30.10.2009

Odluka kojom se ukida Zaključak Gradskog vijeća Grada Mostara br. 01-02-10/09 od 29. siječnja 2009. godine, i kojom se nalaže održavanje izbora gradonačelnika Grada Mostara

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u svezi tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih  problema koji se pojave u svezi  provedbe civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi tumačenja Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenim “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i prema točki (c) stavka XI .2 “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”, koje “mogu uključivati poduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije ili zvaničnika (…) za koje visoki predstavnik ustanovi da su prekršili zakonske obveze preuzete prema Mirovnom sporazumu ili uvjete za njegovu provedbu”;

Konstatirajući da se u članku I.2 Ustava Bosne i Hercegovine predviđa da je “Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora”;

Uz žaljenje što je prošlo više od jedne godine od održavanja lokalnih izbora i konstituiranja Gradskog vijeća Grada Mostara, a da gradonačelnik Grada Mostara još uvijek nije izabran;

Konstatirajući da su određeni politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara svojim ponašanjem pretpostavili pojedinačne i stranačke interese interesima grada i građana te tako zlouporabili povjerenje svojih birača i građana općenito;

Prisjećajući se da je, na svom zasjedanju održanom 26. ožujka 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, nakon sagledavanja stanja u Mostaru, zaključio da je neprihvatljivo što Gradsko vijeće Mostara nije izabralo novog gradonačelnika gotovo šest mjeseci nakon izbora, i zahtijevao od političkih stranaka izabranih u Gradsko vijeće da bez daljnjeg odlaganja ispune ovu osnovnu obvezu prema građanima Mostara;

Imajući u vidu pismo vršitelja dužnosti visokog predstavnika od 11. ožujka 2009. godine, koje je vršitelj dužnosti visokog predstavnika uputio predstavnicima danih političkih stranaka kako bi im skrenuo pažnju na činjenicu da je stanje u Gradu Mostaru neodrživo i upozorio da bi visoki predstavnik mogao poduzeti određene mjere kako bi takvo stanje popravio;

Prisjećajući se da je vršitelj dužnosti visokog predstavnika, u istom pismu istakao da se “…snažno preporučuje da se predstojeći postupak provede tajnim glasanjem, sukladno članku 36. Statuta;”

Prisjećajući se takođe da je, na svom zasjedanju održanom u Sarajevu 30. lipnja 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao visokog predstavnika da poduzme dodatne mjere kako bi pomogao kod izbora novog gradonačelnika;

Svjestan da Grad Mostar još uvijek nije usvojio proračun za 2009. godinu i da je neuspjeh Gradskog vijeća Grada Mostara da izabere gradonačelnika onemogućio to usvajanje, te tako ugrozio funkcionalnost gradskih institucija; 

S obzirom na to da nijedan od šesnaest pokušaja da se izabere gradonačelnik Grada Mostara putem primjene javnog glasanja tokom protekle godine nije bio uspješan;

Uvjeren da se tajnim glasanjem ni na koji način ne dovode u pitanje demokratska priroda i legitimnost izbora gradonačelnika Grada Mostara;

Prisjećajući se da se člankom 36. stavak 1. Statuta Grada Mostara predviđa da se izbori u Gradskom vijeću provode tajnim glasanjem ukoliko ovim Statutom nije drugačije utvrđeno;

Prisjećajući se takođe da je, uprkos ovako jasnoj odredbi Statuta, Gradsko vijeće 29. siječnja 2009. godine donijelo Zaključak kojim se predviđa potreba za izborom gradonačelnika Grada Mostara javnim glasanjem;

Zabrinut iznad svega u svezi usklađenosti navedenog Zaključka sa Statutom Grada Mostara;

Uvjeren da se ovom Odlukom ne oslobađaju izabrani vijećnici svojih obveza da izaberu gradonačelnika i da nakon toga usvoje gradski proračun, te da politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara moraju konačno djelovati sukladno svojim odgovornostima prema građanima;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:

ODLUKU

kojom se ukida Zaključak Gradskog vijeća Grada Mostara br. 01-02-10/09 od 29. siječnja 2009. godine, i kojom se nalaže održavanje izbora gradonačelnika Grada Mostara

 

Članak 1.

Zaključak broj 01-02-10/09 od 29. siječnja 2009. godine, koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Mostara o izboru gradonačelnika Grada Mostara javnim glasanjem, ukida se danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Radi izbjegavanja svake sumnje, izbori gradonačelnika Grada Mostara provodit će se sukladno Statutu Grada Mostara, i to konkretno u skladu s člankom 36, stavak 1. istog Statuta.

Članak 3.

Predsjedniku Gradskog vijeća ovim se naređuje da sazove sjednicu u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i da osigura da izbor gradonačelnika Grada Mostara bude proveden na toj sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara dužan je obavijestiti visokog predstavnika o svim koracima poduzetim kako bi se provela ova Odluka, odmah nakon održavanja sjednice predviđene u stavu 1. ovog članka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika. Ova Odluka odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Grada Mostara”.

 

Sarajevo, 30. listopada 2009.                                                   Dr. Valentin Inzko

                                                                                                Visoki predstavnik