06.05.2008

Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U namjeri da doprinese stalnom i pravednom miru u Bosni i Hercegovini, poštujući nacionalni, religijski i kulturni identitet svih naroda i pravo građana da sudjeluju u vršenju javnih poslova, na temelju Općeg okvirnog sporazuma za mir, Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog i Ustava Bosne i Hercegovine, donosi se sljedeći Statut Brčko distrikta Bosne i Hercegovine:

 

 

STATUT BRČKO DISTRIKTA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I. GLAVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1

Osnovna načela

(1)     Brčko distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt) je jedinstvena administrativna jedinica lokalne samouprave koja je pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.

(2)     Ovlasti Distrikta po pitanju lokalne samouprave proizlaze iz toga što je svaki od entiteta delegirao Vladi Distrikta sve svoje ovlasti u svezi s upravom koje su prethodno vršili dva entiteta i tri općinske vlasti na teritoriju predratne općine Brčko, kako je utvrđeno u članku 1 (5) ovoga statuta.

(3)     Entiteti u okviru Distrikta izvršavaju samo one dužnosti i ovlasti koje su im povjerene prema tekstu ovog statuta od 8. ožujka 2000. godine.  Nijednom od entiteta vlasti Distrikta ne će dodijeliti ili povjeriti bilo koju funkciju upravljanja ili ovlasti koja nije posebno dodijeljena ili povjerena prema tekstu ovog statuta od 8. ožujka 2000. godine.

(4)     Ustav Bosne i Hercegovine, kao i važeći zakoni i odluke institucija Bosne i Hercegovine, izravno su primjenljivi na cijelom teritoriju Distrikta. Zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti sukladni s važećim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine.

(5)     Teritorij Distrikta obuhvaća cjelokupni teritorij općine Brčko u granicama od 1. siječnja 1991. godine.

(6)     Sve institucije Distrikta obvezne su pridržavati se:

(a) svih odluka Tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;

(b) svih naloga supervizora za Brčko.

Ovi pravni akti imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve druge pravne akte bilo koje vrste koji nisu sukladni s njima, u mjeri u kojoj bi inače imali pravni učinak u Distriktu, uključujući odredbe ovog statuta koje nisu sukladne ovim pravnim aktima.

(7) Članak 1 ovoga statuta ne podliježe izmjeni, izuzev da bi odrazio izmjene Ustava Bosne i Hercegovine izvršene nakon 2. veljače 2007. godine.

 

Članak 2

Naziv i sjedište

(1)   Ime Distrikta je: «Brčko distrikt Bosne i Hercegovine».  

  (2) Sjedište Distrikta je grad Brčko.

 

Članak 3

Zastava i grb

Distrikt nema drugu zastavu i grb izuzev zastave i grba Bosne i Hercegovine.

 

Članak 4

Pečat i prisega/svečana izjava

(1) Distrikt ima okrugli pečat s tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine”, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom.

(2)  Javni dužnosnici u Distriktu polažu prisegu/daju svečanu izjavu. Tekst prisege glasi: “Svečano prisežem/izjavljujem da ću savjesno obavljati dužnosti koje su mi povjerene i da ću se pridržavati Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, odluka Arbitražnog tribunala za Brčko, Statuta i zakona Brčko distrikta i da ću štititi interese Brčko distrikta, kao i jednakost i slobode svih građana Brčko distrikta”. Prije nego što stupe na dužnost, svi članovi Vlade Distrikta, kako su definirani u članku 45 (1) ovoga statuta, i svi zastupnici u Skupštini Distrikta polažu prisegu/daju svečanu izjavu pred Skupštinom Distrikta. Zakonima Distrikta se može predvidjeti da su druge kategorije javnih dužnosnika obvezne polagati prisegu/davati svečanu izjavu, bilo pred Skupštinom Distrikta ili na drugi način, prije stupanja na dužnost.

 

Članak 5

Pravna sposobnost

(1)     Distrikt je pravna osoba i posjeduje pravnu sposobnost nužnu da obavlja svoje funkcije, uključujući sposobnost stjecanja prava i obveza; i pravo da tuži i da bude tužen na sudu.

(2)     Gradonačelnik predstavlja Distrikt sukladno ovom statutu.

 

Članak 6

Pismo i jezik

(1)     Hrvatski, bosanski i srpski jezik, te latinično i ćirilično pismo su u ravnopravnoj uporabi za sve službene svrhe.

(2)     Pojedinačne odluke institucija Distrikta o pravima i obvezama građana izdaju se na jednom od jezika i pisama navedenih u stavku 1 ovoga članka, prema zahtjevu zainteresirane stranke.

 

Članak 7

Vojne snage

Jedine vojne snage čija je nazočnost dopuštena na teritoriju Distrikta su oružane snage Bosne i Hercegovine i međunarodne i druge oružane snage nazočne primjereno sporazumu s Bosnom i Hercegovinom o razmještaju snaga ili ovlašćujućem aktu Sjevernoatlantskog pakta, Europske unije ili Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Nikakvim drugim vojnim snagama bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na entitetske ili paravojne snage, ne će biti dopuštena nazočnost u Distriktu.

 

Članak 8

Vršenje javne mjerodavnosti u Distriktu

(1) Mjerodavnosti javnih tijela vlasti u Distriktu su:

a)      gospodarstvo Distrikta;

b)      financije Distrikta;

c)      javna imovina;

d)      javne usluge/infrastruktura;

e)      kultura;

f)        obrazovanje;

g)      zdravstvena zaštita;

h)      zaštita životnog okoliša;

i)        socijalna skrb;

j)        sudstvo i pravne usluge;

k)      policija;

l)        stambena pitanja;

m)    urbanizam i prostorno planiranje;

n)      ostale mjerodavnosti potrebne za funkcioniranje Distrikta kao jedinstvene administrativne jedinice lokalne samouprave sukladno članku 1 ovoga statuta.

(2) Distrikt će ove mjerodavnosti i ovlasti vršiti preko institucija navedenih u ovom statutu. Institucijama Distrikta smatrat će se samo one predviđene ovim statutom.

(3) U Distriktu se ne može vršiti nijedna javna ovlast ili javna mjerodavnost izuzev sukladno zakonu. Nijedan javni organ vlasti u Distriktu ne može ograničiti postupanje bilo kojeg pojedinca izuzev sukladno zakonu. Bilo koji akt bilo kojeg javnog organa vlasti u Distriktu je ništavan u mjeri u kojoj nije sukladan sa zakonima koji se primjenjuju u Distriktu.

(4) Sve javne ovlasti i mjerodavnosti u Distriktu vrše se:

a)      isključivo u svrhu za koju je ta ovlast ili mjerodavnost namijenjena;

b)      pravedno, u dobroj namjeri i u općem interesu;

c)      proporcionalno ciljevima koji se žele postići.

(5) Sva javna imovina na teritoriju Distrikta na dan 5. ožujka 1999. godine pripala je Distriktu nakon tog nadnevka, a Distrikt je stekao sva zakonska prava u pogledu javne imovine počevši od toga nadnevka. Distrikt će privatizirati svu javnu imovinu koja nije nužna za obavljanje javnih funkcija. “Privatizacija” podrazumijeva da Distrikt izvrši prijenos svih zakonskih prava u pogledu imovine izuzev u mjeri potrebnoj za obavljanje javnih ovlasti. Zakonima Distrikta bit će predviđeno da Distrikt privatizira javnu imovinu. Ured za upravljanje javnom imovinom, iz članka 49 ovog statuta, zadužen je za ovu privatizaciju.

(6) U svrhe stavka (5) ovoga članka, pod “javnom imovinom” se podrazumijeva:

a)      sva nepokretna imovina na teritoriju Distrikta nad kojom je 5. ožujka 1999. godine, pravo vlasništva, korištenja, upravljanja ili raspolaganja pripadalo bilo kojem javnom organu vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući bilo koju javnu organizaciju ili bilo koju pravnu osobu javnog karaktera; 

b)      sva nepokretna imovina nad kojom je Distrikt stekao bilo koje takvo pravo od 5. ožujka 1999. godine.

 

Članak 9

Suradnja s entitetima i općinama

(1)     Distrikt može zaključiti sporazume o suradnji s entitetima u svrhu olakšanja ostvarivanja svojih funkcija i ovlasti sukladno ovom statutu i zakonu, pod uvjetom da su takvi sporazumi od jednake koristi svim stanovnicima Distrikta.

(2)     Distrikt može pristupiti postojećim ili zaključiti nove sporazume s tuzemnim i međunarodnim udrugama gradova i općina, kao i gradovima i općinama, u svrhu zadovoljavanja zajedničkih potreba sukladno ovom statutu i zakonu.

(3)     Entitet ili općina može osnovati ili upravljati organima ili uredima na teritoriju Distrikta samo uz suglasnost Vlade Distrikta, kako je definirano u članku 45 (1) ovoga statuta, glasovanjem njezinih članova, gdje su uvjeti glasovanja propisani zakonima Distrikta.

 

Članak 10

Strana diplomatska i konzularna predstavništva

(1)     Strana diplomatska i konzularna predstavništva mogu biti uspostavljena na teritoriju Distrikta samo sukladno s važećim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i važećim međunarodnim konvencijama.

(2)     Imovina Distrikta se može koristiti za smještaj stranih misija, agencija ili ureda samo uz suglasnost Vlade Distrikta, kako je definirana člankom 45 (1) ovoga statuta, glasovanjem njezinih članova, gdje su uvjeti glasovanja propisani zakonima Distrikta.

 

II. GLAVA

PREBIVALIŠTE, DRŽAVLJANSTVO

I GRAĐANSKA PRAVA

 

Članak 11

Prebivalište

Stanovnik Distrikta je osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine, ili osoba koja zakonito boravi u Bosni i Hercegovini, koja ima prebivalište na teritoriju Distrikta.

 

Članak 12

Entitetsko državljanstvo

(1)      Stanovnici Distrikta mogu biti državljani entiteta i Bosne i Hercegovine.

(2)      Stanovnici Distrikta imaju pravo da izaberu i promijene svoje entitetsko državljanstvo.

(3)      Prava stanovnika Distrikta iz stavaka (1) i (2) ovog članka reguliraju se zakonima Bosne i Hercegovine, entiteta i Distrikta.

 

Članak 13

Osnovna prava i obveze

(1)     Svatko ima pravo uživati sva prava i slobode garantirane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim statutom i zakonima Distrikta, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, uključujući diskriminaciju po osnovi spola, rase, seksualnog opredjeljenja, boje kože, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, političkog ili drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovinskog stanja, rođenja ili drugog statusa. Posebno, svatko ima pravo pristupa svim javnim institucijama i objektima u Distriktu; pravo da se slobodno kreće i određuje svoje mjesto prebivališta, poslovanja ili rada na cijelom teritoriju Distrikta; pravo da kupuje i prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu sukladno zakonu.

(2)     Svi državljani Bosne i Hercegovine mogu ravnopravno sudjelovati u vršenju javnih poslova u Distriktu sukladno zakonu. Nitko ne će na bilo koji način biti diskriminiran u pogledu zapošljavanja u javnom sektoru u Distriktu na temelju toga što nema prebivalište u Distriktu.

(3)     Svi stanovnici Distrikta, sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju prihod po osnovi djelatnosti u Distriktu, i sve osobe koje stječu dobra i koriste usluge u Distriktu, obvezne su sudjelovati u financiranju funkcija i ovlasti Distrikta preko poreza, pristojbi i doprinosa sukladno zakonu.

(4)     Sve osobe na teritoriju Distrikta uživaju prava i slobode koje su im dane Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Ta prava i slobode će imati veću pravnu snagu u odnosu na svaki zakon koji je u suprotnosti s Konvencijom. Sve institucije Distrikta će poštovati ta prava i slobode. Sudovi Distrikta će provoditi ta prava i slobode sukladno s postupcima koji su predviđeni zakonima Distrikta. Kada se bave predmetima koji se odnose na optužbe u svezi s kršenjem tih prava i sloboda, sudovi Distrikta uzimaju u obzir precedentno pravo Europskog suda za ljudska prava.

(5)     Svatko ima pravo na mirno i neometano uživanje svoje privatne imovine. Nijednoj osobi imovina ne će biti oduzeta, eksproprirana ili na bilo koji način umanjena bez njegove suglasnosti, izuzev na način predviđen zakonom i mjeri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja općeg dobra.

(6)     Svatko ima pravo baviti se poduzetničkom djelatnošću u tržišnoj ekonomiji. Nikomu ostvarivanje toga prava ne će biti ograničavano ili uskraćeno, izuzev na način predviđen zakonom i u mjeri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja općeg dobra.

(7)     Ne oporezuje se niti se naplaćuje bilo kakva druga naknada za pružanje javnih usluga, bez postojanja zakona kojim se propisuje takav porez ili naknada. Porezi i druge naknade za javne usluge se naplaćuju pravedno.

(8)     Svatko ima pravo na osobnu slobodu i sigurnost. Ne će biti donesen nijedan zakon Distrikta koji je u suprotnosti s odredbama članka 5 Europske konvencije o ljudskim pravima.

(9)     Svatko ima pravo na poštovanje njegovog privatnog i obiteljskog života, doma i korespondencije.

 

Članak 14

Sloboda udruživanja

(1)     Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, uključujući pravo na formiranje političkih, društvenih i drugih organizacija.

(2) Suci, tužitelji, pravobranitelji, revizori Ureda za reviziju, članovi Pravosudnog povjerenstva i policajci Distrikta mogu formirati profesionalne udruge, ali ne mogu biti članovi političkih stranaka niti podržavati političke kandidate ili platforme političkih stranaka.

(3)  Javni dužnosnici Distrikta, izuzev zastupnika, i članova Vlade Distrikta, kako je definirano u članku 45 (1) ovoga statuta:

a)      ne smiju biti članovi upravnih ili drugih odbora političkih organizacija ili sudjelovati u njihovom radu; i

b)      ne smiju dopustiti da politička stajališta utječu na njihov rad.

(4)  Pored ograničenja iz stavaka (2) i (3) ovoga članka, ovim statutom ili zakonima Distrikta mogu se određenim kategorijama zaposlenika institucija Distrikta propisati ograničenja u pogledu članstva u političkim strankama, kao i zabrane političkih aktivnosti ukoliko se smatra da takvo članstvo ili aktivnost može utjecati na pravilno obavljanje službenih dužnosti navedenih javnih dužnosnika.

 

Članak 15

Obrazovanje

(1)     Svaka osoba u Distriktu ima jednako pravo na obrazovanje bez diskriminacije. Osnovno obrazovanje je obvezno i besplatno. Srednjoškolsko obrazovanje je besplatno, i može biti obvezno ukoliko je to predviđeno zakonima Distrikta.

(2)     Privatne škole i akademske institucije mogu se osnivati sukladno zakonu.

 

Članak 16

Pravno zastupanje

(1)     Svaka osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak ima pravo braniti se osobno ili dobiti besplatnu pravnu pomoć ukoliko nema dovoljno sredstava da angažira pravnog zastupnika.

(2)     U građanskim parnicama, sukladno zakonu, besplatna ili subvencionirana pravna pomoć bit će dostupna stanovnicima Distrikta koji nemaju dovoljno sredstava za pokrivanje sveukupnih troškova ili dijela troškova pravne pomoći.

 

Članak 17

Javno informiranje

(1)     Sve institucije Distrikta poštuju slobodu informiranja. Dužnosnici Distrikta će osigurati javni uvid u aktivnosti Distrikta, javne dokumente, odluke i službene sastanke, pravodobnim, točnim i potpunim davanjem informacija.

(2)     Izuzev ukoliko nije drugačije regulirano zakonom, javnost ima pravo na uvid u sve dokumente koje izrade javne institucije Distrikta, njegovi dužnosnici, zaposleni ili osobe koje su u ugovornom odnosu, bez naknade i bez obveze da dokažu opravdanost takvih zahtjeva.

 

Članak 18

Zahtjevi građana

Sve institucije Distrikta pravodobno odgovaraju na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe za informacijama ili za pomoć i pravodobno poduzimaju odgovarajuće radnje da odgovore na bilo koji takav zahtjev i to čine na način predviđen zakonom.

 

III. GLAVA

ORGANIZACIJA I FUNKCIJE

BRČKO DISTRIKTA

 

 

POGLAVLJE A: OPĆE ODREDBE

Članak 19

Podjela vlasti

Distrikt se zasniva na podjeli vlasti. Zakonodavnu vlast vrši Skupština Distrikta.  Izvršnu vlast vrši Vlada Distrikta. Sudsku vlast vrše sudovi Distrikta.

 

Članak 20

Zaposleni u Distriktu

(1)     Zapošljavanje u javnom sektoru Distrikta vrši se na temelju profesionalnih sposobnosti i odražava sastav pučanstva.

(2)     Svaki javni zaposlenik Distrikta, izuzev gradonačelnika, dogradonačelnika, glavnog koordinatora Vlade, voditelja odjela, zastupnika, i savjetnika gradonačelnika, biraju se na temelju otvorenog natječaja uz javni oglas za ispražnjeno radno mjesto koji se objavljuje kako u Distriktu tako i na teritoriju Bosne i Hercegovine, nakon čega će neovisno povjerenstvo za izbor donijeti obvezujuću odluku o kandidatima, zasnovanu na stručnom obrazovanju, iskustvu u struci i stručnim kvalitetama kandidata.

(3)     Nijedna javna institucija Distrikta ne će zaposliti niti jednu osobu ukoliko to nije sukladno zakonu Distrikta kojim se takvo zaposlenje odobrava i regulira.

(4)     U svrhe ovog članka, izraz “javni zaposlenik” odnosi se na sve zaposlenike čija se plaća isplaćuje iz proračuna Distrikta, i uključuje, ali se ne ograničava na, savjetnike, konzultante, i zaposlenike stručnih službi Skupštine i administrativnih službi pravosuđa, kao i na ravnatelje, članove rukovodećih organa i zaposlene u drugim institucijama Distrikta koje su osnovane zakonom.

