29.07.2009

Odluka o produženju privremenog financiranja Grada Mostara za razdoblje od 1. travnja 2009. godine do 30. rujna 2009. godine

 

–  radni prijevod –

 Br. 06/09

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi s civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gorenavedenim, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Svjestan da je prošlo gotovo deset (10) mjeseci od održavanja Lokalnih izbora, a gotovo devet (9) mjeseci od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Mostara;

Osuđujući to što, kao rezultat ponašanja izabranih gradskih vijećnika i stranaka koje oni predstavljaju, još uvijek nije izabran gradonačelnik Grada Mostara;

Konstatirajući da su politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara, svojim krajnje neodgovornim ponašanjem, pretpostavili svoje pojedinačne i stranačke interese interesima grada i građana te tako zlouporabili povjerenje onih koji su ih izabrali;

Pozivajući se na pismo vršitelja dužnosti visokog predstavnika od 11. ožujka 2009. godine, upućeno predsjednicima odbora političkih stranaka Grada Mostara, u kojem im je skrenuta pozornost na činjenicu da je stanje u Gradu Mostaru neodrživo i u kojem je dano upozorenje da bi visoki predstavnik mogao poduzeti određene mjere kako bi takvo stanje popravio;

Pozivajući se također na to da se 8. svibnja 2009. godine visoki predstavnik obratio predsjednicima političkih stranaka zastupljenih u Mostaru, zahtijevajući od stranaka da postignu neophodni sporazum radi izbora gradonačelnika u najkraćem mogućem roku;

Imajući u vidu da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, u svom komunikeu od 26. ožujka 2009. godine donesenom u Sarajevu, smatrao “da je neprihvatljivo što Gradsko vijeće Mostara nije izabralo novog gradonačelnika skoro šest mjeseci nakon izbora”, i zahtijevao od političkih stranaka u Mostaru “da bez daljnjeg odlaganja ispune ovu osnovnu obvezu prema građanima Mostara”, i “energično podstaknuo visokog predstavnika da olakša iznalaženje rješenja za poteškoće koje proističu iz ove situacije”;

S obzirom na to da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, u svom komunikeu od 30. lipnja 2009. godine donesenom u Sarajevu, ponovio svoje pozive visokom predstavniku “da poduzme daljnje korake kako bi olakšao proces izbora novog gradonačelnika Mostara”;

Uzimajući u obzir to da je Gradsko vijeće zbog svojeg stalnog neuspjeha da imenuje gradonačelnika bilo prinuđeno nastaviti s Odlukom o privremenom financiranju do 31. ožujka 2009. godine i da, čak oko tri mjeseca po isteku Odluke o privremenom financiranju, Gradsko vijeće još uvijek nije imenovalo gradonačelnika i stoga nije usvojilo proračun za 2009. godinu, te je na taj način dovelo u pitanje funkcioniranje svih gradskih institucija;

Konstatirajući  da je neuspjeh Gradskog vijeća da imenuje gradonačelnika i usvoji gradski proračun doveo do stanja koje se sve brže pogoršava, stanja u kojem uposleni u Gradu Mostaru ne primaju plaće i rad javnih službi je u opasnosti od potpunog prekida;

Konstatirajući da se stanje u Gradu Mostaru rapidno pogoršalo tijekom proteklih mjeseci i da iziskuje brzu reakciju kako bi se izbjeglo daljnje pogoršavanje humanitarne situacije i pojava društvene krize;

Konstatirajući također da ovaj neuspjeh od strane Gradskog vijeća predstavlja dugoročnu štetu za Grad i njegove građane;

Žaleći zbog toga što je prinuđen da djeluje u ime lokalnih organa vlasti s ciljem da omogući funkcioniranje institucija Grada Mostara;

Uvjeren da ova Odluka ne oslobađa izabrane vijećnike njihove obveze da izaberu gradonačelnika i da nakon toga usvoje gradski proračun, te da politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara moraju konačno djelovati sukladno svojim odgovornostima prema građanima;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:

ODLUKU

o produženju privremenog financiranja Grada Mostara za razdoblje od 1. travnja 2009. godine do 30. rujna 2009. godine

 

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje iznos i način privremenog financiranja Grada Mostara za razdoblje od 1. travnja 2009. godine do 30. rujna 2009. godine.

 Članak 2.

Privremeno financiranje Grada Mostara za razdoblje iz članka 1. ove Odluke iznosit će 24.725.740 KM, kao ekvivalent sredstvima prosječno utrošenim u istom razdoblju u prethodnoj fiskalnoj godini.

Članak 3.

Privremeno financiranje u iznosu iz članka 2. ove Odluke vršit će se prema sljedećem redoslijedu prioriteta:

  1. plaćanje sudskih izvršnih naloga;
  2. plaćanje za javne radove i usluge;
  3. isplata plaća i naknada uposlenika i transfera nižim potrošačkim jedinicama;
  4. tekući transferi;
  5. kapitalne investicije;
  6. ostala plaćanja.

Odluka o produženju privremenog financiranja Grada Mostara za razdoblje od 1. travnja 2009. godine do 30. rujna 2009. godine neće se primjenjivati na isplate plaća, naknada i troškova vijećnika, kao i na tekuće transfere koji se odnose na transfere, grantove ili svako drugo financiranje političkih stranaka/parlamentarnih skupina u Gradskom vijeću.

Članak 4.

Iznos od 12,362,870 KM od ukupnog iznosa iz članka 2. ove Odluke isplaćivat će se retroaktivno za razdoblje od 1. travnja 2009. godine do 30. lipnja 2009. godine, sukladno redoslijedu prioriteta iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

U slučaju da su ostvareni prihodi u razdoblju iz članka 1. ove Odluke u iznosu nižem od iznosa iz članka 2. i/ili članka 4. ove Odluke, izvršenje privremenog financiranja bit će umanjeno za odgovarajući procent za sve pojedinačne namjene, uz izuzetak rashoda navedenih pod točkama 1., 2. i 3. u članku 3., stavak 1. ove Odluke.

Članak 6.

Načelnik Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara će ovim biti odgovoran za izvršenje ove Odluke.

Izuzetno od odredaba ove Odluke koje se odnose na iznos isplativ tijekom razdoblja privremenog financiranja  sukladno redoslijedu prioriteta, načelnik Odjela za financije i nekretnine Grada Mostara uskladit će sve pojedinačne isplate po osnovu ove Odluke s odredbama zakona kojim se uređuje način ostvarivanja ušteda na plaćama, naknadama koje nemaju karakter plaća uposlenih u institucijama Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te plaća iz vanproračunskih fondova i institucija čiji je osnivač Federacija BiH (direkcije, agencije, povjerenstva, itd.), nakon što isti stupi na snagu.

Članak 7.

Ova Odluka prestaje da se primjenjuje prvoga dana u mjesecu koji slijedi nakon usvajanja Proračuna Grada Mostara.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Grada Mostara”.

 

Sarajevo, 29. srpnja 2009.

Dr. Valentin Inzko

Visoki predstavnik