21.12.2009

Налог супервизора којим се доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта

 У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког (“Трибунал за Брчко”);

Такође у складу са ставом 67 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године у којој се у релевантним дијеловима каже да ће Трибунал за Брчко “сачувати јурисдикцију над (…) споромсве док супервизор уз одобрење високог представника не обавијести Трибунал (…) да те установе функционишу ефикасно и, по свему судећи, трајно”; 

Подсјећајући да је Статут Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Статут”) донијет налогом супервизора од 08. марта 2000. године, којим је успостављена првобитна организација институција Брчко Дистрикта;

Надаље подсјећајући да је од тада Статут мијењан и допуњаван налозима супервизора од 23. августа 2000. године, 26. марта 2004. године, 15. јула 2005. године, 12. септембра 2005. године, 02. фебруара 2007. године и 06. маја 2008. године; и одлуком Скупштине Брчко Дистрикта од 07. јула 2005. године;

Констатујући да, када сам 06. маја 2008. године донио измјене и допуне Статута којима су уведене мјере да би се унаприједила дјелотворност и функционисање Скупштине Брчко Дистрикта и ускладило законодавство Брчко Дистрикта са државним законодавством, сам задржао право да додатно измијеним Статут уколико би се то показало неопходним или би допринијело ефикасности институција Дистрикта;

Надаље констатујући да су 25 и 26. марта 2009. године оба дома Парламентарне Скупштине Босне и Херцеговине усвојила Амандман I на Устав Босне и Херцеговине (“Амандман I”) којим се обезбјеђује уставно рјешење за статус Брчко Дистрикта и његов приступ Уставном судуБосне и Херцеговине, који је потом објављен у Службеном листу Босне и Херцеговине бр. 25/09 од 31. марта 2009. године;

Наконусвајања Амандмана I и са циљем да те уставне промјене буду адекватно одражене у правном оквиру Брчко Дистрикта, неопходно је измијенити законодавство Брчко Дистрикта, а посебно релевантне одредбе Статута и Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговина који је објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне иХерцеговине бр. 19/07 и 20/07, како би се регулисао и убрзао приступ институција Брчко Дистрикта Уставном суду Босне и Херцеговине;

Сматрајући да је те измјене неопходно донијети одмах како би се законодавство Брчко Дистрикта ускладило са Уставом Босне и Херцеговине и како би се унаприједила дјелотворност и функционисање судова Брчко Дистрикта и како би се осигурала заштита интереса, статуса и овлаштења Брчко Дистрикта путем дјелотворне процедуре и очувања усклађености након окончања супервизије; 

Имајући у виду потребу да се јасно дефинише поступак оцјене усклађености свих правних аката у правном систему Брчко Дистрикта, а стога и потребу да релевантни правни стручњаци из правосуђа Брчко Дистрикта, а у тијесној сарадњи са мојом канцеларијом, што прије припреме закон Брчко Дистрикта којим ће се регулисати ово питање;   

Након што сам се консултовао са предсједником Апелационог суда Брчко Дистрикта и члановима Правосудне комисијеБрчко Дистрикта и након што сам добио правно тумачење као и широку подршку и прихватање потребе да донесем овај налог;

Након што сам стога одлучио да неопходне измјене и допуне Статута и одговарајућег законодавства донесем налогом супервизора и сматрајући да је то најприкладније и неопходно урадити на овај начин како би се створили услови потребни за несметано окончање супервизије и за дјелотворно функционисање институција Брчко Дистрикта након окончања супервизије;

Поново задржавајући право да додатно измијеним Статут уколико би се то показало неопходним или би допринијело ефикасном функционисању институција Дистрикта;

Овим путем налажем сљедеће:

 1. Измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине доносе се овим путем како је изложено у тексту из Анеска I овог налога супервизора. Ове измјене и допуне Статута ступају на снагу на дан доношења овог налога супервизора.
 2. Све институције и сви јавни званичници Брчко Дистрикта придржаваће се измијењеног Статута од дана доношења овог налога супервизора.
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине доноси се овим путем као закон Брчко Дистрикта у тексту из Анеска II овог налога супервизора. 
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који се доноси ставом 3 овог налога супервизора без одлагања ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања.
 5. У складу са Статутом и Пословником Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина може накнадно донијети измјене и допуне Статута и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који су донијети ставовима 1 и 3 овог налога супервизора. 
 6. Правосудна комисија Брчко Дистрикта ће одмах почети са припремом нацрта закона којим ће се регулисти поступак оцјене усклађености правних аката Дистрикта као и измјена и допуна Закона о правобранилаштву којим би се одразиле измјене Статута и најкасније до 15.  фебруара 2010. године доставиће тај нацрт закона мојој Канцеларији како бих ја дао сагласност, након чега бих размотрио могућност да путем новог налога супервизора донесем тај закон као закон Брчко Дистрикта.
 7. Стручна служба Скупштине Брчко Дистрикта ће одмах почети са припремом нацрта измјена и допуна Пословника Скупштине Брчко Дистрикта које ће одражавати измјене Статута и најкасније до 15.  фебруара 2010. године доставиће нацрт измјена и допуна мојој Канцеларији како бих ја дао сагласност и након чега бих размотрио могућност да путем новог налога супервизора донесем те измјене и допуне.

Завршне одредбе

 1. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи. Без одлагања биће објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сви јавни званичници у Брчко Дистрикту предузеће све неопходне мјере како би осигурали да овај налог супервизора буде спроведен у потпуности и на вријеме.
 2. Овај налог супервизора објављује се на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

10.  Како би се отклонила било каква недоумица, одредбе овог налога супервизора имају већу правну снагу у односу на све законске прописе и правне акте који нису у складу са њим, у мјери у којој је то потребно како би овај налог био у потпуности спроведен.

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који се овим путем доноси у тексту из Анекса II који се налази у прилогу овог налога супервизора, објављује се на службеним језицима Босне и Херцеговине који су мјеродавни за све намјене.
 2. Измјене и допуне Статута које се овим путем доносе у тексту из Анекса I који се налази у прилогу овог налога супервизора, објављују се на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености:

(а)   верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене за вријеме трајања супервизије у Брчко Дистрикту;

(б)   верзија на службеним језицима Босне и Херцеговине је мјеродавна за све намјене након окончања супервизије.

 

 

др Рафи Грегоријан

супервизор за Брчко Дистрикт

први замјеник високог представника


 

Анекс I Налога супервизора којимсе доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта од 21. децембра 2009. године

Измјене и допуне  Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине


 

Измјене и допуне  Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Амандман 1

У Статуту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 17/08) у члану 22, додаје се нова тачка (ј) која гласи:

“(ј) покретање спора пред Уставним судом Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.4 Устава Босне и Херцеговине.”

Постојећа тачка (ј) постаје тачка (к).

Амандман 2

Иза члана 33а, додаје се нови члан 33б који гласи:

Члан 33б

(Упућивање спора Уставном суду Босне и Херцеговине)

Скупштина доноси одлуку о упућивању спора Уставном суду Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.4, став 3 Устава Босне и Херцеговине.”

Амандман 3

Члан 40 мијења се и гласи:

Члан 40

Усклађеност правних аката

(1)   Судови Дистрикта надлежни су да одлучују да ли је било који закон Дистрикта, подзаконски акт или било који други правни актбило које институције Дистрикта у складу са Статутом.

(2)   Судови Дистрикта надлежни су да одлучују да ли је било који подзаконски акт Дистрикта или било који други правни акт било које институције Дистрикта у складу са било којим законом Дистрикта.

(3)   Судови Дистрикта надлежни су да одлучују о сукобу надлежности између судова Дистрикта и другe институцијe Дистрикта или између институција Дистрикта у складу са овим Статутом.

