26.01.2011

Odluka kojom se donosi Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i, prema tački (c) ovog stava, “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Uzimajući u obzir da je Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 09/10, 51/10, 36/10 i 45/10) predviđeno da je budžet za narednu fiskalnu godinu potrebno usvojiti do 31. decembra tekuće godine, te da je u slučaju neusvajanja budžeta prije početka fiskalne godine, Parlament dužan donijeti Odluku o privremenom finansiranju, dok budžet za tekuću fiskalnu godinu mora biti usvojen najkasnije do 31. marta;

Takođe uzimajući u obzir da gotovo tri mjeseca nakon što su objavljeni rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu konstituirani organi vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i Dom naroda Parlamenta Federacije;

Osuđujući naročito to što nekoliko kantona nije izvršilo izbor delegata/izaslanika u Dom naroda Federacije uprkos mnogobrojnim zahtjevima da se to učini;

Uzimajući u obzir to da je prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine morao biti sazvan “najkasnije dvadeset dana nakon izbora kantonalnih zakonodavnih tijela”, te da su prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine kantonalna zakonodavna tijela bila obavezna izabrati delegate/izaslanike u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine “odmah po sazivanju kantonalne skupštine nakon izbora za kantonalne skupštine, a najkasnije mjesec dana nakon ovjere izbora”;

Konstatirajući da je mogućnost zasjedanja prethodnog saziva Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sporna i da bi takvo zasjedanje pokrenulo niz pitanja u pogledu legitimnosti odluka koje se donose;

Svjestan da je dovedena u pitanje mogućnost institucija da donose odluke koje su od vitalnog značaja za upravljanje entitetom, uključujući i donošenje budžeta, ili, u odsustvu istog, odluke kojom se omogućuje privremeno finansiranje Federacije Bosne i Hercegovine;

Svjestan potrebe da se spriječi da organi vlasti ne izvršavaju obaveze iz budžeta posebno prema ugroženim kategorijama;

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno spomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine

Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine, u tekstu koji je usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj vanrednoj sjednici održanoj 18. januara 2011. godine, a koja je priložena kao dodatak uz ovu Odluku, ovim se donosi kao odluka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim se smatra da su preduzete sve proceduralne mjere koje je potrebno preduzeti kako bi Odluka iz stava 1. bila objavljena u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja ove Odluke u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.  

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo, 26. januara 2011.                                                         Dr. Valentin Inzko 

                                                                                                    Visoki predstavnik

 

 

Aneks