29.11.2001

Odluka Visokog predstavnika o Postavljenju clanova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada Visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. Prosinca 1997. godine, u kojima je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema podstavku (c) stavka XI.2) “mjere kojim se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom području Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Pozivajući se na Članak 2 Odluke Visokog predstavnika o spajanju nadležnosti Neovisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije od 2. Ožujka 2001. godine kojom se utvrđuje struktura Regulatorne agencije za komunikacije i ovlašćuje Vijeće da daje smjernice u vezi sa strateškim pitanjima provođenja politike;

Imajući na umu činjenicu da u skladu s Člankom 2.3 rečene Odluke Visoki predstavnik postavlja sve članove Vijeća koje se sastoji od četiri predstavnika građana Bosne i Hercegovine i četiri predstavnika međunarodne zajednice;

Imajući na umu činjenicu da u skladu sa Člankom 2.5 rečene Odluke članovi Vijeća neovisne komisije za medije i dalje ostaju na svojim dužnostima sve do postavljenja novoga Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije;

Imajući na umu da je Regulatornoj agenciji za komunikacije kao objedinjenom regulatoru za područja telekomunikacija i emitovanja potrebno Vijeće čiji su članovi jednako stručni u oba područja;

Uzevši u obzir, imajući na umu i konstatirajući sve prethodno navedeno, ovim donosim sljedeću

ODLUKU

o Postavljenju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije

 

 1. Ovim dolje navedene osobe postavljam za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije iz Bosne i Hercegovine:

  Gosp. Vlatka Dolečeka

  Gosp. Mahira Hadžiahmetovića

  Gosp. Mehmeda Husića

  Gosp. Branka Perića

 2. Ovim dolje navedene osobe postavljam za članove Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije iz međunarodne zajednice:

  Gosp. Brian-a Fontes-a

  Gđu Clare Mulholland

  Gosp. Robert-a Taylor-a

 3. Ovim postavljam gosp. Brian-a Fontes-a za predsjedatelja, a gđu Clare Mullholland i gosp. Branka Perića za dopredsjedatelje Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije.

 4. Gore navedeni članovi uključujući predsjedatelja i dopredsjedatelje postavljaju se na vremenski period od 3 godine od dana stupanja ove Odluke na snagu, ukoliko postavljenje svakog pojedinog člana prije isteka toga roka ne budem okončao.

 5. Ova Odluka stupa na snagu 8. Prosinca 2001. godine, a bez odlaganja se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, te Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i Službenom glasniku Republike Srpske.

 

 

Sarajevo, 29. Studenog 2001.

 

Wolfgang Petritsch

Visoki predstavnik