02.03.2001

Odluka o spajanju nadleznosti Nezavisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije

Koristeci se ovlastenjima koja su mi data clanom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja gore pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevsi u obzir clan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaze, kada Visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rjesavanju svih problema koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”;

Pozivajuci se na stav XI.2 Zakljucaka Konferencije za implementaciju mira odrzane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojima je Vijece za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalazenju rjesenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donosenjem obavezujucih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o odredjenim pitanjima, ukljucujuci i (prema podstavu (c) stava XI.2) “mjere kojim se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom podrucju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Imajuci na umu smjernice koje je Upravni odbor Vijeca za implementaciju mira naveo u svom Kominikeu donesenom 7. decembra 2000. god. a kojima se potvrdjuje namjera Visokog predstavnika da ojaca jedan sveobuhvatni pristup komunikacijama spajanjem nadleznosti Nezavisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije; nadalje pozivajuci se ne smjernice Odjeljka 1 Briselske deklaracije koju je Vijece za implementaciju mira donijelo 23. i 24. maja 2000. god. u kojima se daju instrukcije Visokom predstavniku da osigura brzo uvodjenje regulatornih mehanizama za telekomunikacije i medije na drzavnom nivou te da osigura da ne dodje do pojavljivanja istih ili opreznih regulatornih nadleznosti na bilo kojem nivou vlasti; nadalje imajuci na umu smjernice Vijeca za implementaciju mira navedene u Odjeljku 1 Briselske deklaracije od 23. i 24. maja 2000. god., kojima se skrece paznja stranama na potrebu jacanja efikasnih i demokratski odgovornih zajednickih institucija;

Imajuci na umu cinjenicu da je Visoki predstavnik 11. juna 1998. god. donio Odluku o uspostavljanju Nezavisne komisije za medije;

Konstatirajuci da telekomunikacije igraju kljucnu ulogu u ekonomskom razvoju drzava te da otvaranje oblasti telekomunikacija za konkurenciju nudi ekonomske prednosti kako potrosacima tako i poslovnom sektoru; nadalje konstatirajuci da ekonomski razvoj predstavlja kljucni strateski cilj Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da je jacanje konkurentnog okruzenja za telekomunikacije sastavni dio tog procesa.

Imajuci na umu da jasna tendencija u komunikacionoj industriji u cijelom svijetu koja ide u pravcu priblizavanja i tehnologije i metoda transmisije zahtijeva jasan i sveoubuhvatan regulatorni pristup i politiku; da ce jedno regulatorno tijelo za komunikacije omoguciti brzo i efikasno reagovanje na stanje u oblasti ekonomije i industrije, sto predstavlja nuznost u ovom dinamicnom sektoru od kljucnog ekonomskog znacaja; te da su ostale evropske zemlje odlucile da ovo pitanje rijesavaju kroz postojanje jednog regulatornog tijela.

Uzevsi u obzir, imajuci na umu i konstatirajuci sve prethodno navedeno, ovim donosim sljedecu

ODLUKU

o spajanju nadleznosti Nezavisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije

Clan 1
Opce odredbe

1.1 Ovom Odlukom se spajanjem nadleznosti Nezavisne komisije za medije (u daljnjem tekstu: IMC) i Regulatorne agencije za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: TRA) uspostavlja jedno regulatorno tijelo za komunikacije u ciju nadleznost spadaju elektronski mediji i telekomunikacije. Naziv jedinstvenog regulatornog tijela za komunikacije je “Regulatorna agencija za komunikacije” (u daljnjem tekstu: CRA).

1.2 Regulatorne nadleznosti Bosne i Hercegovine u oblasti komunikacija izvrsavat ce iskljucivo Regulatorna agencija za komunikacije (CRA).

Clan 2
Sastav Regulatorne agencije za komunikacije

2.1 Regulatornom agencijom za komunikacije (CRA) upravlja generalni direktor koga imenuje Visoki predstavnik. Generalni direktor je odgovoran za svakodnevno poslovanje Regulatorne agencije za komunikacije (CRA) ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na, implementaciju relevantnog zakona i politike, tehnicku kontrolu, poslovanje sektora, administraciju i uposljavanje kadrova.

2.2 Struktura Regulatorne agencije za komunikacije (CRA) ukljucuje, izmedju ostalog, odjel za elektronske medije i odjel za telekomunikacije. Svaki odjel ima rukovodioca, koji ce biti drzavljanin Bosne i Hercegovine imenovan od strane generalnog direktora. Generalni direktor imenuje medjunarodne savjetnike.

2.3 Regulatorna agencija za komunikacije (CRA) ce imati Vijece u cijem ce sastavu biti sedam clanova. Vijece ce Regulatornoj agenciji za komunikacije (CRA) davati smjernice u vezi sa strateskim pitanjima implementacije politike te ce vrsiti konsultacije sa generalnim direktorom i primati izvjestaje od generalnog direktora. Vijece ce usvojiti metode rada i pravila za oblasti elektronskih medija i telekomunikacija, kao i interni poslovnik. Uz to, Vijece ce imati funkciju zalbenog tijela kojem ce se podnositi zalbe protiv odluka Regulatorne agencije za komunikacije (CRA). Visoki predstavnik imenuje svih sedam clanova Vijeca. U sastav Vijeca ce biti imenovana cetiri clana drzavljana Bosne i Hercegovine i tri medjunarodna clana. Vijece se sastaje najmanje cetiri puta godisnje. Generalni direktor izvjestava Vijece o strateskim pitanjima vezanim za provodjenje politike. Generalni direktor prisustvuje svim sastancima Vijeca kao ucesnik bez prava glasa.

