04.06.2010

Nalog supervizora Kojim se donose Zakon o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko Distrikta BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu Brčko Distrikta BiH kako ih je pripremilo Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrika

I kojim se donose dopune Poslovnika  o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kako ih je pripremila Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta

 

Sukladnoovlaštenjima koja su mi data stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske crte razgraničenja na području Brčkog (“Tribunal za Brčko”);

Također sukladno stavku 67 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine u kojoj se u odgovarajućim dijelovima kaže da će Tribunal za Brčko “sačuvati jurisdikciju (…) nadovimsporomsve dok supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne obavijesti Tribunal (…) da te ustanove funkcioniraju efikasno i, po svemu sudeći, trajno”; 

U smislu daljnjih aktivnosti nakon usvajanja Amandmana I na Ustav Bosne i Hercegovine (Amandman I) koji je objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine br. 25/09 od 31. ožujka 2009. godine, kojim se obezbjeđuje ustavno rješenje statusa Brčko Distrikta i njegov pristup Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;

Nakon što sam shodno tome odlučio putem mog Naloga supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta (u daljem tekstu Nalog supervizora od 21. prosinca 2009. godine), objavljenog u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 39/09, da donesem neophodne izmjene i dopune zakonskih propisa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,a posebice odgovarajuće odredbe Statuta i Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovina koji su objavljeni u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne iHercegovine br. 19/07 i 20/07, kako bih regulirao i ubrzao pristup institucija Brčko Distrikta Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;

Podsjećajući na moj gorepomenuti Nalog supervizora od 21. prosinca 2009. godine u kojem u stavku 6 piše: “Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta odmah će početi sa pripremom nacrta zakona kojim će se regulirati postupak ocjene usklađenosti pravnih akata Distrikta kao i izmjena i dopuna Zakona o Pravobraniteljstvu kojim bi se odrazile izmjene Statuta i najkasnije do 15.  veljače 2010. godine dostavit će taj nacrt zakona mom uredu kako bih ja dao suglasnost, nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem taj zakon kao zakon Brčko Distrikta”;

Podsjećajući također na stavak 7 tog Naloga u kojem piše: “Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta počet će odmah sa pripremom nacrta izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta koje će odražavati izmjene Statuta i najkasnije do 15.  veljače 2010. godine dostavit će nacrt izmjena i dopuna mom uredu kako bih ja dao suglasnost i nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem te izmjene i dopune”. 

Uvažavajući potrebu da se jasno definira postupak ocjene usklađenosti svih pravnih akata u pravnom sustavu Brčko Distrikta, te da se u tu svrhu što je prije moguće donese zakon Brčko Distrikta kojim bi se ta oblast regulirala;

Imajući u vidu da su te izmjene neophodne kako bi se poboljšala djelotvornost i funkcionalnost sudova Brčko Distrikta i drugih institucija, kao i da se obezbijedi zaštita interesa, statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta putem djelotvornog postupka i očuvanje usklađenosti nakon okončanja supervizije;

Nakon što sam stoga tražio da Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta i Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta izrade potrebne nacrte u roku koji im je dat u mom Nalogu supervizora od 21. prosinca 2009. godine;

Pohvaljujući trud i rad članova radne skupine koju je imenovalo Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, zbog toga što su izradili nacrt zakona visoke kvalitete u roku koji im je dat u Nalogu supervizora u suradnji sa mojim uredomi izražavajući zadovoljstvo što će izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta kojima su uvažene izmjene Statuta, biti okončan postupak usklađivanja zakonskih propisa Distrikta sa Amandmanom I na Ustav Bosne i Hercegovine;

Nakon što sam se konzultirao sa Pravobraniteljstvom, predsjednikom Apelacionog suda i ostalim članovima Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta o različitim mogućnostima za donošenje tih pravnih izmjena na najdjelotvorniji način i nakon što sam dobio široku podršku;

Nakon što sam stoga odlučio da riješim ta pitanja Nalogom supervizora kao najbržim načinom, te na taj način otklonim bilo kakvu pravnu nesigurnost; 

 

Stoga ovim putem nalažem sljedeće:

1.            Zakon o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko Distrikta, kako je izložen u Aneksu I Naloga Supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.

2.            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu Brčko Distrikta, kako je izložen u Aneksu II Naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.

3.            Dopune Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kako su izložene u Aneksu III ovog Naloga supervizora, donose se ovim putem.

4.            Zakoni doneseni stavcima 1 i 2 ovog Naloga supervizora i dopune Poslovnika donesene stavom 3 ovog Naloga supervizora, objavit će se bez odlaganja u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i stupt će na snagu  osmog (8) dana od dana objavljivanja.

5.            Sukladno Statutu Brčko Distrikta Bosne i  Hercegovine i Poslovniku o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko Distrikta može naknadno izmijeniti Zakone donesene stavcima 1 i 2 ovog Naloga Supervizora i dopune Poslovnika donesene stavkom 3 ovog Naloga supervizora.

6.            Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu preduzet će sve neophodne mjere kako bi ovaj Nalog bio u potpunosti proveden.

7.            Ovaj Nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku mjerodavna je za sve namjene.

8.            Zakon o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko Distrikta, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu Brčko Distrikta i dopune Poslovnika Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se ovim putem donose i nalaze se u privitku ovog Naloga supervizora kao Aneksi I, II i III, bit će objavljeni na službenim jezicima Bosne i Hercegovine i te verzije su mjerodavne za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika