17.12.2004 OHR

Odluka o imenovanju međunarodnog registrara u Uredu registrara Odsjeka 1 za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, priv. kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH

Br. 328/04

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10 (Sporazum о implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem је Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji za tumačenje navedenog  Sporazuma о implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka sa Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem је Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma о implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da је to neophodno”, о određenim pitanjima, uključujući (prema tački (с) stava XI.2) “mjere kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

S obzirom na stav 12.1 Deklaracije Vijeća za implementaciju mira sa sastanka održanog и Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine u kojem је jasno rečeno da Vijeće smatra da је uspostava pravne države u koju svi građani imaju povjerenja, preduslov za trajni mir, te za samoodrživu ekonomiju koja može da privuče i zadrži i strane i domaće ulagače;

S obzirom na stav 3. Aneksa II (Vladavina prava i ljudska prava) pomenute Deklaracije, prema kojem uspostava sudskih institucija na državnom nivou, čime bi se zadovoljila potreba data u Ustavu, а koje bi se bavile krivičnim djelima koja su počinili zvaničnici Bosne i Hercegovine u toku obavljanja službene dužnosti, kao i upravnim i izbomim pitanjima, predstavlja preduslov za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini;

Imajući па ити ponovo osnaženu strategiju reforme pravosuđa u cilju jačanja napora za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini, koju је podržao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na sastanku odrzanom 28. februara 2002. godine, te konstatujući da је pomenuta strategija osmišljena kao odgovor na pozive vlasti u Bosni i Hercegovini za jačim angažmanom međunarodne zajednice ро pitanju privrednog kriminala, korupcije i problema sa kojima se suočava pravosudni sistem;

Konstatujući da је u kominikeu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira izdatom u Sarajevu 26. septembra 2003. godine navedeno da је Odbor uzeo u obzir Rezoluciju 1503 Vijeća sigumosti Ujedinjenih nacija koja, inter alia, poziva međunarodnu zajednicu da podrži rad Visokog predstavnika na uspostavljanju Vijeća za ratne zločine, Upravni odbor је pozvao vlasti Bosne i Hercegovine i potencijalne donatore da učestvuju na donatorskoj konferenciji u Hagu, te da razmotre na koji načn mogu pomoći Vijeću za ratne zločine kako bi se što prije omogućila njegova uspostava;

Konstatujući dalje da је Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira 1. aprila 2004. godine dao zadatak Visokom predstavniku da započne razgovore sa vlastima BiH kako bi se odlučilo о zakonskom procesu  vezanom za uspostavu domaćeg Ureda registrara za ratne zločine, te da se donatori u potpunosti upoznaju sa ovim razgovorima, Ured registrara bi trebao obezbijediti administrativno upravljanje suđenjima za ratne zločine u BiH, s tim da bi prva suđenja za ratne zločine trebala početi u januaru 2005. godine;

Pozivajući se na Sporazum između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine о uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji је 1. decembra 2004. godine potpisan od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Visokog predstavnika;

Pozivajući se dalje na Odluku Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 2. decembra 2004. godine kojom se daje saglasnost za privremenu primjenu Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine о uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

Uvjeren u neophodnost ostvarivanja pravde u vezi sa teškim kršenjima ljudskih prava do kojih је došlo tokom sukoba, te iako је ovo pitanje od sveopšteg značaja, da ga konacno moraju rješavati gradani Bosne i Hercegovine, i uvjeren u potrebu podrške Ureda registrara u vidu infrastrukture i administrativne pomoći kako bi se omogućilo Sudu Bosne i Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine  da se bave ovim pitanjima;

Imajući u vidu potrebu za uspostavom Ureda registrara i Odsjeka I za ratne zločine Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i potrebu imenovanja međunarodnog registrara, zbog svih navedenih razloga

Visoki predstavnik ovim donosi sljedeću

ODLUКU

o imenovanju međunarodnog registrara u Uredu registrara Odsjeka 1za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine

  1. Kako је utvrđeno odredbom člana 3. stav 1. Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine о uspostavi Ureda registrara Odsjeka i za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivišnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik  Bosne i Hercegovine” 12/04, u daljem tekstu: Sporazum), te u skladu sa Odlukom о odobravanju primjene do stupanja na snagu Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i  Bosne i Hercegovine о uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjela za ratne zločine, te Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine – Međunarodni sporazumi”, br. 12/04 od 12. avgusta 2004. godine), ovim se za Registrara u Uredu registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela  za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registrar) imenuje

Michael Тh. Johnson

  1. Mandat Registrara је pet godina. U skladu sa Sporazumom, Registrar sarađuje sa Nadzornim odborom i podnosi godišnji izvještaj Visokom predstavniku, domaćim vlastima i međunarodnim donatorima о radu Ureda registrara Odsjeka I za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine .
  2. Imenovanje u skladu sa ovom Odlukom stupa na snagu decembra 2004. godine.
  3. Ova Odluka stupa na snagu odmah, i bez odgađanja ćе biti objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 17. decembar 2004. godine

Paddy Ashdown

Visoki predstavnik