30.10.2009

Odluka kojom se ukida Zaključak Gradskog vijeća Grada Mostara br. 01-02-10/09 od 29. januara 2009. godine, i kojom se nalaže održavanje izbora gradonačelnika Grada Mostara

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku date članom V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih  problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i prema tački (c) stava XI .2 “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”, koje “mogu uključivati preduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije ili zvaničnika (…) za koje visoki predstavnik ustanovi da su prekršili zakonske obaveze preuzete prema Mirovnom sporazumu ili uvjete za njegovu implementaciju”;

Konstatirajući da se u članu I.2 Ustava Bosne i Hercegovine predviđa da je “Bosna i Hercegovina demokratska država koja funkcionira u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora”;

Uz žaljenje što je prošlo više od jedne godine od održavanja lokalnih izbora i konstituiranja Gradskog vijeća Grada Mostara, a da gradonačelnik Grada Mostara još uvijek nije izabran;

Konstatirajući da su određeni politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara svojim ponašanjem pretpostavili pojedinačne i stranačke interese interesima grada i građana te tako zloupotrijebili povjerenje svojih birača i građana općenito;

Prisjećajući se da je, na svom zasjedanju održanom 26. marta 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, nakon sagledavanja stanja u Mostaru, zaključio da je neprihvatljivo što Gradsko vijeće Mostara nije izabralo novog gradonačelnika gotovo šest mjeseci nakon izbora, i zahtijevao od političkih stranaka izabranih u Gradsko vijeće da bez daljnjeg odlaganja ispune ovu osnovnu obavezu prema građanima Mostara;

Imajući u vidu pismo vršioca dužnosti visokog predstavnika od 11. marta 2009. godine, koje je vršilac dužnosti visokog predstavnika uputio predstavnicima datih političkih stranaka kako bi im skrenuo pažnju na činjenicu da je stanje u Gradu Mostaru neodrživo i upozorio da bi visoki predstavnik mogao preduzeti određene mjere kako bi takvo stanje popravio;

Prisjećajući se da je vršilac dužnosti visokog predstavnika, u istom pismu istakao da se “…snažno preporučuje da se predstojeći postupak provede tajnim glasanjem, u skladu s članom 36. Statuta;”

Prisjećajući se takođe da je, na svom zasjedanju održanom u Sarajevu 30. juna 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao visokog predstavnika da preduzme dodatne mjere kako bi pomogao kod izbora novog gradonačelnika;

Svjestan da Grad Mostar još uvijek nije usvojio budžet za 2009. godinu i da je neuspjeh Gradskog vijeća Grada Mostara da izabere gradonačelnika onemogućio to usvajanje, te tako ugrozio funkcionalnost gradskih institucija; 

S obzirom na to da nijedan od šesnaest pokušaja da se izabere gradonačelnik Grada Mostara putem primjene javnog glasanja tokom protekle godine nije bio uspješan;

Uvjeren da se tajnim glasanjem ni na koji način ne dovode u pitanje demokratska priroda i legitimnost izbora gradonačelnika Grada Mostara;

Prisjećajući se da se članom 36. stav 1. Statuta Grada Mostara predviđa da se izbori u Gradskom vijeću provode tajnim glasanjem ukoliko ovim Statutom nije drugačije utvrđeno;

Prisjećajući se takođe da je, uprkos ovako jasnoj odredbi Statuta, Gradsko vijeće 29. januara 2009. godine donijelo Zaključak kojim se predviđa potreba za izborom gradonačelnika Grada Mostara javnim glasanjem;

Zabrinut iznad svega u vezi s usklađenošću navedenog Zaključka sa Statutom Grada Mostara;

Uvjeren da se ovom Odlukom ne oslobađaju izabrani vijećnici svojih obaveza da izaberu gradonačelnika i da nakon toga usvoje gradski budžet, te da politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara moraju konačno djelovati u skladu sa svojim odgovornostima prema građanima;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se ukida Zaključak Gradskog vijeća Grada Mostara br. 01-02-10/09 od 29. januara 2009. godine, i kojom se nalaže održavanje izbora gradonačelnika Grada Mostara

 

Član 1.

Zaključak broj 01-02-10/09 od 29. januara 2009. godine, koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Mostara o izboru gradonačelnika Grada Mostara javnim glasanjem, ukida se danom stupanja na snagu ove Odluke.

Član 2.

Radi izbjegavanja svake sumnje, izbori gradonačelnika Grada Mostara provodit će se u skladu sa Statutom Grada Mostara, i to konkretno u skladu s članom 36, stav 1. istog Statuta.

Član 3.

Predsjedniku Gradskog vijeća ovim se naređuje da sazove sjednicu u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i da osigura da izbor gradonačelnika Grada Mostara bude proveden na toj sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara dužan je obavijestiti visokog predstavnika o svim koracima preduzetim kako bi se provela ova Odluka, odmah nakon održavanja sjednice predviđene u stavu 1. ovog člana.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika. Ova Odluka odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Grada Mostara”.

 

Sarajevo, 30. oktobra 2009.                                                     Dr. Valentin Inzko

                                                                                                Visoki predstavnik