2.4 Regulatorna agencija za komunikacije (CRA) ce u sastavu imati i Izvrsno vijece koje sacinjava sedam clanova, cetiri drzavljana Bosne i Hercegovine i tri medjunarodna clana, koje imenuje Visoki predstavnik. Izvrsno vijece ima ovlastenja da rjesava sve slucajeve koji se odnose na krsenje uslova za davanje dozvola ili drugih pravila koje primjenjuje Regulatorna agencija za komunikacije, te da nametne odgovarajuce pravne lijekove i sankcije.

2.5 Clanovi Vijeca i Izvrsnog vijeca Nezavisne komisije za medije (IMC) ostaju na funkciji do imenovanja novog Vijeca i Izvrsnog vijeca Regulatorne agencije za komunikacije (CRA).

Clan 3
Mjere koje poduzima CRA

Pri obezbijedjivanju postivanja metoda rada, pravila, propisa i odluka Regulatorne agencije za komunikacije (CRA), Regulatorna agencija za komunikacije ima ovlastenje da nametne mjere koje ce biti u skladu sa evropskom regulatornom praksom.

Clan 4
Nezavisnost Regulatorne agencije za komunikacije

Regulatorna agencija za komunikacije (CRA) je nezavisno tijelo sa statusom pravne osobe u Bosni i Hercegovini i izvrsava svoje duznosti u skladu sa principima politike telekomunikacija koji su pobrojani u clanu 3. Zakona o telekomunikacijama, i politikom za Sektor telekomunikacija Bosne i Hercegovine. U ispunjavanju svojih duznosti, Regulatorna agencija za komunikacije (CRA) postupa u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.

Clan 5
Finansijska pitanja Regulatorne agencije za komunikacije (CRA)

5.1. Buduci da je agencija drzavno tijelo, ukupni budzet Regulatorne agencije za komunikacije (CRA) je sastavni dio Budzeta zajednickih institucija Bosne i Hercegovine. Budzet Regulatorne agencije za komunikacije (CRA) je u direktnoj vezi sa politikom Vijeca ministara po sektorima. Generalni direktor dostavlja Vijecu ministara na odobravanje budzet za svaku budzetsku godinu koji je prethodno odobrilo Vijece Regulatorne agencije za komunikacije. Potvrdjuje se da se Regulatorna agencija za komunikacije (CRA) financira iz sljedecih izvora:

i. naknada za dozvole;
ii. sredstava koja dodijele zajednicke institucije Bosne i Hercgovine;
iii. nepovratnih sredstava ili donacija koje Regulatorna agencija za komunikacije dobije ukoliko su iste u skladu sa opcim principima prava.

5.2. Sredstva koja dobije Regulatorna agencija za komunikacije (CRA) ce koristiti Regulatorna agencija za komunikacije (CRA) u skladu sa budzetom koji je odobrilo Vijece ministara.

5.3. Koristenje sredstava Regulatorne agencije za komunikacije ce biti predmet preispitivanja od strane vrhovne institucije za reviziju.

Clan 6
Prednost i kontinuitet

6.1. U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ova Odluka ima prednost nad svim nedosljednim zakonima, propisima i odlukama ili posebnim odredbama istih na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ova Odluka zamjenjuje Odluku o osnivanju Nezavisne komisije za medije koju je 11. juna 1998. godine donio Visoki predstavnik. Nadleznosti i obaveze koje su tim putem dodijeljene IMC-u se ovom Odlukom prenose na CRA.

6.2. Svi akti, kodeksi, pravila, smjernice i odluke koje su donijeli Nezavisna komisija za medije (IMC) i Regulatorna agencija za telekomunikacije (TRA) ostaju na snazi osim ukoliko ne budu zamijenjeni ili izmijenjeni i dopunjeni odlukama koje donese Regulatorna agencija za komunikacije (CRA).

6.3. Tekuce inicijative Nezavisne komisije za medije (IMC) i Regulatorne agencije za telekomunikacije (TRA) se nastavljaju nesmanjenim tempom, ukljucujuci naprimjer izdavanje dugorocnih dozvola za emitovanje programa od strane Nezavisne komisije za medije (IMC). U unapredjivanju istih, svi dopisi od Nezavisne komisije za medije (IMC) i Regulatorne agencije za telekomunikacije (TRA) ce biti sluzbena prepiska Regulatorne agencije za komunikacije.

6.4. Potvrdjuje se da je Nezavisna komisija za medije (IMC) poduzimala sve finansijske transakcije kao Komisija osnovana prema Aneksu 10 Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Ove transakcije stoga zadrzavaju diplomatske privilegije prema kojim su izvrsene i nece biti predmet nikakvog naknadnog potrazivanja.

6.5. Ako je Regulatornoj agenciji za komunikacije (CRA) ustupljena imovina koja je prvobitno kupljena od sredstava koja su donirale medjunarodne organizacije, odnosno vlade, i koja je kupljena bez placanja poreza, carine, ili pristojbi, ta imovina se ustupa Regulatornoj agenciji za komunikacije bez ikakvih buducih obaveza u pogledu placanja poreza, carine ili pristojbi.

6.6. U skladu sa opcim principima donatorskog finasiranja, sva sredstva pristigla od donatora i koja mogu biti ustupljena Regulatornoj agenciji za komunikacije su izuzeta od oporezivanja zato sto su ta sredstva donirana u korist svih naroda Bosne i Hercegovine.

Clan 7
Stupanje na snagu i objavljivanje

Odluka stupa na snagu odmah i bice bez odlaganja objavljena u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine, Sluzbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i Sluzbenom glasniku Republike Srpske.

Sarajevo, 2. mart 2001. godineWolfgang Petritsch
 High Representative

Office of the High Representative