokrece pitanja za Upravni odbor, te daje doprinos cjelokupnoj politici narocito na polju izrade programskog budzeta, narudzbe programa, izrade sema i radne prakse u proizvodnji. Programski odbor ce se sa Upravnim odborom sastajati svaka tri mjeseca.

4.2.8 Direktor Radio-televizije podnosi Vijecu RTV FBiH godisnju analizu aktivnosti svih odjela.

4.2.9 Direktor Radio-televizije predstavlja RTV FBiH u grupi PBS BiH za nabavku stranog programa i u Odboru medija centra.

Clan 5. Radio-televizija Republike Srpske

RT RS je RTV kuca za Republiku Srpsku kojom rukovodi Upravni odbor RT RS. Kako bi imala pristupa programima PBS-a BiH i iskoristila tehnicka sredstva PBS-a BiH i odjele za upravljanje imovinom, ova RTV kuca ce izvrsiti restrukturiranje rukovodne strukture u skladu sa principima utvrdjenim ovom Odlukom, i sprovesti ugovore o pruzanju usluga i uzajamnoj podrsci unutar Javnog RTV sistema BiH. Ova RTV kuca emitira program putem jedne radio mreze i jednog televizijskog kanala, a zaposljava osoblje iz reda svih naroda i sluzi svim narodima u skladu sa ustavom.

RT RS emitira opcu programsku semu koja ce sadrzavati programe informativnog, obrazovnog, kulturnog i zabavnog karaktera, usredsredjena na izvjestavanje i predstavljanje svih aspekata Republike Srpske.

Programske seme ove RTV kuce ce sadrzavati najmanje 40% programa domace proizvodnje u svim programskim zanrovima osim vijesti. Znacajan dio programa mora biti narucen od nezavisnih producenata, a cilj je da se iz ove oblasti, u roku od tri godine, ostvari 10% domace proizvodnje. Cjelokupna proizvodnja ce se rukovoditi dogovorenim uredjivackim smjernicama.

Clan 6. Provedba

Ova Odluka stupa na snagu 23.oktobra 2000. godine. Odluka ima privremen karakter do sve dok Bosna i Hercegovina, Federacija BiH i Republika Srpska ne usvoje odgovarajuce zakone. Ti zakoni ce biti sljedeci: Zakon o PBS BiH, novi Zakon o RTRS i izmijenjeni i dopunjeni Zakon o RTV FBiH. Oni ce biti u skladu sa principima iz ove Odluke i ojacati status Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini. U sklopu ovog novog pravnog okvira, uskladit ce se struktura i ovlastenja upravnih organa Javnog RTV sistema. Ovom Odlukom se ni na koji nacin ne stavljaju van snage regulatorne ovlasti Nezavisne komisije za medije ili njenog sljednika. Ova Odluka ce odmah biti objavljena u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine, Sluzbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i Sluzbenom glasniku Republike Srpske.

Sarajevo, oktobar 2000. godine
Wolfgang Petritsch
High Representative

Aneks na Drugu odluku Visokog predstavnika o restrukturiranju javnog RTV sistema

Aneksi Odluke Visokog predstavnika o restrukturiranju Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini od 30. jula 1999. godine, koja je objavljena u “Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 14/99 (u daljem tekstu: “Odluka o restrukturiranju”) se mijenjaju kako slijedi:

Clan 1

Clan 11 u Aneksu 1 se brise.

Clan 2
Druga recenica u clanu 2. Aneksa II se mijenja i glasi: “RTV FBiH je duzna da u potpunosti postuje dogovorene uredjivacke smjernice, “Kodeks o uredjivanju televizijskih i radio programa”, kao i druge zakone koje je izdala Nezavisna komisija za medije (IMC), u skladu sa ovim Zakonom, drugim propisima, Statutom i ostalim opcim aktima RTV F BiH”.
Clan 3

Clan 7 u Aneksu II se brise.

Clan 4

Clan 38 u Aneksu II se brise.

Clan 5

Clan 42. paragraf 1 Aneksa II se mijenja i glasi:

“Organ RTV FBiH je Vijece RTV F BiH.” U paragrafu 2 rijeci ” i njihovih zamjenika” se brisu.

Clan 6

Clan 43. Aneksa II se mijenja i glasi:

” Vijece RTV F BiH je organ putem kojeg se na nacin definiran ovim Zakonom ostvaruju javni interesi u radu RTV F BiH.”

Vijece RTV FBiH ce:

 1. utvrditi organizacione osnove RTV FBiH;
 2. osigurati pravicno zaposljavanje u skladu sa nacionalnom zastupljenoscu;
 3. usvojiti Statut RTV FBiH, kodekse, opce akte o emitiranju reklama i prikupljanju TV pretplate i druge opce akte;
 4. odobriti osiguranje dodatnih programskih usluga (clan 9.);
 5. imenovati i smjenjivati RTV Direktora;
 6. vrsiti druge duznosti utvrdjene zakonom i Statutom;
 7. podnositi zahtjeve za izdavanje dozvola za rad, cuvati i osigurati postivanje svih odgovarajucih dozvola za rad koje je izdao IMC; i
 8. osigurati odgovornost RTV FBiH prema javnosti.

Tokom perioda u kojem je Federacija BiH jedini vlasnik RTV FBiH, Vijece ce takodje obavljati funkciju skupstine drustva sa ogranicenom odgovornoscu u skladu sa zakonom.

Clan 7

Prva recenica u clanu 46. Aneksa II se mijenja i glasi:

“Vijece RTV FBiH ce izabrati predsjedavajuceg i zamjenika predsjedavajuceg iz reda svojih clanova, koji ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.”

Clan 8

Clanovi 47 do clana 51. Aneksa II se brisu.

Clan 9

Clan 52. Aneksa II se mijenja i glasi:

U skladu sa ovim Zakonom, Statut RTV F BiH regulira:

 1. adresu sjedista RTV F BiH u Sarajevu;
 2. druge aktivnosti;
 3. nacin donosenja odluka Vijeca;
 4. ovlastenja i obaveze RTV Direktora i rukovodilaca;
 5. prava i duznosti zaposlenih;
 6. nacin utvrdjivanja naknade za rad clanova Vijeca;
 7. odnose sa sindikatom;
 8. zastitu povjerljivih informacija,;
 9. druga pitanja od znacaja za rad RTV FBiH, ukljucujuci, bez ogranicenja, nacin na koji ce se obezbjediti dozvole za rad koje izdaje IMC;
 10. unutrasnju organizaciju Radio-televizije FBiH i rukovodjenje.
Clan 10

Prva recenica paragrafa 1 clana 56. Aneksa II se dopunjuje i glasi:

“U cilju osiguranja finansijske transparentnosti i odgovornosti pred javnoscu, Vijece RTV FBiH donosi odobreni godisnji budzet za tekucu godinu najkasnije prvog dana februara svake godine.”

Posljednja recenica u clanu 56. se brise.

Clan 11

U clanu 60. Aneksa II prva recenica se mijenja i glasi:

“Vijece RTV FBiH odlukom utvrdjuje iznos RTV pretplate”.

Office of the High Representative