29.07.2009 06/09

Odluka o produženju privremenog finansiranja Grada Mostara za period od 1. aprila 2009. godine do 30. septembra 2009. godine

Br. 06/09

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gorenavedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Svjestan da je prošlo gotovo deset (10) mjeseci od održavanja Lokalnih izbora, a gotovo devet (9) mjeseci od konstituiranja Gradskog vijeća Grada Mostara;

Osuđujući to što, kao rezultat ponašanja izabranih gradskih vijećnika i stranaka koje oni predstavljaju, još uvijek nije izabran gradonačelnik Grada Mostara;

Konstatirajući da su politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara, svojim krajnje neodgovornim ponašanjem, pretpostavili svoje pojedinačne i stranačke interese interesima grada i građana te tako zloupotrijebili povjerenje onih koji su ih izabrali;

Pozivajući se na pismo vršioca dužnosti visokog predstavnika od 11. marta 2009. godine, upućeno predsjednicima odbora političkih stranaka Grada Mostara, u kojem im je skrenuta pažnja na činjenicu da je stanje u Gradu Mostaru neodrživo i u kojem dano upozorenje da bi visoki predstavnik mogao preduzeti određene mjere kako bi takvo stanje popravio;

Pozivajući se takođe na to da se 8. maja 2009. godine visoki predstavnik obratio predsjednicima političkih stranaka zastupljenih u Mostaru, zahtijevajući od stranaka da postignu neophodni sporazum radi izbora gradonačelnika u najkraćem mogućem roku;

Imajući u vidu da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, u svom kominikeu od 26. marta 2009. godine donesenom u Sarajevu, smatrao “da je neprihvatljivo što Gradsko vijeće Mostara nije izabralo novog gradonačelnika skoro šest mjeseci nakon izbora”, i zahtijevao od političkih stranaka u Mostaru “da bez daljnjeg odlaganja ispune ovu osnovnu obavezu prema građanima Mostara”, i “energično podstakao visokog predstavnika da olakša iznalaženje rješenja za poteškoće koje proističu iz ove situacije”;

S obzirom na to da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, u svom kominikeu od 30. juna 2009. godine donesenom u Sarajevu, ponovio svoje pozive visokom predstavniku “da preduzme dalje korake kako bi olakšao proces izbora novog gradonačelnika Mostara”;

Uzimajući u obzir to da je Gradsko vijeće zbog svog stalnog neuspjeha da imenuje gradonačelnika bilo prinuđeno nastaviti s Odlukom o privremenom finansiranju do 31. marta 2009. godine i da, čak oko tri mjeseca po isteku Odluke o privremenom finansiranju, Gradsko vijeće još uvijek nije imenovalo gradonačelnika i stoga nije usvojilo budžet za 2009. godinu, te je na taj način dovelo u pitanje funkcioniranje svih gradskih institucija;

Konstatirajući  da je neuspjeh Gradskog vijeća da imenuje gradonačelnika i usvoji gradski budžet doveo do stanja koje se sve brže pogoršava, stanja u kojem zaposleni u Gradu Mostaru ne primaju plaće i rad javnih službi je u opasnosti od potpunog prekida;

Konstatirajući da se stanje u Gradu Mostaru rapidno pogoršalo tokom proteklih mjeseci i da iziskuje brzu reakciju kako bi se izbjeglo dalje pogoršavanje humanitarne situacije i pojava društvene krize.

Konstatirajući takođe da ovaj neuspjeh od strane Gradskog vijeća predstavlja dugoročnu štetu za Grad i njegove građane;

Žaleći zbog toga što je prinuđen da djeluje u ime lokalnih organa vlasti s ciljem da omogući funkcioniranje institucija Grada Mostara; 

Uvjeren da ova Odluka ne oslobađa izabrane vijećnike njihove obaveze da izaberu gradonačelnika i da nakon toga usvoje gradski budžet, te da politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara moraju konačno djelovati u skladu sa svojim odgovornostima prema građanima;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:

ODLUKU

o produženju privremenog finansiranja Grada Mostara za period od 1. aprila 2009. godine do 30. septembra 2009. godine

 

Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje iznos i način privremenog finansiranja Grada Mostara za period od 1. aprila 2009. godine do 30. septembra 2009. godine.

Član 2.

Privremeno finansiranje Grada Mostara za period iz člana 1. ove Odluke iznosit će 24.725.740 KM, kao ekvivalent sredstvima prosječno utrošenim u istom periodu u prethodnoj fiskalnoj godini.

Član 3.

Privremeno finansiranje u iznosu iz člana 2. ove Odluke vršit će se prema sljedećem redoslijedu prioriteta:

1.      plaćanje sudskih izvršnih naloga;

2.      plaćanje za javne radove i usluge;

3.      isplata plaća i naknada zaposlenika i transfera nižim potrošačkim jedinicama;

4.      tekući transferi;

5.      kapitalne investicije;

6.      ostala plaćanja. 

Odluka o produženju privremenog finansiranja Grada Mostara za period od 1. aprila 2009. godine do 30. septembra 2009. godine neće se primjenjivati na isplate plaća, naknada i troškova vijećnika, kao i na tekuće transfere koji se odnose na transfere, grantove ili svako drugo finansiranje političkih stranaka/parlamentarnih grupa u Gradskom vijeću.

Član 4.

Iznos od 12,362,870 KM od ukupnog iznosa iz člana 2. ove Odluke isplaćivat će se retroaktivno za period od 1. aprila 2009. godine do 30. juna 2009. godine, u skladu s redoslijedom prioriteta iz člana 3. ove Odluke.

Član 5.

U slučaju da su ostvareni prihodi u periodu iz člana 1. ove Odluke u iznosu nižem od iznosa iz člana 2. i/ili člana 4. ove Odluke, izvršenje privremenog finansiranja bit će umanjeno za odgovarajući procenat za sve pojedinačne namjene, uz izuzetak rashoda navedenih pod tačkama 1., 2. i 3. u članu 3., stav 1. ove Odluke.

Član 6.

Načelnik Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara će ovim biti odgovoran za izvršenje ove Odluke. 

Izuzetno od odredaba ove Odluke koje se odnose na iznos isplativ tokom perioda privremenog finansiranja  u skladu s redoslijedom prioriteta, načelnik Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara uskladit će sve pojedinačne isplate po osnovu ove Odluke s odredbama zakona kojim se uređuje način ostvarivanja ušteda na plaćama, naknadama koje nemaju karakter plaća zaposlenih u institucijama Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te plaća iz vanbudžetskih fondova i institucija čiji je osnivač Federacija BiH (direkcije, agencije, komisije, itd.), nakon što isti stupi na snagu.

Član 7.

Ova Odluka prestaje da se primjenjuje prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon usvajanja Budžeta Grada Mostara.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Grada Mostara”.

 

Sarajevo, 29. Jula 2009.                                                                      

 

Dr. Valentin Inzko

Visoki predstavnik