29.11.2001

Odluka Visokog predstavnika o Postavljenju clanova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (CRA)

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada Visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojima je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema podstavu (c) stava XI.2) “mjere kojim se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom području Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Pozivajući se na Član 2 Odluke Visokog predstavnika o spajanju nadležnosti Nezavisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije od 2. marta 2001. godine kojom se utvrđuje struktura Regulatorne agencije za komunikacije i ovlašćuje Vijeće da daje smjernice u vezi sa strateškim pitanjima provođenja politike;

Imajući na umu činjenicu da u skladu s Članom 2.3 rečene Odluke Visoki predstavnik postavlja sve članove Vijeća koje se sastoji od četiri predstavnika građana Bosne i Hercegovine i četiri predstavnika međunarodne zajednice;

Imajući na umu činjenicu da u skladu sa Članom 2.5 rečene Odluke članovi Vijeća nezavisne komisije za medije i dalje ostaju na svojim funkcijama sve do postavljenja novoga Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije;

Imajući na umu da je Regulatornoj agenciji za komunikacije kao objedinjenom regulatoru za područja telekomunikacija i emitovanja potrebno Vijeće čiji su članovi jednako stručni u oba područja;

Uzevši u obzir, imajući na umu i konstatirajući sve prethodno navedeno, ovim donosim sljedeću

ODLUKU

o Postavljenju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije

 

 1. Ovim dolje navedene osobe postavljam za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije iz Bosne i Hercegovine:

  Gosp. Vlatka Dolečeka

  Gosp. Mahira Hadžiahmetovića

  Gosp. Mehmeda Husića

  Gosp. Branka Perića

 2. Ovim dolje navedene osobe postavljam za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije iz međunarodne zajednice:

  Gosp. Brian-a Fontes-a

  Gđu Clare Mulholland

  Gosp. Robert-a Taylor-a

 3. Ovim postavljam gosp. Brian-a Fontes-a za predsjedavajućeg, a gđu Clare Mullholland i gosp. Branka Perića za dopredsjedavajuće Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije.

 4. Gore navedeni članovi uključujući predsjedavajućeg i dopredsjedavajuće postavljaju se na vremenski period od 3 godine od dana stupanja ove Odluke na snagu, ukoliko postavljenje svakog pojedinog člana prije isteka toga roka ne budem okončao.

 5. Ova Odluka stupa na snagu 8. decembra 2001. godine, a bez odlaganja se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, te Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i Službenom glasniku Republike Srpske.

 

 

Sarajevo, 29. novembra 2001.

 

Wolfgang Petritsch

Visoki predstavnik