31.08.2012

Nalog supervizora kojim se regulira status pravnih akata koje su donijeli supervizori za Brčko

31. kolovoz 2012. godine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 37 i 43 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog (u daljnjem tekstu, Arbitražni tribunal);

Podsjećajući na Odluku Arbitražnog tribunala od 14. veljače 1997. godine, kojom je tijekom uspostave međunarodne supervizije za provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma na području Brčkog naložena uspostava „ureda sa osobljem u Brčkom pod rukovodstvom zamjenika Visokog predstavnika i supervizora za Brčko” (…) sa posebnim „pravom da donosi obvezujuće propise i naredbe (…) (a) u slučaju sukoba zakona takvi propisi i naredbe imaju veću pravnu snagu.  Svi relevantni organi vlasti, uključujući sudove i policijsko osoblje, moraju poštivati i provoditi sve propise i naredbe supervizora”;

Napominjući da je provedba Odluka omogućena putem ukupno 132 naloga supervizora i brojnih pisama koja imaju pravnu snagu naloga supervizora (u daljnjem tekstu: nalozi supervizora) objavljenih u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;  

Podsjećajući da je Vijeće za provedbu mira u svom komunikeu od 23. svibnja 2012. godine potvrdilo odluku visokog predstavnika da zatvori Ured za provedbu Konačne odluke za Brčko 31. kolovoza 2012. godine, te podržalo moju odluku da suspendiram obnašanje mojih funkcija supervizora od istog tog datuma i prepoznalo nakanu supervizora da obnaša svoje funkcije sukladno stavcima 13 i 67 Konačne odluke onda kada se ispune uvjeti propisani tim odredbama;

Ističući da supervizor zadržava ovlast da ponovo obnaša svoje funkcije u bilo kom momentu nakon 31. kolovoza 2012. godine, prema vlastitom nahođenju;

Imajući u vidu da ovlast supervizora da donosi pravno obvezujuće naloge proizilazi iz međunarodnog javnog prava i da institucije Distrikta moraju imati ovlasti da mijenjaju samo pravne akte donesene ili izmijenjene i dopunjene nalozima supervizora, a ne i same naloge;

Odlučan da obezbijedim pravnu sigurnost u svezi sa daljnjom provedbom naloga supervizora nakon suspenzije funkcija supervizora i da omogućim vlastima Brčko Distrikta da preuzmu određene odgovornosti;

Ovim putem nalažem da nakon stupanja na snagu ovog Naloga:

1.      Skupština Brčko Distrikta može, sukladno procedurama propisanim Statutom Distrikta, izmijeniti i dopuniti ili ukinuti pravne akte koji spadaju u djelokrug rada Skupštine, a koji su doneseni nalozima supervizora.

2.      Skupština Brčko Distrikta može, kako je propisano Poslovnikom o radu Skupštine, dati autentično tumačenje pravnih akata koji spadaju u djelokrug rada Skupštine, a koji su doneseni nalozima supervizora.  

3.      Vlada Distrikta može, sukladno procedurama propisanim Statutom Distrikta i Zakonom o Vladi Brčko Distrikta, regulirati pitanja koja spadaju u djelokrug rada Vlade ili nekog drugog izvršnog organa Distrikta, a koja su u ovom trenutku regulirana nalozima supervizora.

4.      U slučaju spora u pogledu nadležnosti nad pitanjima koja proističu iz stavaka 1-3 ovog Naloga, Vlada Distrikta i/ili Skupština Distrikta mogu tražiti da Apelacioni sud Distrikta odredi da li Skupština ili Vlada ima nadležnost.

5.      Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Naloga, pravne posljedice naloga supervizora i pravnih akata donesenih nalozima supervizora ne mogu se retroaktivno promijeniti, izmijeniti niti ukinuti, osim sukladno odredbama Statuta Distrikta kojima je regulirano retroaktivno dejstvo zakonâ.          

6.      Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Naloga, odredbe nalogâ supervizora kojima se pojedinci razrješuju dužnosti i/ili se nameću zabrane ili ograničenja fizičkim i pravnim licima u Distriktu, ostaju na snazi i ne može ih izmijeniti i dopuniti niti staviti van snage bilo koja institucija Distrikta. Sva takva razrješenja i/ili zabrane ili ograničenja, uključujući i one trajnog karaktera, prestaće važiti onda kada to odredi supervizor ili kada supervizija bude i zvanično okončana sukladno Konačnoj odluci.

7.      Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Naloga, pitanja regulirana nalozima supervizora koja imaju trajno dejstvo ne mogu biti regulirana od strane bilo koje institucije Distrikta. Ovo podrazumijeva i stavke 1. i 3. Naloga supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu od 04. kolovoza 2006. godine.

8.      U smislu ovog Naloga, izraz „nalog supervizora“ podrazumijeva kako naloge supervizora, tako i pisma supervizora sa pravnom snagom nalogâ supervizora koja su objavljena u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

9.      Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah, bez daljnjih proceduralnih radnji. Bez odlaganja objavit će se u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni dužnosnici u Brčko Distriktu preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj Nalog bude proveden u potpunosti i pravovremeno.

10.  Ovaj Nalog supervizora objavljuje se na engleskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

11.  Odredbe ovog Naloga supervizora imaju veću pravnu snagu u odnosu na bilo koje zakonodavne ili druge pravne akte Brčko Distrikta koji nisu sukladni sa njim, u neophodnoj mjeri kako bi Nalog bio u potpunosti proveden.

 

Roderick W. Moore

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika