02.04.2003 134/03

Odluka o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlastima koje su Visokom predstavniku povjerene u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada Visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se  na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za navedene probleme “donošenjem obvezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Uzimajući u obzir,članak V.5(a) Ustava Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa da “će svaki član Predsjedništva, po službenoj dužnosti, imati ovlast civilnog zapovjednika oružanih snaga”;

Imajući na umu članak III.5(a) navedenog Ustava, u kojem se predviđa da “će Bosna i Hercegovina preuzeti nadležnost”, pored ostalog, u stvarima “koje su potrebite za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke neovisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine”;

Uzimajući u obzir kominikej Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira od 28. ožujka 2003. godine, u kojem je Upravni odbor naglasio potrebu za reformom obrane, “u cilju rješavanja pitanja koja su u suprotnosti sa Ustavom BiH i pripreme BiH za integraciju u euroatlantske strukture”.

Uzimajući u obzir, konstatirajući i imajući na umu sve prethodno navedeno, Visoki predstavnik ovim donosi slijedeću: 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02)

Amandman utvrđen dalje u tekstu čini sastavni dio ove odluke i stupa na snagu odmah.

Ova odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

Amandman LXXXVIII

Članak IV.B.3.7 (a) (ii) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, mijenja se i glasi:

“poslove u svojstvu vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Federacije, sukladno odredbama o civilnom zapovjedništvu iz članka V.5(a) Ustava Bosne i Hercegovine.” 

 

 

Sarajevo,  1. travanj 2003.
 
Paddy Ashdown
Visoki predstavnik