21.12.2009

Nalog supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta

Sukladnoovlastima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog (“Tribunal za Brčko”);

Takođe sukladnostavu 67 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine u kojoj se u relevantnim dijelovima kaže da će Tribunal za Brčko “sačuvati jurisdikciju nad (…) sporomsve dok supervizor uz odobrenje visokog predstavnika ne obavijesti Tribunal (…) da te ustanove funkcioniraju učinkovito i, po svemu sudeći, trajno”; 

Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Statut”) donijet nalogom supervizora od 08. ožujka 2000. godine, kojim je uspostavljena prvobitna organizacija institucija Brčko Distrikta;

Nadalje podsjećajući da je od tada Statut mijenjan i dopunjavan nalozima supervizora od 23. kolovoza 2000. godine, 26. ožujka 2004. godine, 15. srpnja 2005. godine, 12. rujna 2005. godine, 02. veljače 2007. godine i 06. svibnja 2008. godine; i odlukom Skupštine Brčko Distrikta od 07. srpnja 2005. godine;

Konstatirajući da, kada sam 06. svibnja 2008. godine donio izmjene i dopune Statuta kojima su uvedene mjere da bi se unaprijedila učinkovitost i funkcioniranje Skupštine Brčko Distrikta i uskladilo zakonodavstvo Brčko Distrikta sa državnim zakonodavstvom, sam zadržao pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnosti institucija Distrikta;

Nadalje konstatirajućida su 25 i 26. ožujka 2009. godine oba doma Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine usvojila Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine (“Amandman I”) kojim se obezbjeđuje ustavno rješenje za status Brčko Distrikta i njegov pristup Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je potom objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine br. 25/09 od 31. ožujka 2009. godine;

Nakon usvajanja Amandmana I i sa ciljem da te ustavne promjene budu adekvatno odražene u pravnom okviru Brčko Distrikta, neophodno je izmijeniti zakonodavstvo Brčko Distrikta, a posebice relevantne odredbe Statuta i Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovina koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 19/07 i 20/07, kako bi se regulirao i ubrzao pristup institucija Brčko Distrikta Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;

Smatrajući da je te izmjene neophodno donijeti odmah kako bi se zakonodavstvo Brčko Distrikta uskladilo sa Ustavom Bosne i Hercegovine i kako bi se unaprijedila učinkovitost i funkcioniranje sudova Brčko Distrikta i kako bi se osigurala zaštita interesa, statusa i ovlasti Brčko Distrikta putem učinkovite procedure i očuvanja usklađenosti nakon okončanja supervizije; 

Imajući u vidu potrebu da se jasno definira postupak ocjene usklađenosti svih pravnih akata u pravnom sustavu Brčko Distrikta, a stoga i potrebu da relevantni pravni stručnjaci iz pravosuđa Brčko Distrikta, a u tijesnoj suradnji sa mojim uredom, što prije pripreme zakon Brčko Distrikta kojim će se regulirati ovo pitanje;   

Nakon što sam se konzultiraosa predsjednikom Apelacionog suda Brčko Distrikta i članovima Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta i nakon što sam dobio pravno tumačenje kao i široku potporu i prihvatanje potrebe da donesem ovaj nalog;

Nakon što sam stoga odlučio da neophodne izmjene i dopune Statuta i odgovarajućeg zakonodavstva donesem nalogom supervizora i smatrajući da je to najprikladnije i neophodno uraditi na ovaj način kako bi se stvorili uvjeti potrebni za nesmetano okončanje supervizije i za djelotvorno funkcioniranje institucija Brčko Distrikta nakon okončanja supervizije;

Ponovo zadržavajući pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnom funkcioniranju institucija Distrikta;

Ovim putem nalažem sljedeće:

 1. Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donose se ovim putem kako je izloženo u tekstu iz Aneska I ovog naloga supervizora. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.
 2. Sve institucije i svi javni zvaničnici Brčko Distrikta pridržavati će se izmijenjenog Statuta od dana donošenja ovog naloga supervizora.
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donosi se ovim putem kao zakon Brčko Distrikta u tekstu iz Aneska II ovog naloga supervizora. 
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se donosi stavom 3 ovog naloga supervizora bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja.
 5. Sukladno Statutu i Poslovniku Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština može naknadno donijeti izmjene i dopune Statuta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji su donijeti stavcima 1 i 3 ovog naloga supervizora. 
 6. Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta će odmah početi sa pripremom nacrta zakona kojim će se regulirati postupak ocjene usklađenosti pravnih akata Distrikta kao i izmjena i dopuna Zakona o pravobraniteljstvu kojim bi seodrazile izmjene Statuta i najkasnije do 15.  veljače 2010. godine dostaviti će taj nacrt zakona momUredu kako bih ja dao suglasnost, nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem taj zakon kao zakon Brčko Distrikta.
 7. Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta će odmah početi sa pripremom nacrta izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Brčko Distrikta koje će odražavati izmjene Statuta i najkasnije do 15.  veljače 2010. godine dostaviti nacrt izmjena i dopuna momUredu kako bih ja dao suglasnost i nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem te izmjene i dopune.

Završne odredbe

 1. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Bez odlaganja biti će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni dužnosnici u Brčko Distriktu poduzeti će sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog supervizora bude sproveden u potpunosti i na vrijeme.
 2. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

10.  Kako bi se otklonila bilo kakva nedoumica, odredbe ovog naloga supervizora imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakonske propise i pravne akte koji nisu sukladni sa njim, u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi ovaj nalog bio u potpunosti sproveden.

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se ovim putem donosi u tekstu iz Aneksa II koji se nalazi u privitku ovog naloga supervizora, objavljuje se na službenim jezicima Bosne i Hercegovine koji su mjerodavni za sve namjene.
 2. Izmjene i dopune Statuta koje se ovim putem donose u tekstu iz Aneksa I koji se nalazi u prilogu ovog naloga supervizora, objavljuju se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti:

(a)   verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene za vrijeme trajanja supervizije u Brčko Distriktu;

(b)   verzija na službenim jezicima Bosne i Hercegovine je mjerodavna za sve namjene nakon okončanja supervizije.

  

 

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika

 

Aneks I Naloga supervizora od 21. prosinca 2009. godine kojimse donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta

Izmjene i dopune  Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine


Izmjene i dopune  Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

 

Amandman 1

U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08) u članku 22, dodaje se nova točka (j) koja glasi:

“(j) pokretanje spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.4 Ustava Bosne i Hercegovine.”

Postojeća točka (j) postaje točka (k).

Amandman 2

Iza članka 33a, dodaje se novi članak 33b koji glasi:

Članak 33b

(Upućivanje spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine)

Skupština donosi odluku o upućivanju spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.4, stav 3 Ustava Bosne i Hercegovine.”

Amandman 3

Članak 40 mijenja se i glasi:

Članak 40

Usklađenost pravnih akata

(1)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni aktbilo koje institucije Distrikta sukladan Statutu.

(2)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan bilo kom zakonu Distrikta.

(3)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i druge institucije Distrikta ili između institucija Distrikta sukladno ovom Statutu.

(4)   Zakonom Distrikta propisuje se postupak pred sudovima Distrikta u svezi sa zahtjevima iz gorenavedenih stavaka (1), (2) i (3) ovog članka 40.”

Amandman 4

U članku 68 dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

“(4) Izuzetno od stavka (1) ovog članka, pravobranitelj poduzima bilo koju radnju propisanu stavkom (3) u slučaju kada gradonačelnik, predsjednik Skupštine ili jedan od njihovih zamjenika utvrdi da se radi o pitanju koje je u svezi sa statusom i ovlastima Distrikta. Osobito, u postupcima koji se vode pred sudovima, pravobranitelj će od bilo kog suda tražiti, u slučaju kada se pojavi pitanje koje spada u nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u svezi sa statusom i ovlastima Brčko Distrikta,pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i  Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je reguliran rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.”

Postojeći stavci (4) i (5) postaju stavci (5) i (6).

 

Aneks II Naloga supervizora od 21. prosinca 2009. godine kojimse donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine


 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Član 1

U Zakonu o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 19/07 i 20/07), članak 6 mijenja se i glasi:

Članak 6

(Usklađenost pravnih akata)

(1)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan Statutu.

(2)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan bilo kojem zakonu Distrikta.

(3)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i drugе institucijе Distrikta ili između institucija Distrikta sukladno ovom Statutu.

(4)    Postupci pred sudovima Distrikta sukladno stavcima (1), (2) i (3) ovog članka propisuju se posebnim zakonom.”

Članak 2

U članku 21, tačka 3), alineja 6, brišu se riječ “ustavnosti” i zarez (,).

Članak 3

Članak 23 mijenja se i glasi:

“Članak 23

(Ocjena ustavnosti zakona)

(1)   Sudovi Distrikta mogu pokrenuti postupke pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sukladno članu VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je reguliran rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

(2)   U postupcima koji se vode pred sudovima Distrikta, u slučaju kada se pojavi pitanje koje je predmet iz nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u svezi sa statusom i ovlastima Brčko Distrikta, sud će pokrenut postupak propisan stavkom 1 ovog članka.

(3)   U postupcima koji se vode pred sudovima Distrikta u kojima je Distrikt jedna od strana, kada se pojavi pitanje koje je predmet iz nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u svezi sa statusom i ovlastima Brčko Distrikta, na zahtjev Distrikta sud će odmah pokrenuti postupak propisan stavkom 1 ovog članka.

(4)   Ukoliko je postupak pokrenut sukladno stavku (2) ili (3) ovog članka, sudovi Distrikta ća tražiti od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da donese privremene mjere za obustavu primjene spornog zakona dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese konačnu odluku, ukoliko je to neophodno da se zaštite status i ovlasti Brčko Distrikta.

(5)    Ovim člankom se ni na koji način ne narušava pravo strana da ulože žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na presude sudova Brčko Distrikta sukladno ovim zakonom i člankom VI.3.b Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je reguliran rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.”

Članak 4

Ovaj zakon stupa na snagu osam (8) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH.”