Članak 21

Uvid u financije

(1)     Zastupnici Skupštine Distrikta (u daljnjem tekstu: zastupnici), gradonačelnik, dogradonačelnik, voditelji odjela Vlade Distrikta, glavni koordinator Vlade, savjetnici gradonačelnika, voditelj i zamjenik voditelja Policije, ravnatelj Direkcije za financije, ravnatelji Trezora i Porezne uprave u okviru Direkcije za financije, glavni revizor i zamjenici glavnog revizora Ureda za reviziju, suci sudova Distrikta, tužitelji i pravobranitelji Distrikta, koordinator i pomoćnici koordinatora u Uredu koordinatora Brčko distrikta pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i članovi Pravosudnog povjerenstva, pojedinačno podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnje financijsko izvješće o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova obitelji, do prvog stupnja srodstva, te o njihovim načinima stjecanja.

(2)     Sukladno članku 17 ovoga statuta, financijska izvješća se smatraju javnim dokumentima i Skupština Distrikta ih daje javnosti na uvid.

(3)     Zakonima Distrikta detaljnije se reguliraju formular i sadržaj financijskog izvješća.

 

 

POGLAVLJE b: SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

1.           Mjerodavnosti i sastav

Članak 22

Mjerodavnosti Skupštine Distrikta

(1)     Skupština Distrikta (u daljnjem tekstu: Skupština) je zakonodavno tijelo Distrikta i određuje opću politiku Distrikta. Mandat Skupštine je četiri (4) godine.

(2)     Mjerodavnosti Skupštine su:

a) usvajanje Statuta Distrikta i Poslovnika o radu Skupštine i njihovih izmjena i dopuna;

b) usvajanje proračuna Distrikta i njegova izmjena i dopuna;

c) usvajanje zakona Distrikta i njihova izmjena i dopuna;

d) usvajanje odluka i rezolucija sukladno ovom statutu i Poslovniku o radu Skupštine;

e) odlučivanje, na prijedlog gradonačelnika, o javnim zajmovima i zaduživanjima Distrikta, sukladno s pravilima i politikom Središnje banke Bosne i Hercegovine;

f) izbor i razrješenje predsjednika i dopredsjednika Skupštine i gradonačelnika Distrikta, i davanje suglasnosti na imenovanje dužnosnika kako je predviđeno ovim statutom, Poslovnikom o radu Skupštine i zakonom Distrikta;

g) nadziranje rada Vlade Distrikta i cjelokupne uprave Distrikta, osobito u pogledu upravljanja prihodima i rashodima Distrikta. U ovu svrhu Skupština može, postupajući prema odluci donesenoj sukladno članku 33 (1) ovoga statuta, formirati posebno povjerenstvo od svojih članova da bi ispitala rad bilo koje javne institucije Distrikta. Prijedlog da takva odluka bude stavljena na dnevni red Skupštine prihvaća se na zahtjev najmanje pet (5) zastupnika;

h) službena procjena rada gradonačelnika, ravnatelja Direkcije za financije Distrikta, ravnatelja Trezora, ravnatelja Porezne uprave, voditelja Policije, ravnatelja Ureda za upravljanje javnom imovinom, glavnog revizora Ureda za reviziju i dužnosnika koji se imenuju uz suglasnost Skupštine, najmanje jednom godišnje na redovito zakazanoj sjednici;

i) razmatranje godišnjih financijskih izvješća koja sastavljaju institucije Distrikta za financijsku kontrolu, uključujući Ured za reviziju iz članka 44 ovoga statuta;

      j)   pokretanje spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sukladno članku

           VI.4 Ustava Bosne i Hercegovine; i

k) obavljanje drugih mjerodavnosti sukladno ovom statutu i zakonu.

 

Članak 23

Sastav Skupštine

(1)     Skupština se sastoji od trideset jednog (31.) zastupnika, od kojih dva (2.) zastupnika predstavljaju nacionalne manjine u Distriktu.

(2)     Zastupnici se biraju na općim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

(3)     Skupština će zaposliti stručno osoblje u svojim stručnim službama i to osoblje će pomagati zastupnicima u obavljanju njihovih dužnosti. Predsjednik Skupštine imenuje to osoblje pod uvjetom da se u potpunosti poštuju ograničenja iz članka 20 ovoga statuta. Zakonima Distrikta propisuju se uvjeti za zapošljavanje ovog osoblja.

 

Članak 24

Sazivanje Skupštine

(1)     Skupština će se sastati u roku od dva (2) tjedna od nadnevka potvrđivanja rezultata izbora, a nakon polaganja prisege ili davanja svečane izjave bit će u stalnom zasjedanju.

(2)     Skupština se saziva najmanje dva puta mjesečno prema utvrđenim terminima i mjestu. Skupštinu može sazvati predsjednik Skupštine na svoju inicijativu ili na pismeni zahtjev najmanje pet (5) zastupnika, onoliko često koliko je potrebno za vršenje funkcija Skupštine.

 

 

2.          Zastupnici Distrikta

Članak 25

Kriteriji za obavljanje dužnosti

Zastupnici se u javnom životu moraju ponašati na primjeren, prikladan i etičan način, te obavljati svoje dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine.

 

Članak 26

Sukob interesa

(1)     Zastupnici ne mogu vršiti nikakvu drugu javnu dužnost u Distriktu ili u bilo kojoj drugoj političkoj jedinici na teritoriju Bosne i Hercegovine i ne mogu biti ravnatelji niti članovi upravnih odbora u poduzećima koja su djelomično ili u potpunosti u vlasništvu Distrikta ili se u bilo kojoj mjeri financiraju iz proračuna Distrikta.

(2)     Osobe izabrane za zastupnike, koje tim izborom krše pravilo navedeno u stavku (1) ovoga članka, objavit će u roku od osam (8) dana od nadnevka potvrđivanja izbornih rezultata svoj izbor između funkcije zastupnika i službe koja je nespojiva s funkcijom zastupnika. Ukoliko to ne učine, smatrat će se nepodobnim za obavljanje funkcije zastupnika.

(3)     Zastupnici ne mogu sudjelovati u diskusijama, razmatranjima ili donošenju odluka o pitanjima koja su od ekonomskog ili drugog značajnog interesa za njih ili njihove krvne srodnike u pravoj liniji bez obzira na stupanj, krvne srodnike u pobočnoj liniji do trećeg stupnja, supružnike ili srodnike po tazbini do drugog stupnja.

 

Članak 27

Imunitet

Zastupnici ne će biti kazneno ni građanskopravno odgovorni za počinjena djela, izražena mišljenja i glasove dane tijekom vršenja svojih dužnosti.

 

3.          Predsjedništvo Skupštine

Članak 28

Predsjednik i dopredsjednik

Skupština ima predsjednika i dopredsjednika. Predsjednik i dopredsjednik biraju se iz sastava zastupnika na prvoj sjednici svakog novog mandata.

 

Članak 29

Izbor predsjednika i dopredsjednika

(1)     Svaki zastupnik može nominirati kandidata za mjesto predsjednika Skupštine. Kandidat koji dobije tropetinsku većinu glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika postaje predsjednik.

(2)     Ukoliko u prvom izbornom krugu nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, obavit će se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije prostu većinu glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika postaje predsjednik.

(3)     Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u drugom krugu obavit će se treći krug glasovanja između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Kandidat koji dobije veći broj glasova u trećem izbornom krugu postaje predsjednik.

(4)     Prema kojoj god inačici iz stavaka od (1) do (3) ovoga članka bude izabran predsjednik Skupštine, kandidat koji bude drugi po broju osvojenih glasova postaje dopredsjednik.

 

Članak 30

Razrješenje s dužnosti

Predsjednik i dopredsjednik mogu podnijeti ostavku, odnosno mogu biti razriješeni s dužnosti prije isteka mandata sukladno članku 33 (2) ovoga statuta. Prijedlog za razrješenje s dužnosti predsjednika ili dopredsjednika mora podnijeti najmanje pet (5) zastupnika.

 

Članak 31

Dopredsjednik

Dopredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku u vršenju njegovih dužnosti i mijenja predsjednika u njegovoj nenazočnosti.

 

4.          Organizacija i funkcija Skupštine

Članak 32

Kvorum

(1)     Skupština usvaja odluku ukoliko sjednici nazoči više od polovice ukupnog broja izabranih zastupnika Skupštine.

(2)     Ukoliko se ovim statutom drugačije ne odredi, odluke se usvajaju javnim glasovanjem, prostom većinom glasova zastupnika koji su nazočni i glasuju.  Suzdržani glasovi se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju većine.

 

Članak 33

Kvalificirana većina

(1)     Skupština donosi odluke tropetinskom većinom glasova zastupnika koji su nazočni i glasuju u slučajevima kada se odluke tiču:

Poslovnika o radu Skupštine;

proračuna Distrikta;

usvajanja i izmjena zakona Distrikta;

izbora i razrješenja svih osoba koje bira Skupština sukladno Statutu i zakonu, izuzev članaka 29 i 57 ovoga statuta;

suglasnosti koje daje Skupština na imenovanje ili razrješenje dužnosnika sukladno Statutu i zakonu;

prava veta Skupštine na imenovanje i razrješenje dužnosnika sukladno Statutu i zakonu, izuzev članaka 46 (3) i 47 (1) ovoga statuta;

odluka o razrješenju članova upravnih odbora javnih poduzeća sukladno članku 61 (1) ovoga statuta;

odluka o formiranju posebnih povjerenstava donesenih sukladno članku 22 (2) (g) ovoga statuta.

(2) Skupština donosi odluke tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika u slučajevima kada se odluke tiču:

a.       razrješenja s dužnosti predsjednika ili dopredsjednika Skupštine sukladno članku 30 ovoga statuta;

b.      razrješenja s dužnosti gradonačelnika sukladno članku 59 (1) ovoga statuta;

c.       prava veta Skupštine na imenovanje i razrješenje dogradonačelnika, glavnog koordinatora Vlade ili voditelja odjela od gradonačelnika sukladno članku 47 (1) ovoga statuta;

d.      prava veta Skupštine na imenovanje savjetnika gradonačelnika sukladno članku 46 (3) ovoga statuta.

(3) Odluke vezane za usvajanje, te izmjene i dopune ovoga statuta, kao i odluke donesene prema članku 77 (3) ovoga statuta zahtijevaju tročetvrtinsku većinu glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika.

 

 

Članak 33a

Sprječavanje nadglasavanja

(1) Pored potrebne većine propisane ovim statutom, potrebni su afirmativni glasovi najmanje jedne trećine zastupnika svakog od konstitutivnih naroda koji su nazočni i glasuju za odluke Skupštine koje se odnose na:

a.       usvajanje i izmjene ovog statuta;

b.      usvajanje i izmjene Poslovnika o radu Skupštine;

c.       usvajanje i izmjene zakona ili odluka koje su predložili zastupnici u svezi s pitanjima koja bi inače bila predmet afirmativnog glasovanja u Vladi sukladno članku 53 (2) ovoga statuta;

d.      usvajanje amandmana koje su predložili zastupnici između dva čitanja zakona ili odluka koje su bile predmet afirmativnog glasovanja u Vladi sukladno članku 53 (2) ovoga statuta;

e.       usvajanje i izmjene zakona Distrikta kojima se uređuje rad Vlade Distrikta u dijelu kojim se regulira pitanje afirmativnih glasova članova Vlade Distrikta primjereno članku 53 (2) ovoga statuta;

f.        odluke donesene primjereno članku 33 (1) (d), (e), (f) i (g);

g.       odluke donesene primjereno članku 33 (2) (a) i (b);

h.       nacionalne praznike i spomenike;

i.         sporazume primjereno članku 9 ovoga statuta.

(2) Minimum od jedne trećine afirmativnih glasova koji je potreban sukladno stavku (1) ovoga članka ne će ni u kojem slučaju iznositi više od tri (3) glasa.

(3) U slučaju da, iz opravdanih razloga, na sjednici Skupštine nema više od dva (2) zastupnika iz jednog konstitutivnog naroda u trenutku kada se odlučuje o pitanjima iz stavka (1) ovoga članka, razmatranje i glasovanje o predmetnim odlukama se odlaže dok najmanje tri (3) zastupnika iz reda tog konstitutivnog naroda ne budu nazočni na sjednici Skupštine. U takvim situacijama detaljan postupak propisuje se u Poslovniku o radu Skupštine.

(4) U slučaju da sjednici Skupštine nazoče od tri (3) do pet (5) zastupnika iz jednog konstitutivnog naroda, jedan afirmativni glas smatra se kao jedna trećina afirmativnih glasova potrebnih sukladno stavku (1) ovoga članka.

(5) U slučaju da sjednici Skupštine nazoče od šest (6) do osam (8) zastupnika iz jednog konstitutivnog naroda, dva afirmativna glasa smatraju se kao jedna trećina afirmativnih glasova potrebnih sukladno stavku (1) ovoga članka.

(6) Suzdržani glasovi uzimaju se u obzir pri utvrđivanju kvoruma ali se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju većine niti se ubrajaju u ukupan broj glasova za usvajanje odluka Skupštine sukladno stavku (1) ovoga članka.

 

Članak 33b

(Upućivanje spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine)

Skupština donosi odluku o upućivanju spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.4, stav 3 Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Članak 34

Povjerenstva

(1)     Skupština iz svog članstva formira povjerenstva koja pripremaju nacrte zakona za Skupštinu, i obavljaju druge dužnosti sukladno ovom statutu. Udio u povjerenstvima je razmjeran broju skupštinskih mjesta koja zauzimaju političke stranke i neovisni zastupnici. Pored zastupnika, Skupština može odlučiti da imenuje jedan broj stručnjaka koji će pomagati u radu povjerenstava, u svojstvu članova povjerenstava bez prava glasa.

(2)     Zakonodavno povjerenstvo se osniva radi davanja mišljenja o nacrtima zakona ili izmjenama postojećih zakona kako bi se uspostavio odgovarajući jedinstveni sustav zakona na teritoriju Distrikta.

(3)     Povjerenstvo za proračun se osniva radi davanja svog mišljenja o predloženom proračunu.

 

Članak 35

Poslovnik o radu Skupštine

Skupština usvaja poslovnik o radu kojim se regulira rad Skupštine, kao i rad povjerenstava, redoviti tijek zasjedanja, postupak biranja i glasovanja, usvajanje zakona, odluka i rezolucija Distrikta, i opći tijek rada Skupštine.

 

5.          Usvajanje zakona

Članak 36

Nacrti zakona

(1)     Svaki zastupnik, i gradonačelnik u ime Vlade Distrikta, imaju pravo predlagati zakone.

(2) Gradonačelnik može Skupštini predlagati zakone tek nakon što se Vlada Distrikta, kako je definirana u članku 45 (1) ovoga statuta, sastane i odobri predmetni zakon glasovanjem sukladno članku 53 stavci (1) i (2) ovoga statuta.

(3) Pravosudno povjerenstvo Distrikta ima pravo predlagati zakone iz oblasti navedenih u članku 71 (2) (f) ovoga statuta.

 

Članak 37

Postupak

(1)     Nacrti zakona, nakon što se dostave Skupštini sukladno članku 36 ovoga statuta, prosljeđuju se mjerodavnim povjerenstvima. Nakon što mjerodavna povjerenstva podnesu svoja izvješća o nacrtu zakona, ili ukoliko ne dostave svoje izvješće o nacrtu zakona u roku od deset (10) radnih dana po prijamu nacrta zakona, nacrt zakona se daje na raspravu.

(2)     Prije usvajanja nacrta zakona ili izmjene zakona Distrikta, nacrt zakona ili izmjena zakona Distrikta mora se razmatrati najmanje dva (2) puta na zakazanim sjednicama Skupštine.

(3)     U iznimnim okolnostima Skupština može usvojiti zakone u jednom ili više posebnih postupaka koji se propisuju Poslovnikom o radu.

 

Članak 38

Objavljivanje zakona

(1)     Zakoni Distrikta, odluke i rezolucije Skupštine objavljuju se u Službenom glasniku Brčko distrikta. Zakonima Distrikta se može predvidjeti da se druge vrste službenih akata, također objavljuju u Službenom glasniku Brčko distrikta.

(2)     Zakoni Distrikta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, izuzev ukoliko se iz određenih razloga zakonom predvidi da stupi na snagu ranije.

 

Članak 39

Retroaktivnost zakona

(1)     Kazneni zakoni nemaju retroaktivni učinak. Ovo znači da će kaznena i druga kažnjiva djela biti utvrđena i presude donesene sukladno zakonu ili propisu koji je na snazi u vrijeme kada je djelo počinjeno. U iznimnim slučajevima, kaznenim zakonima se može propisati da imaju retroaktivni učinak, ali samo ukoliko je novi zakon ili propis povoljniji za počinitelja.

(2) Ostali zakoni i propisi Distrikta ne mogu imati retroaktivni učinak. Međutim, u iznimnim slučajevima određene odredbe zakona mogu imati retroaktivni učinak, pod uvjetom da se ne ukida ili ne umanjuje nijedno već stečeno privatno pravo fizičke ili pravne osobe (ili osoba koja nastupa u privatnom svojstvu); da je vremensko razdoblje u prošlosti na koje se zakon primjenjuje razuman; i da Skupština zaključi da postoji uvjerljiv javni interes da odredba ima retroaktivni učinak.

(3) Kada se zakonom predviđa vremensko razdoblje koje mora proteći da bi fizička ili pravna osoba stekla pravo, zakonom se može predvidjeti da vremensko razdoblje može biti računano od nadnevaka koji su nastupili prije nadnevka stupanja zakona na snagu, pod uvjetom da se time ne krši nijedno od ograničenja navedenih u stavcima (1) i (2) ovoga članka 39.

 

Članak 40

Usklađenost pravnih akata

(1)      Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan Statutu.

(2)      Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distriktaili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan bilo kom zakonu Distrikta.

(3)      Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i drugeinstitucije Distrikta ili između institucija Distrikta sukladno ovom Statutu.

(4)      Zakonom Distrikta propisuje se postupak pred sudovima Distrikta u svezi sa zahtjevimaiz gorenavedenih stavaka (1), (2) i (3) ovog članka 40.

 

6.          Proračun Distrikta

Članak 41

Godišnji proračun Distrikta

(1) Gradonačelnik, u ime Vlade Distrikta, podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg proračuna koji je pripremila Direkcija za financije Distrikta sukladno članku 48 (1) ovoga statuta najmanje devedeset (90) dana prije isteka svake fiskalne godine.

(2) Skupština usvaja proračun Distrikta najmanje trideset (30) dana prije isteka svake fiskalne godine. Skupština razmatra predloženi proračun na svakoj od svojih redovito zakazanih sjednica tijekom razdoblja od dva mjeseca prije odobravanja proračuna.

(3) Nakon podnošenja proračuna i prije prve diskusije na Skupštini, prijedlog proračuna bit će dostupan javnosti i dostavljen lokalnim udrugama građana.

(4) Prijedlog proračuna uključuje:

(a)      rashode i prihode Distrikta za prethodnu fiskalnu godinu;

(b)      proračune rashoda i prihoda Distrikta za tekuću fiskalnu godinu i rashoda i prihoda za sljedeću fiskalnu godinu;

(c)      iznos svih rezervi ili neutrošenih sredstava Distrikta kako za operativni tako i za kapitalni proračun;

(d)      proračune i tekstualni opis rashoda i izdvajanja potrebnih za realizaciju obveznih programa rada svih institucija Distrikta za iduću fiskalnu godinu;

(e)      detaljne proračune prihoda Distrikta za iduću fiskalnu godinu;

(f)        obračun:

i.      financijskog stanja računa Distrikta po isteku posljednje   fiskalne godine;

ii.       procijenjenog financijskog stanja računa Distrikta na koncu tekuće fiskalne godine;

iii.     procijenjenog financijskog stanja računa Distrikta na koncu sljedeće fiskalne godine u slučaju da se financijski prijedlozi sadržani u proračunu usvoje;

(g)   sve bitne činjenice u svezi s financijskim obvezama Distrikta;

(h) ostala financijska izvješća i podatke koji su nužni ili potrebni za detaljan uvid u financijsko stanje Distrikta.

(5)     O proračunu se raspravlja i odluke donose sukladno ovom statutu i Poslovniku o radu Skupštine.

(6)     Nakon usvajanja proračuna, gradonačelnik Skupštini podnosi kvartalna izvješća o njegovoj realizaciji, kao i godišnje izvješće na koncu svake fiskalne godine.

(7)     Sredstva Distrikta ne mogu biti utrošena ili opterećena izuzev sukladno sa usvojenim proračunom ili njegovim izmjenama.

 

Članak  42

Povećanje rashoda proračuna

Nacrti zakona koji bi zahtijevali povećanje rashoda proračuna ne će se iznositi na raspravu ukoliko se uz njih ne priloži izvješće Direkcije za financije Distrikta. Institucije Distrikta ne mogu prekoračiti određeni iznos koji je odobren godišnjim proračunom Distrikta bez prethodne izmjene proračuna.

 

Članak 43

Izmjene proračuna

Gradonačelnik može predložiti Skupštini izmjene proračuna u slučaju ozbiljnog ili nepredviđenog manjka prihoda Distrikta. Uz prijedlog mora biti priloženo izvješće Direkcije za financije Distrikta kojim se utvrđuje iznos manjka. O izmjenama će se raspravljati i odlučivati sukladno članku 41 ovoga statuta.

 

Članak 44

Revizija financijskog poslovanja Distrikta

(1)     Uspostavlja se Ured za reviziju financijskog poslovanja institucija Distrikta (u daljnjem tekstu: Ured za reviziju), kojim će rukovoditi glavni revizor uz pomoć jednog ili više zamjenika glavnog revizora, kao što je propisano zakonom.

(2)     Ured za reviziju će poduzeti mjere, predviđene zakonom, kako bi se osiguralo da sve institucije Distrikta prikupljaju i koriste prihode na zakonit i transparentan način i sukladno s najvišim tuzemnim i međunarodnim računovodstvenim standardima.

(3)     Ne ograničavajući se na općenitost stavka (2) ovoga članka, Ured za reviziju će vršiti reviziju financija svih institucija Distrikta najmanje jednom godišnje.

(4)     Nijedan zaposlenik Ureda za reviziju, čak ni glavni revizor Ureda, ne će biti smatran voditeljem odjela u svrhe članaka 20 ili 47 ovoga statuta.

(5) Osoblje Ureda za reviziju imenuje glavni revizor sukladno sa zakonima Distrikta i ograničenjima sadržanim u članku 20 ovoga statuta.

(6)  Zakonima Distrikta se detaljnije reguliraju rad, ovlasti, odgovornosti i pitanja vezana za zapošljavanje u Uredu za reviziju. 

 

 

POGLAVLJE C: VLADA BRČKO DISTRIKTA I JAVNA UPRAVA

1.      Formiranje i sastav

Članak 45

Vlada Distrikta i javna uprava

(1)     Vladu Distrikta čine gradonačelnik, dogradonačelnik, glavni koordinator Vlade i voditelji odjela.

(2)     Javnu upravu čine:

(a)      odjeli Vlade Distrikta;

(b)      Ured gradonačelnika;

(c)      Direkcija za financije Distrikta;

(d)      Ured za upravljanje javnom imovinom;

(e)      Ured koordinatora za Brčko distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine;

(f)        ostali organi uprave kada je to predviđeno zakonom.

(3)     Niti jednom odredbom navedenom u ovom statutu ne daje se nijednom članu Vlade Distrikta ili javne uprave bilo koja izvršna ovlast ukoliko ona nije detaljnije regulirana zakonima Distrikta.

 

Članak 46

Gradonačelnik

(1)     Gradonačelnika bira Skupština i on može biti ponovno izabran. Gradonačelnik obavlja svoje dužnosti za vrijeme mandata Skupštine koja ga je izabrala i ostaje na dužnosti do izbora novog gradonačelnika.

(2)     Gradonačelnik organizira odjele Vlade Distrikta ekonomično i učinkovito u mjeri u kojoj to dopuštaju prihodi Distrikta. Gradonačelnik donosi organizacijski plan u kojem odjele Vlade Distrikta ustrojava tako da su njime pokrivene sve funkcije i ovlasti Distrikta sukladno članku 8 (1) ovoga statuta, ne uključujući one funkcije i ovlasti koje vrše javna poduzeća, Direkcija za financije Distrikta, Ured za upravljanje javnom imovinom i Ured koordinatora za Brčko distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

(3)     Gradonačelnik može imati savjetnike u sklopu Ureda gradonačelnika. Njih bira ili smjenjuje gradonačelnik na osnovi profesionalnih kriterija. Skupština može staviti veto na gradonačelnikov izbor njegovih savjetnika odlukom koju podrži ne manje od tri petine ukupnog broja izabranih zastupnika u roku od petnaest dana nakon što odluka gradonačelnika o njihovom imenovanju bude proslijeđena Skupštini. Savjetnici gradonačelnika ne će u isto vrijeme biti zaposleni na bilo kojem drugom radnom mjestu u javnoj upravi.

(4) Gradonačelnik ne može imati više od šest (6) savjetnika. Savjetnici gradonačelnika nemaju izvršne ovlasti.

 

Članak 47

Dogradonačelnik, glavni koordinator i voditelji odjela

(1)     Dogradonačelnika, glavnog koordinatora Vlade i voditelje odjela bira ili smjenjuje gradonačelnik na temelju profesionalnih kriterija i oni odražavaju sastav pučanstva. Skupština može staviti veto na gradonačelnikov izbor ili smjenu dogradonačelnika, glavnog koordinatora Vlade ili voditelja odjela odlukom koju podrži ne manje od tri petine ukupnog broja izabranih zastupnika u roku od petnaest (15) dana nakon što odluka gradonačelnika o njihovom imenovanju bude proslijeđena Skupštini.

(2)     Dogradonačelnik i glavni koordinator Vlade ne će u isto vrijeme vršiti funkciju voditelja odjela niti će biti zaposleni na bilo kojem drugom radnom mjestu u upravi Distrikta. Dogradonačelnik i glavni koordinator Vlade ne mogu istodobno biti savjetnici gradonačelnika. Dužnosti dogradonačelnika i glavnog koordinatora Vlade može obavljati ista osoba ukoliko gradonačelnik tako odluči.

(3)     Dogradonačelnik pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti i predstavlja gradonačelnika u njegovoj nenazočnosti i postupa umjesto gradonačelnika ukoliko je gradonačelnik onemogućen. Dogradonačelnik ima izvršne ovlasti koje su navedene u zakonima Distrikta.

(4)     Glavni koordinator Vlade odgovoran je za koordiniranje aktivnosti koje zahtijevaju suradnju više odjela Vlade Distrikta i za koordiniranje aktivnosti između Vlade Distrikta, javne uprave i drugih institucija Distrikta. On može imati izvršne ovlasti ukoliko je to propisano zakonima Distrikta.

(5)     Ne može biti više od dvanaest (12) voditelja odjela.

(6)     Glavni koordinator Vlade i voditelji odjela nemaju ovlasti nad aktivnostima javnih poduzeća, Ureda za reviziju ili Direkcije za financije Distrikta.

 

Članak 48

Direkcija za financije Distrikta

(1) Direkcija za financije Distrikta, osnovana zakonom, odgovorna je osobito za, ali se ne ograničava na, ubiranje svih prihoda Distrikta, investiranje financijskih sredstava Distrikta, pripremu prijedloga godišnjeg proračuna sukladno naputcima gradonačelnika, podnošenje izvješća Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji proračun Distrikta i predviđanje prihoda Distrikta i financijsko stanje Distrikta.

(2) Direkcija za financije Distrikta sastoji se iz dvije organizacijske jedinice, a to su Porezna uprava i Trezor. Porezna uprava je odgovorna za prikupljanje prihoda Distrikta, a Trezor je odgovoran za proračun i troškove.

(3) Mjerodavnosti Direkcije za financije Distrikta i njezinih organizacijskih jedinica će biti detaljnije regulirane zakonima Distrikta.

(4) Nijedan zaposlenik Direkcije za financije Distrikta, čak ni ravnatelj Direkcije ili ravnatelji bilo koje jedinice u njezinom sastavu, ne će biti smatran voditeljem odjela u svrhe navedene u člancima 20 ili 47 ovoga statuta.

 

Članak 49

Ured za upravljanje javnom imovinom

(1)     Uspostavlja se Ured za upravljanje javnom imovinom koji je isključivo odgovoran za upravljanje javnom imovinom koja se nalazi na teritoriju Distrikta. Uredom rukovodi ravnatelj. Nijedan dužnosnik Ureda za upravljanje javnom imovinom ne može biti dužnosnik naveden u članku 46 (3) ili članku 47 (1) ovoga statuta.

(2)     Ured za upravljanje javnom imovinom provodi postupak raspolaganja javnom imovinom. Ravnatelj ima izvršne ovlasti da upravlja javnom imovinom koje su predviđena zakonima Distrikta i može imati izvršnu ovlast da raspolaže javnom imovinom ukoliko je to predviđeno zakonima Distrikta. Ured za upravljanje javnom imovinom podnosi izvješća i odgovara za svoj rad gradonačelniku. Status, funkcije i ovlasti Ureda za upravljanje javnom imovinom detaljnije se reguliraju zakonima Distrikta.

 

Članak 50

Ured koordinatora za Brčko distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

(1)     Ured koordinatora za Brčko distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine odgovoran je za zastupanje interesa institucija Distrikta pred institucijama Bosne i Hercegovine. Ured podnosi izvješća i odgovara za svoj rad gradonačelniku.

(2)     Uredom rukovodi koordinator uz pomoć jednog ili više zamjenika koordinatora kako je propisano zakonom. Nijedan dužnosnik Ureda ne može biti dužnosnik naveden u članku 46 (3) ili članku 47 (1) ovoga statuta. Zapošljavanje u ovom uredu, njegove funkcije i rad propisuju se zakonom.

 

Članak 51

Postupanje institucija Distrikta

(1)     Od svakog dužnosnika i javnog zaposlenika bilo koje institucije Distrikta očekuje se da svoje funkcije izvršava brižno i predano u ime svih građanaDistrikta. U pružanju usluga i izvršavanju svojih zadataka, svaki dužnosnik i javni zaposlenik bilo koje institucije Distrikta nastojat će biti na najvišoj profesionalnoj razini, uključujući učinkovitost u radu, pristupačnost, odgovornost, kvalitetu rada, uporabu tehnološki naprednih metoda i pravodobno reagiranje na pitanja od bitnosti za građane, u okviru proračuna.

(2)     Svaki dužnosnik i javni zaposlenik će se s pozornošću pridržavati svih važećih zakona i propisa kojima se regulira postupanje javnih zaposlenika.

 

2.           Odgovornosti Vlade Distrikta

Članak 52

Odgovornosti gradonačelnika         

(1)     Gradonačelnik predsjedava Vladom Distrikta. Odgovoran je za zakazivanje i vođenje sjednica Vlade Distrikta.

(2)     Gradonačelnik je odgovoran za provođenje zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta.

(3)     Gradonačelnik je odgovoran Skupštini za pravilno rukovođenje i upravljanje Distriktom.

(4)     Izuzev u slučaju da je ovim statutom ili zakonima Distrikta utvrđeno drugačije, gradonačelnik i, ukoliko je to propisano zakonima Distrikta, dogradonačelnik, proglašava imenovanja, promaknuća i razrješenja svih zaposlenika u javnoj upravi sukladno zakonu i osigurava da oni podliježu sveobuhvatnom setu propisa koji se odnose na osoblje, uključujući standarde zapošljavanja, pravila ponašanja i redovite ocjene rada.

(5)     Gradonačelnik u ime Vlade Distrikta obavlja sljedeće dužnosti:

a)         podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skupštini;

b)        predlaže proračun Distrikta i podnosi financijska izvješća Distrikta;

c)         obavlja ostale dužnosti sukladno ovom statutu i zakonu.

(6)     Gradonačelnik ima izvršne ovlasti koje su mu povjerene zakonima Distrikta.

(7)     Zakonima Distrikta može biti predviđeno da gradonačelnik može donijeti određene odluke u okviru svoje odgovornosti prema ovom statutu ili prema zakonima Distrikta samo nakon odobrenja koje izglasuju članovi Vlade Distrikta (kako su definirani u članku 45 (1) ovoga statuta).

 

Članak 53

Odgovornosti Vlade i afirmativni glasovi

(1)     Vlada Distrikta sastaje se najmanje jedanput tjedno na redovito zakazanoj sjednici. Članovi Vlade Distrikta raspravljaju o svim pitanjima iz mjerodavnosti Vlade Distrikta, a odluke se donose glasovima proste ili kvalificirane većine nazočnih članova Vlade Distrikta.

(2) Zakonima Distrikta utvrđuju se kvalificirana većina i afirmativni glasovi  određenih članova Vlade Distrikta potrebni za donošenje odluka o:

a)   godišnjem proračunu i njegovim izmjenama,

b)   prostorno-planskoj dokumentaciji i njezinim izmjenama;

c) nacrtima zakona i izmjena zakona iz oblasti obrazovanja, religije, jezika i kulture.

(3) Usvajanje ili izmjene propisa kojima se uređuje pitanje afirmativnih glasova određenih članova Vlade Distrikta, kao što je propisano u stavku (2) ovoga članka,  predmet su glasovanja primjereno članku 33a ovoga statuta.

(4) Voditelji odjela imaju izvršne ovlasti predviđene zakonima Distrikta.

 

Članak 54

Sukob interesa

(1)     Članovi Vlade Distrikta, savjetnici gradonačelnika, voditelj Policije i njegov zamjenik, ravnatelj  Direkcije za financije Distrikta, ravnatelj Trezora, ravnatelj Porezne uprave, ravnatelj Ureda za upravljanje javnom imovinom, koordinator i pomoćnici koordinatora u Uredu koordinatora za Brčko distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, glavni revizor i zamjenici glavnog revizora Ureda za reviziju i drugi dužnosnici imenovani uz suglasnost Skupštine ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata ili imenovanja, izuzev ukoliko je drugačije predviđeno zakonima Distrikta.

(2) Dodatna ograničenja u svezi s aktivnostima javnih dužnosnika koje mogu  dovesti do sukoba interesa ili stvoriti dojam da postoji sukob interesa mogu se predvidjeti zakonima Distrikta.

 

3.           Odnosi između Vlade Distrikta i Skupštine

Članak 55

Udio Vlade Distrikta u radu Skupštine

(1)     Vlada Distrikta izvješćuje Skupštinu o svim pitanjima o kojima Skupština zatraži izvještavanja i o svim pitanjima od javnog interesa koja proizlaze iz rada Vlade Distrikta.

(2)     Članovi Vlade Distrikta mogu sudjelovati na sjednicama Skupštine, ali nemaju pravo glasa. Gradonačelnik ima pravo uzeti riječ u svakom trenutku o svakoj točki dnevnog reda. Bilo koji član Vlade Distrikta mora bez odlaganja dati Skupštini sve informacije koje se traže, a koje se odnose na upravljanje Distriktom.

 

Članak 56

Nominacije

(1)     Samo zastupnik može nominirati kandidata za mjesto gradonačelnika. Kandidati moraju biti iz reda članova Skupštine.

(2)     Nominiranje i izbor se moraju obaviti na prvoj sjednici Skupštine, na početku svakog novog mandata.

