29.07.2009

Одлука о продужењу привременог финансирања Града Мостара за период од 1. априла 2009. године до 30. септембра 2009. године

–  радни превод –

 Бр. 06/09

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилном провођењу Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Општи оквирни споразум), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилном провођењу Мировног уговора, и чланом II 1. (д) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих потешкоћа које се појаве у вези с цивилним провођењем Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру Високог представника да употријеби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горенаведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) мјере којима се обезбјеђује провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Свјестан да је прошло готово десет (10) мјесеци од одржавања Локалних избора, а готово девет (9) мјесеци од конституисања Градског вијећа Града Мостара;

Осуђујући то што, као резултат понашања изабраних градских вијећника и странака које они представљају, још увијек није изабран градоначелник Града Мостара;

Констатујући да су политички субјекти у Градском вијећу Града Мостара, својим крајње неодговорним понашањем, претпоставили своје појединачне и страначке интересе интересима града и грађана те тако злоупотребили повјерење оних који су их изабрали;

Позивајући се на писмо вршиоца дужности високог представника од 11. марта 2009. године, упућено предсједницима одбора политичких странака Града Мостара, у којем им је скренута пажња на чињеницу да је стање у Граду Мостару неодрживо и у којем је дато упозорење да би високи представник могао предузети одређене мјере како би такво стање поправио;

Позивајући се такође на то да се 8. маја 2009. године високи представник обратио предсједницима политичких странака заступљених у Мостару, захтијевајући од странака да постигну неопходни споразум ради избора градоначелника у најкраћем могућем року;

Имајући у виду да је Управни одбор Савјета за провођење мира, у свом коминикеу од 26. марта 2009. године донесеном у Сарајеву, сматрао “да је неприхватљиво што Градско вијеће Мостара није изабрало новог градоначелника скоро шест мјесеци након избора”, и захтијевао од политичких странака у Мостару “да без даљњег одлагања испуне ову основну обавезу према грађанима Мостара”, и “енергично подстакао високог представника да олакша изналажење рјешења за потешкоће које проистичу из ове ситуације”;

С обзиром на то да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира, у свом коминикеу од 30. јуна 2009. године донесеном у Сарајеву, поновио своје позиве високом представнику “да предузме даље кораке како би олакшао процес избора новог градоначелника Мостара”;

Узимајући у обзир то да је Градско вијеће због свог сталног неуспјеха да именује градоначелника било принуђено да настави с Одлуком о привременом финансирању до 31. марта 2009. године и да, чак око три мјесеца по истеку Одлуке о привременом финансирању, Градско вијеће још увијек није именовало градоначелника и стога није усвојило буџет за 2009. годину, те је на тај начин довело у питање функционисање свих градских институција;

Констатујући  да је неуспјех Градског вијећа да именује градоначелника и усвоји градски буџет довео до стања које се све брже погоршава, стања у којем запослени у Граду Мостару не примају плате и рад јавних служби је у опасности од потпуног прекида;

Констатујући да се стање у Граду Мостару рапидно погоршало током протеклих мјесеци и да изискује брзу реакцију како би се избјегло даље погоршавање хуманитарне ситуације и појава друштвене кризе.

Констатујући такође да овај неуспјех од стране Градског вијећа представља дугорочну штету за Град и његове грађане;

Жалећи због тога што је принуђен да дјелује у име локалних органа власти с циљем да омогући функционисање институција Града Мостара;

Увјерен да ова Одлука не ослобађа изабране вијећнике њихове обавезе да изаберу градоначелника и да након тога усвоје градски буџет, те да политички субјекти у Градском вијећу Града Мостара морају коначно дјеловати у складу са својим одговорностима према грађанима;

Узевши у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси сљедећу:

ОДЛУКУ

о продужењу привременог финансирања Града Мостара за период од 1. априла 2009. године до 30. септембра 2009. године

 

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује износ и начин привременог финансирања Града Мостара за период од 1. априла 2009. године до 30. септембра 2009. године.

Члан 2.

Привремено финансирање Града Мостара за период из члана 1. ове Одлуке износиће 24.725.740 КМ, као еквивалент средствима просјечно утрошеним у истом периоду у претходној фискалној години.

Члан 3.

Привремено финансирање у износу из члана 2. ове Одлуке вршиће се према сљедећем редослиједу приоритета:

  1. плаћање судских извршних налога;
  2. плаћање за јавне радове и услуге;
  3. исплата плата и накнада запосленика и трансфера нижим потрошачким јединицама;
  4. текући трансфери;
  5. капиталне инвестиције;
  6. остала плаћања.

Одлука о продужењу привременог финансирања Града Мостара за период од 1. априла 2009. године до 30. септембра 2009. године неће се примјењивати на исплате плата, накнада и трошкова вијећника, као и на текуће трансфере који се односе на трансфере, грантове или свако друго финансирање политичких странака/парламентарних група у Градском вијећу.

Члан 4.

Износ од 12,362,870 КМ од укупног износа из члана 2. ове Одлуке исплаћиваће се ретроактивно за период од 1. априла 2009. године до 30. јуна 2009. године, у складу с редослиједом приоритета из члана 3. ове Одлуке.

Члан 5.

У случају да су остварени приходи у периоду из члана 1. ове Одлуке у износу нижем од износа из члана 2. и/или члана 4. ове Одлуке, извршење привременог финансирања биће умањено за одговарајући проценат за све појединачне намјене, уз изузетак расхода наведених под тачкама 1., 2. и 3. у члану 3., став 1. ове Одлуке.

Члан 6.

Начелник Одјела за финансије и некретнине Града Мостара ће овим бити одговоран за извршење ове Одлуке.

Изузетно од одредаба ове Одлуке које се односе на износ исплатив током периода привременог финансирања  у складу с редослиједом приоритета, начелник Одјела за финансије и некретнине Града Мостара ускладиће све појединачне исплате по основу ове Одлуке с одредбама закона којим се уређује начин остваривања уштеда на платама, накнадама које немају карактер плата запослених у институцијама Федерације БиХ, кантона, градова и опћина, те плата из ванбуџетских фондова и институција чији је оснивач Федерација БиХ (дирекције, агенције, комисије, итд.), након што исти ступи на снагу.

Члан 7.

Ова Одлука престаје да се примјењује првог дана у мјесецу који слиједи након усвајања Буџета Града Мостара.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Града Мостара”.

Сарајево, 29. јула 2009.

Др. Валентин Инцко

Високи представник