14.12.2009 17/09

Odluka kojom se donosi izmjena Statuta Grada Mostara

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane člankom V Aneksa 10 (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u svezi tumačenja gore navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir članak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih  problema koji se pojave u svezi provedbe civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u svezi tumačenja Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme sukladno gore navedenim “donošenjem obvezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i prema točki (c) stavka XI .2 “mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”, koje “mogu uključivati poduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije ili zvaničnika (…) za koje visoki predstavnik ustanovi da su prekršili zakonske obveze preuzete prema Mirovnom sporazumu ili uvjete za njegovu provedbu”;

Uz žaljenje što je prošlo više od jedne godine od održavanja lokalnih izbora i konstituiranja Gradskog vijeća Grada Mostara, a da gradonačelnik Grada Mostara još uvijek nije izabran;

Konstatirajući da su određeni politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara svojim ponašanjem pretpostavili pojedinačne i stranačke interese interesima grada i građana te tako zloupotrijebili povjerenje svojih birača i građana općenito;

Nadalje konstatirajući da neuspjeh Gradskog vijeća da imenuje gradonačelnika i usvoji gradski proračun predstavlja dugoročnu štetu za Grad i njegove građane i da je doveo do stanja koje se sve brže pogoršava, stanja u kojem zaposleni u Gradu Mostaru ne primaju plaće i rad javnih službi je u opasnosti od potpunog prekida;

Prisjećajući se da je, na svom zasjedanju održanom 26. ožujka 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, nakon sagledavanja stanja u Mostaru, zaključio da je neprihvatljivo što Gradsko vijeće Mostara nije izabralo novog gradonačelnika gotovo šest mjeseci nakon izbora, i zahtijevao od političkih stranaka izabranih u Gradsko vijeće da bez daljnjeg odlaganja ispune ovu osnovnu obvezu prema građanima Mostara;

Imajući u vidu pismo vršitelja dužnosti visokog predstavnika od 11. ožujka 2009. godine, koje je vršitelj dužnosti visokog predstavnika uputio predstavnicima datih političkih stranaka kako bi im skrenuo pažnju na činjenicu da je stanje u Gradu Mostaru neodrživo i upozorio da bi visoki predstavnik mogao biti prinuđen poduzeti određene mjere kako bi takvo stanje popravio;

Prisjećajući se takođe da je, na svom zasjedanju održanom u Sarajevu 30. lipnja 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira pozvao visokog predstavnika da poduzme dodatne mjere kako bi pomogao kod izbora novog gradonačelnika;

Prisjećajući se Odluke visokog predstavnika od 30. listipada 2009. godine kojom je visoki predstavnik ukinuo Zaključak Gradskog vijeća Grada Mostara o izboru javnim glasovanjem i naredio izbor gradonačelnika Grada Mostara tajnim glasovanjem, sukladno Statutu Grada Mostara;

S obzirom na to da nijedan od sedamnaest pokušaja da se izabere gradonačelnik Grada Mostara tokom protekle godine nije bio uspješan;

Prisjećajući se ponovo da je, na svom sastanku održanom u Sarajevu 19. studenog 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, nakon sagledavanja stanja u Mostaru, dao podršku visokom predstavniku u mjerama koje je poduzeo s ciljem rješavanja političke blokade u Mostaru i pozvao ga da razmotri daljnje korake koji se mogu poduzeti kako bi se omogućilo rješavanje političke blokade u Mostaru;

Žaleći što je prisiljen da djeluje u ime domaćih vlasti u cilju omogućavanja funkcioniranja institucija Grada Mostara;

Uvjeren da se ovom Odlukom ne oslobađaju izabrani vijećnici svojih obaveza da izaberu gradonačelnika i da nakon toga usvoje gradski proračun, te da politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara moraju konačno djelovati sukladno svojim odgovornostima prema građanima;

Svjestan da Grad Mostar još uvijek nije usvojio proračun za 2009. godinu i da je neuspjeh Gradskog vijeća Grada Mostara da izabere gradonačelnika onemogućio takvo usvajanje, te tako ugrozio funkcionalnost gradskih institucija; 

Konstatirajući da paraliza rada institucija u Mostaru sprečava ove institucije da pripreme proračun za 2010. godinu u zakonski predviđenom roku;

Nadalje uvjeren da nepostojanje proračuna za Grad Mostar za 2009. godinu može biti riješeno u skladu s važećim zakonodavstvom nakon imenovanja novog gradonačelnika;

Konstatirajući naročito članak 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i stavak 3. istog članka kojim se određuje način proglašenja proračuna u jedinicama lokalne samouprave u slučaju neusvajanja proračuna u roku od 90 dana od početka proračunske godine;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi izmjena Statuta Grada Mostara (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 1/04 i “Službeni glasnik Grada Mostara”, br. 4/04) i naređuje izbor gradonačelnika Grada Mostara te usvajanje gradskog proračuna Grada Mostara

1.     Ovdje utvrđena izmjena Statuta Grada Mostara se ovim donosi i čini sastavni dio ove Odluke. Ova izmjena stupa na snagu na privremenoj osnovi, sve dok je Gradsko vijeće Grada Mostara ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

2.     Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Mostara se ovim naređuje da sazove sjednicu u roku od tri (3) dana od stupanja na snagu ove Odluke i da osigura da se izbor gradonačelnika Grada Mostara provede na toj sjednici.

3.     Gradonačelnik Grada Mostara će predložiti Gradski proračun za 2009. godinu i Odluku o izvršenju Gradskog proračuna za 2009. godinu u roku od tri (3) dana od njegovog izbora na položaj gradonačelnika.

4.     Predsjednik Gradskog vijeća će u roku od tri (3) dana od prijedloga Gradskog proračuna  predloženog sukladno s točki 3. ove Odluke, sazvati sjednicu radi razmatranja usvajanja proračuna za 2009. godinu.

5.     Sve političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću će osigurati da njihovi vijećnici u Gradskom vijeću prisustvuju i aktivno učestvuju na sjednicama Gradskog vijeća Grada Mostara iz točke 2. i 4. ove Odluke.

6.     Radi izbjegavanja sumnje, ukoliko Gradsko vijeće ne usvoji Gradski proračun za 2009. godinu na sjednici sazvanoj na osnovu točke 4. ove Odluke,  gradonačelnik će koristiti svoj zakonski prerogativ da proglasi proračun, sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nakon razmatranja prigovora kojima je spriječeno usvajanje proračuna od strane Gradskog vijeća.

7.     Ova Odluka i izmjena koja čini njen sastavni dio stupajunasnagunarednogdanaoddanaobjavljivanjanaslužbenojinternetskojstraniciUredavisokogpredstavnikaiodmahse objavljuju u Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona i Službenom glasniku Grada Mostara.

 

 Sarajevo, 14 11. prosinca 2009. 

Dr. Valentin Inzko

 

Visoki predstavnik

 

IZMJENA STATUTA GRADA MOSTARA

(“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 1/04 i “Službeni glasnik Grada Mostara”, br. 4/04)

 

Članak 1.

U stavku 5. članka 44, rečenica “U trećem krugu, prosta većina glasova izabranih gradskih vijećnika je potrebna za izbor gradonačelnika od dva preostala kandidata.” mijenja se i glasi:

“U trećem krugu, prosta većina glasova gradskih vijećnika koji su prisutni i glasuju potrebna je za izbor gradonačelnika od dva preostala kandidata”.