20.06.2009

Odluka kojom se ukidaju Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske br. 01-787/09 i br. 01-788/09 doneseni 14. svibnja 2009. godine

–  radni prijevod – 

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane u članku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja gorenavedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi s tumačenjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gorenavedenom, “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i prema točki (c) stavka XI .2 “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”;

Uzimajući u obzir da je Narodna skupština Republike Srpske, na svojoj sjednici održanoj 14. svibnja 2009. godine, nakon razmatranja dokumenta Vlade Republike Srpske “Informacija o efektima prenosa ustavnih  ovlašćenja sa Republike Srpske na institucije  Bosne i Hercegovine”, donijela Zaključak br. 01-787/09 kojim se usvaja navedena “Informacija” kao i dodatne Zaključke br. 01-788/09 (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom “Zaključci”);

Svjestan da su Zaključci objavljeni u Službenom glasniku Republike Srpske 15. lipnja 2009. godine (br. 50/09) i da su stupili na snagu narednog dana od dana objavljivanja;

Konstatirajući da se sukladno Poslovniku Narodne skupštine Republike Srpske, Zaključcima, između ostalog,utvrđuje politika organa Republike Srpske i daju smjernice za provedbu te politike, te utvrđuju obveze Vlade, ministarstava i posebnih organizacija u provedbi te politike;

S obzirom na to da se Zaključcima ugrožavaju isključive nadležnosti Bosne i Hercegovine izričito navedene u Ustavu Bosne i Hercegovine;

S obzirom i na to da se Zaključcima zanemaruju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesene o mnogim pitanjima navedenim kao nadležnosti koje su “preuzete od ili prenesene od strane” Republike Srpske;

Obraćajući pažnju na činjenicu da se Zaključcima bez razlike osporavaju zakoni koji su doneseni odlukama visokog predstavnika, tvrdeći da oni nisu zasnovani na Ustavu BiH;

Konstatirajući također da se Zaključcima nalaže odnosno zahtijeva od određenih organa ili predstavnika Republike Srpske da poduzimaju radnje za provedbu politike sadržane u navedenim Zaključcima;

Zabrinut zbog činjenice da se Zaključcima Narodnoj skupštini Republike Srpske nastoji dati mehanizam za pokretanje postupka entitetskog glasanja predviđenog u Ustavu Bosne i Hercegovine, uslijed čega se ugrožava funkcionalnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i shodno tome šteti sposobnosti Bosne i Hercegovine da ispuni svoj program aktivnosti za pristupanje u EU i NATO;

Podsjećajući na to da se Ustavom Bosne i Hercegovine, i to konkretno njegovim člankom III/5, predviđa da nadležnosti koje ne pripadaju Bosni i Hercegovini prema Ustavu mogu samo preuzeti institucije Bosne i Hercegovine kada se postigne suglasnost entitetâ, te da se od Republike Srpske tražila i da će se i dalje tražiti suglasnost za preuzimanje takvih nadležnosti;

Također svjestan da su interesi entiteta u institucijama Bosne i Hercegovine adekvatno zaštićeni putem predstavnika izabranih s teritorija tih entiteta ili delegiranih od strane entitetskih institucija;

Obzirom na činjenicu da se člankom VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine predviđa da su “odluke Ustavnog suda konačne i obvezujuće”, i da se člankom III/3(b) Ustava Bosne i Hercegovine, između ostalog, predviđa da će se “entiteti i sve njihove niže jedinice u potpunosti pokoravati ovome Ustavu (…), kao i odlukama institucija Bosne i Hercegovine”;

Zaključujući stoga da se Zaključcima ugrožava sustav podjele nadležnosti između države i entiteta uspostavljen Ustavom Bosne i Hercegovine i naknadno tumačen od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u nizu njegovih odluka, te uslijed toga formalno zanemaruju ili osporavaju prethodno pomenute odredbe Aneksa 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir i da se na taj način dovodi u pitanje pravno postojanje Republike Srpske predviđeno istim Aneksom 4;

Osuđujući tošto Narodna skupština Republike Srpske, nastojeći da supstituira vlastitim tumačenjem Ustava BiH i njegovog članka III tumačenje koje je dao Ustavni sud BiH, ugrožava autoritet najviše institucije koja podržava vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini;

Naglašavajući da je Ustav Bosne i Hercegovine jedini izvor nadležnosti i da legitimno ustavno vršenje takvih nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine ne mogu ograničavati druge niže razine vlasti;

Podsjećajući na to da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u svom kominikeu “konstatirao sa zabrinutošću da su se nastavili pokušaji odbacivanja prethodno dogovorenih reformi i podrivanja postojećih institucija na državnoj razini. Ove aktivnosti su u suprotnosti s Općim okvirnim sporazumom za mir i planom izgradnje državnih institucija koji je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira davno uspostavio. Organi u BiH treba da bez odlaganja preispitaju svoj pristup i igraju aktivnu i pozitivnu ulogu u osiguranju potpunog i neometanog funkcioniranja svih državnih institucija, uključujući i one koje su odgovorne za podržavanje vladavine zakona.”;

Uvjeren da je vraćanje na prvobitno stanje (lat. status quo ante) neophodno radi preusmjeravanja težišta debate domaćih organa na izazove povezane s euroatlantskim integracijama;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik ovim donosi slijedeću:

 

ODLUKU

kojom se ukidaju Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske br. 01-787/09 i br. 01-788/09 doneseni 14. svibnja 2009. godine

Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske br. 01-787/09 i br. 01-788/09, doneseni 14. svibnja 2009. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/09), ukidaju se danom stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na internet stranici Ureda visokog predstavnika. Ova Odluka odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Sarajevo, 20. lipnja 2009.                                                         Dr. Valentin Inzko

                                                                                                Visoki predstavnik