12.09.2009

Osnovan OHR-ov Tim za popis imovine

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih  problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenim, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Prisjećajući se također da se Deklaracijom Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, donesenom na razini političkih direktora u Sarajevu 24. rujna 2004. godine, zahtijevalo iznalaženje “trajnog rješenja” u svezi s “pitanjem državne imovine”;

Konstatirajući da je, na osnovu spomenute deklaracije, Povjerenstvo za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (u daljem tekstu: Povjerenstvo), u čijem se sastavu nalaze stručnjaci predstavnici iz oba entiteta Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine, formirana u prosincu 2004. godine Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, u daljem tekstu: Odluka);

Konstatirajući također da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, na svom sastanku od 27. veljače 2008. godine definirao “Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između državnog i drugih razina vlasti” kao prvi od pet ciljeva koje organi Bosne i Hercegovine trebaju realizirati prije tranzicije Ureda visokog predstavnika u Ured specijalnog predstavnika Europske unije, pozvao organe vlasti u Bosni i Hercegovini “da što je prije moguće ostvare ove ciljeve i doprinesu ispunjenju ovih uvjeta”, te je nadalje zahtijevao od “visokog predstavnika da poduzme sve neophodne mjere kako bi osigurao ispunjenje navedenih ciljeva”;

Prepoznajući da održivaraspodjela imovine između državnog i drugih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, koja predstavlja prvi od pet ciljeva čije ispunjenje je potrebno radi tranzicije Ureda visokog predstavnika u Ured specijalnog predstavnika Europske unije, ne može biti postignuta bez popisa imovine čija raspodjela će se izvršiti između organa vlasti u Bosni i Hercegovini;

S obzirom da je 9. travnja 2009. godine Vijeće ministara donijelo “Odluku o formiranju radne grupe za popis imovine” (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 33/09, u daljem tekstu: Radna grupa za popis) s ciljem da se do 30. rujna 2009. godine izradi popis imovine sukladno članku 2. odluke Vijeća ministara kojom se osniva Povjerenstvo za državnu imovinu;

Žaleći što nakon više od pet mjeseci od njenog formiranja Radna grupa za popis još nije ni započela prikupljati podatke, a da do danas nije uspjela da se usuglasi čak ni u svezi s osnovnim parametrima za provođenje popisa, te da stoga neće moći dovršiti svoj posao prije isteka rokova koje je odredilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;

Primjećujući “zabrinutost i razočaranje” koje su politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira izrazili 30. lipnja 2009. godine u svezi sa stepenom napretka koji su postigle vlasti Bosne i Hercegovine u pravcu postizanja ciljeva potrebnih za tranziciju Ureda visokog predstavnika u Ured specijalnog predstavnika Europske unije, uključujući i prvi cilj održive raspodjele državne imovine;

Nadalje se prisjećajući podrške koju su veleposlanici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira izrazili 7. kolovoza 2009. godine Uredu visokog predstavnika “u cilju bržeg rješavanja pitanja državne imovine, kao jednog od uvjeta za tranziciju OHR-a” pružanjem vlastima Bosne i Hercegovine “tehničke pomoći u izradi popisa državne imovine i reviziji njegovih rezultata”;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine 

 

Članak 1.

Ured visokog predstavnika će pomoći organima vlasti Bosne i Hercegovine i administrativnim jedinicama u njezinom sastavu da izrade popis državne imovine prikupljanjem podataka o nepokretnoj imovini koja spada u predmetnu imovinu utvrđenu u Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od 9. travnja 2009. godine o “formiranju Radne grupe za popis imovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 33/09).

 

Članak 2.

Visoki predstavnik može precizirati, bilo putem neposredne pisane korespondencije, bilo putem službene internetske stranice Ureda visokog predstavnika, svu dokumentaciju koju će dostavljati relevantni organi u Bosni i Hercegovini radi izvršenja popisa državne imovine. 

 

Članak 3.

Popis nepokretne imovine utvrđen u članku 1. ove Odluke poslužit će kao osnov kako bi se osiguralo da svaka razina vlasti u Bosni i Hercegovini posjeduje imovinu neophodnu za vršenje svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti.

Nakon što bude završen, popis državne imovine izrađen sukladno ovoj Odluci dostavit će se vladama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Popis koji se dostavi organima vlasti Bosne i Hercegovine, sukladno prethodnim stavkom ovog članka, poslužit će kao osnov za diskusije u pravcu postizanja sporazuma između vlada radi razrješenja cilja vezanog za državnu imovinu kako je utvrdilo Vijeće za provedbu mira.

 

Članak 4.

Visoki predstavnik ovim putem donosi ovu Odluku, kao što je to slučaj sa svim njegovim pojedinačnim odlukama, na osnovu njegovog međunarodnog mandata predviđenog Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem su sukladno Aneksu 10 istog sporazuma organi vlasti Bosne i Hercegovine obvezni u potpunosti surađivati s visokim predstavnikom i njegovim osobljem, što se odnosi i na zahtjeve za informacijama potrebnim u cilju civilne provedbe mirovnog ugovora.

Radna grupa za popis imovine koju je formiralo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dužna je uzdržati se od poduzimanja bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle ugroziti ili na drugi način onemogućiti izradu popisa državne imovine sukladno ovoj Odluci.

 

Članak 5.

Za svaki pojedinačni upit ili službeni zahtjev u cilju pribavljanja informacija i dokumentacije neophodne za popis imovine, čije se podnošenje ili upućivanje organima vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine eventualno predviđa zakonom ili propisom, ovom Odlukom smatra se da su podneseni ili upućeni u primjerenom i propisanom obliku.

 

Članak 6.

Pored toga, ovom Odlukom određuje se izuzimanje u cijelosti od obveze plaćanja svake pojedinačne takse, naknade i troška, bilo da su administrativnog ili drugog karaktera, a inače su predviđeni zakonima ili propisima Bosne i Hercegovine i bilo koje od administrativnih jedinica u njezinom sastavu.

 

Članak 7.

Radi izbjegavanja svake sumnje, popisom nepokretne državne imovine izrađenim na osnovu ove Odluke neće se ni na koji način prejudicirati ishod procesa raspodjele vlasništva nad državnom imovinom između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, o čemu su navedene stranke dužne postići sporazum.

Pored toga, radi izbjegavanja svake sumnje, sporazumom između vlada o raspodjeli vlasništva nad nepokretnom državnom imovinom koja je utvrđena popisom izrađenim sukladno ovoj Odluci, ni na koji način se neće prejudicirati prava vlasništva države i drugih razina vlasti glede državne imovine koja nije obuhvaćena sporazumom između vlada predviđenim prema članku 3., stavak 3. ove Odluke, a koja se eventualno mogu naknadno riješiti odlukom nadležnog suda ili budućim zakonodavstvom, što se odnosi i na, između ostalog, pokretnu i nepokretnu imovinu koja inače spada u predmet državne imovine definiran člankom 1. ove Odluke, a koja nije obuhvaćena popisom izrađenim sukladno ovoj Odluci.

 

Članak  8.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo, 12. rujna 2009. 

                   Valentin Inzko

 

Visoki predstavnik