 

Članak 57

Izbor gradonačelnika

(1)     Kandidati za mjesto gradonačelnika izlažu svoj program Skupštini.

(2)     Nakon razmatranja programa kandidata, bira se gradonačelnik tropetinskom većinom od ukupnog broja glasova izabranih zastupnika.

(3)     Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u prvom izbornom krugu, održat će se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije prostu većinu glasova od ukupnog broja izabranih zastupnika postaje gradonačelnik.

(4)     Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u drugom izbornom krugu, održat će se treći izborni krug između dva (2) kandidata koji su dobili najveći broj glasova u drugom izbornom krugu. Kandidat koji dobije veći broj glasova u trećem izbornom krugu postaje gradonačelnik.

(5)     Nakon izbora gradonačelnika, prestaje mu funkcija zastupnika i vrši se njegova zamjena sukladno sa zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta.

 

Članak 58

Izvješće i program rada

Na koncu svake kalendarske godine gradonačelnik podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Vlade Distrikta i program rada Vlade Distrikta za iduću godinu.

 

Članak 59

Mandat, ostavka i razrješenje s dužnosti

(1) Gradonačelnik može dati ostavku ili biti razriješen s dužnosti prije isteka mandata sukladno članku 33 (2) ovoga statuta. Gradonačelnika može razriješiti Skupština samo iz opravdanih razloga, a nakon prijedloga najmanje pet (5) zastupnika.

(2) Vlada Distrikta s dogradonačelnikom na čelu nastavlja obavljati svoje dužnosti dok se ne izabere novi gradonačelnik.

 

 

4.           Javna poduzeća

Članak 60

Osnivanje i mjerodavnosti javnih poduzeća

(1) Zakonom Distrikta može se propisati prijenos mjerodavnosti Vlade Distrikta i javne uprave na javna poduzeća koja pružaju usluge stanovnicima Distrikta ili koja u njihovo ime upravljaju javnim financijskim sredstvima ili javnom imovinom. Nijedno javno poduzeće ne može vršiti ovlasti koje su ovim statutom dane nekoj drugoj instituciji Distrikta.

(2) U slučaju kada zakon Distrikta propisuje da javno poduzeće vrši mjerodavnost sukladno ovom statutu, ni Vlada Distrikta ni javna uprava ne mogu vršiti tu mjerodavnost.

 

Članak 61

Načela neovisnosti javnih poduzeća

(1)     Kao što je propisano zakonom, rad svakog javnog poduzeća nadzire upravni odbor. Upravni odbor je odgovoran Skupštini za rad javnog poduzeća, kao što je propisano zakonom. Članovi upravnog odbora imenuju se sukladno članku 20 ovoga statuta i zakonima Distrikta od dužnosnika ili institucije koje odrede zakoni Distrikta. Mandat članova upravnog odbora je propisan zakonom. Oni mogu biti razriješeni s dužnosti prije isteka mandata samo odlukom Skupštine donesenom tropetinskom većinom sukladno članku 33 (1) ovoga statuta.

(2)     Svakodnevno rukovođenje svakim javnim poduzećem je odgovornost ravnatelja javnog poduzeća. Upravni odbor imenuje ravnatelja i određuje njegov mandat sukladno članku 20 ovoga statuta. Ravnatelj može biti razriješen s dužnosti prije isteka mandata samo odlukom upravnog odbora sukladno zakonu.

(3)     Imenovanje ostalih zaposlenika javnih poduzeća na radna mjesta i njihovo razrješenje sa njih vrši ravnatelj javnog poduzeća sukladno članku 20 ovoga statuta i zakonima Distrikta.

(4)     Javna poduzeća su neovisna od Vlade Distrikta i javne uprave. Zakonima Distrikta se propisuje da svako javno poduzeće ima izvršne ovlasti koje su dostatne za obavljanje njegovih funkcija i ostvarivanje ciljeva. Upravni odbor, ravnatelj niti bilo koji zaposlenik javnog poduzeća ne će primati nikakve naputke od bilo kojeg člana Vlade Distrikta ili javne uprave.

(5)     Zakonima Distrikta može se propisati djelomična ili potpuna privatizacija javnih poduzeća i naknadno reguliranje poduzeća privatiziranih na taj način. Ograničenja iz članaka 60 i 61 ovoga statuta ne primjenjuju se na bilo koje poduzeće privatizirano na takav način ukoliko je udio vlasništva Distrikta nakon privatizacije manji od pedeset posto (50%). Nikakav udio javnog poduzeća ne može biti prodan bilo kojem drugom poduzeću u Bosni i Hercegovini ili u bilo kojoj zemlji koja je susjedna Bosni i Hercegovini koje ima pedeset (50%) ili više posto ukupnog javnog vlasništva.

 

IV. GLAVA

POLICIJA DISTRIKTA

 

Članak 62

Policija Distrikta

(1) Distrikt ima vlastitu policiju (u daljnjem tekstu: Policija Distrikta).

(2) Policija Distrikta obavlja sve policijske funkcije predviđene zakonom.

 

Članak 63

Odgovornost

(1)     Policija Distrikta osigurava zaštićenu i sigurnu sredinu svim osobama u Distriktu, i radi poštujući međunarodno priznata ljudska prava i osnovne slobode predviđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i ovim statutom.

(2)     Policija Distrikta osigurava neograničenu slobodu kretanja svih osoba, vozila i roba kroz Distrikt.

(3)     Svi zaposleni u Policiji Distrikta su javni službenici i kao takvi su odgovorni za svoje postupke.

 

Članak 64

Voditelj Policije

(1)     Policija Distrikta ima voditelja Policije i jednog (1) zamjenika. 

(2) Voditelja Policije imenuje gradonačelnik uz suglasnost Skupštine na temelju kriterija stručnosti i obvezujuće preporuke neovisnog odbora za izbor kandidata osnovanog sukladno zakonu. Voditelj Policije obnaša mandat i može biti razriješen s dužnosti samo iz opravdanog razloga i sukladno zakonu.

(3) Zamjenik voditelja Policije se imenuje i razrješava s dužnosti sukladno zakonima Distrikta.

 

Članak 65

Potjera

(1)     Policijske snage entiteta nemaju zakonske ovlasti u Distriktu, izuzev u mjeri predviđenoj zakonima Distrikta ili Bosne i Hercegovine.

(2) Vršenje potjere i suradnja između Policije Distrikta i policijskih snaga Bosne i Hercegovine i entiteta reguliraju se zakonima Distrikta ili sporazumima između Distrikta i drugih policijskih organa.

 

 

V. GLAVA

SUDOVI, PRAVOBRANITELJSTVO I

TUŽITELJSTVO DISTRIKTA

 

POGLAVLJE A: SUDOVI DISTRIKTA

Članak 66

Sudovi Distrikta

(1)     Sudstvo Distrikta je neovisno i nepristrano, a čine ga Osnovni sud i Apelacijski sud.

(2)     Sudovi Distrikta sude nepristrano sukladno odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog i nalozima supervizora koji su doneseni sukladno sa njima, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, ovim statutom i zakonima Distrikta.

(3)     Sudovi Distrikta imaju opću mjerodavnost. Osnivanje, organizacija i mjerodavnost sudova Distrikta utvrđuju se zakonom.

(4)     Vlada Distrikta je obvezna pomagati sudovima u njihovom radu i bez odlaganja izvršava sve odluke i naloge sudova.

 

POGLAVLJE B: TUŽITELJSTVO DISTRIKTA

Članak 67

Tužiteljstvo Distrikta

(1)     Tužiteljstvo Distrikta je neovisno od sudstva i Policije Distrikta.

(2)     Tužiteljstvo Distrikta goni počinitelje kaznenih djela i obavlja ostale funkcije nepristrano sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine, ovom statutu i zakonima Distrikta.

(3)     Osnivanje, organizacija i mjerodavnost Tužiteljstva Distrikta utvrđuju se zakonom.

 

POGLAVLJE C: PRAVOBRANITELJSTVO

Članak 68

Pravobraniteljstvo Distrikta

(1)     Pravobraniteljstvo je institucija uspostavljena zakonom Distrikta. Neovisno je od zakonodavnih, sudskih i izvršnih vlasti i od Policije.

(2)     Mandat Pravobraniteljstva je da osigura da se imovina Distrikta rabi sukladno zakonu i da radnje koje Distrikt poduzima, kao i poslovi u kojima je Distrikt jedna od strana, budu sukladni zakonu.

(3)     Kako bi se postigao ovaj cilj, pravobranitelj može davati savjetodavna mišljenja u svezi sa usklađenošću postupaka institucija Distrikta i može pokrenuti parnice i zastupati u parnicama pred sudovima Distrikta i drugim sudovima u Bosni i Hercegovini. Pravobraniteljstvo može pokretati postupke u ime Distrikta, zastupati u postupcima u ime Distrikta ili pokretati postupke protiv Distrikta i osoba odgovornih za kršenje zakonskih obveza Distrikta.