(4)   Законом Дистрикта прописује се поступак пред судовима Дистрикта у вези са захтјевима из горенаведених ставова (1), (2) и (3) овог члана 40.”

Амандман 4

У члану 68 додаје се нови став (4) који гласи:

“(4) Изузетно од става (1) овог члана, правобранилац предузима било коју радњу прописану ставом (3) у случају када градоначелник, предсједник Скупштине или један од њихових замјеника утврди да се ради о питању које је у вези са статусом и овлаштењима Дистрикта.Нарочито, у поступцима који се воде пред судовима, правобранилац ће од било ког суда тражити, у случају када се појави питање које спада у надлежност Уставног суда Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и Херцеговине, а које је у вези са статусом и овлаштењима Брчко Дистрикта, да покрене поступак пред Уставним судом Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и  Херцеговине и одговарајућим прописима којима је регулисан рад Уставног суда Босне и Херцеговине.”

Постојећи ставови (4) и (5) постају ставови (5) и (6).

 

Анекс II Налога супервизора којимсе доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта од 21. децембра 2009. године

Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине


 

Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Члан 1

У Закону о судовима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 19/07 и 20/07), члан 6 мијења се и гласи:

Члан 6

(Усклађеност правних аката)

(1)   Судови Дистрикта надлежни су да одлучују да ли је било који закон Дистрикта, подзаконски акт или било који други правни акт било које институције Дистрикта у складу са Статутом.

(2)   Судови Дистрикта надлежни су да одлучују да ли је било који подзаконски акт Дистрикта или било који други правни акт било које институције Дистрикта у складу са било којим законом Дистрикта.

(3)   Судови Дистрикта надлежни су да одлучују о сукобу надлежности између судова Дистрикта и друге институције Дистрикта или између институција Дистрикта у складу са овим Статутом.

(4)    Поступци пред судовима Дистрикта у складу са ставовима (1), (2) и (3) овог члана прописују се посебним законом.”

Члан 2

У члану 21, тачка 3), алинеја 6, бришу се ријеч “уставности” и зарез (,).

Члан 3

Члан 23 мијења се и гласи:

“Члан 23

(Оцјена уставности закона)

(1)   Судови Дистрикта могу покренути поступке пред Уставним судом Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и Херцеговине и одговарајућим прописима којима је регулисан рад Уставног суда Босне и Херцеговине.

(2)   У поступцима који се воде пред судовима Дистрикта, у случају када се појави питање које је предмет из надлежностиУставног суда Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и Херцеговине, а које је у вези са статусом и овлаштењима Брчко Дистрикта, суд покреће поступак прописан ставом 1 овог члана.

(3)   У поступцима који се воде пред судовима Дистрикта у којима је Дистрикт једна од страна, када се појави питање које је предмет из надлежности Уставног суда Босне и Херцеговине у складу са чланом VI.3.ц Устава Босне и Херцеговине, а које је у вези са статусом и овлаштењима Брчко Дистрикта, на захтјев Дистрикта суд одмах покреће поступак прописан ставом 1 овог члана.

(4)   Уколико је поступак покренут у складу са ставом (2) или (3) овог члана, судови Дистрикта ћа тражити од Уставног суда Босне и Херцеговине да донесе привремене мјере за обустављање примјене спорног закона док Уставни суд Босне и Херцеговине не донесе коначну одлуку, уколико је то неопходно да се заштите статус и овлаштења Брчко Дистрикта.

(5)    Овим чланом се ни на који начин не нарушава право страна да уложе жалбу Уставном суду Босне и Херцеговине на пресуде судова Брчко Дистрикта у складу са овим законом и чланом VI.3.б Устава Босне и Херцеговине и одговарајућим прописима којима је регулисан рад Уставног суда Босне и Херцеговине.”

Члан 4

Овај закон ступа на снагу осам (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ.”