31.01.2001

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke Vlade RS o određivanju spiska preduzeća od strateške važnosti u kojim se državni kapital privatizuje u skladu sa posebnim programima privatizacije i Odluke o povratu vaučera i kupona, odnosno refundiranju gotovine uložene u privatizaciju Radio-televizije Republike Srpske prema prijedlogu Vlade RS

Koristeći se ovlašćewima koja su mi data članom 5. Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog dogovora) Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemqi u pogledu tumačewa navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog dogovora; i posebno uzevši u obzir član II.1.(d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalažewu rješewa za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom;

Pozivajući se na stav XI.2 Zakqučaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine kojim Savjet za implementaciju mira pozdravqa namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemqi u pogledu tumačewa Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog dogovora kako bi pružio pomoć u iznalažewu rješewa za sve probleme kao što je naprijed navedeno, “donošewem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim” u vezi sa određenim pitawima ukqučujući (prema podstavu (c) Zakqučaka) mjere u ciqu implementacije Mirovnog sporazuma na cijelom području Bosne i Hercegovine i wenih entiteta;

Imajući na umu preporuke Savjeta za implementaciju mira sadržane u stavu 63. Deklaracije iz Luksemburga od 9. juna 1998. godine, kojim Savjet stranama skreće pažwu na važnost javnog radio-televizijskog sistema u Bosni i Hercegovini, izražava svoje razočarewe sa taktikom odugovlačewa koju primjewuju organi vlasti, te traži od Visokog predstavnika da sprovede svoje planove za uspostavqawe javnog radio-televizijskog sistema na cijelom području zemqe, uz saradwu sa Srpskom radio-televizijom (SRT) koja se sada naziva Radio-televizija Republike Srpske (RT RS);

Imajući daqe na umu očekivawa Savjeta za implementaciju mira da će nadležni organi u potpunosti sarađivati sa Kancelarijom visokog predstavnika u procesu uspostavqawa javnog radio-televizijskog sistema i implementaciji opšte strategije za medije Visokog predstavnika;

Konstatujući da je Vlada Republike Srpske dana 13. februara 1998. godine potpisala sporazum na osnovu kojeg je uspostavqen niz privremenih aranžmana za restrukturisawe Srpske radio-televizije u skladu sa evropskim standardima javnog radio-televizijskog servisa, te da je Visoki predstavnik 31. jula 1999. godine, u svojoj Odluci o restrukturisawu javnog radio-televizijskog sistema u Bosni i Hercegovini, utvrdio da pravni nasqednik SRT-a treba da bude RT RS kao jedina javna radio-televizijska kuća za Republiku Srpsku;

Imajući na umu da je 23. oktobra 2000. godine Visoki predstavnik, u svojoj Drugoj odluci o restrukturisawu javnog radio-televizijskog sistema u Bosni i Hercegovini, potvrdio da RT RS predstavqa osnovni dio procesa stvarawa javnog radio-televizijskog sistema u Bosni i Hercegovini;

Konstatujući daqe da je Kancelarija visokog predstavnika, putem Prvog zamjenika visokog predstavnika ambasadora Ralfa R. Xonsona, dana 10. avgusta 2000. godine uputila pisani zahtjev kojim se od Direkcije za privatizaciju traži da skine RT RS sa spiska preduzeća koja se trebaju privatizovati zbog wenog trenutnog restrukturisawa u javni radio-televizijski sistem, te da je ambasador Xonson učestvovao na sastancima kako sa prethodnom Vladom Republike Srpske u decembru 2000. godine, tako i sa sadašwom Vladom Republike Srpske u januaru 2001. godine kojom prilikom je ponovio stav Visokog predstavnika da RT RS nije predmet privatizacije i zatražio da se RT RS skine sa spiska za privatizaciju.

Uzimajući u obzir da su na gorepomenutim sastancima predstavnici prethodne i sadašwe vlade dali garancije da će se ispoštovati zahtjev OHR-a, te da je ambasador Xonson, na konferenciji za štampu dana 22. decembra 2000. godine, objavio da RT RS nije preduzeće koje ispuwava uslove za privatizaciju i da zainteresovane strane ne bi trebale ulagati vaučere u RT RS;

Uzimajući daqe u obzir čiwenicu da, bez obzira na naprijed navedeno, organi vlasti Republike Srpske nisu skinuli RT RS sa spiska preduzeća koji se trebaju privatizovati i da se privatizacija RT RS nastavila do utvrđenog datuma završetka, tj. 31. januar 2001. godine, a zainteresovane strane ulagale vaučere.;

Zakqučivši da takav propust organa vlasti Republike Srpske ne samo da ozbiqno ugrožava pravo građana Bosne i Hercegovine na pristup javnom radio-televizijskom programu koji odražava wihove različite kulturne i jezičke identitete, nego i značajno omalovažava autoritet Visokog predstavnika;

Uzimajući u obzir, imajući na umu i konstatujući sve gore navedeno, ovim donosim slijedeću

ODLUKU

1) o izmjenama i dopunama Odluke Vlade Republike Srpske o određivawu spiska preduzeća od strateške važnosti u kojim se državni kapital privatizuje u skladu sa posebnim programima privatizacije;

2) o povratu vaučera i kupona, odnosno refundirawu gotovine uložene u privatizaciju Radio-televizije Republike Srpske prema prijedlogu Vlade Republike Srpske

Član 1

Odluka o određivawu spiska preduzeća od strateške važnosti u kojim će se državni kapital privatizovati u skladu sa posebnim programima privatizacije, koja je objavqena u Službenom glasniku Republike Srpske (broj 39/99 od 30. decembra 1999.god.) ovom Odlukom se mijewa i glasi:

1.U članu 1, stav 1, tačka 8 brišu se riječi “Radio-televizija Republike Srpske”.

Član 2

1. Ulagawe vaučera, kupona i/ili gotovog novca vezano za najavqenu privatizaciju Radio-televizije Republike Srpske, kako je to do sada predlagala Vlada Republike Srpske, proglašava se nevažećim.

2. Ovom Odlukom se zahtijeva od Vlade Republike Srpske da ulagačima odmah vrati sve vaučere, kupone i/ili gotovi novac primqen u vezi sa navedenom predloženom privatizacijom Radio-televizije Republike Srpske.

3. Radio-televizija Republike Srpske se ne može privatizovati niti sada niti u nekom kasnijem periodu, osim u slučaju da donesem ili sve do trenutka kada donesem drugačiju odluku.

Član 3

1. Ova Odluka, koja odmah stupa na snagu, biće odmah objavqena u Službenom glasniku Republike Srpske.

potpisao: 31. januar 2001.god. Wolfgang Petritsch
Visoki predstavnik

Office of the High Representative