04.06.2010

Nalog supervizora Kojim se donose Zakon o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko Distrikta BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Brčko Distrikta BiH kako ih je pripremila Pravosudna komisija Brčko Distrika

I kojim se donose dopune Poslovnika  o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kako ih je pripremila Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta

 

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. marta 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog (“Tribunal za Brčko”);

Takođe u skladu sa stavom 67 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine u kojoj se u odgovarajućim dijelovima kaže da će Tribunal za Brčko “sačuvati jurisdikciju (…) nadovimsporomsve dok supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne obavijesti Tribunal (…) da te ustanove funkcionišu efikasno i, po svemu sudeći, trajno”; 

U smislu daljnjih aktivnosti nakon usvajanja Amandmana I na Ustav Bosne i Hercegovine (Amandman I) koji je objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine br. 25/09 od 31. marta 2009. godine, kojim se obezbjeđuje ustavno rješenje statusa Brčko Distrikta i njegov pristup Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;

Nakon što sam shodno tome odlučio putem mog Naloga supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta (u daljem tekstu Nalog supervizora od 21. decembra 2009. godine), objavljenog u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 39/09, da donesem neophodne izmjene i dopune zakonskih propisa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine a posebno odgovarajuće odredbe Statuta i Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovina koji su objavljeni u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne iHercegovine br. 19/07 i 20/07, kako bih regulisao i ubrzao pristup institucija Brčko Distrikta Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;

Podsjećajući na moj gorepomenuti Nalog supervizora od 21. decembra 2009. godine u kojem u stavu 6 piše: “Pravosudna komisija Brčko Distrikta će odmah početi sa pripremom nacrta zakona kojim će se regulisati postupak ocjene usklađenosti pravnih akata Distrikta kao i izmjena i dopuna Zakona o Pravobranilaštvu kojim bi se odrazile izmjene Statuta i najkasnije do 15.  februara 2010. godine dostaviće taj nacrt zakona mojoj Kancelariji kako bih ja dao saglasnost, nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem taj zakon kao zakon Brčko Distrikta”;

Podsjećajući takođe na stav 7 tog Naloga u kojem piše: “Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta će odmah početi sa pripremom nacrta izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta koje će odražavati izmjene Statuta i najkasnije do 15.  februara 2010. godine dostaviće nacrt izmjena i dopuna mojoj Kancelariji kako bih ja dao saglasnost i nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem te izmjene i dopune”. 

Uvažavajući potrebu da se jasno definiše postupak ocjene usklađenosti svih pravnih akata u pravnom sistemu Brčko Distrikta, te da se u tu svrhu što je prije moguće donese zakon Brčko Distrikta kojim bi se ta oblast regulisala;

Imajući u vidu da su te izmjene neophodne kako bi se poboljšala djelotvornost i funkcionalnost sudova Brčko Distrikta i drugih institucija, kao i da se obezbijedi zaštita interesa, statusa i ovlaštenja Brčko Distrikta putem djelotvornog postupka i očuvanje usklađenosti nakon okončanja supervizije;

Nakon što sam stoga tražio da Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta i Pravosudna komisija Brčko Distrikta izrade potrebne nacrte u roku koji im je dat u mom Nalogu supervizora od 21. decembra 2009. godine;

Pohvaljujući trud i rad članova radne grupe koju je imenovala Pravosudna komisija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, zbog toga što su izradili visoko kvalitetan nacrt zakona u roku koji im je dat u Nalogu supervizora u saradnji sa mojom Kancelarijom i izražavajući zadovoljstvo što će izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta kojima su uvažene izmjene Statuta, biti okončan postupak usklađivanja zakonskih propisa Distrikta sa Amandmanom I na Ustav Bosne i Hercegovine;

Nakon što sam se konsultovao sa Pravobranilaštvom, predsjednikom Apelacionog suda i ostalim članovima Pravosudne komisije Brčko Distrikta o različitim mogućnostima za donošenje tih pravnih izmjena na najdjelotvorniji način i nakon što sam dobio široku podršku;

Nakon što sam stoga odlučio da riješim ta pitanja Nalogom supervizora kao najbržim načinom, te na taj način otklonim bilo kakvu pravnu nesigurnost; 

 

Stoga ovim putem nalažem sljedeće:

1.            Zakon o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko Distrikta, kako je izložen u Aneksu I Naloga Supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.

2.            Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Brčko Distrikta, kako je izložen u Aneksu II Naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.

3.            Dopune Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kako su izložene u Aneksu III ovog Naloga supervizora, donose se ovim putem.

4.            Zakoni doneseni stavovima 1 i 2 ovog Naloga supervizora i dopune Poslovnika donesene stavom 3 ovog Naloga supervizora, objaviće se bez odlaganja u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i stupće na snagu  osmog (8) dana od dana objavljivanja.

5.            U skladu sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i  Hercegovine i Poslovnikom o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko Distrikta može naknadno izmijeniti Zakone donesene stavovima 1 i 2 ovog Naloga Supervizora i dopune Poslovnika donesene stavom 3 ovog Naloga supervizora.

6.            Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu preduzeće sve neophodne mjere kako bi ovaj Nalog bio u potpunosti sproveden.

7.            Ovaj Nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku mjerodavna je za sve namjene.

8.            Zakon o postupku ocjene usklađenosti pravnih akata Brčko Distrikta, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Brčko Distrikta i dopune Poslovnika Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se ovim putem donose i nalaze se u prilogu ovog Naloga supervizora kao Aneksi I, II i III, biće objavljeni na službenim jezicima Bosne i Hercegovine i te verzije su mjerodavne za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika