31.08.2012

Nalog supervizora kojim se reguliše status pravnih akata koje su donijeli supervizori za Brčko

31. avgust 2012. godine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 37 i 43 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog (u daljnjem tekstu, Arbitražni tribunal);

Podsjećajući na Odluku Arbitražnog tribunala od 14. februara 1997. godine, kojom je u toku uspostavljanja međunarodne supervizije za sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma na području Brčkog naloženo uspostavljanje „kancelarije sa osobljem u Brčkom pod rukovodstvom zamjenika Visokog predstavnika i supervizora za Brčko” (…) sa posebnim „pravom da donosi obavezujuće propise i naredbe (…) (a) u slučaju sukoba zakona takvi propisi i naredbe imaju veću pravnu snagu.  Svi relevantni organi vlasti, uključujući sudove i policijsko osoblje, moraju poštovati i sprovoditi sve propise i naredbe supervizora”;

Napominjući da je sprovođenje Odluka omogućeno putem ukupno 132 naloga supervizora i brojnih pisama koja imaju pravnu snagu naloga supervizora (u daljnjem tekstu: nalozi supervizora) objavljenih u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;  

Podsjećajući da je Vijeće za sprovođenje mira u svom komunikeu od 23. maja 2012. godine potvrdilo odluku visokog predstavnika da zatvori Kancelariju za sprovođenje Konačne odluke za Brčko 31. avgusta 2012. godine, te podržalo moju odluku da suspendujem obavljanje mojih funkcija supervizora od istog tog datuma, i prepoznalo namjeru supervizora da obavlja svoje funkcije u skladu sa stavovima 13. i 67. Konačne odluke onda kada se ispune uslovi propisani tim odredbama;

Ističući da supervizor zadržava ovlaštenje da ponovo obavlja svoje funkcije u bilo kom momentu nakon 31. avgusta 2012. godine, prema vlastitom nahođenju;

Imajući u vidu da ovlaštenje supervizora da donosi pravno obavezujuće naloge proizilazi iz međunarodnog javnog prava i da institucije Distrikta moraju imati ovlaštenje da mijenjaju samo pravne akte donesene ili izmijenjene i dopunjene nalozima supervizora, a ne i same naloge;

Odlučan da obezbijedim pravnu sigurnost u vezi sa daljnjim sprovođenjem naloga supervizora nakon suspenzije funkcija supervizora i da omogućim vlastima Brčko Distrikta da preuzmu određene odgovornosti;

Ovim putem nalažem da nakon stupanja na snagu ovog Naloga:

1.      Skupština Brčko Distrikta može, u skladu sa procedurama propisanim Statutom Distrikta, izmijeniti i dopuniti ili ukinuti pravne akte koji spadaju u djelokrug rada Skupštine, a koji su doneseni nalozima supervizora.

2.      Skupština Brčko Distrikta može, kako je propisano Poslovnikom o radu Skupštine, dati autentično tumačenje pravnih akata koji spadaju u djelokrug rada Skupštine, a koji su doneseni nalozima supervizora.  

3.      Vlada Distrikta može, u skladu sa procedurama propisanim Statutom Distrikta i Zakonom o Vladi Brčko Distrikta, regulisati pitanja koja spadaju u djelokrug rada Vlade ili nekog drugog izvršnog organa Distrikta, a koja su u ovom trenutku regulisana nalozima supervizora.

4.      U slučaju spora u pogledu nadležnosti nad pitanjima koja proističu iz stavova 1-3 ovog Naloga, Vlada Distrikta i/ili Skupština Distrikta mogu tražiti da Apelacioni sud Distrikta odredi da li Skupština ili Vlada ima nadležnost.

5.      Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Naloga, pravne posljedice naloga supervizora i pravnih akata donesenih nalozima supervizora ne mogu se retroaktivno promijeniti, izmijeniti niti ukinuti, osim u skladu sa odredbama Statuta Distrikta kojima je regulisano retroaktivno dejstvo zakonâ.          

6.      Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Naloga, odredbe nalogâ supervizora kojima se pojedinci razrješuju dužnosti i/ili se nameću zabrane ili ograničenja fizičkim i pravnim licima u Distriktu, ostaju na snazi i ne može ih izmijeniti i dopuniti niti staviti van snage bilo koja institucija Distrikta. Sva takva razrješenja i/ili zabrane ili ograničenja, uključujući i one trajnog karaktera, prestaće da važe onda kada to odredi supervizor ili kada supervizija bude i zvanično okončana u skladu sa Konačnom odlukom.

7.      Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Naloga, pitanja regulisana nalozima supervizora koja imaju trajno dejstvo ne mogu biti regulisana od strane bilo koje institucije Distrikta. Ovo podrazumijeva i stavove 1. i 3. Naloga supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu od 04. avgusta 2006. godine.

8.      U smislu ovog Naloga, izraz „nalog supervizora“ podrazumijeva kako naloge supervizora, tako i pisma supervizora sa pravnom snagom nalogâ supervizora koja su objavljena u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

9.      Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah, bez daljnjih proceduralnih radnji. Bez odlaganja objaviće se u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Brčko Distriktu preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj Nalog bude sproveden u potpunosti i pravovremeno.

10.  Ovaj Nalog supervizora objavljuje se na engleskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

11.  Odredbe ovog Naloga supervizora imaju veću pravnu snagu u odnosu na bilo koje zakonodavne ili druge pravne akte Brčko Distrikta koji nisu u skladu sa njim, u neophodnoj mjeri kako bi Nalog bio u potpunosti sproveden.

 

Roderick W. Moore

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika