06.05.2008

Статут Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

У намјери да допринесе сталном и праведном миру у Босни и Херцеговини, поштујући национални, религијски и културни идентитет свих народа и право грађана да учествују у вршењу јавних послова, на основу Општег оквирног споразума за мир, Коначне одлуке Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког и Устава Босне и Херцеговине, доноси се сљедећи Статут Брчко дистрикта Босне и Херцеговине:

 

СТАТУТ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ГЛАВА I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Основни принципи

(1)     Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт) јединствена је административна јединица локалне самоуправе која је под суверенитетом Босне и Херцеговине.

(2)     Овлашћења Дистрикта по питању локалне самоуправе произлазе из тога што је сваки од ентитета  делегирао Влади Дистрикта сва своја овлашћења у вези са управом која су претходно вршила два ентитета и три општинске власти на територији предратне општине Брчко, како је утврђено у члану 1(5) овог статута.

(3)     Ентитети у оквиру Дистрикта извршавају само оне функције и овлашћења који су им повјерени према тексту овог статута од 8. марта 2000. године.  Ниједном од ентитета власти Дистрикта неће додијелити или повјерити било коју функцију управљања или овлашћење које није посебно додијељено или повјерено према тексту овог статута од 8. марта 2000. године.

(4)     Устав Босне и Херцеговине, као и важећи закони и одлуке институција Босне и Херцеговине, директно су примјенљиви на цијелој територији Дистрикта.  Закони и одлуке свих власти Дистрикта морају бити у складу с важећим законима и одлукама институција Босне и Херцеговине.

(5)     Територија Дистрикта обухвата цјелокупну територију општине Брчко у границама од 1. јануара 1991. године.

(6)     Све институције Дистрикта обавезне су да се придржавају:

(а) свих одлука Трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког; и

(б) свих налога супервизораза Брчко.

Ови правни акти имају већу правну снагу у односу на све друге правне акте било које врсте који нису у складу с њима, у мјери у којој би иначе имали правно дејство у Дистрикту, укључујући одредбе овог статута које нису у складу са овим правним актима.

(7) Члан 1 овогстатутанеподлијежеизмјени, осимдабиодразиоизмјенеУставаБоснеиХерцеговинеизвршененакон 2. фебруара 2007. године.

 

Члан 2

Назив и сједиште

(1)   Име Дистрикта је: “Брчко дистрикт Босне и Херцеговине”.   

(2) Сједиште Дистрикта је град Брчко.

 

Члан 3

Застава и грб

Дистрикт нема другу заставу и грб осим заставе и грба Босне и Херцеговине.

 

Члан 4

Печат и заклетва

(1) Дистрикт има округли печат с текстом “Босна и Херцеговина, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине”, исписаним ћириличним и латиничним писмом.

(2)  Јавни званичници у Дистрикту полажу заклетву. Текст заклетве гласи: “Свечано се заклињем/изјављујем да ћу савјесно обављати дужности које су ми повјерене и да ћу се придржавати Устава и закона Босне и Херцеговине, одлука Арбитражног трибунала за Брчко, Статута и закона Брчко дистрикта и да ћу штитити интересе Брчко дистрикта као и једнакост и слободе свих грађана Брчко дистрикта”. Прије него што ступе на дужност, сви чланови Владе Дистрикта (како су дефинисани у члану 45(1) овог статута) и сви посланици у Скупштини Дистрикта полажу заклетву пред Скупштином Дистрикта. Законима Дистрикта може се предвидјети да су друге категорије јавних званичника обавезне да положе заклетву, било пред Скупштином Дистрикта или на други начин, прије ступања на дужност.

 

Члан 5

Правна способност

(1)     Дистрикт је правно лице и посједује правну способност неопходну да обавља своје функције, укључујући способност стицања права и обавеза; и право да тужи и да буде тужено на суду.

(2)     Градоначелник представља Дистрикт у складу са овим статутом.

 

Члан 6

Писмо и језик

(1)    Српски, босански и хрватски језик, те ћирилично и латинично писмо у равноправној су употреби за све службене сврхе.

(2)    Појединачне одлуке Владе Дистрикта о правима и обавезама грађана издају се на једном од језика и писама наведених у ставу 1 члана 6, према захтјеву заинтересоване странке.

Члан 7

Војнеснаге

Једине војне снаге чије присуство је дозвољено на територији Дистрикта су оружане снаге Босне и Херцеговине и међународне и друге оружане снаге присутне сходно споразуму с Босном и Херцеговином о размјештају снага или овлашћујућем акту Сјеверноатлантског пакта, Европске уније или Савјета безбједности Уједињених нација. Никаквим другим војним снагама било које врсте, укључујући, али не ограничавајући се на ентитетске или паравојне снаге, неће бити дозвољено присуство у Дистрикту.

 

Члан 8

Вршење јавне надлежности у Дистрикту

(1) Надлежности јавних органа властиу Дистриктусу:

a)      привреда Дистрикта;

b)      финансије Дистрикта;

c)      јавна имовина;

d)      јавне услуге /инфраструктура;

e)      култура;

f)        образовање;

g)      здравствена заштита;

h)      заштита животне средине;

i)        социјална заштита;

j)        правосуђе и правне услуге;

k)      полиција;

l)        стамбена питања;

m)    урбанизам и просторно планирање;

n)      остале надлежности неопходне за функционисање Дистрикта као јединствене административне јединице локалне самоуправе у складу с чланом 1 овог статута.

(2) Дистрикт ће ове надлежности и овлашћења вршити путем јавних институција наведених у овом статуту. Јавним институцијама Дистрикта сматраће се само оне предвиђене овим статутом. Међутим, овом одредбом се не забрањује оснивање ад хок комисија или нижих организационих јединица у оквиру било које институције Дистрикта када су те комисије или ниже јединице предвиђене законима Дистрикта.

(3) У Дистрикту се не може вршити ниједно јавно овлашћење или јавна надлежност осим у складу са законом. Ниједан јавни орган власти у Дистрикту не може ограничити поступање било кога појединца осим у складу са законом. Било који акт било којег јавног органа власти у Дистрикту је ништаван у мјери у којој није у складу са законима који се примјењују у Дистрикту.

(4) Сва јавна овлашћења и надлежности у Дистрикту врше се:

(a)    искључиво у сврху за коју је то овлашћење или надлежност намијењена;

(b)   правично, у доброј намјери и у општем интересу; и

(c)    пропорционално циљевима који се желе постићи.

(5) Сва јавна имовина на територији Дистрикта на дан 5. марта 1999. године припала је Дистрикту након тог датума, а Дистрикт је стекао сва законска права у погледу јавне имовине почевши од тога датума. Дистрикт ће приватизовати сву јавну имовину која није неопходна за обављање јавних функција. “Приватизација” подразумијева да Дистрикт изврши пренос свих законских права у погледу имовине осим у мјери потребној за обављање јавних функција. Законима Дистрикта биће предвиђено да Дистрикт приватизује јавну имовину. Канцеларија за управљање јавном имовином, из члана 49 овог статута, задужена је за ову приватизацију.

(6) У сврхе става 5 члана 8, под “јавном имовином” подразумијева се (а) сва непокретна имовина на територији Дистрикта над којом је, 5. марта 1999. године, право власништва, кориштења, управљања или располагања припадало било којем јавном органу власти у Босни и Херцеговини, укључујући било коју јавну организацију или било које правно лице јавног карактера и (б) сву непокретну имовину над којом је Дистрикт стекао било које такво право од 5. марта 1999. године.

 

Члан 9

Сарадња са ентитетима и општинама

(1)     Дистрикт може да закључи споразуме о сарадњи са ентитетима ради олакшања остваривања својих функција и овлашћења у складу са овим статутом и законом, под условом да су такви споразуми од једнаке користи свим становницима Дистрикта.

(2)     Дистрикт може да приступи постојећим или закључи нове споразуме с домаћим и међународним удружењима градова и општина, као и градовима и општинама, ради задовољавања заједничких потреба у складу са овим статутом и законом.

(3)     Ентитет или општина може основати или руководити органима или канцеларијама на територији Дистрикта само уз сагласност Владе Дистрикта (како је дефинисано у члану 45(1) овог статута), путем гласања њених чланова, гдје су услови гласања прописани законима Дистрикта.

 

Члан 10

Страна дипломатска и конзуларна представништва

(1)     Страна дипломатска и конзуларна представништва могу бити успостављена на територији Дистрикта само у складу с важећим законима и прописима Босне и Херцеговине и важећим међународним конвенцијама.

(2)     Имовина Дистрикта може да се користи за смјештај страних мисија, агенција или канцеларија само уз сагласност Владе Дистрикта (како је дефинисано чланом 45(1) овог статута) путем гласања њених чланова, гдје су услови гласања прописани законима Дистрикта.

 

ГЛАВА II

ПРЕБИВАЛИШТЕ, ДРЖАВЉАНСТВО И ГРАЂАНСКАПРАВА

Члан 11

Пребивалиште

Становник Дистрикта је лице које је држављанин Босне и Херцеговине, или лице које законито борави у Босни и Херцеговини, које има пребивалиште на територији Дистрикта.

 

Члан 12

Ентитетско држављанство

Становници Дистрикта могу бити држављани једног ентитета и Босне и Херцеговине у складу са законима Босне и Херцеговине и ентитета.

 

Члан 13

Основна права и обавезе

(1)     Свако има право да ужива сва права и слободе гарантоване Уставом и законима Босне и Херцеговине, овим статутом и законима Дистрикта, без дискриминације по било коме основу, укључујући дискриминацију по основу пола, расе, сексуалног опредјељења, боје коже, језика, вјероисповијести, националног или социјалног поријекла, политичког или другог мишљења, припадности националној мањини, имовинског стања, рођења или другог статуса. Посебно, свако има право приступа свим јавним институцијама и објектима у Дистрикту; право да се слободно креће и одређује своје мјесто пребивалишта, пословања или рада на цијелој територији Дистрикта; право да купује и продаје покретну и непокретну имовину у складу са законом.

(2)     Сви држављани Босне и Херцеговине могу равноправно учествовати у вршењу јавних послова у Дистрикту у складу са законом. Нико неће на било који начин бити дискриминисан у погледу запошљавања у јавном сектору у Дистрикту на основу тога што нема пребивалиште у Дистрикту.

(3)     Сви становници Дистрикта, сва физичка и правна лица која обављају пословну дјелатност или остварују приход по основу дјелатности у Дистрикту, и сва лица која стичу добра и користе услуге у Дистрикту, обавезни су да учествују у финансирању функција и овлашћења Дистрикта путем пореза, такси и доприноса у складу са законом.

(4)     Сва лица на територији Дистрикта уживају права и слободе које су им дате Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама. Та права и слободе ће имати већу правну снагу у односу на сваки закон који је у супротности с Конвенцијом. Све институције Дистрикта ће поштовати та права и слободе. Судови Дистрикта ће спроводити та права и слободе у складу с поступцима који су предвиђени законима Дистрикта. Када се баве предметима који се односе на оптужбе у вези с кршењем тих права и слобода, судови Дистрикта узимају у обзир прецедентно право Европског суда за људска права.

(5)     Свако има право на мирно и неометано уживање своје приватне имовине. Ниједном лицу имовина неће бити одузета, експроприсана или на било који начин умањена без његове сагласности, осим на начин предвиђен законом и у мјери у којој је то потребно ради остваривања општег добра.

(6)     Свако има право да се бави предузетничком дјелатношћу у тржишној економији. Никоме остваривање тог права неће бити ограничавано или ускраћено, осим на начин предвиђен законом и у мјери у којој је то потребно ради остваривања општег добра.

(7)     Не опорезује се нити се наплаћује било каква друга накнада за пружање јавних услуга, без постојања закона којим се прописује такав порез или накнада. Порези и друге накнаде за јавне услуге наплаћују се правично.

(8)     Свако има право на личну слободу и безбједност. Неће бити донесен ниједан закон Дистрикта који је у супротности са одредбама члана 5 Европске конвенције о људским правима.

(9)     Свако има право на поштовање његовог приватног и породичног живота, дома и преписке.

 

Члан 14

Слобода удруживања

(1)     Свако има право на слободу мирног окупљања и удруживања, укључујући право на формирање политичких, друштвених и других организација.

(2) Судије, тужиоци, правобраниоци, ревизори Канцеларије за ревизију, чланови Правосудне комисије и полицајци Дистрикта могу формирати професионална удружења, али не могу бити чланови политичких странака нити подржавати политичке кандидате или платформе политичких странака.

(3)  Јавни званичници Дистрикта, изузев посланика, и чланова Владе Дистрикта (како су дефинисани у члану 45(1) овог статута):

(a)    не смију бити чланови управних или других одбора политичких организација или учествовати у њиховом раду; и

(b)   не смију дозволити да политички ставови утичу на њихов рад.

(4)  Поред ограничења из ставова 2 и 3 члана 14, овим статутом или законима Дистрикта могу се одређеним категоријама запослених у институцијама Дистрикта прописати ограничења у погледу чланства у политичким странкама као и забране политичких активности уколико се  сматра да такво чланство или активност може утицати на правилно обављање службених дужности наведених јавних званичника.

 

Члан 15

Образовање

(1)     Свако лице у Дистрикту има једнако право на образовање без дискриминације.  Основно образовање је обавезно и бесплатно. Средњошколско образовање је бесплатно, и може бити обавезно уколико је то предвиђено законима Дистрикта.

(2)    Приватне школе и академске институције могу се оснивати у складу са законом.

 

Члан 16

Правнозаступање

(1)    Свако лице против кога је покренут кривични поступак има право да се брани лично или да добије бесплатну правну помоћ уколико нема довољно средстава да ангажује правног заступника.

(2)    У грађанским парницама, у складу са законом, бесплатна или субвенционисана правна помоћ биће доступна становницима Дистрикта који немају довољно средстава за покривање свеукупних трошкова или дијела трошкова правне помоћи.

 

Члан 17

Јавноинформисање

(1)    Све институције Дистрикта поштују слободу информисања. Званичници Дистрикта ће обезбиједити јавни увид у активности Дистрикта, јавне документе, одлуке и званичне састанке, благовременим, тачним и потпуним давањем информација.

(2)    Осим уколико је другачије регулисано законом, јавност има право на увид у све документе које израде јавне институције Дистрикта, његови званичници, запослени или лица која су у уговорном односу, без накнаде и без обавезе да докажу оправданост таквих захтјева.

 

Члан 18

Захтјеви грађана

Све институције Дистрикта благовремено одговарају на захтјев било ког физичког или правног лица за информацијама или за помоћ и благовремено предузимају одговарајуће радње да одговоре на било који такав захтјев и то чине на начин предвиђен законом.

 

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА

ПОГЛАВЉЕ А: ОПШTЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19

Подјела власти

Дистрикт се заснива на подјели власти. Законодавну власт врши Скупштина Дистрикта.  Извршну власт врши Влада Дистрикта. Судску власт врше судови Дистрикта.

 

Члан 20

ЗапослениуДистрикту

(1)    Запошљавање у јавном сектору Дистрикта врши се на основу професионалних способности и одражава састав становништва.

(2)    Сваки јавни запосленик Дистрикта, изузев градоначелника, замјеника градоначелника, главног координатора Владе, шефова одјељења, посланика, и савјетника градоначелника, бира се на основу отвореног конкурса уз јавни оглас за упражњено радно мјесто који се објављује како у Дистрикту тако и на територији Босне и Херцеговине, након чега ће независна комисија за избор донијети обавезујућу одлуку о кандидатима, засновану на стручном образовању, искуству у струци и стручним квалитетима кандидата.

(3)    Ниједна јавна институција Дистрикта неће запослити нити једно лице уколико то није у складу за законом Дистрикта којим се такво запослење одобрава и регулише.

(4)    У сврхе овог члана, израз “јавни запосленик” односи се на све запослене чија се плата исплаћује из буџета Дистрикта, и укључује, али се не ограничава на, савјетнике, консултанте, и запосленике стручних служби Скупштине и административних служби правосуђа. 

Члан 21

Увид у финансије

(1)     Посланици Скупштине Дистрикта (у даљем тексту: посланици), градоначелник, замјеник градоначелника, шефови одјељења Владе Дистрикта, савјетници градоначелника, шеф и замјеник шефа Полиције, директор Дирекције за финансије, директори Трезора и Пореске управе у оквиру Дирекције за финансије, главни ревизор и замјеници главног ревизора Канцеларије за ревизију, судије судова Дистрикта, тужиоци и правобраниоци Дистрикта, координатор и помоћници координатора у Канцеларији координатора Брчко дистрикта при Савјету министара Босне и Херцеговине и чланови Правосудне комисије, појединачно подносе на увид Скупштини Дистрикта годишњи финансијски извјештај о својим укупним приходима, изворима, имовини и дуговањима, као и о приходима, изворима, имовини и дуговањима блиских чланова породице, до првог степена сродства, те о начинима стицања истих.

(2)     У складу с чланом 17 овог статута, финансијски извјештаји се сматрају јавним документима и Скупштина Дистрикта их даје јавности на увид.

(3)     Законима Дистрикта детаљније се регулишу образац и садржај финансијског извјештаја.

 

ПОГЛАВЉЕ б: СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА

1.       Надлежности и састав

Члан 22

Надлежности Скупштине Дистрикта

(1)     Скупштина Дистрикта (у даљем тексту: Скупштина) је законодавно тијело Дистрикта и одређује општу политику Дистрикта. МандатСкупштинејечетири (4) године.

(2)     НадлежностиСкупштинесу:

(а) усвајање Статута Дистрикта и Пословника о раду Скупштине и њихових измјена и допуна;

(б) усвајање буџета Дистрикта и измјена и допуна истог;

(ц) усвајање закона Дистрикта и измјена и допуна закона;

(д) усвајање одлука и резолуција у складу са овим статутом и Пословником о раду Скупштине;

(е) одлучивање, на предлог градоначелника, о јавним зајмовима и задуживањима Дистрикта, у складу с правилима и политиком Централне банке Босне и Херцеговине;

(ф) избор и разрјешење предсједника и потпредсједника Скупштине и градоначелника Дистрикта, и давање сагласности на именовање званичника како је предвиђено овим статутом, Пословником о раду Скупштине и законом Дистрикта;

(г) надгледање рада Владе Дистрикта и цјелокупне управе Дистрикта, нарочито у погледу управљања приходима и расходима Дистрикта. У ову сврху Скупштина може, поступајући према одлуци донесеној у складу с чланом 33(1) овог статута, да формира посебну комисију од својих чланова да би испитала рад било које јавне институције Дистрикта. Предлог да таква одлука буде стављена на дневни ред Скупштине прихвата се на захтјев најмање пет (5) посланика;

(х) званична процјена рада градоначелника, директора Дирекције за финансије Дистрикта, директора Трезора, директора Пореске управе, шефа Полиције, директора Канцеларије за управљање јавном имовином, главног ревизора Канцеларије за ревизију и званичника који се именују уз сагласност Скупштине, најмање једном годишње на редовно заказаној сједници;

(и) разматрање годишњих финансијских извјештаја које сачињавају институције Дистрикта за финансијску контролу, укључујући Канцеларију за ревизију из члана 44 овог статута; и

(ј) обављање других надлежности у складу са овим статутом и законом.

 

Члан 23

Састав Скупштине

(1)      Скупштина се састоји од тридесет једног (31) посланика, од којих два (2) посланика представљају националне мањине у Дистрикту.

(2)     Посланици се бирају на општим, слободним, отвореним и непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законима Босне и Херцеговине и Дистрикта.

(3)     Скупштина ће запослити стручно особље у својим стручним службама и то особље ће помагати посланицима у обављању њихових дужности. Предсједник Скупштине именује то особље под условом да се у потпуности поштују ограничења из члана 20 овог статута. Законима Дистрикта прописују се услови за запошљавање овог особља.

 

Члан 24

Сазивање Скупштине

(1)     Скупштина ће се састати у року од двије (2) седмице од датума потврђивања резултата избора, а након полагања заклетве или давања свечане изјаве биће у сталном засједању.

(2)     Скупштина се сазива најмање два пута мјесечно према утврђеним терминима и мјесту. Скупштину може сазвати предсједник Скупштине на своју иницијативу или на писмени захтјев најмање пет (5) посланика, онолико често колико је неопходно за вршење функција Скупштине.

 

2.       Посланици Дистрикта

Члан 25

Критеријум и за обављање дужности

Посланици се у јавном животу морају понашати на примјерен, прикладан и етичан начин, те обављати своје дужности савјесно и искључиво за добробит Дистрикта и Босне и Херцеговине.

 

Члан 26

Сукобинтереса

(1)    Посланици не могу вршити никакву другу јавну дужност у Дистрикту или у било којој другој политичкој јединици на територији Босне и Херцеговине и не могу бити директори нити чланови управних одбора у предузећима која су дјелимично или у потпуности у власништву Дистрикта или се у било којој мјери финансирају из буџета Дистрикта.

(2)    Лица изабрана за посланике, која тим избором крше правило наведено у ставу 1 овог члана 26 објавиће у року од осам (8) дана од датума потврђивања изборних резултата свој избор између функције посланика и службе која је неспојива са функцијом посланика. Уколико то не учине, сматраће се неподобним за обављање функције посланика.

(3)    Посланици не могу учествовати у дискусијама, разматрањима или доношењу одлука о питањима која су од економског или другог значајног интереса за њих или њихове крвне сроднике у правој линији без обзира на степен, крвне сроднике у побочној линији до трећег степена, супружнике или сроднике по тазбини до другог степена.

 

Члан 27

Имунитет

Посланици неће бити кривично ни грађанско-правно одговорни за почињена дјела, изражена мишљења и гласове дате током вршења својих дужности.

 

3.       ПредсједништвоСкупштине

Члан 28

Предсједник и потпредсједник

Скупштина има предсједника и потпредсједника. Предсједник и потпредсједник бирају се из састава посланика на првој сједници сваког новог мандата.

 

Члан 29

Избор предсједника и потпредсједника

(1)    Сваки посланик може номиновати кандидата за мјесто предсједника Скупштине. Кандидат који добије тропетинску већину гласова од укупног броја посланика постаје предсједник.

(2)    Уколико у првом изборном кругу ниједан кандидат не добије потребну већину гласова, обавиће се други круг избора. Кандидат који добије просту већину гласова од укупног броја посланика постаје предсједник.

(3)    Уколико ниједан кандидат не добије потребну већину у другом кругу обавиће се трећи круг гласања између два кандидата који су добили највећи број гласова. Кандидат који добије већи број гласова у трећем изборном кругу постаје предсједник.

(4)    Према којој год варијанти из ставова од 1 до 3 члана 29 буде изабран предсједник Скупштине, кандидат који буде други по броју освојених гласова постаје потпредсједник.

 

Члан 30

Разрјешење са дужности

Предсједник и потпредсједник могу поднијети оставку, односно могу бити разријешени са дужности прије истека мандата у складу с чланом 33(1) овог статута.  Предлог за разрјешење са дужности предсједника или потпредсједника мора поднијети најмање пет (5) посланика.

 

Члан 31

Потпредсједник

Потпредсједник Скупштине помаже предсједнику у вршењу његових дужности и мијења предсједника у његовом одсуству.

 

4.       Организација и функција Скупштине

Члан 32

Кворум

(1)     Скупштина усваја одлуку уколико сједници присуствује више од половине укупног броја посланика Скупштине.

(2)     Уколико се овим статутом другачије не одреди, одлуке се усвајају јавним гласањем, простом већином гласова посланика који су присутни и гласају.  Уздржани гласови не узимају се у обзир при утврђивању већине.

Члан 33

Квалификована већина

(1)     Скупштина доноси одлуке тропетинском већином гласова посланика који су присутни и гласају у случајевима када се одлуке тичу:

  1. Пословника о раду Скупштине;
  2. буџета Дистрикта;
  3. усвајања и измјена закона Дистрикта;
  4. избора и разрјешења свих лица која бира Скупштина у складу са Статутом и законом, изузев чланова 29 и 57 овог статута;
  5. сагласности које даје Скупштина на именовање или разрјешење званичника у складу са Статутом и законом;
  6. права вета Скупштине на именовање и разрјешење званичника у складу са Статутом и законом, изузев чланова 46(3) и 47(1) овог статута;
  7. одлука о разрјешењу чланова управних одбора јавних предузећа у складу с чланом 61(1) овог статута;
  8. одлука о формирању посебних комисија донесених у складу с чланом 22(2)(g) овог статута.

