07.06.2022 OHR

Odluka kojom se donosi Odluka o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine

Br. 02/22 

Koristeći se ovlastima koja su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II. 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Pozivajući se također na stavak 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. lipnja 1998. godine, prema kojem Vijeće sigurnosti, sukladno poglavlju VII Povelje Ujedinjenih naroda “…ponavlja da je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje Aneksa 10 o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora i da u slučaju spora može davati svoja tumačenja i preporuke, te donositi obvezujuće odluke, kako god ocijeni da je neophodno, o pitanjima koja je obrazložilo Vijeće za provedbu mira u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine”;

Imajući u vidu da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda više puta potvrdilo, putem svojih rezolucija usvojenih sukladno poglavlju VII Povelje Ujedinjenih naroda, da uloga visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u zemlji u pogledu provedbe Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir obuhvata “ovlast da donese obvezujuće odluke, kada procijeni da je to neophodno, o određenim pitanjima, kako je to obrazložilo Vijeće za provedbu mira u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine”;

Napominjući da Ustav Bosne i Hercegovine utvrđuje  da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira sukladno zakonu i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora te da je načelo periodičnosti izbora čvrsto ugrađeno u međunarodno pravo, budući da mu se osigurava istaknuta pozicija kako na osnovu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima tako i Dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima;

Ističući da je Izbornim zakonom BiH, u članku 1.2a. st. (1) i (6) propisano da se u proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine osiguravaju sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Središnjeg izbornog povjerenstva BiH iz članka 2.9 i članka 2.19 stavak (17) ovog Zakona i da ta sredstva moraju osigurati nadležne institucije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o raspisivanju izbora; 

Podsjećajući da su u dopisima upućenim ministru financija i trezora Bosne i Hercegovine u siječnju i travnju 2022. članovi međunarodne zajednice ministra pozivali da osigura sredstva za održavanje Općih izbora 2022. godine, navodeći da nepostojanje proračuna za 2022. i privremeno financiranje ne moraju ograničiti ukupne kapacitete i obim aktivnosti koje je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine obvezno izvršiti u cilju provođenja pripremnih radnji uključujući i nabave neophodne za provođenje Općih izbora, budući da su te aktivnosti već predviđene u odluci o privremenom financiranju;

Napominjući da prijedlog Odluke o odobravanju raspodjele i korištenja dijela prenesenih sredstava akumuliranog viška prihoda iz prethodnih godina na ime rashoda programa za posebne namjene u 2022. godini, koju je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine dostavilo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine 9. travnja 2022. godine, nije podržalo Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine;

S obzirom da je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine 4. svibnja 2022. donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine, prema kojoj će se izbori održati u nedjelju, 2. listopada 2022. godine; 

S obzirom i na to da je već uvelike istekao zakonski rok od 15 dana u kojem su nadležne institucije bile dužne osigurati sredstva, a da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine nije omogućilo da nastavi s aktivnostima koje su potrebne za pravodobno održavanje izbora; 

Uzimajući u obzir da su troškovi pojedinih materijala neophodnih za izbore, od trenutka njihovog planiranja do pokretanja postupka nabave, povećani uslijed inflacije i drugih uzroka za iznos od 800.000,00 KM, kako je saopštilo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u svom dopisu od 6. svibnja 2022. upućenom kako Vijeću ministara Bosne i Hercegovine tako i Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da se u ovom dopisu, koje je Ministarstvo financija i trezora BiH zaprimilo 6. svibnja 2022. godine, daje popis očekivanih rashoda vezanih za organizaciju izbora koji je revidiran u svjetlu povećanja troškova, te da se shodno tome utvrđuje ukupni potreban iznos od 12.528.000,00 KM.

