17.12.2004 OHR

Odluka o imenovanju međunarodnog registrara u Uredu registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, priv. kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda BiH

Br. 328/04

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u članku V Aneksa 10 (Sporazum о provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem је Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje navedenog  Sporazuma о provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojemu Visoki predstavnik ” pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav stavak XI.2 Zaključaka sa Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem је Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlj glede tumačenja Sporazuma о provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako је gore navedeno “donošenjem obvezujući odluka, kada to bude smatrao neophodnim”, о određenim pitanjima, uključujući (prema točki (с) stavka Xl.2) “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

S obzirom na stavak 12.1 Deklaracije Vijeća za provedbu mira sa sastanka održanog u Madridu 15. i 16. prosinca 1998. godine u kojemu je jasno rečeno da Vijeće smatra da je uspostava pravne države u koju svi gradani imaju povjerenja, preduvjet za trajni mir, te za samoodrživo gospodarstvo koje је u stanju privući i zadržati i inozemne i domaće ulagače;

S obzirom na stavak 3. Aneksa II (Vladavina prava i ljudska prava) spomenute Deklaracije, prema kojem је uspostava sudbenih institucija na državnoj razini, čime bi se zadovoljila potreba data u Ustavu, а koje bi se bavile kaznenim djelima koja su počinili dužnosnici Bosne i Hercegovine u obnašanju službene dužnosti, kao i upravnim i izbomim pitanjima, predstavlja preduvjet za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini;

Imajući па ити ponovno osnaženu strategiju reforme pravosuđa s ciljem jačanja napora za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini, koju је podržao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na sastanku održanom 28. veljače 2002. godine, te konstatirajući da је spomenuta strategija osmišljena kao odgovor na pozive vlasti u Bosni i Hercegovini za jačim angažiranjem međunarodne zajednice ро pitanju gospodarstvenog kriminala, korupcije i problema sa kojima se suočava pravosudni sustav;

Konstatirajući da је u komunikeu Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira izdatom u Sarajevu 26. rujna 2003. godine navedeno da је Odbor uzeo u obzir Rezoluciju 1503 Vijeća sigumosti Ujedinjenih naroda koja, inter alia, poziva međunarodnu zajednicu da pruži potporu radu Visokog predstavnika na uspostavi Vijeća za ratne zločine, Upravni odbor је pozvao vlasti Bosne i Hercegovine i potencijalne donatore da sudjeluju na donatorskoj konferenciji u Den Hagu, te da razmotre na koji način mogu pomoći Vijeću za ratne zločine kako bi se što prije omogućila njegova uspostava;

Konstatirajući dalje da је Upravni odbor Vijeća za provedbu mira 1. travnja 2004. godine dao zadatak Visokom predstavniku da započne razgovore sa vlastima BiH kako bi se odlučilo о zakonskom procesu u svezi uspostave domaćeg Ureda registrara za ratne zločine, te da se donatori u potpunosti upoznaju sa ovim razgovorima, Ured registrara bi trebao osigurati administrativno upravljanje suđenjima za ratne zločine u BiH, s tim da bi prva suđenja za ratne zločine trebala početi u siječnju 2005. godine;

Pozivajući se na Sporazum između Visokog predstavnika za Bosnu i  Hercegovinu  i Bosne i Hercegovine о uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i  Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, koji је 1. prosinca 2004. godine potpisan od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Visokog predstavnika;

Pozivajući se dalje na Odluku Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 2. prosinca 2004. godine kojom se daje suglasnost za privremenu primjenu Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine о uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine;

Uvjeren u neophodnost ostvarivanja pravde u svezi s teškim kršenjima ljudskih prava do kojih је došlo tijekom sukoba, te iako је ovo pitanje od sveopćeg značaja, da ga konačno moraju rješavati građani Bosne i Hercegovine, i uvjeren u  potrebu potpore Ureda registrara u vidu infrastrukture i administrativne pomoći kako bi se omogućilo da se Sud Bosne i Hercegovine i Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine bave ovim pitanjima;

Imajući  па ити potrebu za uspostavom Ureda registrara i Odsjeka I za ratne zločine Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, kao i potrebu imenovanja međunarodnog registrara, zbog svih navedenih razloga

Visoki predstavnik ovim donosi sljedeću

ODLUКU

o imenovanju međunarodnog registrara u Uredu registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine

  1. Kako је utvrđeno odredbom članka stavak 1. Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine о uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog  i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” 12/04, u daljem tekstu: Sporazum), te sukladno Odluci о odobravanju primjene do stupanja na snagu Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine о uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjela za ratne zločine, te Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine – Međunarodni sporazumi”, br. 12/04 od 12. kolovoza  2004. godine), ovim se za Registrara u Uredu registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registrar) imenuje

Michael Тh. Johnson

  1. Mandat Registrara је pet Sukladno Sporazumu, Registrar surađuje sa Nadzornim odborom i podnosi godišnje izvješće Visokom predstavniku, domaćim vlastima i međunarodnim donatorima о radu Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
  2. Imenovanje sukladno ovoj Odluci stupa na snagu prosinca 2004. godine.
  3. Ova Odluka  stupa  na  snagu  odmah,  i  bez  odgađanja  се biti  objavljena  u

Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 17. prosinca 2004.godine

Paddy Ashdown

Visoki predstavnik