(2) Скупштина доноси одлуке тропетинском већином гласова од укупног броја изабраних посланика у случајевима када се одлуке тичу:

a.      разрјешења с дужности предсједника или потпредсједника Скупштине у складу с чланом 30 овог статута;

b.     разрјешења с дужности градоначелника у складу с чланом 59(1) овог статута;

c.      права вета Скупштине на именовање и разрјешење замјеника градоначелника, главног координатора Владе или шефова одјељења од стране градоначелника у складу с чланом 47(1) овог статута;

d.     права вета Скупштине на именовање савјетника градоначелника у складу с чланом 46(3) овог статута.

(3) Одлуке везане за усвајање, те измјене и допуне овог статута, као и одлуке донесене према члану 77(3) овог статута захтијевају трочетвртинску већину гласова од укупног броја изабраних посланика.

 

Члан 33 а

Спречавање прегласавања

(1) Поред потребне већине прописане овим статутом, потребни су афирмативни гласови најмање једне трећине посланика сваког од конститутивних народа који су присутни и гласају за одлуке Скупштине које се односе на:

a.      усвајање и измјене овог статута;

b.     усвајање и измјене Пословника о раду Скупштине;

c.      усвајање и измјене закона или одлука које су предложили посланици у вези с питањима која би иначе била предмет афирмативног гласања у Влади у складу с чланом 53(2) овог статута;

d.     усвајање амандмана које су предложили посланици између два читања закона или одлука које су биле предмет афирмативног гласања у Влади у складу с чланом 53(2) овог статута;

e.      усвајање и измјене закона Дистрикта којима се уређује рад Владе Дистрикта у дијелу којим се регулише питање афирмативних гласова чланова Владе Дистрикта сходно члану 53(2) овог статута;

f.        одлуке донесене сходно члану 33(1) (d), (е), (f) и (g);

g.     одлуке донесене сходно члану 33(2) (а) и (b);

h.     националне празнике и споменике;

i.        споразуме сходно члану 9 овог статута.

(2) Минимум од једне трећине афирмативних гласова који је потребан у складу са ставом 1 овог члана неће ни у ком случају износити више од три (3) гласа

(3) У случају да, из оправданих разлога, на сједници Скупштине нема више од два (2) посланика из једног конститутивног народа у тренутку када се одлучује о питањима из става 1 овог члана, разматрање и гласање о предметним одлукама се одлаже док најмање три (3) посланика из реда тог конститутивног народа не буду присутни на сједници Скупштине. У таквим ситуацијама детаљан поступак прописује се у Пословнику о раду Скупштине.

(4) У случају да сједници Скупштине присуствује три (3) до пет (5) посланика из једног конститутивног народа, један афирмативни глас сматра се као једна трећина афирмативних гласова потребних у складу са ставом 1 овог члана.

(5) У случају да сједници Скупштине присуствује шест од 6 до 8 посланика из једног конститутивног народа, два афирмативна гласа сматрају се као једна трећина афирмативних гласова потребних у складу са ставом 1 овог члана.

(6) Уздржани гласови узимају се у обзир при утврђивању кворума али се не узимају у обзир при утврђивању већине нити се убрајају у укупан број гласова за усвајање одлука Скупштине у складу са ставом 1 овог члана.

 

Члан 34

Комисије

(1)     Скупштина из свог чланства формира комисије које припремају нацрте закона за Скупштину, и обављају друге дужности у складу са овим статутом. Учешће у комисијама је сразмјерно броју скупштинских мјеста која заузимају политичке странке и независни посланици. Поред посланика, Скупштина може одлучити да именује један број стручњака који ће помагати у раду комисија, у својству чланова комисија без права гласа.

(2)     Законодавна комисија се оснива ради давања мишљења о нацртима закона или измјенама постојећих закона како би се успоставио одговарајући јединствени систем закона на територији Дистрикта.

(3)     Комисија за буџет се оснива ради давања свог мишљења о предложеном буџету.

 

Члан 35

Пословник о раду Скупштине

Скупштина усваја Пословник о раду којим се регулише рад Скупштине, као и рад комисија, редован ток засједања, поступак бирања и гласања, усвајање закона, одлука и резолуција Дистрикта, и општи ток рада Скупштине.

 

5.       Усвајањезакона

Члан 36

Нацрти закона

(1)    Сваки посланик, и градоначелник у име Владе Дистрикта, имају право да предлажу законе.

(2)    Градоначелник може Скупштини предлагати законе тек након што се Влада Дистрикта (како је дефинисана у члану 45(1) овог статута) састане и одобри предметни закон путем гласања. Законима Дистрикта ће детаљније бити предвиђен начин сазивања и вођења тих сједница, укључујући кворум и већину који су потребни да би се одобрили разни законски прописи. Међутим, градоначелник ни у ком случају не може да предложи закон уколико проста већина чланова Владе Дистрикта није гласала за исти.

(3)    Правосудна комисија Дистрикта има право да предлаже законе из области наведених у члану 71(2)(ф) овог статута.

 

Члан 37

Поступак

(1)    Нацрти закона, након што се доставе Скупштини у складу с чланом 36 овог статута, просљеђују се надлежним комисијама. Након што надлежне комисије поднесу своје извјештаје о нацрту закона, или уколико не доставе свој извјештај о нацрту закона у року од десет (10) радних дана по пријему нацрта закона, нацрт закона се даје на расправу.

(2)    Прије усвајања нацрта закона или измјене закона Дистрикта, нацрт закона или измјена закона Дистрикта мора се разматрати најмање два (2) пута на заказаним сједницама Скупштине.

 

Члан 38

Објављивање закона

(1)    Закони Дистрикта, одлуке и резолуције Скупштине објављују се у „Службеном гласнику Брчко дистрикта“. Законима Дистрикта може се предвидјети да се друге врсте званичних аката такође објављују у „Службеном гласнику Брчко дистрикта“.

(2)    Закони Дистрикта ступају на снагу осмог (8) дана од дана објављивања, осим уколико се из одређених разлога законом предвиди да ступи на снагу раније.

 

Члан 39

Ретроактивност закона

(1)    Кривични закони немају ретроактивно дејство. Ово значи да ће кривична и друга кажњива дјела бити утврђена и пресуде донесене у складу са законом или прописом који је на снази у вријеме када је дјело почињено. У изузетним случајевима, кривичним законима се може прописати да имају ретроактивно дејство, али само уколико је нови закон или пропис повољнији за починиоца.

(2)    Остали закони и прописи Дистрикта не могу имати ретроактивно дејство. Међутим, у изузетним случајевима одређене одредбе закона могу имати ретроактивно дејство, под условом да се не укида или не умањује ниједно већ стечено право приватног физичког или правног лица (или лица које наступа у приватном својству); да је временски период у прошлости на који се закон примјењује разуман; и да Скупштина закључи да постоји увјерљив јавни интерес да одредба има ретроактивно дејство.

(3)    Када се законом предвиђа временски период који мора да протекне да би физичко или правно лице стекло право, законом се може предвидјети да временски период може бити рачунат од датума који су наступили прије датума ступања закона на снагу, под условом да се тиме не крши ниједно од ограничења наведених у ставовима 1 и 2 члана 39.

 

Члан 40

Уставност и законитост

(1)    Овај статут и закони Дистрикта морају бити усклађени са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког и налозима супервизора који су донесени у складу са истим, Уставом Босне и Херцеговине и законима Босне и Херцеговине.

(2)    Судови Дистрикта имају надлежност да одлучују о томе да ли је било која одредба било ког закона, подзаконског акта или правилника Дистрикта у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког или налозима супервизора који су донесени у складу са истим, Уставом Босне и Херцеговине, овим статутом или законима Босне и Херцеговине који се примјењују у Дистрикту.

(3)    У мјери у којој закони, подзаконски акти или правилници имају правно дејство у Дистрикту судови Дистрикта имају надлежност да одлучују о томе да ли је било која одредба било ког ентитетског закона, подзаконског акта или правилника, односно закона, подзаконског акта или правилника Босне и Херцеговине, у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког или налозима супервизора који су донесени у складу са истим, Уставом Босне и Херцеговине, или овим статутом.

(4)    Судови Дистрикта имају надлежност да одлучују о томе да ли је било која одлука или резолуција Скупштине у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког или налозима супервизора који су донесени у складу са истим, овим статутом, Уставом Босне и Херцеговине, законима Босне и Херцеговине који се примјењују у Дистрикту, или законима Дистрикта.

(5)    Судови Дистрикта имају надлежност да одлучују о томе да ли је било који правни акт било које институције Дистрикта или било који правни акт било које институције Босне и Херцеговине или било ког ентитета, који има правно дејство у Дистрикту, у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког или налозима супервизора који су донесени у складу са истим, Уставом Босне и Херцеговине, овим статутом, законима Босне и Херцеговине који се примјењују у Дистрикту, законима одговарајућег ентитета или законом Дистрикта. Међутим, за појединачне правне акте, законима Дистрикта може се предвидјети да поступак управног спора мора бити окончан прије него што судови Дистрикта преузму надлежност према ставу 5 члана 40.

(6)      Законима Дистрикта се прописују поступци које примјењују судови Дистрикта у разматрању захтјева по питањима наведеним у ставовима од 2 до 5 члана 40.

 

6.       БуџетДистрикта

Члан 41

Годишњи буџет Дистрикта

(1) Градоначелник, у име Владе Дистрикта, подноси Скупштини предлог годишњег буџета који је припремила Дирекција за финансије Дистрикта у складу с чланом 48(1) овог статута најмање деведесет (90) дана прије истека сваке фискалне године.

(2) Скупштина усваја буџет Дистрикта најмање тридесет (30) дана прије истека сваке фискалне године. Скупштина разматра предложени буџет на свакој од својих редовно заказаних сједница у току периода од два(2) мјесеца прије одобравања буџета.

(3) Након подношења буџета и прије прве дискусије на Скупштини, предлог буџета биће доступан јавности и достављен локалним удружењима грађана.

(4) Предлог буџета укључује:

(a)      расходе и приходе Владе Дистрикта за претходну фискалну годину;

(b)      прорачуне расхода и прихода Владе Дистрикта за текућу фискалну годину и расхода и прихода за сљедећу фискалну годину;

(c)      износ свих резерви или неутрошених средстава Дистрикта како за оперативни тако и за капитални буџет;

(d)      прорачуне и текстуални опис расхода и издвајања неопходних за реализацију обавезних програма рада свих јавних институција Дистрикта за наредну фискалну годину;

(e)      детаљне прорачуне прихода Дистрикта за наредну фискалну годину;

(f)        обрачун:

                              i.          финансијског стања благајне Дистрикта по истеку посљедње фискалне године;

                            ii.          процијењеног финансијског стања благајне Дистрикта на крају текуће фискалне године;

                           iii.          процијењеног финансијског стања благајне Дистрикта на крају сљедеће фискалне године у случају да се финансијски предлози садржани у буџету усвоје;

(г)   свебитнечињеницеувезисафинансијскимобавезамаДистрикта;

(х) остале финансијске извјештаје и податке који су неопходни или потребни за детаљан увид у финансијско стање Владе Дистрикта.

(5)      О буџету се расправља и одлуке доносе у складу са овим статутом и Пословником о раду Скупштине.

(6)      Након усвајања буџета, градоначелник Скупштини подноси кварталне извјештаје о његовој реализацији, као и годишњи извјештај на крају сваке фискалне године.

 

(7)     Средства Дистрикта не могу бити утрошена или оптерећена осим у складу са усвојеним буџетом или његовим измјенама.

Члан  42

Повећање расхода буџета

Нацрти закона који би захтијевали повећање расхода буџета неће се износити на расправу уколико се уз њих не приложи извјештај Дирекције за финансије Дистрикта. Ни Влада Дистрикта нити било које одјељење било којег тијела не могу прекорачити одређени износ који је одобрен годишњим буџетом Дистрикта без претходне измјене буџета.

 

Члан 43

Измјене буџета

Градоначелник може да предложи Скупштини измјене буџета у случају озбиљног или непредвиђеног мањка прихода Дистрикта. Уз предлог мора бити приложен извјештај Дирекције за финансије Дистрикта којим се утврђује износ мањка. О измјенама ће се расправљати и одлучивати у складу с чланом 41 овог статута.

 

Члан 44

Ревизијафинансијског пословањаДистрикта

(1)     Успоставља се Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција Дистрикта (у даљем тексту: Канцеларија за ревизију), којом ће руководити главни ревизор уз помоћ једног или више замјеника главног ревизора, као што је прописано законом.

(2)     Канцеларија за ревизију ће предузети мјере, предвиђене законом, како би се обезбиједило да све институције Дистрикта прикупљају и користе приходе на законит и транспарентан начин и у складу с највишим домаћим и међународним рачуноводственим стандардима

(3)      Не ограничавајући се на општост става 2 члана 44,  Канцеларија за ревизију ће вршити ревизију финансија свих институција Дистрикта најмање једном годишње.

(4)     Ниједан запосленик Канцеларије за ревизију, чак ни главни ревизор Канцеларије, неће бити сматран “шефом одјељења” у сврхе чланова 20 или 47 овог статута.

(5) Особље Канцеларије за ревизију именује Скупштина или службеник или комисија које бира Скупштина, у складу са законима Дистрикта и Пословником о раду Скупштине. Ограничења садржана у члану 20 овог статута ће се поштовати при свим таквим именовањима.

(6)  Законима Дистрикта детаљније се регулишу рад, овлашћења, одговорности и питања везана за запошљавање у Канцеларији за ревизију. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ Ц: ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА И ЈАВНА УПРАВА

1.           Формирање и састав

Члан 45

ВладаДистриктаијавнауправа

(1)     Владу Дистрикта чине градоначелник, замјеник градоначелника, главни координатор Владе и шефови одјељења.

(2)     Јавну управу чине:

(a)      одјељења Владе Дистрикта;

(b)      Канцеларија градоначелника;

(c)      Дирекција за финансије Дистрикта;

(d)      Канцеларија за управљање јавном имовином, и

(e)      Канцеларија координатора за Брчко дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине.

(3)     Нити једном одредбом наведеном у овом статуту не даје се ниједном члану Владе Дистрикта или јавне управе било које извршно овлашћење уколико оно није детаљније регулисано законима Дистрикта.

 

Члан 46

Градоначелник

(1)     Градоначелника бира Скупштина и он може бити поново изабран. Градоначелник обавља своје дужности за вријеме мандата Скупштине која га је изабрала и остаје на функцији до избора новог градоначелника.

(2)     Градоначелник организује Владу Дистрикта економично и ефикасно у мјери у којој то допуштају приходи Дистрикта. Градоначелник доноси Организациони план у којем Владу Дистрикта дијели на одјељења која покривају све функције и овлашћења Дистрикта у складу с чланом 8(1) овог статута, не укључујући оне функције и овлашћења која врше јавна предузећа, Дирекција за финансије Дистрикта, Канцеларија за управљање јавном имовином и Канцеларија координатора за Брчко дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине.

(3)     Градоначелник може имати савјетнике у склопу Канцеларије градоначелника. Њих бира или смјењује градоначелник на основу професионалних критеријума. Скупштина може ставити вето на градоначелников избор његових савјетника путем резолуције коју подржи не мање од три петине укупног броја посланика у року од петнаест (15) дана након што одлука градоначелника о њиховом именовању буде прослијеђена Скупштини. Савјетници градоначелниканећеуистовријемебитизапосленинабилокомдругомрадноммјестуууправиДистрикта.

(4) Градоначелник не може имати више од шест (6) савјетника. Савјетници градоначелника немају извршна овлашћења.

 

Члан 47

Замјеник градоначелника, главни координатор и шефови одјељења

(1)     Замјеника градоначелника, главног координатора Владе и шефове одјељења бира или смјењује градоначелник на основу професионалних критеријума и исти одражавају састав становништва. Скупштина може да стави вето на градоначелников избор или смјену замјеника градоначелника, главног координатора Владе или шефа одјељења путем резолуције коју подржи не мање од три петине укупног броја посланика у року од петнаест (15) дана након што одлука градоначелника о њиховом именовању буде прослијеђена Скупштини.

(2)     Замјеник градоначелника и главни координатор Владе неће у исто вријеме вршити функцију шефа одјељења нити ће бити запослени на било ком другом радном мјесту у управи Дистрикта. Замјеник градоначелника и главни координатор Владе не могу истовремено бити савјетници градоначелника. Дужности замјеника градоначелника и главног координатора Владе може да обавља исто лице уколико градоначелник тако одлучи.

(3)     Замјеник градоначелника помаже градоначелнику у обављању његових дужности и представља градоначелника у његовом одсуству и поступа умјесто градоначелника уколико је градоначелник онемогућен. Замјеник градоначелника има извршна овлашћења која су наведена у законима Дистрикта.

(4)     Главни координатор Владе одговоран је за координисање активности које захтијевају сарадњу више одјељења Владе Дистрикта и за координисање активности између Владе Дистрикта, јавне управе и других институција Дистрикта. Он може имати извршна овлашћења уколико је то прописано законима Дистрикта.

(5)     Не може бити више од дванаест (12) шефова одјељења.

(6)     Главни координатор Владе и шефови одјељења немају овлашћења над активностима јавних предузећа, Канцеларије за ревизију или Дирекције за финансије Дистрикта.

 

Члан 48

ДирекцијазафинансијеДистрикта

(1) Дирекција за финансије Дистрикта, основана законом, одговорна је нарочито за, али се не ограничава на, убирање свих прихода Дистрикта, инвестирање финансијских средстава Дистрикта, припрему предлога годишњег буџета у складу са инструкцијама градоначелника, подношење извјештаја Скупштини о расположивости прихода за годишњи буџет Дистрикта и предвиђање прихода Дистрикта и финансијско стање Дистрикта.

(2) Дирекција за финансије Дистрикта састоји се из двије организационе јединице а то су Пореска управа и Трезор. Пореска управа је одговорна за прикупљање прихода Дистрикта а Трезор је одговоран за буџет и трошкове.

(3) Надлежности Дирекције за финансије Дистрикта и њених организационих јединица ће бити детаљније регулисане законима Дистрикта.

(4) Ниједан запослени Дирекције за финансије Дистрикта, чак ни директор Дирекције или директори било које јединице у њеном саставу, неће бити сматран “шефом одјељења” у сврхе наведене у члановима 20 или 47 овог статута.

 

Члан 49

Канцеларијазауправљањејавномимовином

(1)     УспостављасеКанцеларија за управљање јавном имовином која је искључиво одговорна за управљање јавном имовином која се налази на територији Дистрикта. Канцеларијом руководи директор. Ниједан званичник Канцеларије за управљање јавном имовином не може бити званичник наведен у члану 46(3) или члану 47(1) овог статута.

(2)     Канцеларија за управљање јавном имовином спроводи поступак располагања јавном имовином. Директор има извршна овлашћења да управља јавном имовином, која су предвиђена законима Дистрикта и може имати извршно овлашћење да располаже јавном имовином уколико је то предвиђено законима Дистрикта. Канцеларија за управљање јавном имовином подноси извјештаје и одговара за свој рад градоначелнику. Статус, функције и овлашћења Канцеларије за управљање јавном имовином детаљније се регулишу законима Дистрикта.

 

Члан 50

Канцеларија координатора за Брчко дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине

(1)     Канцеларија координатора за Брчко дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине одговорна је за заступање интереса институција Дистрикта пред институцијама Босне и Херцеговине. Канцеларија подноси извјештаје и одговара за свој рад градоначелнику.

(2)     Канцеларијом руководи координатор уз помоћ једног или више замјеника координатора како је прописано законом. Ниједан званичник Канцеларије не може бити званичник наведен у члану 46(3) или члану 47(1) овог статута. Законом Дистрикта прописује се запошљавање у овој канцеларији, као и њене функције и рад.

 

Члан 51

Рад Владе Дистрикта

(1)     Од сваке канцеларије и одјељења Дистрикта, те сваког званичника и запосленика Дистрикта очекује се да своје функције извршава ревносно и предано у име свих грађанаДистрикта. У пружању услуга Дистрикта и извршавању својих задатака, Влада Дистрикта ће настојати да буде на највишем професионалном нивоу, укључујући ефикасност у раду, приступачност, одговорност, квалитет рада, употребу технолошки напредних метода и благовремено реаговање на питања од важности за грађане, у оквиру буџета.

(2)     Сваки званичник и запосленик Дистрикта ће се с пажњом придржавати свих важећих закона и прописа којима се регулише поступање јавних запосленика.

 

2.       ОдговорностиВладеДистрикта

Члан 52

Одговорности градоначелника     

(1)     Градоначелник предсједава Владом Дистрикта. Одговоран је за заказивање и вођење сједница Владе Дистрикта.

(2)     Градоначелник је одговоран за спровођење закона Босне и Херцеговине и Дистрикта.

(3)     Градоначелник је одговоран Скупштини за правилно руковођење и управљање Дистриктом.

(4)     Осим у случају да је овим статутом или законима Дистрикта утврђено другачије, градоначелник и, уколико је то прописано законима Дистрикта, замјеник градоначелника, проглашава именовања, унапређења и разрјешења свих запосленика Владе Дистрикта и јавне управе у складу са законом и обезбјеђује да они подлијежу свеобухватном сету прописа који се односе на особље, укључујући стандарде запошљавања, правила понашања и редовне оцјене рада.

(5)     Градоначелник у име Владе Дистрикта обавља сљедеће дужности:

a)         подноси нацрте закона и даје предлоге Скупштини;

b)        предлаже буџет Дистрикта и подноси финансијске извјештаје Дистрикта;

c)         обавља остале дужности у складу са овим статутом и законом.

(6)     Градоначелник има извршна овлашћења која су му повјерена законима Дистрикта.

(7)     Законима Дистрикта може бити предвиђено да градоначелник може донијети одређене одлуке у оквиру своје одговорности према овом статуту или према законима Дистрикта само након одобрења које изгласају чланови Владе Дистрикта (како су дефинисани у члану 45(1) овог статута); и у том случају законом се прописује потребан кворум и већина таквих гласова.

Члан 53

Одговорности Владе и афирмативни гласови

(1)     Влада Дистрикта састаје се најмање једанпут седмично на редовно заказаној сједници. Чланови Владе Дистрикта расправљају о свим питањима из надлежности Владе Дистрикта а одлуке се доносе гласовима просте или квалификоване већине присутних чланова Владе Дистрикта.

(2)   Законима Дистрикта утврђују се квалификована већина и афирмативни гласови  одређених чланова Владе Дистрикта потребни за доношење одлука о:

а)     годишњем буџету и његовим измјенама;

b)    просторно-планској документацији и њеним измјенама; и

c)    нацртима закона и измјена закона из области образовања, религије, језика и културе.

(3)   Усвајање или измјене прописа којима се уређује питање афирмативних гласова одређених чланова Владе Дистрикта, као сто је прописано у ставу 2 овог члана,  предмет су гласања сходно члану 33а овог статута.

(4)   Шефови одјељења имају извршна овлашћења предвиђена законима Дистрикта.

Члан 54

Сукобинтереса

(1)     Чланови Владе Дистрикта, савјетници градоначелника, шеф Полиције и његов замјеник, директор  Дирекције за финансије Дистрикта, директор Трезора, директор Пореске управе, директор Канцеларије за управљање јавном имовином, координатор и помоћници координатора у Канцеларији координатора за Брчко дистрикт при Савјету министара Босне и Херцеговине, главни ревизор и замјеници главног ревизора Канцеларије за ревизију и други званичници именовани уз сагласност Скупштине не могу обављати никакву другу функцију у јавном или приватном сектору за вријеме трајања њиховог мандата или именовања.

(2)    Додатна ограничења у вези са активностима јавних званичника које могу да доведу до сукоба интереса или створе утисак да постоји сукоб интереса могу се предвидјети законима Дистрикта

 

3. Односи између Владе Дистрикта и Скупштине

Члан 55

Учешће Владе Дистрикта у раду Скупштине

(1)     Влада Дистрикта извјештава Скупштину о свим питањима у вези с којима Скупштина то затражи и о свим питањима од јавног интереса која произлазе из рада Владе Дистрикта.

(2)     Чланови Владе Дистрикта могу учествовати на сједницама Скупштине, али немају право гласа. Градоначелник има право да узме ријеч у сваком тренутку по свакој тачки дневног реда. Било који члан Владе Дистрикта мора без одлагања дати Скупштини све тражене информације које се односе на управљање Дистриктом.

 

Члан 56

Номинације

(1)    Само посланик може номиновати кандидата за мјесто градоначелника. Кандидати морају бити из реда чланова Скупштине.

(2)    Номиновање и избор морају се обавити на првој сједници Скупштине, на почетку сваког новог мандата.

 

Члан 57

Избор градоначелника

(1)     Кандидати за мјесто градоначелника излажу свој програм Скупштини.

(2)     Након разматрања програма кандидата, бира се градоначелник тропетинском већином од укупног броја гласова посланика.

(3)     Ако ниједан кандидат не добије потребну већину у првом изборном кругу, одржаће се други круг избора. Кандидат који добије просту већину гласова од укупног броја  посланика постаје градоначелник.

(4)     Ако ниједан кандидат не добије потребну већину у другом изборном кругу, одржаће се трећи изборни круг између два (2) кандидата који су добили највећи број гласова у другом изборном кругу. Кандидат који добије већи број гласова у трећем изборном кругу постаје градоначелник.

(5)     Након избора градоначелника, престаје му функција посланика и врши се његова замјена у складу са законима Босне и Херцеговине и Дистрикта.

 

Члан 58

Извјештај и програм рада

На крају сваке календарске године градоначелник подноси Скупштини годишњи извјештај о раду Владе Дистрикта и програм рада Владе Дистрикта за наредну годину.

 

Члан 59

Мандат, оставка и разрјешење са дужности

(1) Градоначелник може дати оставку или бити разријешен са дужности од стране Скупштине прије истека његовог мандата само из оправданих разлога, а након  предлога од стране најмање пет (5) посланика.

(2) Влада Дистрикта са замјеником градоначелника на челу наставља да обавља своје дужности док се не изабере нови градоначелник.

 

4.       Јавна предузећа

Члан 60

Оснивање и надлежности јавних предузећа

(1) Законом Дистрикта може се прописати пренос надлежности Владе Дистрикта и јавне управе на јавна предузећа која пружају услуге становницима Дистрикта или која у њихово име управљају јавним финансијским средствима или јавном имовином. Ниједно јавно предузеће не може да врши овлашћења која су овим статутом дата некој другој институцији Дистрикта.

(2) У случају када закон Дистрикта прописује да јавно предузеће врши надлежност у складу са овим статутом, ни Влада Дистрикта ни јавна управа не могу вршити ту надлежност.

 

Члан 61

Начела независности јавних предузећа

(1)     Као што је прописано законом, рад сваког јавног предузећа надгледа управни одбор. Управни одбор је одговоран Скупштини за рад јавног предузећа, као што је прописано законом. Чланови управног одбора именују се у складу с чланом 20 овог статута и законима Дистрикта од стране званичника или институције које одреде закони Дистрикта. Мандат чланова управног одбора прописан је законом. Они могу бити разријешени са дужности прије истека мандата само путем одлуке Скупштине донесене тропетинском већином у складу с чланом 33(1) овог статута.

(2)     Свакодневно руковођење сваким јавним предузећем је одговорност директора јавног предузећа. Управни одбор именује директора и одређује његов мандат у складу с чланом 20 овог статута. Директор може бити разријешен са дужности прије истека мандата само путем одлуке управног одбора у складу са законом.

(3)     Именовање осталих запосленика јавних предузећа на радна мјеста и њихово разрјешење са истих врши директор јавног предузећа у складу с чланом 20 овог статута и законима Дистрикта.

(4)     Јавна предузећа су независна од Владе Дистрикта и јавне управе. Законима Дистрикта прописује се да свако јавно предузеће има извршна овлашћења која су довољна за обављање његових функција и остваривање циљева. Управни одбор, директор нити било који запосленик јавног предузећа неће примати никакве инструкције од било којег члана Владе Дистрикта или јавне управе.

(5)     Законима Дистрикта може се прописати дјелимична или потпуна приватизација јавних предузећа и накнадно регулисање предузећа приватизованих на тај начин. Ограничења из чланова 60 и 61 овог статута не примјењују се на било које предузеће приватизовано на такав начин уколико је удио власништва Дистрикта након приватизације мањи од педесет процената (50%). Никакав удио јавног предузећа не може бити продат било ком другом предузећу у Босни и Херзеговини или у било којој земљи која је сусједна Босни и Херцеговини, које има педесет (50%) или више одсто укупног јавног власништва.

 

ГЛАВА IV

ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА

Члан 62

Полиција Дистрикта

(1) Дистрикт има сопствену полицију (у даљем тексту: Полиција Дистрикта).

(2) Полиција Дистрикта обавља све полицијске функције предвиђене законом.

 

Члан 63

Одговорност

(1)     Полиција Дистрикта обезбјеђује сигурну и безбједну средину свим лицима у Дистрикту, и ради поштујући међународно призната људска права и основне слободе предвиђене Уставом Босне и Херцеговине, Европском конвенцијом о људским правима и овим статутом.

(2)     Полиција Дистрикта обезбјеђује неограничену слободу кретања свих лица, возила и робе кроз Дистрикт.

(3)     Сви запослени у Полицији Дистрикта су јавни службеници и као такви су одговорни за своје поступке.

 

Члан 64

Шеф Полиције

(1)     Полиција Дистрикта има шефа Полиције и једног (1) замјеника. 

(2) Шефа Полиције именује градоначелник уз сагласност Скупштине на основу критеријума стручности и обавезујуће препоруке независног одбора за избор кандидата основаног у складу са законом. Шеф Полиције врши мандат и може бити разријешен са дужности само из оправданог разлога и у складу са законом.

(3) Замјеник шефа Полиције именује се и разрјешава са дужности у складу са законима Дистрикта.

 

Члан 65

Потјера

(1)     Полицијске снаге ентитета немају законских овлашћења у Дистрикту, осим у мјери предвиђеној законима Дистрикта или Босне и Херцеговине.

(2) Вршење потјере и сарадња између Полиције Дистрикта и полицијских снага Босне и Херцеговине и ентитета регулишу се законима Дистрикта или споразумима између Дистрикта и других полицијских органа.

 

ГЛАВА V

СУДОВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВО И  ТУЖИЛАШТВО ДИСТРИКТА

ПОГЛАВЉЕ А: СУДОВИ ДИСТРИКТА

Члан 66

Судови Дистрикта

(1)     Правосуђе Дистрикта је независно и непристрасно, а чине га Основни суд и Апелациони суд.

(2)     Судови Дистрикта суде непристрасно у складу са одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког и налозима супервизора који су донесени у складу са истим, Уставом и законима Босне и Херцеговине, овим статутом и законима Дистрикта.

(3)     Судови Дистрикта имају општу надлежност. Оснивање, организација и надлежност судова Дистрикта утврђују се законом.

(4)     Влада Дистрикта је обавезна да помаже судовима у њиховом раду и без одлагања извршава све одлуке и налоге судова.

 

ПОГЛАВЉЕ Б: ТУЖИЛАШТВО ДИСТРИКТА

Члан 67

Тужилаштво Дистрикта

(1)     Тужилаштво Дистрикта је независно од правосуђа и Полиције Дистрикта.

(2)     Тужилаштво Дистрикта гони починиоце кривичних дјела и обавља остале функције непристрасно у складу са Уставом и законима Босне и Херцеговине, овим статутом и законима Дистрикта.

(3)     Оснивање, организација и надлежност Тужилаштва Дистрикта утврђују се законом.

 

ПОГЛАВЉЕ Ц: ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Члан 68

Правобранилаштво Дистрикта

(1)     Правобранилаштво је институција успостављена законом Дистрикта. Независно је од законодавних, судских и извршних власти и од Полиције.

(2)     Мандат Правобранилаштва је да обезбиједи да се имовина Дистрикта користи у складу са законом и да радње које Дистрикт предузима као и послови у којима је Дистрикт једна од страна буду у складу са законом.

(3)     Како би се постигао овај циљ, правобранилац може давати савјетодавна мишљења у вези са усклађеношћу поступака институција Дистрикта и може покренути парнице и заступати у парницама пред судовима Дистрикта и другим судовима у Босни и Херцеговини. Правобранилаштво може покретати поступке у име Дистрикта, заступати у поступцима у име Дистрикта или покретати поступке против Дистрикта и лица одговорних за кршење законских обавеза Дистрикта.

(4)     Оснивање, организација и надлежност Правобранилаштва прописују се законом.

(5)  Правобранилаштво и Тужилаштво Дистрикта по потреби имају блиску сарадњу.

 

ПОГЛАВЉЕ Д: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ

Члан 69

Канцеларија за правну помоћ

(1) Канцеларија за правну помоћ је независна институција основана законом Дистрикта.

(2) Канцеларија је одговорна за пружање правних савјета и заступање грађана Дистрикта слабог имовног стања у кривичним и парничним предметима у складу с чланом 16 овог статута.

(3) Оснивање, организација и надлежности Канцеларије за правну помоћ детаљније се утврђују законима Дистрикта.

 

ПОГЛАВЉЕ Е: ИМЕНОВАЊЕ И НЕЗАВИСНОСТ

Члан 70

Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине

Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине надлежан је, између осталог, за именовање и разрјешење судија и тужилаца Дистрикта према одредбама овог статута и примјењивим законима Босне и Херцеговине.

 

Члан 71

Правосудна комисија

(1)     Законом се оснива независна Правосудна комисија.

(2)     Комисија је одговорна за:

(a)      обезбјеђивање независности правосуђа, Канцеларије за правну помоћ, Правобранилаштва и Тужилаштва Дистрикта;

(b)      обезбјеђивање стручног усавршавања судија, адвоката Канцеларије за правну помоћ, правобраниоца и његових замјеника и тужилаца, које је потребно како би извршавали своје задатке;

(c)    доношење и спровођење етичких кодекса запослених у правосуђу Дистрикта (не укључујући судије и тужиоце), Правобранилаштву, Канцеларији за правну помоћ, и Тужилаштву Дистрикта, укључујући покретање дисциплинских поступака због кршења ових кодекса;

(d)  именовање и разрјешење правобраниоца и његових замјеника;

(e)    именовање и разрјешење административног особља судова Дистрикта, Тужилаштва Дистрикта и Правобранилаштва и особља Канцеларије за правну помоћ;

(f)     припрему и достављање Скупштини закона који се односе на организацију и рад судова Дистрикта, правосуђа, Тужилаштва Дистрикта и Правобранилаштва као и на регулисање рада адвоката и нотара у Дистрикту;

(g)    именовање нотара и регулисање рада нотара у Дистрикту;

(h)    припремање и предлагање Скупштини оног дијела буџета Дистрикта којим се обезбјеђују оперативни трошкови за правосуђе Дистрикта и остале институције Дистрикта наведене у поглављу В овог статута; и

(i)      остала питања која буду утврђена законима и прописима Дистрикта.

(3)     Ниједан члан Правосудне комисије не може бити члан политичке странке или бити на било који начин укључен у било какву политичку активност. Ниједан јавни запосленик или званичник Дистрикта, осим запосленика у институцијама на које се односе одредбе поглавља В овог статута, не може бити члан Правосудне комисије. Такође, ниједно лице не може давати Правосудној комисији или било којем њеном члану било какву инструкцију у вршењу њених или њихових дужности.

(4) Законима Дистрикта детаљније се регулишу организација, састав и начин рада Правосудне комисије.

 

Члан 72

Судије, тужиоци, адвокати Канцеларије за правну помоћ и правобраниоци

(1)     Судије, тужиоци, адвокати Канцеларије за правну помоћ и правобраниоци истакнути су правници високих професионалних и моралних квалитета и посједују друге квалификације предвиђене законом.

(2)     Ниједан судија, тужилац или правобранилац не може бити члан политичке странке или на било који начин бити укључен у неку политичку активност.

(3)     Судије, тужиоци и правобраниоци подлијежу ограничењима наведеним у члановима 54(1) и 54(2) овог статута.

 

Члан 73

Мандат

(1)     Свако именовање судија у Дистрикту доживотно је, осим у случају оставке или обавезног пензионисања с навршених седамдесет (70) година старости или уколико су смијењени због доказаног кршења дужности.

(2)     Тужилац, директор Канцеларије за правну помоћ и правобранилац именују се на законом одређен мандат и обављаће дужност током цијелог трајања мандата, осим уколико дају оставку, оду у обавезну пензију с навршених седамдесет (70) година старости или буду смијењени због доказаног кршења дужности.

(3)     Предсједници Основног и Апелационог суда ће, прије него што буду именовани, бити судије у тим судовима. Они ће бити именовани на одређен мандат, и обављаће ту дужност током цијелог трајања мандата осим уколико дају оставку или оду у обавезну пензију с навршених седамдесет (70) година старости или буду смијењени због доказаног кршења дужности. Њихова именовања на функције предсједника биће различита од њихових именовања на функције судија тако да по истеку њихових именовања на функције предсједника они и даље остају судије.

(4)     Судије, тужиоци и правобраниоци не могу вршити никакву другу јавну функцију нити обављати било који други посао.

 

Члан 74

Имунитет

Судије, правобраниоци и тужиоци не могу бити кривично ни грађанско-правно одговорни за дјела почињена и мишљења изражена у вршењу својих дужности.

 

Члан 75

Финансирање

Дистрикт је дужан да обезбиједи неопходну финансијску и другу помоћ ради обезбјеђивања правилног функционисања правосуђа, Тужилаштва, Правобранилаштва, Канцеларије за правну помоћ и њихове администрације.

 

 

ГЛАВА VI

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 76

Континуитет закона

Ентитетски закони и прописи имају правно дејство на територији Дистрикта прописано Налогом супервизора којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске линије разграничења у Дистрикту од 4. августа 2006. године.

 

Члан 77

Правни сљедбеник

(1)     Све општинске управе које су на територији Дистрикта постојале на дан 8. марта 2000. године престале су да постоје од тог датума.

(2)     Брчко дистрикт Босне и Херцеговине је правни сљедбеник дијела општине Брчко у Републици Српској, као и административних аранжмана Брка и Равне-Брчко.

(3)     Све уговоре и споразуме, које су закључиле општинске власти наведене у ставу 2 члана 77, заинтересоване стране морају доставити на увид градоначелнику у року од тридесет (30) дана од дана његовог ступања на дужност. Сваки уговор или споразум који се не достави сматра се отказаним. Градоначелник ће одмах прослиједити те уговоре и споразуме Скупштини. По препоруци градоначелника или на иницијативу пет (5) посланика, Скупштина може, поступајући према одлуци донесеној у складу с чланом 33(2) овог статута, отказати било који од ових уговора или споразума.

 

ЗАВРШНА ГЛАВА

Члан 78

Ступање на снагу

Овај статут ступа на снагу након објављивања у “Службеном гласнику Брчко дистрикта”.

 

Члан 79

Спровођење

(1)     Све заинтересоване стране могу да се обрате судовима Дистрикта у вези с кршењем овог статута. Судови Дистрикта имају надлежност у свим таквим предметима и предузеће све мјере које сматрају адекватним да спроведу овај статут.

(2)     Правобранилац ће пред судом покренути радње које сматра адекватним против институција Дистрикта и јавних званичника Дистрикта који крше овај статут.

(3)     Законима Дистрикта биће детаљније регулисано спровођење овог статута, укључујући грађанске и кривичне санкције за кршење Статута.