31.08.2012

Налог супервизора којим се регулише статус правних аката које су донијели супервизори за Брчко

31. август 2012. године

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 37 и 43 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког (у даљњем тексту, Арбитражни трибунал);

Подсјећајући на Одлуку Арбитражног трибунала од 14. фебруара 1997. године, којом је у току успостављања међународне супервизије за спровођење Дејтонског мировног споразума на подручју Брчког наложено успостављање „канцеларије са особљем у Брчком под руководством замјеника Високог представника и супервизора за Брчко” (…) са посебним „правом да доноси обавезујуће прописе и наредбе (…) (а) у случају сукоба закона такви прописи и наредбе имају већу правну снагу.  Сви релевантни органи власти, укључујући судове и полицијско особље, морају поштовати и спроводити све прописе и наредбе супервизора”;

Напомињући да је спровођење Одлука омогућено путем укупно 132 налога супервизора и бројних писама која имају правну снагу налога супервизора (у даљњем тексту: налози супервизора) објављених у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;  

Подсјећајући да је Савјетза спровођење мира у свом комуникеу од 23. маја 2012. године потврдило одлуку високог представника да затвори Канцеларију за спровођење Коначне одлуке за Брчко 31. августа 2012. године, те подржало моју одлуку да суспендујем обављање мојих функција супервизора од истог тог датума, и препознало намјеру супервизора да обавља своје функције у складу са ставовима 13. и 67. Коначне одлуке онда када се испуне услови прописани тим одредбама;

Истичући да супервизор задржава овлаштење да поново обавља своје функције у било ком моменту након 31. августа 2012. године, према властитом нахођењу;

Имајући у виду да овлаштење супервизора да доноси правно обавезујуће налоге произилази из међународног јавног права и да институције Дистрикта морају имати овлаштење да мијењају само правне акте донесене или измијењене и допуњене налозима супервизора, а не и саме налоге;

Одлучан да обезбиједим правну сигурност у вези са даљњим спровођењем налога супервизора након суспензије функција супервизора и да омогућим властима Брчко Дистрикта да преузму одређене одговорности;

Овим путем налажем да након ступања на снагу овог Налога:

1.      Скупштина Брчко Дистрикта може, у складу са процедурама прописаним Статутом Дистрикта, измијенити и допунити или укинути правне акте који спадају у дјелокруг рада Скупштине, а који су донесени налозима супервизора.

2.      Скупштина Брчко Дистрикта може, како је прописано Пословником о раду Скупштине, дати аутентично тумачење правних аката који спадају у дјелокруг рада Скупштине, а који су донесени налозима супервизора.  

3.      Влада Дистрикта може, у складу са процедурама прописаним Статутом Дистрикта и Законом о Влади Брчко Дистрикта, регулисати питања која спадају у дјелокруг рада Владе или неког другог извршног органа Дистрикта, а која су у овом тренутку регулисана налозима супервизора.

4.      У случају спора у погледу надлежности над питањима која проистичу из ставова 1-3 овог Налога, Влада Дистрикта и/или Скупштина Дистрикта могу тражити да Апелациони суд Дистрикта одреди да ли Скупштина или Влада има надлежност.

5.      Без обзира на било коју другу одредбу овог Налога, правне посљедице налога супервизора и правних аката донесених налозима супервизора не могу се ретроактивно промијенити, измијенити нити укинути, осим у складу са одредбама Статута Дистрикта којима је регулисано ретроактивно дејство законâ.          

6.      Без обзира на било коју другу одредбу овог Налога, одредбе налогâ супервизора којима се појединци разрјешују дужности и/или се намећу забране или ограничења физичким и правним лицима у Дистрикту, остају на снази и не може их измијенити и допунити нити ставити ван снаге било која институција Дистрикта. Сва таква разрјешења и/или забране или ограничења, укључујући и оне трајног карактера, престаће да важе онда када то одреди супервизор или када супервизија буде и званично окончана у складу са Коначном одлуком.

7.      Без обзира на било коју другу одредбу овог Налога, питања регулисана налозима супервизора која имају трајно дејство не могу бити регулисана од стране било које институције Дистрикта. Ово подразумијева и ставове 1. и 3. Налога супервизора којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту од 04. августа 2006. године.

8.      У смислу овог Налога, израз „налог супервизора“ подразумијева како налоге супервизора, тако и писма супервизора са правном снагом налогâ супервизора која су објављена у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.

9.      Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах, без даљњих процедуралних радњи. Без одлагањаобјавиће се у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сви јавни званичници у Брчко Дистрикту предузеће све неопходне мјере како би осигурали да овај Налог буде спроведен у потпуности и правовремено.

10.  Овај Налог супервизора објављује се на енглеском и службеним језицима Босне и Херцеговине.

11.  Одредбе овог Налога супервизора имају већу правну снагу у односу на било које законодавне или друге правне акте Брчко Дистрикта који нису у складу са њим, у неопходној мјери како би Налог био у потпуности спроведен.

 

Родерик В. Мур

супервизор за Брчко Дистрикт

први замјеник високог представника