(4) Izuzetnoodstavka (1) ovog članka, pravobranitelj poduzima bilo koju radnju propisanu stavkom (3) u slučaju kada gradonačelnik, predsjednik Skupštine ili jedan od njihovih zamjenika utvrdi da se radi o pitanju koje je u svezi sa statusomi ovlastima Distrikta.Osobito, u postupcima koji se vode pred sudovima, pravobranitelj će od bilo kog suda tražiti, u slučaju kada se pojavi pitanje koje spada u nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u svezisastatusomi ovlastimaBrčkoDistrikta,pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i  Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je reguliran rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

(5)          Osnivanje, organizacija i mjerodavnost Pravobraniteljstva propisuju se zakonom.

(6)  Pravobraniteljstvo i Tužiteljstvo Distrikta po potrebi imaju blisku suradnju.

 

POGLAVLJE D: URED ZA PRAVNU POMOĆ

Članak 69

Ured za pravnu pomoć

(1) Ured za pravnu pomoć je neovisna institucija osnovana zakonom Distrikta.

(2) Ured je odgovoran za pružanje pravnih savjeta i zastupanje građana Distrikta slabog imovnog stanja u kaznenim i parničnim predmetima sukladno članku 16 ovoga statuta.

(3) Osnivanje, organizacija i mjerodavnosti Ureda za pravnu pomoć detaljnije se utvrđuju zakonima Distrikta.

 

POGLAVLJE E: IMENOVANJE I NEOVISNOST

Članak 70

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine mjerodavno je, između ostalog, za imenovanje i razrješenje sudaca i tužitelja Distrikta prema odredbama ovoga statuta i primjenjivim zakonima Bosne i Hercegovine.

 

Članak 71

Pravosudno povjerenstvo

(1)     Zakonom se osniva neovisno Pravosudno povjerenstvo.

(2)     Povjerenstvo je odgovorno za:

(a)      osiguravanje neovisnosti sudstva, Ureda za pravnu pomoć, Pravobraniteljstva i Tužiteljstva Distrikta;

(b)      osiguravanje stručnog usavršavanja sudaca, odvjetnika Ureda za pravnu pomoć, pravobranitelja i njegovih zamjenika i tužitelja koje je potrebno kako bi izvršavali svoje zadatke;

(c)    donošenje i provođenje etičkih kodeksa zaposlenih u sudstvu Distrikta (ne uključujući suce i tužitelje), Pravobraniteljstva, Ureda za pravnu pomoć, i Tužiteljstva Distrikta, uključujući pokretanje stegovnih postupaka zbog kršenja ovih kodeksa;

(d)  imenovanje i razrješenje pravobranitelja i njegovih zamjenika;

(e)    imenovanje i razrješenje administrativnog osoblja sudova Distrikta, Tužiteljstva Distrikta i Pravobraniteljstva i osoblja Ureda za pravnu pomoć;

(f)     pripremu i dostavljanje Skupštini zakona koji se odnose na organizaciju i rad sudstva Distrikta, Ureda za pravnu pomoć, Tužiteljstva Distrikta i Pravobraniteljstva, kao i na reguliranje rada odvjetnika i bilježnika u Distriktu;

(g)    imenovanje bilježnika i reguliranje rada bilježnika u Distriktu;

(h)    pripremanje i predlaganje Skupštini onog dijela proračuna Distrikta kojim se osiguravaju operativni troškovi za sudstvo Distrikta i ostale institucije Distrikta navedene u poglavlju V. ovoga statuta; i

(i)      ostala pitanja koja budu utvrđena zakonima i propisima Distrikta.

(3)     Nijedan član Pravosudnog povjerenstva ne može biti član političke stranke ili biti na bilo koji način uključen u bilo kakvu političku aktivnost. Nijedan javni zaposlenik ili dužnosnik Distrikta, izuzev zaposlenika u institucijama na koje se odnose odredbe poglavlja V. ovoga statuta, ne može biti član Pravosudnog povjerenstva. Također, nijedna osoba ne može davati Pravosudnom povjerenstvu ili bilo kojem njegovom članu bilo kakav naputak u vršenju njegovih ili njihovih dužnosti.

(4) Zakonima Distrikta detaljnije se reguliraju organizacija, sastav i način rada Pravosudnog povjerenstva.

 

Članak 72

Suci, tužitelji, odvjetnici Ureda za pravnu pomoć i pravobranitelji

(1)     Suci, tužitelji, odvjetnici Ureda za pravnu pomoć i pravobranitelji su istaknuti pravnici visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta i posjeduju druge kvalifikacije predviđene zakonom.

(2)     Nijedan sudac, tužitelj, odvjetnik Ureda za pravnu pomoć ili pravobranitelj ne može biti član političke stranke ili na bilo koji način biti uključen u neku političku aktivnost.

(3)     Suci, tužitelji, odvjetnici Ureda za pravnu pomoć i pravobranitelji podliježu ograničenjima navedenim u članku 54 ovog statuta.

 

Članak 73

Mandat

(1)     Svako imenovanje sudaca u Distriktu je doživotno, izuzev u slučaju ostavke ili obveznog umirovljenja s navršenih sedamdeset (70) godina starosti ili ukoliko su smijenjeni zbog dokazanog kršenja dužnosti.

(2)     Tužitelj, ravnatelj Ureda za pravnu pomoć i pravobranitelj imenuju se na zakonom određen mandat i obavljat će dužnost tijekom cijelog trajanja mandata, izuzev ukoliko daju ostavku, odu u obveznu mirovinu s navršenih sedamdeset (70) godina starosti ili budu smijenjeni zbog dokazanog kršenja dužnosti.

(3)     Predsjednici Osnovnog i Apelacijskog suda će, prije nego što budu imenovani, biti suci u tim sudovima. Oni će biti imenovani na određen mandat, i obavljat će tu dužnost tijekom cijelog trajanja mandata izuzev ukoliko daju ostavku ili odu u obveznu mirovinu s navršenih sedamdeset (70) godina starosti ili budu smijenjeni zbog dokazanog kršenja dužnosti. Njihova imenovanja na funkcije predsjednika bit će različita od njihovih imenovanja na funkcije sudaca tako da po isteku njihovih imenovanja na funkcije predsjednika oni i dalje ostaju suci.

(4)     Suci, tužitelji, odvjetnici Ureda za pravnu pomoć i pravobranitelji ne mogu obnašati nikakvu drugu javnu funkciju niti obavljati bilo koji drugi posao.

 

Članak 74

Imunitet

Suci, odvjetnici Ureda za pravnu pomoć, pravobranitelji i tužitelji ne mogu biti kazneno ni građanskopravno odgovorni za djela počinjena i mišljenja izražena u vršenju svojih dužnosti.

Članak 75

Financiranje

Distrikt je dužan osigurati nužnu financijsku i drugu pomoć u svrhu osiguranja pravilnog funkcioniranja sudstva, Tužiteljstva, Pravobraniteljstva, Ureda za pravnu pomoć, Pravosudnog povjerenstva i njihove administracije.

 

VI. GLAVA

PRIJELAZNE ODREDBE

 Članak 76

Kontinuitet zakona

Entitetski zakoni i propisi imaju pravni učinak na teritoriju Distrikta propisano Nalogom supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske linije razgraničenja u Distriktu od 4. kolovoza 2006. godine.

 

Članak 77

Pravni sljednik

(1)     Sve općinske uprave koje su na teritoriju Distrikta postojale na dan 8. ožujka 2000. godine prestale su postojati od tog nadnevka.

(2)     Brčko distrikt Bosne i Hercegovine je pravni sljednik dijela Općine Brčko u Republici Srpskoj, kao i administrativnih aranžmana Brka i Ravne-Brčko.

(3)     Sve ugovore i sporazume, koje su zaključile općinske vlasti navedene u stavku (2) ovoga članka, zainteresirane strane moraju dostaviti na uvid gradonačelniku u roku od trideset (30) dana od dana njegovog stupanja na dužnost. Svaki ugovor ili sporazum koji se ne dostavi smatra se otkazanim. Gradonačelnik će odmah proslijediti te ugovore i sporazume Skupštini. Po preporuci gradonačelnika ili na inicijativu pet (5) zastupnika, Skupština može, postupajući prema odluci donesenoj sukladno članku 33 (2) ovoga statuta, otkazati bilo koje od ovih ugovora ili sporazuma.

 

ZAVRŠNA GLAVA

Članak 78

Stupanje na snagu

Ovaj statut stupa na snagu nakon objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta.

 

Članak 79

Provođenje

(1)     Sve zainteresirane strane se mogu obratiti sudovima Distrikta u svezi s kršenjem ovoga statuta. Sudovi Distrikta imaju mjerodavnost u svim takvim predmetima i poduzet će sve mjere koje smatraju adekvatnim da provedu ovaj statut.

(2)     Pravobranitelj će pred sudom pokrenuti radnje koje smatra adekvatnim protiv institucija Distrikta i javnih dužnosnika Distrikta koji krše ovaj statut.

(3)     Zakonima Distrikta bit će detaljnije regulirano provođenje ovoga statuta, uključujući građanske i kaznene sankcije za kršenje Statuta.