S obzirom da je Izbornim zakonom BiH, u članku 1.2a. st. (1) i (6) propisano da se u proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine osiguravaju sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Središnjeg izbornog povjerenstva BiH iz članka 2.9 i članka 2.19 stavak (17) ovog Zakona i da ta sredstva moraju osigurati nadležne institucije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o raspisivanju izbora, te s obzirom na činjenicu da nadležni organi Bosne i Hercegovine nisu blagovremeno osigurali potrebna sredstva, što predstavlja nedvojbeno kršenje navedenih obveza;

Uzimajući u obzir da je 6. lipnja 2022. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava od dozvola za korištenje radio-frekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sustava, koja je stupila na snagu danom donošenja;

S obzirom da je u svom dopisu od 6. lipnja 2022. godine predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine obavijestio visokog predstavnika da navedena Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dovodi Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u neizvjesnu situaciju u pogledu podmirivanja svih dospjelih neophodnih troškova za Opće izbore 2022. godine;

Ponovo potvrđujući da građanima Bosne i Hercegovine mora biti omogućeno da ostvaruju svoja demokratska prava na slobodnim, pravičnim i demokratskim izborima i da uvjeti za takve izbore postoje usprkos nemogućnosti njihovih političkih lidera da postignu kompromis po pitanju izborne reforme;

Imajući na umu istaknuto mjesto koje izbori imaju prema Općem okvirnom sporazumu za mir i njegovim aneksima i uvjereni u potrebu da se olakša rješavanje prethodno navedenih poteškoća kako bi se garantiralo održavanje slobodnih, pravičnih i demokratskih izbora 2. listopada 2022. godine;

Uzimajući u obzir, imajući u vidu i konstatirajući sve prethodno navedeno, ovim donosim sljedeću odluku:

ODLUKA

kojom se donosi Odluka o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine

 

Odluka o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine (u daljem tekstu: Odluka) koja je priložena u nastavku čini sastavni dio ove Odluke.

Organi nadležni za predlaganje Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine dužni su osigurati da iznos naveden u nastavku Odluke bude iskazan u prijedlogu Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

Odluka kojom se donosi Odluka o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 7. lipnja 2022.

Christian Schmidt

Visoki predstavnik 

ODLUKA

o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine 

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se raspodjela i korištenje iznosa od 12.528.000,00 KM na ime pokrića rashoda Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za održavanje “Općih izbora 2022. godine” sukladno strukturi rashoda navedenom u zahtjevima Središnjeg izbornog povjerenstva broj: 07-1-16-1-259-10/22 od 18. travnja 2022. godine, 07-1-16-1-259-11/22 od 06. svibnja 2022. godine, i 07-1-16-1-259-12/22 od 25. svibnja 2022. godine.

Članak 2.

(1) Sredstva iz članka 1. ove Odluke bit će osigurana bez obzira na izvor prihoda, uključujući između ostalog i prenesena sredstva viška prihoda nad rashodima iz prethodnih fiskalnih godina ili sredstva iz bilo kojeg drugog izvora.

(2) Radi izbjegavanja sumnje, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine se ovim putem ovlašćuje da izvrši prijenos sredstava uplaćenih na ime naknade za dozvole za korištenje radio-frekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sustava.

Članak 3. 

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će sačiniti izvješća o utrošenim sredstvima, u okviru redovitog izvještavanja i u rokovima propisanim suglasno odredbama članka 22. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13). 

Članak 4. 

Sredstva odobrena suglasno ovoj Odluci bit će obuhvaćena Zakonom o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. 

Članak 5. 

(1) Za neodložno izvršenje ove Odluke odgovorno je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine.

(2) Pored toga, ovom Odlukom se utvrđuje da je svaka administrativna radnja koju je potrebno provesti ili poduzeti prema važećim zakonima Bosne i Hercegovine u cilju provođenja ove Odluke provedena i poduzeta u ispravnom i odgovarajućem obliku. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će odmah započeti sa svojim aktivnostima kako bi se omogućilo pravodobno održavanje Općih izbora 2022. godine. 

 Članak 6. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava od dozvola za korištenje radio-frekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sustava, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo 6. lipnja 2022. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.