25.06.2008

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojemu je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Prisjećajući se takođe da se Deklaracijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesenom na nivou političkih direktora, u Sarajevu 24. rujna 2004. godine, zahtijevalo iznalaženje “trajnog rješenja” u vezi s “pitanjem državne imovine”;

Konstatirajući da je, na osnovu spomenute deklaracije, Povjerenstvo za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (u daljem tekstu: Povjerenstvo), u čijem se sastavu nalaze stručnjaci predstavnici iz oba entiteta Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine, formirana u prosincu 2004. godine Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, u daljnem tekstu: Odluka);

Smatrajući da je Povjerenstvo, sukladno navedenoj Odluci, bilo zaduženo za, između ostalog, predlaganje zakona kojima se uređuje utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kojima se određuju njihova prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom;

Podsjećajući da se Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07) privremeno zabranjuju raspolaganja državnom imovinom do stupanja na snagu gore spomenutih zakona o vlasničkim pravima i upravljanjem državnom imovinom, ili do 30. lipnja 2008. godine, u ovisnosti od toga što nastupi ranije;

Imajući na umu zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojen na 11. sjednici održanoj 24. svibnja 2007. godine, kojim je pozvalo na pregovore sa vladama entiteta i Brčko Distrikta u pravcu postizanja sporazuma o državnoj imovini među vladama, i kojim je pozvan pravobranitelj Bosne i Hercegovine da poduzme mjere kojima se osigurava zaštita državne imovine, uključujući i putem pripreme odgovarajućih zakona;

Prisjećajući se da je u svojoj Deklaraciji od 19. lipnja 2007. godine, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira izrazio duboko nezadovoljstvo činjenicom da “državni i entitetski organi u tri godine nisu uspjeli postići sporazum o raspolaganju državnom imovinom”;

Prisjećajući se takođe da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na sastanku održanom 30. i 31. listopada 2007. godine podsjetio “tri premijera na hitnu potrebu da se između vlada postigne sporazum o ovom pitanju i traži od visokog predstavnika da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi se ovo pitanje riješilo”;

Konstatirajući da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, na svom sastanku od 27. veljače 2008. godine definirao “Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između državnog i drugih nivoa vlasti” kao prvi od pet ciljeva koje organi Bosne i Hercegovine trebaju realizirati prije tranzicije Ureda visokog predstavnika u Ured Specijalnog Predstavnika Evropske Unije, pozvao organe vlasti u Bosni i Hercegovini “da što je prije moguće ostvare ove ciljeve”, te je nadalje zahtijevao od “visokog predstavnika da poduzme sve neophodne mjere kako bi osigurao ispunjenje navedenih ciljeva”;

Uz žaljenje što, sukladno Odluci Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 99/07), privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom prestaje 30. lipnja 2008. godine, prije stupanja na snagu gore pomenutih zakona o pravima vlasništva i nadležnostima za upravljanje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u svezi sa državnom imovinom;

Prisjećajući se Communiqué-a Vijeća za provedbu mira of 25. juna 2008. godine kojim su Politički direktori Upravni odbor konstatirali “da državni i entitetski organi vlasti već četiri godine ne uspijevaju postići sporazum o prvom cilju, zbog čega je bilo neophodno da visoki predstavnik još jednom produži zabranu raspolaganja državnom imovinom”, te su pozvali političke vođe da se “nastave sa napretkom koji je postignut u drugim oblastima te preuzmu vođstvo i postignu dogovor o ovom pitanju kojim bi se omogućilo državi da vrši svoje ustavne obveze”;

Priznajući da je za zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i njenih administrativnih jedinica od potencijalne štete koju bi predstavljalo dalje raspolaganje državnom imovinom prije donošenja odgovarajućih zakona potrebno još jedno produljenje važenja zakona kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje državnom imovinom od strane Bosne i Hercegovine, entiteta ili svih njenih administrativnih jedinica;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

 

Zakon o izmjenama i dopunama nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu  kao zakon Bosne i Hercegovine na dan predviđen u članu 2. tog Zakona.

Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uspostavljanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05), izmijeniće se i dopuniti kako bi se uskladila s ovim zakonom.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 25. lipnja 2008.                                                               Miroslav Lajčak
                                                                                                      Visoki predstavnik
 
  

 

 

ZAKON

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U članku 4. Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 18/05 i 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07 i 99/07) riječi: “i to najkasnije do 30. lipnja 2008. godine”, mijenjaju se riječima: “odnosno do potvrđivanja prihvatljivog i održivog rješenja pitanja raspodjele državne imovine između države i drugih nivoa vlasti od strane Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, ili dok visoki predstavnik drugačije ne odluči”.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.