05.07.2006

Odluka o imenovanju g. Petera Nicholla na dužnost inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku date u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uze [...]
21.06.2006

Odluka o pokretanju likvidacijskog postupka i imenovanju likvidacijskog upravitelja za “Privrednu banku a.d. Srpsko Sarajevo”

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku data u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzima [...]
08.06.2004

Odlluka o imenovanju privremene upraviteljice za “Privrednu banku a.d. Srpsko Sarajevo”

Koristeći se ovlastima povjerenima Visokome predstavniku člankom V Dodatka 10. (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, po kojemu je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja toga Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i posebice uzimajući u obzir članak II, [...]