14.12.2009 17/09

Odluka kojom se donosi izmjena Statuta Grada Mostara

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku date članom V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih  problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i prema tački (c) stava XI .2 “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”, koje “mogu uključivati preduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije ili zvaničnika (…) za koje visoki predstavnik ustanovi da su prekršili zakonske obaveze preuzete prema Mirovnom sporazumu ili uvjete za njegovu implementaciju”;

Uz žaljenje što je prošlo više od jedne godine od održavanja lokalnih izbora i konstituiranja Gradskog vijeća Grada Mostara, a da gradonačelnik Grada Mostara još uvijek nije izabran;

Konstatirajući da su određeni politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara svojim ponašanjem pretpostavili pojedinačne i stranačke interese interesima grada i građana te tako zloupotrijebili povjerenje svojih birača i građana općenito;

Nadalje konstatirajući da neuspjeh Gradskog vijeća da imenuje gradonačelnika i usvoji gradski budžet predstavlja dugoročnu štetu za Grad i njegove građane i da je doveo do stanja koje se sve brže pogoršava, stanja u kojem zaposleni u Gradu Mostaru ne primaju plaće i rad javnih službi je u opasnosti od potpunog prekida;

Prisjećajući se da je, na svom zasjedanju održanom 26. marta 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, nakon sagledavanja stanja u Mostaru, zaključio da je neprihvatljivo što Gradsko vijeće Mostara nije izabralo novog gradonačelnika gotovo šest mjeseci nakon izbora, i zahtijevao od političkih stranaka izabranih u Gradsko vijeće da bez daljnjeg odlaganja ispune ovu osnovnu obavezu prema građanima Mostara;

Imajući u vidu pismo vršioca dužnosti visokog predstavnika od 11. marta 2009. godine, koje je vršilac dužnosti visokog predstavnika uputio predstavnicima datih političkih stranaka kako bi im skrenuo pažnju na činjenicu da je stanje u Gradu Mostaru neodrživo i upozorio da bi visoki predstavnik mogao biti prinuđen preduzeti određene mjere kako bi takvo stanje popravio;

Prisjećajući se takođe da je, na svom zasjedanju održanom u Sarajevu 30. juna 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao visokog predstavnika da preduzme dodatne mjere kako bi pomogao kod izbora novog gradonačelnika;

Prisjećajući se Odluke visokog predstavnika od 30. oktobra 2009. godine kojom je visoki predstavnik ukinuo Zaključak Gradskog vijeća Grada Mostara o izboru javnim glasanjem i naredio izbor gradonačelnika Grada Mostara tajnim glasanjem, u skladu sa Statutom Grada Mostara;

S obzirom na to da nijedan od sedamnaest pokušaja da se izabere gradonačelnik Grada Mostara tokom protekle godine nije bio uspješan;

Prisjećajući se ponovo da je, na svom sastanku održanom u Sarajevu 19. novembra 2009. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, nakon sagledavanja stanja u Mostaru, dao podršku visokom predstavniku u mjerama koje je preduzeo s ciljem rješavanja političke blokade u Mostaru i pozvao ga da razmotri daljnje korake koji se mogu preduzeti kako bi se omogućilo rješavanje političke blokade u Mostaru;

Žaleći što je prisiljen da djeluje u ime domaćih vlasti u cilju omogućavanja funkcioniranja institucija Grada Mostara;

Uvjeren da se ovom Odlukom ne oslobađaju izabrani vijećnici svojih obaveza da izaberu gradonačelnika i da nakon toga usvoje gradski budžet, te da politički subjekti u Gradskom vijeću Grada Mostara moraju konačno djelovati u skladu sa svojim odgovornostima prema građanima;

Svjestan da Grad Mostar još uvijek nije usvojio budžet za 2009. godinu i da je neuspjeh Gradskog vijeća Grada Mostara da izabere gradonačelnika onemogućio takvo usvajanje, te tako ugrozio funkcionalnost gradskih institucija; 

Konstatirajući da paraliza rada institucija u Mostaru sprečava ove institucije da pripreme budžet za 2010. godinu u zakonski predviđenom roku;

Nadalje uvjeren da nepostojanje budžeta za Grad Mostar za 2009. godinu može biti riješeno u skladu s važećim zakonodavstvom nakon imenovanja novog gradonačelnika;

Konstatirajući naročito član 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i stav 3. istog člana kojim se određuje način proglašenja budžeta u jedinicama lokalne samouprave u slučaju neusvajanja budžeta u roku od 90 dana od početka budžetske godine;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi izmjena Statuta Grada Mostara (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 1/04 i “Službeni glasnik Grada Mostara”, br. 4/04) i naređuje izbor gradonačelnika Grada Mostara te usvajanje gradskog budžeta Grada Mostara

1.      Ovdje utvrđena izmjena Statuta Grada Mostara se ovim donosi i čini sastavni dio ove Odluke. Ova izmjena stupana snagu na privremenoj osnovi, sve dok je Gradsko vijeće Grada Mostara ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

2.      Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Mostara se ovim naređuje da sazove sjednicu u roku od tri (3) dana od stupanja na snagu ove Odluke i da osigura da se izbor gradonačelnika Grada Mostara provede na toj sjednici.

3.      Gradonačelnik Grada Mostara će predložiti Gradski budžet za 2009. godinu i Odluku o izvršenju Gradskog budžeta za 2009. godinu u roku od tri (3) dana od njegovog izbora na položaj gradonačelnika.

4.      Predsjednik Gradskog vijeća će u roku od tri (3) dana od prijedloga Gradskog budžeta  predloženog u skladu s tačkom 3. ove Odluke, sazvati sjednicu radi razmatranja usvajanja budžeta za 2009. godinu.

5.      Sve političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću će osigurati da njihovi vijećnici u Gradskom vijeću prisustvuju i aktivno učestvuju na sjednicama Gradskog vijeća Grada Mostara iz tačke 2. i 4. ove Odluke.

6.      Radi izbjegavanja sumnje, ukoliko Gradsko vijeće ne usvoji Gradski budžet za 2009. godinu na sjednici sazvanoj na osnovu tačke 4. ove Odluke,  gradonačelnik će koristiti svoj zakonski prerogativ da proglasi budžet, u skladu s članom 18., stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nakon razmatranja prigovora kojima je spriječeno usvajanje budžeta od strane Gradskog vijeća.

7.      Ova Odluka i izmjena kojačini njen sastavni dio stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i odmah se objavljuju u Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona i Službenom glasniku Grada Mostara.

 

 Sarajevo, 14. decembar 2009. 

Dr. Valentin Inzko

 

Visoki predstavnik

 

 

IZMJENA STATUTA GRADA MOSTARA

(“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 1/04 i “Službeni glasnik Grada Mostara”, br. 4/04)

 

Član 1.

U stavu 5. člana 44, rečenica “U trećem krugu, prosta većina glasova izabranih gradskih vijećnika je potrebna za izbor gradonačelnika od dva preostala kandidata.” mijenja se i glasi:

“U trećem krugu, prosta većina glasova gradskih vijećnika koji su prisutni i glasaju potrebna je za izbor gradonačelnika od dva preostala kandidata”.