21.12.2009

Nalog supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog (“Tribunal za Brčko”);

Takođe u skladu sa stavom 67 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine u kojoj se u relevantnim dijelovima kaže da će Tribunal za Brčko “sačuvati jurisdikciju nad (…) sporomsve dok supervizor uz odobrenje visokog predstavnika ne obavijesti Tribunal (…) da te ustanove funkcionišu efikasno i, po svemu sudeći, trajno”; 

Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Statut”) donijet nalogom supervizora od 08. marta 2000. godine, kojim je uspostavljena prvobitna organizacija institucija Brčko Distrikta;

Nadalje podsjećajući da je od tada Statut mijenjan i dopunjavan nalozima supervizora od 23. avgusta 2000. godine, 26. marta 2004. godine, 15. jula 2005. godine, 12. septembra 2005. godine, 02. februara 2007. godine i 06. maja 2008. godine; i odlukom Skupštine Brčko Distrikta od 07. jula 2005. godine;

Konstatujući da, kada sam 06. maja 2008. godine donio izmjene i dopune Statuta kojima su uvedene mjere da bi se unaprijedila djelotvornost i funkcionisanje Skupštine Brčko Distrikta i uskladilo zakonodavstvo Brčko Distrikta sa državnim zakonodavstvom, sam zadržao pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnosti institucija Distrikta;

Nadalje konstatujući da su 25 i 26. marta 2009. godine oba doma Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine usvojila Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine (“Amandman I”) kojim se obezbjeđuje ustavno rješenje za status Brčko Distrikta i njegov pristup Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je potom objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine br. 25/09 od 31. marta 2009. godine;

Nakonusvajanja Amandmana I i sa ciljem da te ustavne promjene budu adekvatno odražene u pravnom okviru Brčko Distrikta, neophodno je izmijeniti zakonodavstvo Brčko Distrikta, a posebno relevantne odredbe Statuta i Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovina koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne iHercegovine br. 19/07 i 20/07, kako bi se regulisao i ubrzao pristup institucija Brčko Distrikta Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;

Smatrajući da je te izmjene neophodno donijeti odmah kako bi se zakonodavstvo Brčko Distrikta uskladilo sa Ustavom Bosne i Hercegovine i kako bi se unaprijedila djelotvornost i funkcionisanje sudova Brčko Distrikta i kako bi se osigurala zaštita interesa, statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta putem djelotvorne procedure i očuvanja usklađenosti nakon okončanja supervizije; 

Imajući u vidu potrebu da se jasno definiše postupak ocjene usklađenosti svih pravnih akata u pravnom sistemu Brčko Distrikta, a stoga i potrebu da relevantni pravni stručnjaci iz pravosuđa Brčko Distrikta, a u tijesnoj saradnji sa mojom kancelarijom, što prije pripreme zakon Brčko Distrikta kojim će se regulisati ovo pitanje;   

Nakon što sam se konsultovao sa predsjednikom Apelacionog suda Brčko Distrikta i članovima Pravosudne komisije Brčko Distrikta i nakon što sam dobio pravno tumačenje kao i široku podršku i prihvatanje potrebe da donesem ovaj nalog;

Nakon što sam stoga odlučio da neophodne izmjene i dopune Statuta i odgovarajućeg zakonodavstva donesem nalogom supervizora i smatrajući da je to najprikladnije i neophodno uraditi na ovaj način kako bi se stvorili uslovi potrebni za nesmetano okončanje supervizije i za djelotvorno funkcionisanje institucija Brčko Distrikta nakon okončanja supervizije;

Ponovo zadržavajući pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnom funkcionisanju institucija Distrikta;

Ovim putem nalažem sljedeće:

 1. Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donose se ovim putem kako je izloženo u tekstu iz Aneska I ovog naloga supervizora. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu na dan donošenja ovog naloga supervizora.
 2. Sve institucije i svi javni zvaničnici Brčko Distrikta pridržavaće se izmijenjenog Statuta od dana donošenja ovog naloga supervizora.
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donosi se ovim putem kao zakon Brčko Distrikta u tekstu iz Aneska II ovog naloga supervizora. 
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se donosi stavom 3 ovog naloga supervizora bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja.
 5. U skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština može naknadno donijeti izmjene i dopune Statuta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji su donijeti stavovima 1 i 3 ovog naloga supervizora. 
 6. Pravosudna komisija Brčko Distrikta će odmah početi sa pripremom nacrta zakona kojim će se regulisti postupak ocjene usklađenosti pravnih akata Distrikta kao i izmjena i dopuna Zakona o pravobranilaštvu kojim bi se odrazile izmjene Statuta i najkasnije do 15.  februara 2010. godine dostaviće taj nacrt zakona mojoj Kancelariji kako bih ja dao saglasnost, nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem taj zakon kao zakon Brčko Distrikta.
 7. Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta će odmah početi sa pripremom nacrta izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Brčko Distrikta koje će odražavati izmjene Statuta i najkasnije do 15.  februara 2010. godine dostaviće nacrt izmjena i dopuna mojoj Kancelariji kako bih ja dao saglasnost i nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem te izmjene i dopune.

Završne odredbe

 1. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Bez odlaganja biće objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Brčko Distriktu preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog supervizora bude sproveden u potpunosti i na vrijeme.
 2. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

10.  Kako bi se otklonila bilo kakva nedoumica, odredbe ovog naloga supervizora imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakonske propise i pravne akte koji nisu u skladu sa njim, u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi ovaj nalog bio u potpunosti sproveden.

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se ovim putem donosi u tekstu iz Aneksa II koji se nalazi u prilogu ovog naloga supervizora, objavljuje se na službenim jezicima Bosne i Hercegovine koji su mjerodavni za sve namjene.
 2. Izmjene i dopune Statuta koje se ovim putem donose u tekstu iz Aneksa I koji se nalazi u prilogu ovog naloga supervizora, objavljuju se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti:

(a)   verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene za vrijeme trajanja supervizije u Brčko Distriktu;

(b)   verzija na službenim jezicima Bosne i Hercegovine je mjerodavna za sve namjene nakon okončanja supervizije.

  

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika

 

Aneks I Naloga supervizora kojimse donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta od 21. decembra 2009. godine

Izmjene i dopune  Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine


Izmjene i dopune  Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Amandman 1

U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08) u članu 22, dodaje se nova tačka (j) koja glasi:

“(j) pokretanje spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.4 Ustava Bosne i Hercegovine.”

Postojeća tačka (j) postaje tačka (k).

Amandman 2

Iza člana 33a, dodaje se novi član 33b koji glasi:

Član 33b

(Upućivanje spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine)

Skupština donosi odluku o upućivanju spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.4, stav 3 Ustava Bosne i Hercegovine.”

Amandman 3

Član 40 mijenja se i glasi:

Član 40

Usklađenost pravnih akata

(1)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni aktbilo koje institucije Distrikta u skladu sa Statutom.

(2)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa bilo kojim zakonom Distrikta.

(3)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i druge institucije Distrikta ili između institucija Distrikta u skladu sa ovim Statutom.

(4)   Zakonom Distrikta propisuje se postupak pred sudovima Distrikta u vezi sa zahtjevima iz gorenavedenih stavova (1), (2) i (3) ovog člana 40.”

Amandman 4

U članu 68 dodaje se novi stav (4) koji glasi:

“(4) Izuzetno od stava (1) ovog člana, pravobranilac preduzima bilo koju radnju propisanu stavom (3) u slučaju kada gradonačelnik, predsjednik Skupštine ili jedan od njihovih zamjenika utvrdi da se radi o pitanju koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Distrikta.Naročito, u postupcima koji se vode pred sudovima, pravobranilac će od bilo kog suda tražiti, u slučaju kada se pojavi pitanje koje spada u nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Brčko Distrikta, da pokrene postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i  Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je regulisan rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.”

Postojeći stavovi (4) i (5) postaju stavovi (5) i (6).

 

Aneks II Naloga supervizora kojimse donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta od 21. decembra 2009. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine


 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Član 1

U Zakonu o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 19/07 i 20/07), član 6 mijenja se i glasi:

Član 6

(Usklađenost pravnih akata)

(1)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa Statutom.

(2)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta u skladu sa bilo kojim zakonom Distrikta.

(3)   Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i drugе institucijе Distrikta ili između institucija Distrikta u skladu sa ovim Statutom.

(4)    Postupci pred sudovima Distrikta u skladu sa stavovima (1), (2) i (3) ovog člana propisuju se posebnim zakonom.”

Član 2

U članu 21, tačka 3), alineja 6, brišu se riječ “ustavnosti” i zarez (,).

Član 3

Član 23 mijenja se i glasi:

“Član 23

(Ocjena ustavnosti zakona)

(1)   Sudovi Distrikta mogu pokrenuti postupke pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je regulisan rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

(2)   U postupcima koji se vode pred sudovima Distrikta, u slučaju kada se pojavi pitanje koje je predmet iz nadležnostiUstavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Brčko Distrikta, sud pokreće postupak propisan stavom 1 ovog člana.

(3)   U postupcima koji se vode pred sudovima Distrikta u kojima je Distrikt jedna od strana, kada se pojavi pitanje koje je predmet iz nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu sa članom VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u vezi sa statusom i ovlaštenjima Brčko Distrikta, na zahtjev Distrikta sud odmah pokreće postupak propisan stavom 1 ovog člana.

(4)   Ukoliko je postupak pokrenut u skladu sa stavom (2) ili (3) ovog člana, sudovi Distrikta ća tražiti od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da donese privremene mjere za obustavljanje primjene spornog zakona dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese konačnu odluku, ukoliko je to neophodno da se zaštite status i ovlaštenja Brčko Distrikta.

(5)    Ovim članom se ni na koji način ne narušava pravo strana da ulože žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na presude sudova Brčko Distrikta u skladu sa ovim zakonom i članom VI.3.b Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je regulisan rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.”

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osam (8) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH.”