07.06.2022 OHR

Одлука којом се доноси Одлука о одобравању расподјеле средстава на име покрића расхода везаних за Опште изборе у Босни и Херцеговини 2022. године

Бр. 02/22

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Општи оквирни споразум), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора, и чланом II.1. (д) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих потешкоћа које се појаве у вези с цивилном имплементацијом Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Вијеће за имплементацију мира поздравило намјеру високог представника да употреби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Позивајући се такође на став 4 Резолуције 1174 (1998) Савјета безбједности Уједињених нација од 15. јуна 1998. године, према којем Савјет безбједности, у складу с поглављем VII Повеље Уједињених нација “…понавља да је високи представник коначни ауторитет за тумачење Анекса 10 о цивилној имплементацији Мировног уговора и да у случају спора може давати своја тумачења и препоруке, те доносити обавезујуће одлуке, како год оцијени да је неопходно, о питањима која је образложило Вијеће за имплементацију мира у Бону 9. и 10. децембра 1997. године”;

Имајући у виду да је Савјет безбједности Уједињених нација више пута потврдио, путем својих резолуција усвојених у складу с поглављем VII Повеље Уједињених нација, да улога високог представника као коначног ауторитета у земљи у погледу имплементације Анекса 10 Општег оквирног споразума за мир обухвата “овласт да донесе обавезујуће одлуке, када процијени да је то неопходно, о одређеним питањима, како је то образложило Вијеће за имплементацију мира у Бону 9. и 10. децембра 1997. године”;

Напомињући да Устав Босне и Херцеговине утврђује да је Босна и Херцеговина демократска држава која функционише у складу са законом и на основу слободних и демократских избора те да је начело периодичности избора чврсто уграђено у међународно право, будући да му се осигурава истакнута позиција како на основу Међународног пакта о грађанским и политичким правима тако и Додатног протокола уз Европску конвенцију о људским правима;

Истичући да је Изборним законом БиХ, у члану 1.2а. ст. (1) и (6) прописано да се у буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине осигуравају средства за осигурање вршења овлаштења Централне изборне комисије БиХ из члана 2.9 и члана 2.19 став (17) овог Закона и да та средства морају обезбиједити надлежне институције у року од 15 дана од дана доношења одлуке Централне изборне комисије БиХ о расписивању избора; 

Подсјећајући да су у дописима упућеним министру финансија и трезора Босне и Херцеговине у јануару и априлу 2022. чланови међународне заједнице министра позивали да осигура средства за одржавање Општих избора 2022. године, наводећи да непостојање буџета за 2022. и привремено финансирање не морају ограничити укупне капацитете и обим активности које је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине обавезна извршити у циљу провођења припремних радњи укључујући и набавке неопходне за провођење Општих избора, будући да су те активности већ предвиђене у одлуци о привременом финансирању;

Напомињући да приједлог Одлуке о одобравању расподјеле и кориштења дијела пренесених средстава акумулираног вишка прихода из претходних година на име расхода програма за посебне намјене у 2022. години, коју је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине доставила Савјету министара Босне и Херцеговине и Министарству финансија и трезора Босне и Херцеговине 9. априла 2022. године, није подржало Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине;

С обзиром да је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 4. маја 2022. донијела Одлуку о расписивању и одржавању Општих избора у Босни и Херцеговини 2022. године, према којој ће се избори одржати у недјељу, 2. октобра 2022. године; 

С обзиром и на то да је већ увелико истекао законски рок од 15 дана у којем су надлежне институције биле дужне осигурати средства, а да Савјет министара Босне и Херцеговине Централној изборној комисији Босне и Херцеговине није омогућио да настави с активностима које су потребне за праводобно одржавање избора; 

Узимајући у обзир да су трошкови појединих материјала неопходних за изборе, од тренутка њиховог планирања до покретања поступка набавке, повећани услијед инфлације и других узрока за износ од 800.000,00 КМ, како је саопштила Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у свом допису од 6. маја 2022. упућеном како Савјету министара Босне и Херцеговине тако и Министарству финансија и трезора Босне и Херцеговине;

Имајући у виду да се у овом допису, које је Министарство финансија и трезора БиХ запримило 6. маја 2022. године, даје попис очекиваних расхода везаних за организацију избора који је ревидиран у свјетлу повећања трошкова, те да се сходно томе утврђује укупни потребан износ од 12.528.000,00 КМ.

С обзиром да је Изборним законом БиХ, у члану 1.2а. ст. (1) и (6) прописано да се у буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине осигуравају средства за осигурање вршења овлаштења Централне изборне комисије БиХ из члана 2.9 и члана 2.19 став (17) овог Закона и да та средства морају обезбиједити надлежне институције у року од 15 дана од дана доношења одлуке Централне изборне комисије БиХ о расписивању избора, те с обзиром на чињеницу да надлежни органи Босне и Херцеговине нису благовремено осигурали потребна средства, што представља недвосмислено кршење наведених обавеза;

Узимајући у обзир да је 6. јуна 2022. године Савјет министара Босне и Херцеговине донио Одлуку о одобравању привременог кориштења дијела средстава од дозвола за кориштење радио-фреквенцијског спектра за пружање услуга путем мобилних приступних система, која је ступила на снагу даном доношења;

С обзиром да је у свом допису од 6. јуна 2022. године предсједник Централне изборне комисије Босне и Херцеговине обавијестио високог представника да наведена Одлука Савјета министара Босне и Херцеговине доводи Централну изборну комисију Босне и Херцеговине у неизвјесну ситуацију у погледу подмиривања свих доспјелих неопходних трошкова за Опште изборе 2022. године;

Поново потврђујући да грађанима Босне и Херцеговине мора бити омогућено да остварују своја демократска права на слободним, праведним и демократским изборима и да услови за такве изборе постоје упркос немогућности њихових политичких лидера да постигну компромис по питању изборне реформе;

Имајући на уму истакнуто мјесто које избори имају према Општем оквирном споразуму за мир и његовим анексима и увјерени у потребу да се олакша рјешавање претходно наведених потешкоћа како би се гарантовало одржавање слободних, праведних и демократских избора 2. октобра 2022. године;

Узимајући у обзир, имајући у виду и констатујући све претходно наведено, овим доносим сљедећу одлуку:

 

ОДЛУКА

којом се доноси Одлука о одобравању расподјеле средстава на име покрића расхода везаних за Опште изборе у Босни и Херцеговини 2022. године

Одлука о одобравању расподјеле средстава на име покрића расхода везаних за Опште изборе у Босни и Херцеговини 2022. године (у даљем тексту: Одлука) која је приложена у наставку чини саставни дио ове Одлуке.

Органи надлежни за предлагање Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине дужни су осигурати да износ наведен у наставку Одлуке буде исказан у приједлогу Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине.

Одлука којом се доноси Одлука о одобравању расподјеле средстава на име покрића расхода везаних за Опште изборе у Босни и Херцеговини 2022. године ступа на снагу одмах и одмах се објављује на службеној интернетској страници Канцеларије високог представника и у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

Сарајево, 7. јуна 2022.

Кристијан Шмит

Високи представник

 

ОДЛУКА

о одобравању расподјеле средстава на име покрића расхода везаних за Опште изборе у Босни и Херцеговини 2022. године

 

Члан 1.

Овом Одлуком одобрава се расподјела и кориштење износа од 12.528.000,00 КМ на име покрића расхода Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за одржавање “Општих избора 2022. године” у складу са структуром расхода наведеном у захтјевима Централне изборне комисије број: 07-1-16-1-259-10/22 од 18. априла 2022. године, 07-1-16-1-259-11/22 од 06. маја 2022. године, и 07-1-16-1-259-12/22 од 25. маја 2022. године.

Члан 2.

(1) Средства из члана 1. ове Одлуке бит ће осигурана без обзира на извор прихода, укључујући између осталог и пренесена средства вишка прихода над расходима из претходних фискалних година или средства из било којег другог извора.

(2) Ради избјегавања сумње, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине се овим путем овлашћује да изврши пренос средстава уплаћених на име накнаде за дозволе за кориштење радио-фреквенцијског спектра за пружање услуга путем мобилних приступних система.

Члан 3. 

Централна избора комисија Босне и Херцеговине ће сачинити извјештаје о утрошеним средствима, у оквиру редовног извјештавања и у роковима прописаним сагласно одредбама члана 22. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13). 

Члан 4. 

Средства одобрена сагласно овој Одлуци биће обухваћена Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2022. годину.

 Члан 5. 

(1) За неодложно извршење ове Одлуке одговорно је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине.

(2) Поред тога, овом Одлуком се утврђује да је свака административна радња коју је потребно провести или предузети према важећим законима Босне и Херцеговине у циљу провођења ове Одлуке проведена и предузета у исправном и одговарајућем облику. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће одмах започети са својим активностима како би се омогућило праводобно одржавање Општих избора 2022. године.

Члан 6. 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о одобравању привременог кориштења дијела средстава од дозвола за кориштење радио-фреквенцијског спектра за пружање услуга путем мобилних приступних система, коју је Савјет министара Босне и Херцеговине донио 6. јуна 2022. године.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на интернетској страници Канцеларије високог представника и одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.