15.12.2006

Odluka kojom se se okončava imenovanje likvidacionog upravitelja za “Privrednu banku a.d. Srpsko Sarajevo” i kojom se prebacuje nadležnost za postupak likvidacije za “Privrednu banku a.d. Srpsko Sarajevo” na Agenciju za bankarstvo Republike Srpske

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog Sporazuma) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog sporazuma; i posebno uzimaj [...]
05.07.2006

Odluka o imenovanju g. Petera Nicholla na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovo [...]
21.06.2006

Odluka o pokretanju likvidacionog postupka i imenovanju likvidacionog upravnika za “Privrednu banku a.d. Srpsko Sarajevo”

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i [...]