07.06.2022 OHR

Odluka o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine

Br. 02/22

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Pozivajući se takođe na stav 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. juna 1998. godine, prema kojem Vijeće sigurnosti, u skladu s poglavljem VII Povelje Ujedinjenih naroda “…ponavlja da je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje Aneksa 10 o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora i da u slučaju spora može davati svoja tumačenja i preporuke, te donositi obavezujuće odluke, kako god ocijeni da je neophodno, o pitanjima koja je obrazložilo Vijeće za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine”;

Imajući u vidu da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda više puta potvrdilo, putem svojih rezolucija usvojenih u skladu s poglavljem VII Povelje Ujedinjenih naroda, da uloga visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u zemlji u pogledu implementacije Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir obuhvata “ovlast da donese obavezujuće odluke, kada procijeni da je to neophodno, o određenim pitanjima, kako je to obrazložilo Vijeće za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine”;

Napominjući da Ustav Bosne i Hercegovine utvrđuje  da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora te da je načelo periodičnosti izbora čvrsto ugrađeno u međunarodno pravo, budući da mu se osigurava istaknuta pozicija kako na osnovu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima tako i Dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima;

Ističući da je Izbornim zakonom BiH, u članu 1.2a. st. (1) i (6) propisano da se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine osiguravaju sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH iz člana 2.9 i člana 2.19 stav (17) ovog Zakona i da ta sredstva moraju obezbijediti nadležne institucije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora;

Podsjećajući da su u dopisima upućenim ministru finansija i trezora Bosne i Hercegovine u januaru i aprilu 2022. članovi međunarodne zajednice ministra pozivali da osigura sredstva za održavanje Općih izbora 2022. godine, navodeći da nepostojanje budžeta za 2022. i privremeno finansiranje ne moraju ograničiti ukupne kapacitete i obim aktivnosti koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavezna izvršiti u cilju provođenja pripremnih radnji uključujući i nabavke neophodne za provođenje općih izbora, budući da su te aktivnosti već predviđene u odluci o privremenom finansiranju;

Napominjući da prijedlog Odluke o odobravanju raspodjele i korištenja dijela prenesenih sredstava akumuliranog viška prihoda iz prethodnih godina na ime rashoda programa za posebne namjene u 2022. godini, koju je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dostavila Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine 9. aprila 2022. godine, nije podržalo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

S obzirom da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 4. maja 2022. donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine, prema kojoj će se izbori održati u nedjelju, 2. oktobra 2022. godine;

S obzirom i na to da je već uveliko istekao zakonski rok od 15 dana u kojem su nadležne institucije bile dužne osigurati sredstva, a da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine nije omogućilo da nastavi s aktivnostima koje su potrebne za pravodobno održavanje izbora;

Uzimajući u obzir da su troškovi pojedinih materijala neophodnih za izbore, od trenutka njihovog planiranja do pokretanja postupka nabavke, povećani uslijed inflacije i drugih uzroka za iznos od 800.000,00 KM, kako je saopštila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u svom dopisu od 6. maja 2022. upućenom kako Vijeću ministara Bosne i Hercegovine tako i Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da se u ovom dopisu, koje je Ministarstvo finansija i trezora BiH zaprimilo 6. maja 2022. godine, daje popis očekivanih rashoda vezanih za organizaciju izbora koji je revidiran u svjetlu povećanja troškova, te da se shodno tome utvrđuje ukupni potreban iznos od 12.528.000,00 KM.

S obzirom da je Izbornim zakonom BiH, u članu 1.2a. st. (1) i (6) propisano da se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine osiguravaju sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH iz člana 2.9 i člana 2.19 stav (17) ovog Zakona i da ta sredstva moraju obezbijediti nadležne institucije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora, te s obzirom na činjenicu da nadležni organi Bosne i Hercegovine nisu blagovremeno osigurali potrebna sredstva, što predstavlja nedvosmisleno kršenje navedenih obaveza;

Uzimajući u obzir da je 6. juna 2022. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava od dozvola za korištenje radio-frekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, koja je stupila na snagu danom donošenja;

S obzirom da je u svom dopisu od 6. juna 2022. godine predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine obavijestio visokog predstavnika da navedena Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dovodi Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine u neizvjesnu situaciju u pogledu podmirivanja svih dospjelih neophodnih troškova za Opće izbore 2022. godine;

Ponovo potvrđujući da građanima Bosne i Hercegovine mora biti omogućeno da ostvaruju svoja demokratska prava na slobodnim, pravičnim i demokratskim izborima i da uvjeti za takve izbore postoje uprkos nemogućnosti njihovih političkih lidera da postignu kompromis po pitanju izborne reforme;

Imajući na umu istaknuto mjesto koje izbori imaju prema Općem okvirnom sporazumu za mir i njegovim aneksima i uvjereni u potrebu da se olakša rješavanje prethodno navedenih poteškoća kako bi se garantiralo održavanje slobodnih, pravičnih i demokratskih izbora 2. oktobra 2022. godine;

Uzimajući u obzir, imajući u vidu i konstatirajući sve prethodno navedeno, ovim donosim sljedeću odluku:

ODLUKA

kojom se donosi Odluka o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića
rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine

Odluka o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine (u daljem tekstu: Odluka) koja je priložena u nastavku čini sastavni dio ove Odluke.

Organi nadležni za predlaganje Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine dužni su osigurati da iznos naveden u nastavku Odluke bude iskazan u prijedlogu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Odluka kojom se donosi Odluka o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 7. juna 2022.

Christian Schmidt

Visoki predstavnik

ODLUKA

o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda
vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se raspodjela i korištenje iznosa od 12.528.000,00 KM na ime pokrića rashoda Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za održavanje “Općih izbora 2022. godine” u skladu sa strukturom rashoda navedenom u zahtjevima Centralne izborne komisije broj: 07-1-16-1-259-10/22 od 18. aprila 2022. godine, 07-1-16-1-259-11/22 od 06. maja 2022. godine, i 07-1-16-1-259-12/22 od 25. maja 2022. godine.

Član 2.

(1) Sredstva iz člana 1. ove Odluke bit će osigurana bez obzira na izvor prihoda, uključujući između ostalog i prenesena sredstva viška prihoda nad rashodima iz prethodnih fiskalnih godina ili sredstva iz bilo kojeg drugog izvora.

(2) Radi izbjegavanja sumnje, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine se ovim putem ovlašćuje da izvrši prijenos sredstava uplaćenih na ime naknade za dozvole za korištenje radio-frekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

Član 3.

Centralna izbora komisija Bosne i Hercegovine će sačiniti izvještaje o utrošenim sredstvima, u okviru redovnog izvještavanja i u rokovima propisanim saglasno odredbama člana 22. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13).

Član 4.

Sredstva odobrena saglasno ovoj Odluci biće obuhvaćena Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Član 5.

(1) Za neodložno izvršenje ove Odluke odgovorno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(2) Pored toga, ovom Odlukom se utvrđuje da je svaka administrativna radnja koju je potrebno provesti ili preduzeti prema važećim zakonima Bosne i Hercegovine u cilju provođenja ove Odluke provedena i preduzeta u ispravnom i odgovarajućem obliku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će odmah započeti sa svojim aktivnostima kako bi se omogućilo pravodobno održavanje Općih izbora 2022. godine.

Član 6.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava od dozvola za korištenje radio-frekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo 6. juna 2022. godine.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.